Erilliset opinnot

Henkilö, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa opintoja valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tällaisia opintoja kutsutaan erillisiksi opinnoiksi. Hakuaika on vuosittain huhtikuussa.
Muutoksia koulutusten vastuuyksiköissä

Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus on muuttanut koulutuksien vastuuyksiköitä. Vastuuyksiköt myöntävät opinto-oikeudet. Huomioi siis seuraavat muutokset:

  • Elämänkatsomustiedon opetettavan aineen opintoja ei suoriteta valtiotieteellisessä tiedekunnassa, vaan ne ovat humanistisen tiedekunnan vastuulla.
  • Valtiotieteellisessä tiedekunnassa ei ole mahdollista suorittaa historian opetettavan aineen opintoja erillisinä opintoina.
  • Filosofian perus- ja aineopintotasoiset opintojaksot ovat humanistisen tiedekunnan vastuulla.
  • Tilastotieteen opinnot ovat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan vastuulla, poislukien valtiotieteellisen tiedekunnan oma menetelmäopetus.
Haettavat opinnot

Tutustu valtiotieteellisessä tiedekunnassa tarjottaviin valinnaisten opintojen kokonaisuuksiin Opiskelijan ohjeissa.

Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään kokonaisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin. Suoritusoikeus voidaan yleensä myöntää vain sellaisiin opintoihin, joita ei järjestetä Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa hakuaikaa seuraavana lukuvuotena.

Syventävien opintojen suoritusoikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä.

Opintojen suoritusoikeuden myöntämisessä otetaan huomioon opetusresurssit sekä hakijan aiemmat opinnot ja hänen esittämänsä perustelut. Erillisten opintojen suoritusoikeus ei anna oikeutta suorittaa tutkintoa. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin se on myönnetty.

Jos haet suoritusoikeutta opintoihin, joilla on tarkoitus suorittaa yhteiskuntaopin 60 op opetettavan aineen opinnot, yksilöi hakulomakkeella myös, mihin opintokokonaisuuksien ulkopuolisiin valinnaisiin kursseihin haet oikeutta, jos et hae opinto-oikeutta suorittaa jokin pakollisista opintokokonaisuuksista 25 op laajuisena.

Opintojen suorittamiseen tarvittavat esitiedot- ja taidot

Haettujen opintojen suorittamiseksi tulee olla riittävät esitiedot ja -taidot.

Opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset on määritelty oppiaineiden tutkintovaatimuksissa (”edeltävät opinnot”). Yksittäiseen opintojaksoon voidaan myöntää erillisten opintojen oikeus jos opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja tai hakija on suorittanut vaaditut opinnot tai hakija voi todennäköisesti viimeistään 31.8.2024 osoittaa suorittaneensa vaaditut opinnot tai hakija hakee samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot.

Opintojen suorituskieli

Valtiotieteellisen tiedekunnan ensisijainen opetuskieli on suomi. Joitakin opintoja järjestetään ruotsiksi tai englanniksi. Opiskelija voi valintansa mukaan kuitenkin aina kirjoittaa suoritukseen liittyvät tehtävät suomeksi tai ruotsiksi.

Hakeminen

Hakuaika alkaa 1.4.2024 ja päättyy 15.4.2024 kello 15.00. Lomake sulkeutuu välittömästi hakuajan päätyttyä. Täytä hakemuksesi hyvissä ajoin!

Hakemuksen liitteet on toimitettava hakuajan kuluessa. Voit toimittaa liitteet

  • sähköisesti hakemuksen liitteenä (tallenna pdf:nä/skannaa pdf:ksi).
  • paperisena Kruununhaan opiskelijapalveluihin. Jos lähetät liitteet postitse tai tuot ne postilaatikkoon, merkitse kuoreen "Erilliset opinnot".

Ha­ke­muk­sen liit­teet

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa asiakirjat, jotka hakulomakkeella tai lomakkeen täyttöohjeissa pyydetään. Myös hakemusta käsittelevä virkailija voi pyytää asiakirjoja.

Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista, tutkinnoista tai opinto-oikeuksista ei tarvitse toimittaa liitteitä. Opinnot ja tutkinnot tarkistetaan suoraan Sisusta.

Tarkista liitteitä toimittaessasi, että opintosuoritusotteessa on mukana kaikki sivut ja tutkintotodistuksen yhteydessä on varsinaisen todistuksen lisäksi myös todistuksen liitteet (kaikki sivut).

Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Tiedekunta pyytää esittämään alkuperäisen asiakirjan, jos siihen ilmenee tarvetta. Mikäli hakija antaa epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja, voidaan myönnetty opinto-oikeus perua.

Huom! Vain pyydetyt liitteet on toimitettava. Liitteenä ei pyydetä esimerkiksi motivaatiokirjettä, työnantajan lausuntoa, työnantajan suositusta, työtodistuksia tai ansioluetteloa. Tällaisia asiakirjoja ei millään tavalla huomioida oikeuksia myönnettäessä.

Opinto-oikeuden myöntäminen

Päätöksen erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan dekaani koulutusohjelmaa/opintosuuntaa kuultuaan.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse heti kun se on tehty, todennäköisimmin toukokuun 2024 aikana. Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuajan päätyttyä, ilmoita siitä Kruununhaan opiskelijapalveluihin

Opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat koulutusohjelman resurssit, sekä se, kuinka paljon hakijoita tiettyihin opintoihin on.

On mahdollista, että erillisten opintojen oikeus myönnetään ehdollisena tai että oikeus myönnetään vain osaan haetuista opinnoista. Ensimmäisessä tapauksessa oikeus astuu voimaan vain mikäli määritellyt ehdot täyttyvät ilmoitetun määräajan kuluessa. Tyypillisesti ehto on kuitti opinto-oikeuden maksusta.

Hakija voidaan asettaa varasijalle.

Opin­to-oi­keu­den kat­ta­vuus, mak­sul­li­suus ja opis­ke­lu­pai­kan vah­vis­ta­mi­nen

Erillisiä opintoja suorittavalla on oikeus vain niihin opintoihin, jotka on myönnetty. Erillisten opintojen suorittaja ei ole Helsingin yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, eikä hänellä ole oikeutta suorittaa tutkintoa.

Erillisten opintojen oikeuden saaminen tiettyyn opintojaksoon (tai kokonaisuuteen) ei takaa, että siitä järjestetään kurssimuotoista opetusta oikeuden voimassaoloaikana. Jos opintojaksoa ei voi suorittaa opetukseen osallistuen, voi sen tyypillisesti suorittaa kirjatenttinä tai esseenä. Syyslukukauden 2024 ja kevätlukukauden 2025 opetustiedot julkaistaan erikseen todennäköisesti kesäkuussa.

Oikeus on maksuton jos se koskee opintoja, jotka hakija tarvitsee tullakseen kelpoiseksi toimimaan yhteiskuntaopin aineenopettajana ja hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot hakuajan päättyessä tai hänellä on opinto-oikeus ko. opintoihin jossakin suomalaisessa korkeakoulussa hakuajan päättyessä.

Muussa tapauksessa oikeus on maksullinen. Yliopiston rehtorin päätöksen mukaisesti erillisten opintojen maksu on 15 €/opintopiste.

Jos opinto-oikeus on maksuton ja ehdoton, astuu se voimaan 1.8.2024.

Jos opinto-oikeus on maksullinen, astuu se voimaan, kun hakija on osoittanut maksaneensa tarvittavan maksun, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2024. Maksu tulee osoittaa suoritetuksi viimeistään 31.8.2024.

Opinto-oikeus päättyy, kun henkilö on suorittanut opinnot joihin oikeuden myönnettiin, kuitenkin viimeistään 31.7.2026.

Lisätietoja

Lisätietoja erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Kruununhaan opiskelijapalveluissa.

Erillisten opintojen oikeuksia aikaisempina vuosina hakeneiden ja saaneiden määristä ei ole laadittu tilastoja.