Forskning

Centret för universitetspedagogik bedriver forskning av hög kvalitet och tar vetenskapliga initiativ inom universitetspedagogiken.

Vi på Centret för universitetspedagogik (HYPE) bedriver tvärvetenskaplig forskning. Vid Centret finns fyra forskningslinjer som är integrerade i varandra: aktivt lärande, psykosocialt välmående, inlärningsbaserat lärande samt utbildningsförändringar. Vid HYPE bedrivs forskning inom olika utbildningsstadier. Vi bedriver forskning inom grund- och doktorsutbildning, akademiskt arbete samt grundskola. Forskningens tyngdpunkt ligger på högre utbildning omfattande olika discipliner, närmast lärarutbildning och life science-vetenskap. Inom vårt forskningsarbete använder och utvecklar vi olika forskningsmetoder och -upplägg.Till huvudforskningslinjerna inom HYPE hör forskningsprojekt med flera nationella och internationella samarbetspartners. Till vår styrka hör långsiktig forskning.

HYPEs huvudforskningslinjer är aktivt lärande, psykosocialt välmående, lärandebaserad undervisning samt förändringar inom utbildning.

Aktivt lärande

Huvudteman för forskningen är studenters och lärares lärande, inlärningsprocesser och självreglering av lärande. Inom forskningen betonas utveckling av expertis, förhållningssätt till lärande och undervisning, agens, själv- och samreglering av lärande samt begreppsförändringar. Därtill bedrivs forskning gällande förhållandet mellan lärande och lärmiljöer samt hur man på olika pedagogiska sätt kan förändra och stödja lärande.

Psykosocialt välmående

Fokus för forskningen är på välmående ur olika perspektiv, bland annat på välmående som ett socialt fenomen samt på sambandet mellan välmående och lärande. Inom forskningen gällande välmående ligger fokus på forskning om utmattning, stress, engagemang, psykologisk flexibilitet och akademiska emotioner i undervisning, lärande och studier. Därtill bedrivs forskning i hur välmående kan stödjas på olika sätt.

Lärfokuserad undervisning

Huvudteman för forskningen är undervisning, handledning, pedagogisk praxis och lärmiljöer på olika nivåer inom utbildningsorganisationen. Inom forskningen granskas särskilt frågeställningar inom högskolepedagogik ss. tvärvetenskaplighet, professionell mångfald och sambandet mellan arbetsliv och utbildning som genomgående teman. Därtill bedrivs forskning kring hur man med hjälp av olika undervisnings-, handlednings- och utvärderingsmetoder kan stödja utvecklingen av lärande och expertis i närundervisningsmiljöer samt i virtuella miljöer.

Förändringar inom utbildning

Huvudteman inom forskningen är systemisk och hållbar utveckling samt ledarskap. Vi undersöker utbildningens kvalitet, utbildningsreformer samt undervisningsplaneringsarbete. Därtill forskar vi i lärarna som utvecklare av sitt arbete och sin arbetsmiljö, yrkessamfund samt pedagogiskt ledarskap. Inom forskningslinjen granskas också hur utbildningsorganisationer kan utvecklas, och hur olika aktörer/grupper upplever utbildningsorganisationens verksamhet.