Kontakta oss

Centret för utbildningsevaluering HEA
PB 9 (Brobergsterrassen 3 A, 3 vån.)
00014 Helsingfors universitet

Kontakta oss per telefon eller e-post (fornamn.efternamn@helsinki.fi):

Risto Hotulainen

Risto Hotulainen är professor i utbildningsevaluering och direktör för Centret för utbildningsevaluering HEA. Risto leder verksamheten vid HEA och ansvarar såväl för att fastställa riktlinjer för forskning och utvecklingsprojekt som för att driva enskilda forskningsprojekt i samarbete med forskarna. Hans forskningsintressen handlar om hur kunskap och attityder utvecklas och ska bedömas och om forskningsbaserad utveckling av olika utvärderingsinstrument. Risto innehar även en docentur i specialpedagogik vid Östra Finlands universitet.

Raisa Ahtiainen

Raisa Ahtiainen (PeD) arbetar som forskardoktor (postdoc) vid HEA. Till Raisas forskningspassioner hör frågor om hur skolan förändrats och utvecklats samt ledarskap inom det pedagogiska området. Raisa har medverkat till att inrätta utbildningsgruppen för ledarskap inom det pedagogiska området (KAJO) vid fakulteten och det seminarium som ordnas inom ramen för gruppen. I Raisas arbetsbeskrivning ingår ansvar för planering och genomförande av undersökningar på ledarskapstemat samt projektledning. Raisa låter sig gärna inspireras av nya forskningsidéer, och hon samarbetar med forskare vid flera universitet såväl i Finland som internationellt. Utöver sitt forskningsarbete handleder Raisa doktorander och deltar i att planera och genomföra undervisningen vid fakulteten. 

Mikko Asikainen
Natalija Gustavson
Jarkko Hautamäki

Jarkko Hautamäki är professor emeritus i specialpedagogik och den första direktören för HEA. Hans forskning handlar om utveckling av skolan. Målet för utvecklingsarbetet är en skola för alla; en skola som kan leverera det som behövs för framtidens samhälle och nationens fortbestånd. Jarkko anser att det handlar om kontinuerlig utveckling av flexibelt tänkande genom hela livet – förmågan och viljan att beakta de villkor verkligheten ställer oss inför utan att låta sig nedslås av dessa villkor eller av lärorika misstag. Det vetenskapliga perspektiv som ligger Jarkko närmast är en utvecklingspsykologiskt medveten utbildningspsykologi.

Lauri Heikonen

Lauri Heikonen är forskardoktor (postdoc) vid HEA. Inom projektet #Uuttakoulua undersöker han ledarskap och kollaborativ utveckling av skolan. Han ingår dessutom i utbildningsgruppen för ledarskap inom det pedagogiska området (KAJO). I sin doktorsavhandling undersöker Lauri lärandet i klassrummet bland lärare som är i början av sin karriär. Han intresserar sig för hur lärare lär sig och utvecklar sitt eget arbete i klassrummet, hur skolan utvecklas som gemenskap och hur ledarskapet stöder utvecklingen.

Laura Heiskala
Ninja Hienonen

Ninja Hienonen jobbar som forskardoktor (postdoc) vid HEA och i forskningsgruppen för utbildning, utvärdering och lärande (REAL). Ninja är intresserad av utbildningssystemets olika nivåer och hur de hänger ihop med elevernas kognitiva prestationer och attityder. I sin forskning har hon under den senaste tiden fokuserat på frågor kring klasstorlek och klassbildning samt systemet för stöd för lärande och skolgång. I sin avhandling undersöker Ninja lösningar i fråga om undervisningsplatser för elever som får intensifierat och särskilt stöd. För närvarande jobbar hon exempelvis med den PISA-undersökning som Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet utför. Dessutom undervisar Ninja i kvantitativa metoder inom magisterprogrammet i pedagogik.

Joonas Junttila
Suvi Kanerva
Laura Kortesoja

Laura Kortesoja är doktorand vid HEA. Lauras avhandling behandlar sambanden mellan sömn, lärande och användning av digitala medier bland ungdomar. Hon intresserar sig särskilt för hur dygnsrytmen och sömnen utvecklas under puberteten och vilka samband de har med de ungas motivation och lärande. Laura undervisar också i kvantitativa metoder inom magisterprogrammet i pedagogik.

Sirkku Kupiainen

Sirkku Kupiainen är en långvarig, visserligen pensionerad men fortfarande aktiv specialsakkunnig vid Helsingfors universitets centrum för utbildningsevaluering (HEA). Sirkku har alltsedan den första pilotstudien deltagit i utvärdering av lärfärdighet. Hon ansvarade för rapporten för Europeiska unionens pilotstudie i 2008 om att lära sig att lära. Sirkku medverkade i HEA:s PISA2006-studie, och har bland annat ansvarat för Vandas uppföljningsstudie åren 2015–2018 av digitalt lärande. Tillsammans med Ninja Hienonen har Sirkku arbetat för att vidga HEA:s intresse för familjers val av skola samt för klasstorleken och klassbildningen i grundskolan. Just nu är Sirkku utöver klassbildningen särskilt intresserad av gymnasiet och studentexamen och av högskolornas studentantagning.

specialsakkunnig (pensionerad)
sirkku.kupiainen@helsinki.fi

Esko Lindgren

Esko Lindgren jobbar som teknisk assistent vid HEA. Han utför mångsidiga uppgifter i flera projekt samtidigt. Oftast skapar han den tekniska strukturen för enkäter och sköter utlämnandet av HEA:s material till studenterna samt de därtill hörande avtalen. Dessutom spelar Esko in och redigerar videomaterial och skapar grafiskt innehåll för projekten – detta är också ett fritidsintresse han har.

Meri Lintuvuori

Meri Lintuvuori (PeD) arbetar som forskardoktor (postdoc) vid HEA och ingår i forskningsgruppen för utbildning, utvärdering och lärande (REAL). Hennes forskning anknyter huvudsakligen till stöd för lärande och skolgång, utbildningspolitiken i fråga om den grundläggande utbildningen samt jämställdhet och jämlikhet i utbildningshänseende. Vid HEA har hon bland annat deltagit i utredningar på riksnivå gällande stöd för lärande och skolgång inom projekten KELPO (2010–2011) och VALAISE (2012–2013), ett projekt inom ramen för Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (2018), ett projekt för stöd för språkinlärning och skolgång (2019) samt ett projekt avseende regionala skillnader i stöd (2020). Meri deltar i en PISA-undersökning som Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet utför med fokus på stöd för lärande och skolgång och utbildningsmässig jämlikhet. Hon har också deltagit i utvärderingar av lärfärdighet. I sin avhandling (2019) undersökte hon systemet för stöd av lärande och skolgång och relaterad officiell statistikföring. 

Jenni Marjokorpi
Pia Mikkola

Pia Mikkola (PM) arbetar som kommunikationsspecialist vid HEA. Hon planerar, utvecklar och genomför kommunikationen i nära arbete med forskarna och experterna vid HEA. Dessutom sköter Pia layouten och den grafiska utformningen av webbtidskriften e-Erika. Pias särskilda passion är att popularisera och visualisera vetenskaplig kunskap så att forskningens genomslag förbättras.

Meri Mononen-Matias
Laura Nyman

Laura Nyman är doktorand vid HEA. Fokus för hennes forskning är kopplingar mellan kunskap, tidsåtgång för uppgifter och uppfattningar som påverkar motivationen bland elever som får stöd för lärande och skolgång. Hon är även handledare vid metodkliniken för pro gradu-skribenter (kvantitativa forskningsmetoder). För närvarande jobbar Laura i ett projekt för datoriserad utvärdering av framtida färdigheter (Tulevaisuuden taitojen tietokonepohjainen arviointi), där hon studerar hur kunskapen om den tid elever lägger på sina uppgifter kan utnyttjas i den forskningsbaserade utvecklingen av utvärderingsinstrument. Laura ingår också i forskningsgruppen för utbildning, utvärdering och lärande (REAL).

Riikka Oittinen
Heidi Rautionmaa
Irene Rämä

Irene Rämä (PD) jobbar som forskardoktor (postdoc) vid HEA. Forskning inom specialpedagogik, och särskilt inom undervisning för elever med autismspektrumtillstånd, är hennes kärnkompetens. Vid HEA har Irene deltagit i projekt för övergångar i anknytning till krävande särskilt stöd, praxis för särskilt stöd samt läroplansforskning. Utöver vetenskapliga rapporter skriver Irene gärna populärvetenskapliga texter om sina forskningsfrågor och är en aktiv medlem i den öppna webbtidskriften e-Erikas redaktion. Det finska språket och dess ändamålsenliga användning inom vetenskaplig textproduktion tilltalar Irene särskilt. I Irenes arbetsbeskrivning ingår också att presentera egna forskningsresultat och utbilda undervisande personal.

Visajaani Salonen

Visajaani ”Visku” Salonen ansvarar i egenskap av projektplanerare vid HEA för att utveckla metoderna så att de är adaptiva och tekniskt mångsidiga. Hans uppgift är att testa och ta fram lösningar som effektiverar och fördjupar forskarnas analyser och rapportering. Utöver projekten vid HEA jobbar han i andra projekt vid Pedagogiska fakulteten, i allt från forskning i blickbeteende (Mathtrack) till intensiva enkätmaterial (Bridging the Gaps, PIRE: Crafting optimal learning in science environments) och fysiologiska mätningar (GAPS Physiological). Dessutom skriver han på en doktorsavhandling om tillämpning av testteoretiska metoder för jämförbarhet på nationellt omfattande data.

Marja Tamm

Marja Tamm är projektledare vid HEA. Vid HEA sköter hon samarbetsavtal, ekonomisk administration, finansieringsansökningar och offertförfrågningar. Hon ansvarar även för planeringen och rapporteringen inom många projekt. Marja är dessutom projektledare för det nationella nätverket för utveckling av utvärderingskunskap KAARO. I sin forskning undersöker Marja utvärderingskunskap och utvärderingspraxis.

Helena Thuneberg
Mari-Pauliina Vainikainen

Mari-Pauliina Vainikainen jobbar som biträdande professor i undervisning och lärande vid Tammerfors universitet. Hon är dessutom ledare för forskningsgruppen för utbildning, utvärdering och lärande (REAL). Hennes bakgrund är inom utvecklingspsykologi och specialpedagogik, och hon har arbetat med omfattande internationella, nationella och lokala utvärderingsundersökningar vid Centret för utbildningsevaluering sedan början av 2000-talet. Fokus för Mari-Pauliinas forskning är utvecklingen av lär- och tankefärdigheter samt stödet för lärande och skolgång.

Ella Väätäinen
Samarbete

Teemme tiivistä yhteistyötä seuraavien kasvatustieteellisen tiedekunnan henkilöiden ja heidän tutkimusryhmiensä kanssa:

Maria Ahlholm, universitetslektor, alvdelningen för pedagogik, Humanities and Social Sciences Education Research Community

Markku Hannula, professor, alvdelningen för pedagogik, Maker@STEAM Research Community

Markku Jahnukainen, professor, alvdelningen för pedagogik, Education and Society Research Community

Arto Kallioniemi, professor, alvdelningen för pedagogik, Humanities and Social Sciences Education Research Community

Hannu Salmi, forskningsdirektör, alvdelningen för pedagogik, Unit of Science Centre Pedagogy

Kristiina Kumpulainen, professor, alvdelningen för pedagogik, Learning, Culture & Interventions (LECI)

Jari Lavonen, professor, alvdelningen för pedagogik, Maker@STEAM Research Community

Kirsti Lonka, professor, alvdelningen för pedagogik, Research Group for Educational Psychology

Katariina Salmela-Aro, professor, alvdelningen för pedagogik, Growing Mind Research Hub, MindHub-tutkimusryhmä

Patrik Scheinin, professor, alvdelningen för pedagogik

Liisa Tainio, professor, alvdelningen för pedagogik, Humanities and Social Sciences Education Research Community