Ansök om docentur

Universitetet kan bevilja titeln docent till en person med ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga. Att beviljas titeln docent innebär inte att man ingår ett anställningsförhållande med universitetet.

Farmaceutiska fakulteten förutsätter att den som ansöker om en docentur utöver en godkänd doktorsavhandling även har andra publikationer. Publikationerna ska vara inom området för docenturen och deras omfattning och vetenskapliga betydelse ska motsvara ytterligare en doktorsavhandling av god kvalitet.

Vid Farmaceutiska fakulteten kan docenturer sökas två gånger om året: 1 - 31 januari och 1 - 31 augusti.

Innan ansökan lämnas in ska den som ansöker om titeln docent kontakta professorn vid Farmaceutiska fakulteten, vars område är relaterat till det område som den sökande avser att söka till, samt fakultetens HR-specialist (hr-ftdk(at)helsinki.fi.).

Fakulteten begär utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens av två sakkunniga. Pedagogiska nämnden ger ett skriftligt utlåtande om de sökandes undervisningsförmåga när man utreder förutsättningarna för beviljande av titeln docent.