Laatu

Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Yliopiston laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa. He toimivat yhdessä yliopiston arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja. Hyviä käytänteitä myös levitetään ja tehdään jatkuvaa arviointia. Yliopiston laatujärjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle.

Laatutyö tukee Helsingin yliopiston strategiassa määritellyn vision saavuttamista. Jokainen yliopistolainen toimii tavoitteen saavuttamiseksi ja vastaa toiminnan ja tulosten laadusta omassa tehtävässään. Yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on auttaa yliopistoyhteisöä ja sen jäseniä laadunhallinnan kokonaisuuden rakentamisessa.

Yliopisto ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua yhteisesti sovituin menettelyin, prosessein ja järjestelmin. Laadunhallinta kattaa kaiken yliopiston toiminnan ja on osa yliopiston normaalia toimintaa. Toiminnan lähtökohdat on asetettu strategiassa, tavoiteohjelmissa ja toimintasuunnitelmissa.

Laatujärjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle.

Laatujärjestelmän tavoitteena on

 • Strategiassa määriteltyjen tavoitteiden mahdollistaminen johtamista tukemalla
 • Toiminnan jatkuva arviointi ja parantaminen – laatujärjestelmä tarjoaa työkaluja ja tuo esiin kehittämiskohteita
 • Luotettavan seuranta- ja arviointitiedon tuottaminen toiminnan ohjaukseen
 • Toimintatapojen selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen, virheettömyyden varmistaminen
 • Hyvien käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen

Laatujärjestelmän perustana ovat tarkoituksenmukainen organisaatio, johtaminen ja päätöksenteko. Laatujärjestelmä rakentuu strategian, sen pohjalta laaditun yliopiston tavoiteohjelman ja yksiköiden (tiedekunnat, laitokset, erilliset laitokset) tavoiteohjelmien ja toimintasuunnitelmien pohjalle. Laatujärjestelmä tukee strategisia tavoitteita ja auttaa yliopistoa ja sen yksiköitä niiden saavuttamisessa.

Yksi laadunhallinnan tärkeimmistä prosesseista on toiminnanohjausprosessi, jossa asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista. Yliopisto on määritellyt indikaattorit ja määrälliset seurantakohteet, joiden avulla seurataan, edetäänkö asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Rehtori käy tavoiteneuvottelut juuri ennen strategiakauden alkua tiedekuntien ja erillisten laitosten kanssa ja sopii määrällisistä ja laadullisista tavoitteista.

Laatujärjestelmän tehtävänä on myös huolehtia, että toiminnan laatua varmistavat laadunhallintamenettelyt toteutuvat kaikissa toiminnoissa. Laatutyön tavoitteena on yliopiston toiminnan jatkuva kehittäminen ja tämän kehittämistyön tekeminen näkyväksi kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä sekä jokaisen omassa työssä. Laatutyö koskee kaikkia yliopistolaisia, niin opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin.

Keskeisiä toiminnan ja tulosten laatua varmistavia menettelyitä, jotka ovat säännöllisessä ja jatkuvassa käytössä, ovat muun muassa seuraavat:

 • Perustehtäviin liittyvät kansainvälisessä tiedeyhteisössä sovelletut laadunvarmistusmenettelyt (esim. referee-käytäntö, tutkintojen laadun varmistaminen, pedagogisten yliopistonlehtorien verkosto)
 • Laadunvarmistus rekrytoinneissa (tutkijat, opettajat, opiskelijat)
 • Laatujärjestelmän dokumentointi, johon sisältyy laatupolitiikan, toimintojen, toimijoiden ja vastuiden määrittely
 • Tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sekä hallinnon ja tukitoimintojen säännöllinen arviointi
 • Itsearviointi (esim. koulutuksen laatumatriisi) ja siihen liittyvä raportointi
 • Opiskelija-, sidosryhmä- ja henkilöstöpalautteen keruu ja arviointi sekä siitä seuraavat toimenpiteet
 • Laatujärjestelmän auditointi

Laatujärjestelmän dokumentointi

Laatujärjestelmä on dokumentoitu yliopiston, tiedekuntien, erillisten laitosten ja osin myös tiedekuntiin kuuluvien laitosten toimintakäsikirjoihin. Näin jokainen yliopistolainen löytää helposti oikeassa asiayhteydessä tarvittavan tiedon laatujärjestelmästä ja sen menettelyistä.

Koska toiminnanohjaus on keskeinen laadunhallinnan prosessi, laatudokumentaatioon kuuluvat myös tavoiteohjelmat ja toimintasuunnitelmat, arviointi- ja riskianalyysiraportit samoin kuin toimintaa ohjaavat säännöt ja menettelytapaohjeet.

Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirja dokumentoi yliopiston yhteisiä käytänteitä ja laadunhallinnan menettelyitä. Se tukee yliopistolaisia omassa työssään, toimii perehdytyksen apuvälineenä, tuo läpinäkyvyyttä ja helpottaa muiden yksiköiden parhaiden käytänteiden löytämistä sekä oman toiminnan kehittämistä.

Toimintakäsikirjassa kuvataan yliopiston johtaminen, perustehtävät ja palvelut. Toimintakäsikirja rakentuu toiminnan kuvauksista ja niihin linkitetyistä, jatkuvasti päivitettävistä dokumenteista.

Tiedekunnat, laitokset ja erilliset laitokset ovat laatineet omat toimintakäsikirjansa tukeutuen yliopiston dokumentteihin. Toimintakäsikirjat on integroitu Flamma -intranetin muihin sisältöihin (pääsy vain yliopiston tunnuksilla).

Prosessikuvaukset

Yliopistossa kuvataan toimintaprosesseja tarkoituksenmukaisella tavalla. Prosessiaskelten määrittely voi tapahtua sanallisesti tai piirtämällä QPR-välineellä prosessikaavio, jossa prosessin kulku ja eri toimijoiden vastuut prosessin vaiheissa mallinnetaan ja tehdään näkyväksi.

Prosessien kuvaaminen auttaa selkeyttämään johtamista, löytämään prosessin ongelmakohdat, keventämään prosessiin kuluvaa työmäärää, vertailemaan toimintaa muiden yksiköiden kanssa, yhtenäistämään toimintaa ja jakamaan hyviä käytäntöjä.

Yliopiston hallitus vastaa koko yliopiston laatuperiaatteista ja -linjauksista. Yliopiston johto vastaa toiminnan ja tulosten kokonaislaadusta. Tiedekuntien dekaanit, laitosten ja erillisten laitosten johtajat sekä keskushallinnon toimialajohtajat vastaavat omien yksikköjensä toiminnan ja tulosten laadusta. Jokainen yliopistolainen vastaa oman työnsä ja sen tulosten laadusta ja kehittämisestä opettajana, tutkijana, opiskelijana sekä hallinto- ja tukihenkilönä.

Yliopiston laadunhallintaa koordinoi Laadunhallinnan ohjausryhmä (LAAVA), jota johtaa laadunhallinnasta vastaava vararehtori ja sihteerinä toimii laatupäällikkö. Laatupäällikkö ja laatuasiantuntija koordinoivat laadunhallinnan periaatteiden ja menettelytapojen toteutumista.

Jokaisessa toimintayksikössä (tiedekunta, laitos, erillinen laitos, keskushallinnon toimialat ja yksiköt) on vähintään yksi laatuyhdyshenkilö, jonka tehtävänä on välittää tietoa laadunhallinnan menettelyistä, edistää oman yksikkönsä laatutyötä sekä tukea yksikön johtoa laadunhallinnassa.

Yliopisto läpäisi auditoinnin

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) nimeämä kansainvälinen auditointiryhmä auditoi Helsingin yliopiston laatujärjestelmän vuosina 2014-2015. Auditointi oli kansainvälinen ja siinä noudatettiin auditointikäsikirjaa vuosille 2011-2017. Auditointiryhmä vieraili yliopistossa 6.-9.10.2014. Auditointiraportti ja auditoinnin tulos julkistettiin maaliskuussa 2015. Helsingin yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Yliopisto on saanut laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 27.2.2015 alkaen.

Lue uutinen.

KARVI järjestää laatujärjestelmän kehittämistyön seurantaseminaarin kolme vuotta auditoinnin jälkeen.

Auditointikohteet

Auditoinnissa arvioidaan yliopiston laatujärjestelmän toimivuutta kymmenen kohteen avulla. Helsingin yliopistossa nämä kohteet ovat:

 • Yliopiston laatupolitiikka
 • Strateginen johtaminen ja toiminnanohjaus
 • Laatujärjestelmän kehittäminen
 • Yliopiston perustehtävien laadunhallinta
 • Tutkintotavoitteinen koulutus
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö
 • Kansainvälisen yliopiston henkilöstön rekrytointi
 • Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt
  • Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisterikoulutus
  • Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot
  • Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot humanistisessa tiedekunnassa
  • Taloustieteen kandidaatti- ja maisterikoulutus valtiotieteellisessä tiedekunnassa
 • Laatujärjestelmän kokonaisuus

Sinua kuunnellaan – tehdään yhdessä parempi yliopisto!

Yliopistolaisena olet osaltasi vastuussa siitä, että yliopiston toiminta on mahdollisimman korkealaatuista. Tärkeintä on omien tehtäviesi hoitaminen parhaasi mukaan. Osallistumalla ohjaustilanteisiin, palautekyselyihin ja kehityskeskusteluihin olet erittäin tärkeässä roolissa koko yhteisön toiminnan laadunhallinnassa.

Yliopisto pyrkii toimimaan laadukkaasti, jotta aikaa ja resursseja jäisi yliopistolaisten tärkeimpiin tehtäviin: opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.  Yliopistolla on oma laatupolitiikka, jonka pohjalta toimintaa kehitetään.

Kansainvälinen raati arvioi yliopiston toimintaa syksyn 2014 aikana. Tämän ns. auditoinnin tarkoituksena on löytää keinoja, joilla varmistaa yliopiston laadukas toiminta entistä paremmin.

Yliopiston jäsenenä sinäkin voit auttaa tässä työssä! Opiskelijoilla onkin käytössään useita kanavia, joiden kautta saada äänensä kuuluviin:

 • HOPS-keskustelut
 • kurssipalaute
 • HY:n oma oppimis- ja opiskeluympäristökysely Learn
 • valtakunnalliset kyselyt kuten Kandipalaute
 • opiskelijajärjestöjen toiminta
 • opiskelijaedustajat yliopiston eri toimikunnissa ja päättävissä elimissä
 • ylioppilaskunnan toiminta
 • YTHS:n hyvinvointiselvitykset
 • Aarresaari-verkoston valmistuneiden työuraseuranta
 • palautekyselyt vaihdossa olleille HY:n opiskelijoille sekä tänne tuleville vaihto-opiskelijoille
 • kansainvälinen opiskelijakysely International Student Barometer

Yliopisto kuuntelee – anna äänesi kuulua Laatumatkalla -blogissa!