Kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i den grundläggande utbildningen KUPERA består av ett utvärderings- och forskningsprojekt och ett materialprojekt. Inom båda delprojekten producerar man material med forskningsbaserade perspektiv på kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning. Projektet KUPERA genomförs genom samarbete mellan Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet och de andra forskningsgrupperna vid Pedagogiska fakulteten samt i samarbete med föreningen Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry och Arto Kallioniemis Unescoprofessur (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education). KUPERA samarbetar också med andra projekt, nätverk och universitet. Utbildningsstyrelsen finansierar projektet.

Utvärdering och forskning

Inom KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt kartläggs språk-, kultur- och åskådningsmedvetenheten i studie- och utvärderingsmaterial för olika läroämnen och genomförs en enkätundersökning för att utreda rektorernas och lärarnas åsikter om dessa teman. Enkäten är riksomfattande och har skickats till skolorna i januari 2020. Projektet producerar forskningsbaserade anvisningar för hur lärarna och de som utarbetar studiematerial ska beakta språk-, kultur- och åskådningsmedvetenhet i olika läroämnen.

Utbildning

Inom materialprojektet produceras studiematerial för kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning och för tilläggsutbildning och fortbildning för lärare. Det material som produceras inom projektet är öppet tillgängligt och avgiftsfritt.