Akademiker Ilkka Hanskis fond

“Ilkka Hanskis undersökning av ängsnätfjärilar på Åland är ett unikt och internationellt känt modellsystem med hjälp av vilket man har kunnat studera många centrala frågor inom ekologi och evolutionsbiologi.”
Främjare av växelverkan mellan teoretisk och empirisk forskning

Akademiker Ilkka Hanski var en av Finlands mest kända forskare. Hanskis forskningsområden var (populations)ekologi och naturvårdsbiologi. Han var speciellt intresserad av naturens diversitet och hur den kan skyddas. I sitt arbete kombinerade Hanski matematisk modellering och långtidiga ekologiskt observationsmaterial, och han är känd världen runt framför allt som utvecklaren av teorin om metapopulationer.

År 1991 inledde Ilkka en undersökning av ängsnätfjärilar som förekommer på Åland. Med åren blev ängsnätfjärilen en modellart för forskningen i metapopulationsbiologi, i synnerhet då det gäller undersökningar i hur arter påverkas av splittrade livsmiljöer. Utöver arbetet på Åland undersökte Ilkka också bland annat skalbaggar på Borneo och Madagaskar. I sina sista forskningsprojekt utredde han också hur den biologiska mångfalden i människornas boendemiljö inverkar på allergier och andra inflammatoriska sjukdomar.

Ilkka Hanski var medlem både i brittiska Royal Society och i amerikanska National Academy of Sciences. Under sin karriär tilldelades han flera stora priser och utmärkelser, bland annat svenska Kungliga Vetenskapsakademiens Crafoordpris (som ibland kallats Lilla Nobelpriset), Balzanpriset och Frontiers of Knowledgepriset som utfärdas av BBVA-fonden. År 2015 förlänades han titeln vetenskapsakademiker.

Stöd vetensakp med en donation till fonden

Helsingfors universitet har grundat Akademikern Ilkka Hanskis fond. Fonden hedrar Hanskis livsverk genom att samla in medel, stödja forskning och främja samverkan med samhället inom vetenskapsområdena populations- och naturvårdsbiologi.

Gör en donation på nätet och stöd vetenskapen

 

Akademiker Ilkka Hanskis avskedsföreläsning på engelska