Personer

Centret för universitetspedagogik (HYPE) är ett universitetspedagogiskt forsknings- och utvecklingscenter som fungerar som stöd för hela Helsingfors universitet. Centret är administrativt beläget vid pedagogiska fakulteten och verkar inom fem disciplinära team (HumPeda, LifeScience Peda, MediPeda, Science Peda och Social Science Peda) vid alla universitetets fakulteter.

Inom HYPE finns en stark tvärvetenskaplig forskningskompetens när det gäller lärande och undervisning inom högre utbildning, som ligger som grund för den universitetspedagogiska utbildningen och utvecklingen vid universitetet.

Vid Centret för universitetspedagogik (HYPE) verkställer och skapar vi modeller för forsknings- och utvecklingspraxis inom den forskningsbaserade undervisningen.

Olika former av samarbete förstärks i samband med det interna arbetet, toppforskningen samt genom att systemiskt utveckla den forskningsbaserade undervisningen. Vårt arbetssätt är djärvt och smidigt. Vi tar alla våra samarbetsgrupper i betraktande. HYPE främjar hållbarhet och ansvarsfullhet på en bred front.

Chef
Pro­fes­so­rer
Administration

Antero Salminen är frånvarande 8/2023-8/2024.

Centrumcampus-teamet

Vi medverkar på ett brett plan i undervisningens forskningsbaserade utveckling. Därtill deltar vi i olika utvecklingsprojekt över fakultetsgränserna samt över gränserna för utbildningsprogrammen. En av våra centrala uppgifter är att erbjuda pedagogisk utbildning för undervisnings- och forskningspersonalen inom olika discipliner. Andra uppgifter är att koordinera och handleda aktörer och utvecklingsprojekt som verkar i enlighet med universitetets strategi, både inom och utanför Centret för universitetspedagogik (ss. studentrespons, att utveckla undervisningens och studiernas kvalitet samt att förstärka hållbart kunnande). En annan av våra huvuduppgifter är forskning. Vi bedriver alltså tvärvetenskaplig forskning om lärande och undervisning samt välmående och hållbarhet. Våra forskningsteman är närmare bestämt studenternas lärprocesser, lärarnas undervisningsprocesser, akademiska emotioner, studenters och lärares välmående, studiemotivation, studieframsteg osv. Vi handleder även avhandlingar och doktorsavhandlingar i universitetspedagogik.

HumPeda-teamet

HumPeda-teamet stödjer humanistiska och teologiska fakulteten samt Språkcentrum i planeringsarbetet med utbildningsprogrammen, men engagerar sig också i andra utvecklingsprojekt gällande undervisning.

Vi bedriver forskning om tvåspråkiga examina och flerspråkighet inom universitetssamfundet, internationella verksamhetsmiljöer inom universitetet, lär- och undervisningsmiljöer, utvärdering av lärande ur olika perspektiv, utveckling av akademisk expertis samt stöd för att undervisa samt motivation bland studenterna som läser språk.

Mer information och aktuella frågor inom pedagogik hittar du på HumPed-blogg.

Vi kan kontaktas per e-post på humpeda-tiimi@helsinki.fi.

Li­fe­Sci­ence­Pe­da-teamet

På Campus Vik forskar vi om lärande och undervisning inom livsvetenskap. Vi erbjuder också undervisning i universitetspedagogik. Den universitetspedagogiska forskningen i Vik tar avstamp i många av pedagogikens centrala forskningstraditioner, till exempel utvärdering av lärande och hur den kan utvecklas, utvecklingen av expertis, begreppsliga förändringar och studenternas välmående. Ett av våra viktigaste forskningsprojekt CELLS som fokuserar på hur expertis växer fram inom livsvetenskapliga discipliner, och WELLS inom vilket vi undersöker hur man kan främja välmående hos studenter. För forskning och utveckling av undervisningen utnyttjar vi multimetodansatser, såsom virtuella lärmiljöer och psykofysiologiska mätningar.

På Campus Vik håller vi kurser i pedagogik för lärare. Varannan fredag ordnar vi också träffar som kallas Päivystävä pedagogi, där lärare och forskare erbjuds stöd och diverse teman dryftas. Vi samarbetar också mycket med ledarna för utbildningsprogrammen, prodekanerna med ansvar för undervisning och de övriga lärarna vid campus.

Viikkipeda-teamets webbsidor: Viikkipeda – pedagogiska universitetslektorer på Campus Vik (Helsinki.fi)

MediPeda-teamet

Vi stöder utbildningsprogrammen vid medicinska fakulteten med att utveckla den forskningsbaserade undervisningen, samt erbjuder pedagogisk utbildning. I samarbete med utbildningsprogrammen, Lärarakademins medlemmar och experter på nätpedagogik ordnar vi aktuella pedagogiska evenemang och den årliga Undervisningens dag. Vi deltar i arbetet med att utifrån forskningen utveckla aktiverande lärande, digitala lärmiljöer, mobilt lärande och digital utvärdering vid campus. Tillsammans med fakultetens lärare och studenter bedriver vi forskning och handleder doktorsavhandlingar och examensarbeten kring frågor som gäller undervisning och lärande, till exempel digitalt lärande och digital bedömning, lärarnas digitala kompetens, aktiverande lärande, utveckling av den kliniska undervisningen, sociala färdigheter och studenternas välmående. Vi medverkar aktivt i nationella och internationella organisationer, seminarier och konferenser om medicinsk utbildning (bl.a. konferensen AMEE). 

Tilläggsinformation om de pedagogiska evenemangen hittar du på Medipedas sida.

Sci­encePeda-teamet

Vårt SciencePeda-team på Campus Gumtäkt forskar i lärande och undervisning ur en bred synvinkel inom universitetskontexten. Vi erbjuder också kurser i universitetspedagogik. Vi hjälper matematisk-naturvetenskapliga fakultetens personal i att utvecklas pedagogiskt, och stöder fakulteten och utbildningsprogrammen i arbetet med utbildnings- och undervisningsplanering. Vi samarbetar med prodekanus med ansvar för undervisning vid fakulteten, studiechefen, utbildningsprogrammen och studiepsykologerna. Till vårt team hör också en koordinator av nätundervisningen. Utöver utbildningen i universitetspedagogik ordnar vi pedagogiska evenemang och korta utbildningar vid fakulteten, till exempel månatliga pop-up-sessioner i digital pedagogik. Vi forskar bland annat om utvärdering av kunskaper, digitalisering av undervisningen, studenternas välmående, globala kompetenser och ämnesövergripande undervisning.  

Mer information om bloggen SciencEd.

SocPe­da-teamet

Våra ansvarsfakulteter är juridiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten och pedagogiska fakulteten samt Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom). Vi bedriver multimetodforskning kring undervisning och lärande inom dessa vetenskapsområden. Våra forskningsteman är bland annat attityder till lärande, studieframsteg, bedömning av kunskaper, utveckling av expertis, kritiskt tänkande och pedagogiskt ledarskap. Vi bedriver ett gediget forskningssamarbete med de övriga pedagogiska teamen vid HYPE, men också med andra forskare vid Helsingfors universitet, övriga universitet i Finland eller utomlands. En av våra uppgifter är pedagogisk utbildning av undervisnings- och forskningspersonalen. Vi ger utbildning på finska, svenska och engelska och ordnar dessutom workshoppar på Centrumcampus för lärare vid fakulteterna. Syftet med den pedagogiska utbildningen är att stödja lärarnas sakkunskap i undervisningen. Vi handleder även universitetspedagogiska examensarbeten. Vid de ansvariga fakulteterna deltar vi i arbetet med att utveckla undervisningen och lärandet, och vi ger utbildningsprogrammen pedagogiskt stöd. Via den pedagogiska forskningen utvecklar vi stödformer och undervisnings- och studiemetoder för utbildningsprogrammen i syfte att främja självständigt och kritiskt tänkande hos studenterna och stödja deras process för att utvecklas till experter. 

Forskarna vid HYPE
International Scientific Advisory Board

International Scientific Advisory Board (SAB) Den internationella rådgivande vetenskapsnämnden (SAB) har som uppgift att stödja Centret och dess chef inom kärnverksamheten, dvs. forskning inom universitetsundervisning och -lärande och forskningsbaserad utveckling av undervisningen, samt strategisk utveckling. Till SAB-gruppens uppgift hör att ge råd, att erbjuda ett objektivt perspektiv på verksamheten, komma med förslag för att utveckla Centret samt att erbjuda stöd vid strategiska beslut. SAB-gruppen informerar om sina rekommendationer i en årsrapport som sammanställs efter årsmötet. 

Medlemmarna till den internationella vetenskapsgruppen för terminen 2021–2025