Laadunhallinta

Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa tarkoituksenmukaista toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti, jotta saavutetaan korkeatasoisia tutkintoja, huippututkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yliopiston laatukulttuuri tarkoittaa laadukasta toimintaa tukevaa yliopistoyhteisön ilmapiiriä. Laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa. He toimivat yhdessä yliopiston arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja. Hyviä käytänteitä myös levitetään ja tehdään jatkuvaa arviointia. Jokainen yliopistolainen vaikuttaa yliopiston laatuun omalla työllään.

Laadunhallinta on tapa varmistaa tarkoituksenmukainen tapa toimia. Yliopiston toimintatavat ovat perusteltuja ja hallinnassa. Laadunhallinnan avulla tiedämme, olemmeko saavuttamassa työmme tavoitteet, ja voimme tarvittaessa korjata suuntaa. Laadunhallinta takaa, että yhteiskunta voi luottaa yliopistoon ja sen toimintaan. Laadunhallinta on osa kaikkea yliopiston toimintaa.

Yliopiston toimintaa ja kehittämistä ohjaavat tavoitteet asetetaan strategiassa ja toimeenpanosuunnitelmissa. Laatu- eli toimintajärjestelmän avulla varmistetaan se, että tavoitteet saavutetaan. Järjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle.

Kuva yliopiston laatujärjestelmästä:

Yliopiston laatujärjestelmäkuva, joka kertoo laatuympyrän avulla, miten yliopiston toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään.

Mitä laatu ja laadunhallinta tarkoittavat Helsingin yliopistossa, sen opetuksessa, tutkimuksessa ja niihin perustuvassa yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä? Video avaa erilaisia laadunhallinnan käsitteitä ja kytkee ne osaksi yliopiston ja yliopistolaisten arkea.

 

Laatupolitiikka on yliopiston linjaus laadukkaan toiminnan tavoitteista, periaatteista ja vastuunjaosta:

Laatutyö tukee Helsingin yliopiston strategiassa määritellyn vision saavuttamista. Jokainen yliopistolainen toimii tavoitteen saavuttamiseksi ja vastaa toiminnan ja tulosten laadusta omassa tehtävässään. Yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on auttaa yliopistoyhteisöä ja sen jäseniä laadunhallinnan kokonaisuuden rakentamisessa.

Laatujärjestelmä on toimintajärjestelmä, jonka avulla ylläpidämme yliopiston toiminnan laatua ja kehitämme sitä. Se on toimenpiteiden ja menetelmien kokonaisuus, jonka avulla varmistamme, että etenemme tavoitteissa ja saavutamme ne. Laatujärjestelmän avulla, toimintaa kuvaamalla ja mittaamalla, huomataan, jos jokin ei toimi, ja reagoidaan kehittämistarpeisiin.

Laatujärjestelmä luo rakenteet ja määrittää vastuut ja menettelytavat hyvin toimivalle laadunhallinnalle.

Laatujärjestelmäkuva (suppeampi versio, ks. laajempi versio sivun yläosassa):

Yliopiston laatujärjestelmäkuva, joka kertoo laatuympyrän avulla, miten yliopiston toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään.

Laatujärjestelmän tavoitteena on

 • Tukea laatupolitiikan tavoitteiden saavuttamista
 • Tukea johtamista
 • Mahdollistaa toiminnan jatkuva arviointi (enhancement led assessment) ja parantaminen
 • Tuottaa luotettavaa seuranta- ja arviointitietoa toiminnan ohjaukseen
 • Selkeyttää ja yhdenmukaistaa toimintatapoja
 • Levittää ja vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä

Laatujärjestelmän perustana ovat tarkoituksenmukainen organisaatio, johtaminen ja päätöksenteko. Laatujärjestelmä rakentuu strategian, sen pohjalta laaditun yliopiston toimeenpanosuunnitelman ja yksiköiden (tiedekunnat ja erilliset laitokset) toimeenpanosuunnitelmien pohjalle. Laatujärjestelmä tukee strategisia tavoitteita ja auttaa yliopistoa ja sen yksiköitä niiden saavuttamisessa.

Helsingin yliopiston laatu- tai toimintajärjestelmä on dokumentoitu muun muassa

 • Laatujärjestelmäkuvassa, ks. laajempi ja suppeampi versio kuvasta yllä
 • Yliopiston intranetissä Flammassa (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksella) sekä Opiskelijan ohjeissa ja Opetustyön ohjeissa.
 • Prosessikuvauksissa
 • Toimintaohjeissa

Laatujärjestelmäkuva

Laatujärjestelmäkuva kertoo, miten yliopiston toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään. Katso laajempi ja suppeampi versio laatujärjestelmäkuvasta aiemmin samalla sivulla.

Flamma-intranet

Flamma, Opiskelijan ohjeet ja Opetustyön ohjeet toimivat yliopiston toimintakäsikirjana ja niistä löytyy kaikki tarvittava tieto siitä, miten yliopistossa toimitaan. Flammaan kirjautumiseen tarvitaan voimassaoleva yliopiston käyttäjätunnus. Yliopistossa ei enää tehdä perinteistä toimintamanuaalia koko yliopiston tasolla tai yksikkötasolla. Toimintaohjeiden kokonaisuus on pyritty kuvaamaan yliopisto- ja yksikkötasolla laatuympyrätyökalun (Plan - Do - Check - Act) avulla. Tiedekuntien ja erillisten laitosten laatuympyrät on kuvattu kunkin yksikön Näin me toimimme -sivulla Flammassa.

Opiskelijan ohjeet

Opintoja koskevat yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset ohjeet ja tiedotteet.

Opetustyön ohjeet

Yliopisto- ja koulutusohjelmatasoiset ohjeet opetustyöhön, esimerkiksi opetuksen suunnitteluun, tutkielmien ohjaukseen ja erityisjärjestelyihin.

Prosessikuvaukset

Helsingin yliopiston prosessit kuvataan QPR Enterprise Architect/Process Designer –ohjelmalla osana yliopiston kokonaisarkkitehtuurikuvauksia. Prosessien kuvaaminen auttaa selkeyttämään johtamista, löytämään prosessin ongelmakohdat, keventämään prosessiin kuluvaa työmäärää, vertailemaan toimintaa muiden yksiköiden kanssa, yhtenäistämään toimintaa ja jakamaan hyviä käytäntöjä.

Toimintaohjeet

Helsingin yliopiston toimintaa on ohjeistettu erilaisissa johtosäännöissä ja säädöksissä sekä toiminta- tai menettelytapaohjeissa. Ne ovat osa yliopiston laatudokumentaatiota. Laatudokumentaatioon kuuluvat myös toimeenpanosuunnitelmat sekä arviointi- ja riskianalyysiraportit.

Julkiset päätökset ja pöytäkirjat

Yliopiston hallitus vastaa koko yliopiston laatuperiaatteista ja -linjauksista. Yliopiston johto vastaa toiminnan ja tulosten kokonaislaadusta. Tiedekuntien dekaanit ja erillisten laitosten johtajat sekä yliopistopalveluiden toimialajohtajat vastaavat omien yksikköjensä toiminnan ja tulosten laadusta. Jokainen yliopistolainen vastaa oman työnsä ja sen tulosten laadusta ja kehittämisestä

 • opettajana
 • tutkijana
 • opiskelijana sekä
 • hallinto- ja tukihenkilönä.

Yliopiston laadunhallintaa koordinoi Laadunhallinnan ohjausryhmä (Laava-ryhmä), jota johtaa laadunhallinnasta vastaava vararehtori ja sihteerinä toimii laatupäällikkö. Laatupäällikkö koordinoi laadunhallinnan periaatteiden ja menettelytapojen toteutumista.

Laatujärjestelmän vastuunjako noudattaa yliopiston johtamisen vastuunjakoa integroituen saumattomasti normaaleihin johtamismenettelyihin. Esimerkiksi dekaani vastaa oman tiedekuntansa ja erillisen laitoksen johtaja oman laitoksensa laatujärjestelmästä. Tiedekuntaneuvosto ja koulutusohjelmien johtoryhmät ovat tärkeitä toimielimiä laadun varmistamisessa.

Laadunhallinnan ohjausryhmä

Yliopiston laadunhallinnan ja arvioinnin ohjausta ja koordinointia varten on asetettu Laadunhallinnan ohjausryhmä (Laava-ryhmä). Ryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Sari Lindblom. Ohjausryhmän tehtävä on kehittää ja vahvistaa yliopiston laatukulttuuria yhdessä sen yksiköiden kanssa, linjata yliopiston laadunhallinnan periaatteita opetuksen ja tutkimuksen tueksi, ohjata yliopiston toiminnan laadun kehittämistä ja laadun arviointia sekä koordinoida laatujärjestelmän kokonaisuutta. Ryhmän toimikausi päättyy 31.12.2020.

Yliopistolaki velvoittaa yliopistoja arvioimaan koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Lisäksi yliopistojen on yliopistolain mukaan osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. Arviointien tulosten tulee olla julkisia.

Arviointeihin liittyy yleensä yliopistoyhteisön tekemä itsearviointi. Itsearvointi antaa hyvän tilaisuuden arvioida omaa toimintaa, sen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Varsinaiseen arviointiin osallistuu myös ulkoisia toimijoita, joilta saatava kehittävä palaute toimii hyvänä tarkistuspisteenä ja kannustimena yliopiston toiminnan kehittämisessä yhä laadukkaammaksi.

Laatujärjestelmän auditointi

Laatu- eli toimintajärjestelmän auditoinnin tavoitteena on varmistaa, että yliopistolla on toiminnan jatkuvaa kehittämistä tukeva järjestelmä. Auditoinnilla varmistetaan myös, että yliopisto toimii tavoitteiden mukaan ja toiminta on kansainvälisestikin luotettavaa. Auditoinnissa ei oteta kantaa toiminnan tavoitteisiin tai tuloksiin sinänsä, vaan siinä arvioidaan niitä prosesseja, joilla hallitaan ja kehitetään toiminnan laatua. Helsingin yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin ensimmäisen kerran syksyllä 2007.

Kolmas auditointikierros 2021

Laatujärjestelmän auditointi toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2021. Auditoinnin suorittaa Kansallinen opetuksen arviontikeskus (Karvi) ja arviointi toteutetaan kansainvälisenä.
Auditointi perustuu Karvin auditointimalliin vuosille 2018–2024.

Edellinen laatujärjestelmän auditointi

Edellinen laatujärjestelmän auditointi tehtiin vuosina 2014–2015. Kansainvälisen arvioinnin toteutti Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) . Yliopisto läpäisi arvioinnin 27.2.2015, ja sen myötä saatu laatuleima on voimassa kuusi vuotta, eli 27.2.2021 saakka.  Auditointiraportti ja auditoinnin tulos julkistettiin maaliskuussa 2015.

Auditointitulosten toimeenpano on yksi Helsingin yliopiston strategian 2017–2020 toimenpiteistä. Tulokset on otettu huomioon kaikessa yliopiston ja sen yksiköiden toiminnan kehittämisessä. Auditoinnin suosituksia on otettu huomioon erityisesti yliopiston merkittävissä organisaatiomuutoksissa kuten koulutusohjelmauudistuksessa ja Yliopistopalveluiden rakentamisessa.

Arvioinnit

Yliopisto arvioi toimintaansa myös opetuksen, tutkimuksen ja tukipalveluiden osalta. 

Helsingin yliopiston tutkimus arvioitiin vuosina 2018–2019. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa kokonaisnäkemys yliopistossa tehtävän tutkimuksen laadusta ja vaikuttavuudesta, auttaa tulevien tutkimusmahdollisuuksien tunnistamisessa sekä tukea tutkimuksen uudistumista. 

Loppuraportti (englanniksi): Helsingin yliopiston tutkimuksen arviointi 2018-19 (RAUH) (pdf)

Arvioinnit pyritään järjestämään niin, että ne kuormittavat mahdollisimman vähän yliopiston perustoimintaa opetusta ja tutkimusta. Tulevia arviointeja 2020-luvulla:

Koulutusohjelmien katselmus toteutetaan vuonna 2022

Yliopistopalveluiden arviointi (ajankohta vahvistamatta)

Sinua kuunnellaan – tehdään yhdessä parempi yliopisto!

Yliopistolaisena olet osaltasi vastuussa siitä, että yliopiston toiminta on mahdollisimman korkealaatuista. Tärkeintä on omien tehtäviesi hoitaminen parhaasi mukaan. Osallistumalla ohjaustilanteisiin, palautekyselyihin ja kehityskeskusteluihin olet erittäin tärkeässä roolissa koko yhteisön toiminnan laadunhallinnassa.

Yliopisto pyrkii toimimaan laadukkaasti, jotta aikaa ja resursseja jäisi yliopistolaisten tärkeimpiin tehtäviin: opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.  Yliopistolla on oma laatupolitiikka, jonka pohjalta toimintaa kehitetään.

Yliopiston jäsenenä sinäkin voit auttaa tässä työssä! Opiskelijoilla onkin käytössään useita kanavia, joiden kautta saada äänensä kuuluviin:

 • HOPS-keskustelut
 • kurssipalaute
 • HY:n oma oppimis- ja opiskeluympäristökysely HowULearn
 • valtakunnalliset kyselyt kuten Kandipalaute
 • opiskelijajärjestöjen toiminta
 • opiskelijaedustajat yliopiston eri toimikunnissa ja päättävissä elimissä
 • ylioppilaskunnan toiminta
 • YTHS:n hyvinvointiselvitykset
 • Aarresaari-verkoston valmistuneiden työuraseuranta
 • palautekyselyt vaihdossa olleille HY:n opiskelijoille sekä tänne tuleville vaihto-opiskelijoille
 • kansainvälinen opiskelijakysely International Student Barometer