Laatu

Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa tarkoituksenmukaista toimintaa, jolla saavutetaan korkeatasoisia tutkintoja, huippututkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yliopiston laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa. He toimivat yhdessä yliopiston arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja. Hyviä käytänteitä myös levitetään ja tehdään jatkuvaa arviointia. Jokainen yliopistolainen vaikuttaa yliopiston laatuun omalla työllään.

Laadunhallinta on joukko toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla ylläpidetään ja hallitaan yliopiston perustehtävien ja niitä tukevien tukipalveluiden laatua. Toisin sanoen laadunhallinta on osa kaikkea yliopiston toimintaa.

Yliopiston toimintaa ja kehittämistä ohjaavat tavoitteet asetetaan strategiassa ja toimeenpanosuunnitelmissa. Laatu- eli toimintajärjestelmän avulla varmistetaan se, että tavoitteet saavutetaan. Järjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle.

Keskeisiä toiminnan laatua varmistavia laadunhallintamenettelyitä, jotka ovat säännöllisessä ja jatkuvassa käytössä, ovat muun muassa:

 • Kansainvälisessä tiedeyhteisössä sovelletut laadunvarmistusmenettelyt, kuten referee-käytäntö ja tutkintojen laadun varmistaminen
 • Pedagogisten yliopistonlehtorien verkosto
 • Itsearvioinnit (esimerkiksi toimielinten vuosittaiset toiminnan arvioinnit)
 • Dokumentaatio, johon sisältyy toimintojen, toimijoiden ja vastuiden määrittely
 • Tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä hallinnon ja tukitoimintojen säännölliset ulkoiset arvioinnit
 •  Opiskelija-, sidosryhmä- ja henkilöstöpalautteen keruu ja arviointi sekä siitä seuraavat toimenpiteet
 • Laatujärjestelmän auditointi

Laatutyö tukee Helsingin yliopiston strategiassa määritellyn vision saavuttamista. Jokainen yliopistolainen toimii tavoitteen saavuttamiseksi ja vastaa toiminnan ja tulosten laadusta omassa tehtävässään. Yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on auttaa yliopistoyhteisöä ja sen jäseniä laadunhallinnan kokonaisuuden rakentamisessa.

Yliopisto ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua yhteisesti sovituin menettelyin, prosessein ja järjestelmin. Laadunhallinta kattaa kaiken yliopiston toiminnan ja on osa yliopiston normaalia toimintaa. Toiminnan lähtökohdat on asetettu strategiassa ja toimeenpanosuunnitelmissa

Laatujärjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle.

Laatujärjestelmän tavoitteena on

 • Strategiassa määriteltyjen tavoitteiden mahdollistaminen johtamista tukemalla
 • Toiminnan jatkuva arviointi ja parantaminen – laatujärjestelmä tarjoaa työkaluja ja tuo esiin kehittämiskohteita
 • Luotettavan seuranta- ja arviointitiedon tuottaminen toiminnan ohjaukseen
 • Toimintatapojen selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen, virheettömyyden varmistaminen
 • Hyvien käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen

Laatujärjestelmän perustana ovat tarkoituksenmukainen organisaatio, johtaminen ja päätöksenteko. Laatujärjestelmä rakentuu strategian, sen pohjalta laaditun yliopiston toimeenpanosuunnitelman ja yksiköiden (tiedekunnat ja erilliset laitokset) toimeenpanosuunnitelmien pohjalle. Laatujärjestelmä tukee strategisia tavoitteita ja auttaa yliopistoa ja sen yksiköitä niiden saavuttamisessa.

Yksi laadunhallinnan tärkeimmistä prosesseista on toiminnanohjausprosessi, jossa asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista. Yliopisto on määritellyt indikaattorit ja määrälliset seurantakohteet, joiden avulla seurataan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Rehtori käy tavoiteneuvottelut juuri ennen strategiakauden alkua tiedekuntien ja erillisten laitosten kanssa ja sopii määrällisistä ja laadullisista tavoitteista.

Laatujärjestelmän tehtävänä on myös huolehtia, että toiminnan laatua varmistavat laadunhallintamenettelyt toteutuvat kaikissa toiminnoissa. Laatutyön tavoitteena on yliopiston toiminnan jatkuva kehittäminen ja tämän kehittämistyön tekeminen näkyväksi kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä sekä jokaisen omassa työssä. Laatutyö koskee kaikkia yliopistolaisia, niin opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin.

Helsingin yliopiston laatu- tai toimintajärjestelmä on dokumentoitu muun muassa

 • Laatujärjestelmäkuvauksessa
 • Flammassa
 • Prosessikuvauksissa
 • Toimintaohjeissa

Laatujärjestelmäkuvaus

Laatujärjestelmäkuvaus kertoo, miten yliopiston toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään.

Laatujärjestelmäkuvausta ollaan parhaillaan päivittämässä. Sen pohjana käytetään laatuympyrää, jonka avulla kuvataan, miten yliopiston toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään koko yliopiston ja sen perustehtävien näkökulmasta.

Flamma-intranet

Flamma toimii yliopiston toimintakäsikirjana ja sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto siitä, miten yliopistossa toimitaan. Flammaan kirjautumiseen tarvitaan voimassaoleva yliopiston käyttäjätunnus.

Prosessikuvaukset

Helsingin yliopiston prosessit kuvataan QPR Enterprise Architect/Process Designer –ohjelmalla osana yliopiston kokonaisarkkitehtuurikuvauksia. Prosessien kuvaaminen auttaa selkeyttämään johtamista, löytämään prosessin ongelmakohdat, keventämään prosessiin kuluvaa työmäärää, vertailemaan toimintaa muiden yksiköiden kanssa, yhtenäistämään toimintaa ja jakamaan hyviä käytäntöjä.

Toimintaohjeet

Helsingin yliopiston toimintaa on ohjeistettu erilaisissa johtosäännöissä ja säädöksissä sekä toiminta- tai menettelytapaohjeissa. Ne ovat osa yliopiston laatudokumentaatiota. Laatudokumentaatioon kuuluvat myös toimeenpanosuunnitelmat sekä arviointi- ja riskianalyysiraportit.

Yliopiston hallitus vastaa koko yliopiston laatuperiaatteista ja -linjauksista. Yliopiston johto vastaa toiminnan ja tulosten kokonaislaadusta. Tiedekuntien dekaanit ja erillisten laitosten johtajat sekä yliopistopalveluiden toimialajohtajat vastaavat omien yksikköjensä toiminnan ja tulosten laadusta. Jokainen yliopistolainen vastaa oman työnsä ja sen tulosten laadusta ja kehittämisestä

 • opettajana
 • tutkijana
 • opiskelijana sekä
 • hallinto- ja tukihenkilönä.

Yliopiston laadunhallintaa koordinoi Laadunhallinnan ohjausryhmä (Laava-ryhmä), jota johtaa laadunhallinnasta vastaava vararehtori ja sihteerinä toimii laatupäällikkö. Laatupäällikkö koordinoi laadunhallinnan periaatteiden ja menettelytapojen toteutumista.

Laatujärjestelmän vastuunjako noudattaa yliopiston johtamisen vastuunjakoa integroituen saumattomasti normaaleihin johtamismenettelyihin. Esimerkiksi dekaani vastaa oman tiedekuntansa ja erillisen laitoksen johtaja oman laitoksensa laatujärjestelmästä. Tiedekuntaneuvosto ja koulutusohjelmien johtoryhmät ovat tärkeitä toimielimiä laadun varmistamisessa.

Laadunhallinnan ohjausryhmä

Yliopiston laadunhallinnan ja arvioinnin ohjausta ja koordinointia varten on asetettu Laadunhallinnan ohjausryhmä (Laava-ryhmä). Ohjausryhmän tehtävä on kehittää ja vahvistaa yliopiston laatukulttuuria yhdessä sen yksiköiden kanssa, linjata yliopiston laadunhallinnan periaatteita opetuksen ja tutkimuksen tueksi, ohjata yliopiston toiminnan laadun kehittämistä ja laadun arviointia sekä koordinoida laatujärjestelmän kokonaisuutta.  Ryhmän toimikausi päättyy 31.12.2020.

Yliopistolaki velvoittaa yliopistoja arvioimaan koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Lisäksi yliopistojen on yliopistolain mukaan osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Arviointien tulosten tulee olla julkisia.

Laatujärjestelmän auditointi

Laatu- eli toimintajärjestelmän auditoinnin tavoitteena on varmistaa, että yliopistolla on toiminnan jatkuvaa kehittämistä tukeva järjestelmä. Auditoinnilla varmistetaan myös, että yliopisto toimii tavoitteiden mukaan ja toiminta on kansainvälisestikin luotettavaa. Auditoinnissa ei oteta kantaa toiminnan tavoitteisiin tai tuloksiin sinänsä, vaan siinä arvioidaan niitä prosesseja, joilla hallitaan ja kehitetään toiminnan laatua. Helsingin yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin ensimmäisen kerran syksyllä 2007.

Laatujärjestelmän toinen auditointi toteutettiin vuosina 2014–2015. Kansainvälisen arvioinnin toteutti Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) . Yliopisto läpäisi arvioinnin 27.2.2015, ja sen myötä saatu laatuleima on voimassa kuusi vuotta eli 27.2.2021 saakka. Auditointiraportti ja auditoinnin tulos julkistettiin maaliskuussa 2015.

Auditointitulosten toimeenpano on yksi Helsingin yliopiston strategian 2017–2020 toimenpiteistä. Tulokset on otettu huomioon kaikessa yliopiston ja sen yksiköiden toiminnan kehittämisessä. Auditoinnin suosituksia on otettu huomioon erityisesti yliopiston merkittävissä organisaatiomuutoksissa kuten koulutusohjelmauudistuksessa ja Yliopistopalveluiden rakentamisessa.

Kolmas auditointikierros 2021

Laatujärjestelmän auditointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2021. Auditoinnin suorittaa Kansallinen opetuksen arviontikeskus (Karvi) ja arviointi toteutetaan kansainvälisenä.
Auditointi perustuu Karvin auditointimalliin vuosille 2018–2024.

Arvioinnit

Yliopisto arvioi toimintaansa myös opetuksen, tutkimuksen ja tukipalveluiden osalta. 

Helsingin yliopiston tutkimus arvioitiin vuosina 2018–2019. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa kokonaisnäkemys yliopistossa tehtävän tutkimuksen laadusta ja vaikuttavuudesta, auttaa tulevien tutkimusmahdollisuuksien tunnistamisessa sekä tukea tutkimuksen uudistumista. 

Loppuraportti (englanniksi): Helsingin yliopiston tutkimuksen arviointi 2018-19 (RAUH) (pdf)

Arvioinnit pyritään järjestämään niin, että ne kuormittavat mahdollisimman vähän yliopiston perustoimintaa opetusta ja tutkimusta. Tulevia arviointeja 2020-luvulla:

Yliopistopalveluiden arviointi (ajankohta vahvistamatta)
Koulutusohjelmien arviointi (ajankohta vahvistamatta)

Sinua kuunnellaan – tehdään yhdessä parempi yliopisto!

Yliopistolaisena olet osaltasi vastuussa siitä, että yliopiston toiminta on mahdollisimman korkealaatuista. Tärkeintä on omien tehtäviesi hoitaminen parhaasi mukaan. Osallistumalla ohjaustilanteisiin, palautekyselyihin ja kehityskeskusteluihin olet erittäin tärkeässä roolissa koko yhteisön toiminnan laadunhallinnassa.

Yliopisto pyrkii toimimaan laadukkaasti, jotta aikaa ja resursseja jäisi yliopistolaisten tärkeimpiin tehtäviin: opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.  Yliopistolla on oma laatupolitiikka, jonka pohjalta toimintaa kehitetään.

Yliopiston jäsenenä sinäkin voit auttaa tässä työssä! Opiskelijoilla onkin käytössään useita kanavia, joiden kautta saada äänensä kuuluviin:

 • HOPS-keskustelut
 • kurssipalaute
 • HY:n oma oppimis- ja opiskeluympäristökysely HowULearn
 • valtakunnalliset kyselyt kuten Kandipalaute
 • opiskelijajärjestöjen toiminta
 • opiskelijaedustajat yliopiston eri toimikunnissa ja päättävissä elimissä
 • ylioppilaskunnan toiminta
 • YTHS:n hyvinvointiselvitykset
 • Aarresaari-verkoston valmistuneiden työuraseuranta
 • palautekyselyt vaihdossa olleille HY:n opiskelijoille sekä tänne tuleville vaihto-opiskelijoille
 • kansainvälinen opiskelijakysely International Student Barometer