Utbildning och utveckling

Universitetspedagogisk utbildning och utveckling av forskningsbaserad undervisning.
Utveckling av forskningsbaserad undervisning

Inom Centret för universitetspedagogik (HYPE) baserar sig utvecklingen av undervisningen på forskning om undervisningen och om hur man stöder denna.

I samarbetet med utbildningsprogrammen och fakulteterna identifierar vi utvecklingsmål för undervisningen. Vi skapar pedagogiska innovationer samt forskar om hur de påverkar undervisningen och lärandet. HYPE erbjuder utbildningsprogrammen och fakulteterna centraliserat pedagogiskt stöd inom undervisning och lärande. Därtill bidrar HYPE med att utveckla en bättre undervisnings- och lärmiljö. HYPE stöder och utvärderar pedagogiska processer på ett forskningsbaserat sätt, på olika nivåer och inom olika instanser. HYPE utvecklar undervisningen på ett forskningsbaserat sätt i samarbete med fakulteterna vid Helsingfors universitet. Personalen vid HYPE utvecklar kontinuerligt sin undervisnings- och utvecklingskompetens.

HYPEs förändringsteori

HYPE främjar lärandeorienterad undervisning, pedagogiska lösningar och utveckling av undervisningen vid Helsingfors universitet. Det viktigaste är att undervisningen är ändamålsenlig ur lärande- och välbefinnandeperspektiv.

HYPEs universitetspedagogiska utbildning visar vägen och står som modell för universitetsundervisningen. Undervisningsplanen är uppdaterad och forskningsbaserad. HYPEs metoder för och sätt att genomföra pedagogisk utbildning fungerar som en konkret modell för lärarna för hur de kan genomföra och utveckla sin undervisning.

De tre viktigaste dimensionerna i HYPEs förändringsteori är forskningsgrund, ömsesidighet och nätverksinriktning.

HYPEs pedagogiska utveckling av universitetsundervisningen är forskningsbaserad. HYPE bedriver forskning om lärande och undervisning i Helsingfors universitets samtliga fakulteter. HYPE följer den internationella pedagogiska och mångvetenskapliga forskningen om universitetspedagogik, lärande och undervisning och använder sig av den i den forskningsbaserade utvecklingen av universitetsundervisningen. Forskningsbaserad utveckling innebär att man när man identifierar och definierar utvecklingsobjekt samt planerar och utvärderar utvecklingsåtgärder, mångsidigt tillämpar forskningsresultat, empiriska bevis och respons på lärande och undervisning. HYPE identifierar proaktivt trender och pedagogiska behov inom undervisning och lärande vid universitetet, och skaffar vid behov ny forskningskunskap för den pedagogiska utvecklingens behov. HYPE är en vägvisare för den forskningsbaserade utvecklingen av universitetsundervisning och tar modiga utvecklingsinitiativ. HYPE stöder och utmanar med hjälp av forskningskunskap allmän och etablerad pedagogisk praxis i olika disciplinära kontexter.

Från universitetets pedagogiska praxis i vardagen till strategin, och från strategin till vardagen

HYPE utvecklar lärandet och undervisningen vid universitetet med en ömsesidig systemisk utvecklingsmetod (top-down-bottom-up). Detta innebär att identifiera, stödja och undersöka pedagogiska utvecklingsinitiativ och experiment som härstammar från universitetsgemenskapen och dimensionera pedagogiska innovationer. Det innebär också att ge stöd till de betydelseförhandlingar om universitetets strategiska utvecklingslinjer för undervisningen som förs i fakulteterna och utbildningsprogrammen. Exempel på sådant arbete är att analysera vad pedagogiska reformer handlar om och vad de betyder lokalt och inom de olika vetenskapsområdena. I praktiken innebär det till exempel att stödja utvecklingen av undervisningsplanen eller att reflektera över resultaten av utvärderingen av undervisningen tillsammans med fakulteterna. På motsvarande sätt stöder HYPE utbildningsprogrammens och fakulteternas pedagogiska utvecklingsarbete genom att lyfta fram och hålla igång diskussionen om pedagogiska frågor som en del av den strategiska utvecklingen vid Helsingfors universitet, till exempel i arbetet med att skapa scenarier för undervisningens framtid. HYPE stöder med sin verksamhet dialogen mellan vardagliga pedagogiska lösningar inom universitetsundervisningen och universitetets strategiska riktlinjer för utveckling av undervisningen. Vi betonar aktivt deltagande och ägarskap i utvecklingen av undervisningen och stöder uppbyggandet av nätverk för utveckling av undervisningen. HYPE strävar efter att forskningsbaserat skapa modeller för bästa praxis inom undervisningen för att stödja pedagogiska experiment och innovationer på olika nivåer av universitetets verksamhet. 

HYPE stöder både universitetsgemenskapens aktiva deltagande och ägarskap i utvecklingen av undervisningen och uppbyggandet av nätverk som syftar till att utveckla undervisningen. Nätverken byggs upp genom att identifiera nyckelpersoner, intressegrupper och samarbetspartner, och samråda med dem med hjälp av olika kommunikationsmetoder. De pedagogiska studierna och Lärarakademin är bra exempel på nätverk för systematisk undervisningsutveckling där HYPE spelar en viktig roll. Vi stöder också skapandet av nätverk genom att aktivt delta i olika verksamheter för utveckling av undervisning, genom att ordna olika workshoppar, evenemang och seminarier samt genom att informera om HYPEs verksamhet inom och utanför universitetet. HYPE spelar en viktig roll som introduktör av initiativ för utbildningsutveckling i olika nätverk. Nätverken är också en viktig kanal för HYPE när det gäller att fördela ansvar i anslutning till undervisningsutveckling mellan olika aktörer. Nationellt och internationellt samarbete och nätverk med andra aktörer som producerar pedagogiska studier är viktiga kanaler för utvecklingen av HYPEs verksamhet.

Universitetspedagogisk utbildning

Centret för universitetspedagogik (HYPE) erbjuder universitetspedagogisk utbildning för undervisnings- och forskningspersonalen vid Helsingfors universitetet. Den universitetspedagogiska utbildningen är Helsingfors universitets personalutbildning. Utbildningens omfattning i sin helhet är 60 studiepoäng i vilken ingår grundstudier (25 sp) och ämnesstudier (35 sp). Studiehelheten på 60 sp ger pedagogisk lärarbehörighet.

Centrala principer för universitetspedagogiska studier

Universitetspedagogik är ett vetenskapsområde som mångsidigt och ur olika perspektiv undersöker lärande och undervisning. Universitetspedagogiken är till sin natur ett mångvetenskapligt vetenskapsområde som främst använder sig av forskning, teorier och forskningsmetoder inom pedagogik, pedagogisk psykologi, socialpsykologi och sociologi. Med universitetspedagogik avses också pedagogiska processer och praxis som används vid universitetet för att främja studenternas lärande och forskningsbaserad undervisning på hög nivå. Universitetspedagogisk forskning om lärande, handledning och lärmiljöer spelar en nyckelroll i detta.

Universitetspedagogiska studier ger lärarna djupgående forskningsbaserade kunskaper och färdigheter i att undervisa och handleda universitetsstuderande i sitt eget vetenskapsområde samt att utveckla undervisningen kollektivt på olika nivåer (studieavsnitt, utbildningsprogram, fakultet, universitet), med beaktande av universitetets värderingar och strategiska riktlinjer. Målet för de universitetspedagogiska studierna är att stödja sådana arbetsmetoder som främjar lärarnas och studenternas välbefinnande och utvecklingen av deras akademiska expertis. Universitetspedagogiska studier ger färdigheter för att forskningsbaserat granska och medvetet utveckla sitt akademiska lärarskap och sin undervisning.  

De centrala principerna för den universitetspedagogiska utbildningen är forskningsgrund, samarbete och kamratstöd, samt kontinuerlig utvärdering och utveckling av den egna verksamheten. Vi tillämpar dessa principer till exempel genom att skapa modeller och dela med oss av god pedagogisk praxis samt genom att använda praktiskt inriktade uppgifter där lärarna tillämpar universitetspedagogisk forskning och universitetspedagogiska begrepp och principer i sitt arbete. Vi främjar lärandeorienterad undervisning, där aktiv styrning av lärandeprocessen, interaktion och användning av olika lärmiljöer betonas.

Modeller för generiska akademiska expertfärdigheter som stöd för utbildningsprogrammen

De generiska akademiska expertfärdigheterna beskrivs i följande modeller:

  • Färdigheter i studiemiljön
  • Färdigheter i självreglering och förvaltning
  • Färdigheter i kommunikation, interaktion och samarbete.
  • Forskningsfärdigheter och vetenskapligt tänkande
  • Identifiering av egen sakkunskap

Syftet med modellerna är att beskriva expertfärdigheter som är gemensamma för alla ämnesområden och ge verktyg och metoder för att stödja inlärningen av de generiska expertfärdigheterna. Modellen ger också exempel på inlärningsresultat för de generiska expertfärdigheterna som integreras i områdesspecifika studier.

Forskningsbaserade innovationer inom undervisningen
HowULearn – ett forskningsbaserat verktyg som stöd för utbildningsprogrammen

Arbetet med HowULearn-enkäterna genomförs som ett samarbete mellan Centret för universitetspedagogik (HYPE) och Strategiskt stöd för undervisningen.

De pedagogiska lektorerna hjälper utbildningsprogrammen med att skapa tilläggsfrågor till enkäten, att utvärdera resultaten samt med att tolka resultaten. Uppgifter om den pedagogiska lektor som ansvarar för respektive utbildningsprogram finns på wikisidan:

Sakkunniga för utbildningsprogrammen.

WELLS – Opiskelijoiden hyvinvointi (på finska)
TeamFluent – digitaalinen työkalu yhteistyötaitojen oppimiseen (på finska)