Centret för utbildningsevaluering

Vår forskargemenskap är en del av Pedagogiska fakulteten. Vår forskning fokuserar på undervisning, lärande, bedömning och utbildning samt på hur dessa kan utvecklas. Våra utvärderingar och studier omfattar alla utbildningsstadier, från småbarnspedagogik till högskola. Våra experter har kunskaper och kompetens i att planera omfattande utvärderingar, samla in, behandla och analysera material och i att tolka och rapportera resultaten.

Nyheter
Ut­vär­de­ring och forsk­ning

Vår forskning fokuserar på olika skeden av fostran och utbildning. Vi utför även tvärsnitts- och långtidsstudier för att följa upp utvecklingen inom utbildning och lärande. Våra forskningsbaserade utvärderingar producerar ny kunskap om olika delområden inom utbildning. Utifrån resultaten ger vi förslag och rekommendationer för utveckling av utbildning, lärande och kompetens i Finland. Vid stöder utvecklingen av praxis för kunskapsbaserat ledarskap inom fostran och utbildning.

Ut­bild­ning

Dessutom undervisar vi aktivt studenter vid Pedagogiska fakulteten på kurser i forskningsmetodik inom kandidat-, magister- och doktorandprogrammen. Vi handleder examensarbeten och tillhandahåller våra forskningsmaterial för dem som skriver en pro gradu- eller doktorsavhandling. Vi fortbildar lärare, rektorer och pedagogiska experter utifrån utvärderings- och forskningskunskapen.

Pub­li­ka­tio­ner och sam­ar­be­te

Vår forskningsgrupp består av experter på olika områden som bedriver internationellt högklassig forskning och aktivt publicerar artiklar i respekterade finländska och internationella publikationsserier och tidskrifter. Vi har också ett nära samarbete med övriga forskningsgrupper vid Pedagogiska fakulteten. Vi bedriver forskningssamarbete såväl regionalt som nationellt och internationellt.