Dekaner och fakultetsrådet

Fakulteten leds av en dekanus. Fakultetens prodekaner bistår dekanus i arbetet med att utveckla fakulteten, genomföra universitetets strategi och främjandet av samarbetet mellan institutioner som dekanus bestämmer. Under förvaltningsperioden 2018–2021 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällelig växelverkan.

Fakultetsrådet är ett förvaltningsorgan på fakultetsnivå med ett flertal medlemmar. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens målprogram.

Prodekanus Minna Nyström

Minna Nyström är professor i epigenetik och genetik. Hennes forskningsområde anknyter till tjocktarmscancer och särskilt ärftlig tjocktarmscancer, mekanismer bakom utveckling av cancer, riskfaktorer och förebyggande. Forskning och aktiv nationell och internationell verksamhet i samfundet som forskar i ärftlig tarmcancer började på 90-talet och kulminerade 2013 i utvecklandet av en diagnostisk metod och grundandet av ett eget startup-företag.

Prodekanus Nyströms ansvarsområden är forskning och utvecklandet av forskarutbildningen.

Prodekanus Helena Åström ansvarsområden är undervisningsfrågor och tvåspråkighet.

 

Prodekanus Atte Korholas ansvarsområde är samverkan med samhället.

 

Ärenden som är avsedda att behandlas i fakultetsrådet ska lämnas senast på onsdag två veckor innan fakultetsrådet sammanträder före klockan 15.45. Föredragningslistan för följande möte läggs alltid ut på Flamma intranät på torsdag före sammanträdet. Du kan kontrollera behandlingen av ditt ärende på den. Datum framgår av tabellen nedan.

Sammanträdena börjar kl. 12.15.

Fakultetsrådets möten 2018

De handlingar som kommer till
behandling i fakultetsrådet bör meddelas
Fakultetsrådets möte
16.01.2018 30.01.2018
14.02.2018 27.02.2018
14.03.2018 27.03.2018
11.04.2018 24.04.2018
23.05.2018 05.06.2018
15.08.2018 28.08.2018
12.09.2018 25.09.2018
17.10.2018 30.10.2018
21.11.2018 04.12.2018

 Fakultetsrådets möten våren 2019

De handlingar som kommer till
behandling i fakultetsrådet bör meddelas
Fakultetsrådets möte
16.01.2019 29.01.2019
13.02.2019 26.02.2019
13.03.2019 26.03.2019
17.04.2019 30.04.2019
22.05.2019 04.06.2019
12.06.2019 25.06.2019 (e-möte/endast magisteravhandlingar)

Fakultetsrådets möten höst 2019

De handlingar som kommer till
behandling i fakultetsrådet bör
meddelas
Fakultetsrådets möte
14.08.2019 27.08.2019
11.09.2019 24.09.2019
16.10.2019 29.10.2019
20.11.2019 03.12.2019

Fakultetsrådets möten våren 2020

De handlingar som kommer till
behandling i fakultetsrådet bör
meddelas
Fakultetsrådets möte
15.01.2020 28.01.2020
12.02.2020 25.02.2020
18.03.2020 31.03.2020
15.04.2020 28.04.2020
20.05.2020 02.06.2020
17.06.2020 30.06.2020 (e-möte/endast
magisteravhandlingar)

Föredragningslistor och mötesprotokoll

Fakultetsrådets föredragningslistor och protokoll finns i Flamma.
På samma sida finns en lista över fakultetsrådets medlemmar. Intranätet Flamma kräver inloggning. Om du inte kan logga in i Flamma, kontakta bio-admin@helsinki.fi