Tutkimusprofiili

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan muuttuvan maailman sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ongelmia niiden globaalien, eurooppalaisten, kansallisten ja paikallisten ulottuvuuksien näkökulmasta.
Tutkimuksen painoalat
Eriarvoisuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus

Oikeudenmukaisuus ja sen kokemus ovat hyvinvoinnin keskeisiä edellytyksiä. Globaali eriarvoisuus on lisääntyvässä määrin myös turvallisuusuhka. Näiden tutkimuskohteiden lisäksi tiedekunnassa tutkitaan esimerkiksi etnistä syrjintää sekä terveyden ja elinolojen eriarvoisuutta.

Tiedekunta koordinoi monitieteellistä Helsinki Inequality Initiative (INEQ) hanketta. Hankkeen tarkoituksena on tuoda yhteen tutkijoita seitsemästä Helsingin yliopiston tiedekunnasta, joiden tutkimus pyrkii laajentamaan ymmärrystämme eriarvoisuuden syistä ja seurauksista.

Demokratian mahdollisuudet ja uhat

Demokratiaa, sen toteutumista ja uhkia tutkitaan tiedekunnassa monilla tasoilla paikallisesta globaaliin. Erityisenä tutkimuskohteena on pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, sen historia ja tulevaisuus. Malli herättää yhä lisääntyvää kansainvälistä kiinnostusta. 

Mieli, ymmärtäminen ja osallisuus

Miten tulla toimeen toisten kanssa on ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä.  Tähän kysymykseen etsitään vastauksia tutkimalla niin vuorovaikutusta kuin siinä muodostuvia mielikuvia ja identiteettejä. Tiedekunnassa tutkitaan myös osallisuutta ja sen esteitä monilla tieteenaloilla.

Yhteiskunnallinen tieto ja asiantuntemus

Tutkimusta tehdään yhä enenevässä määrin monitieteisesti ja tieteidenvälisesti. Tieteellisen tiedon suhde päätöksentekoon on ajankohtainen keskustelunaihe.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen edistämisaloite

Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen edistämisaloitteen tarkoituksena on etsiä uudenlaisia, alhaalta ylöspäin lähteviä ja konkreettiseen tekemiseen perustuvia toimintatapoja monitieteellisen perustutkimuksen edistämiseksi. Lisäksi aloite pyrkii

  • keräämään yhteen Helsingin yliopiston sote-alan tutkijoiden tukitarpeita,  yliopistolla tehtävän tutkimuksen vahvuuksia ja sote-alan koulutuksen vahvistamisen kannalta keskeisiä tutkimuskohteita
  • tukemaan tieteenala- ja kampusrajat ylittävää tutkimusyhteistyötä, monitieteellisten tutkimushankkeiden suunnittelua ja rahoituksen hakemista sekä pitää jatkuvaa yhteyttä tutkimusrahoittajiin.
  • edistämää tutkijoiden, tutkimuskohteiden ja tiedon hyödyntäjien yhteistyötä uudenlaisten  tutkimusmahdollisuuksien ja tutkimustiedon hyödyntämistapojen tunnistamiseksi.

Hanke käynnistettiin vuonna 2019 ja on sittemmin sulautunut osaksi UHealth-profilointialuetta.

Lue lisää UHealth-hankkeen verkkosivuilta.