Dekaner och fakultetsrådet

Dekanus leder fakultetens verksamhet och ansvarar för att fakultetens uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Dekanus svarar i sista hand för fakultetens undervisning, forskning och samverkan med samhället samt fakultetens personal och ekonomi.

Dekanus beslutar efter att ha hört fakultetsrådet om antalet prodekaner, deras uppgifter och valet av dem samt om prodekanus som ställföreträdande dekanus.

Fakultetsrådet är ett förvaltningsorgan på fakultetsnivå med ett flertal medlemmar. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens målprogram.

Farmaceutiska fakultetens fakultetsråd har 11 medlemmar. Ordförande för fakultetsrådet är dekanus, och därtill består rådet av fyra professorer med befattning vid universitetet, tre medlemmar som valts bland undervisnings- och forskningspersonalen och den övriga personalen samt tre studenter.

Studentrepresentanterna utses för en mandatperiod om två år.

Fakultetsrådets föredragningslistor och protokoll finns i Flamma (på finska) och kan fås till påseende av fakultetsrådets sekreterare. Fakultetsrådets sekreterare är förvaltningschefen och utöver denne kan även chefen för studieärenden fungera som föredragande.

2018-2021

Dekanus
professor Jouni Hirvonen

Professorer
professor Marja Airaksinen (professor Arto Urtti)
professor Tapio Kotiaho (professor Risto Kostiainen)
professor Raimo Tuominen (professor Anne Juppo)
professor Marjo Yliperttula (professor Yvonne Holm )

Övriga lärare, forskare och personal
universitetslektor Mia Sivén (universitetslektor Petteri Piepponen)
akademiforskare Päivi Tammela Heidi Kidron (akademiforskare Heidi Kidron )
laboratoriemästare Marjo Vaha (laboratoriemästare Sanna Sistonen)

Studerandena (2018-2019)

Elina Helkkula (Sanna Artes)
Arto Merivaara (Nerdjusa Beciroski)
Erika Niittymäki (Ville Andersson)