Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Tältä sivulta löydät tiedekunnan käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita, vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivuilta.

Päivitetty 7.10.2020 (Tiedekunnan tilojen käyttö ja ohjeita opetuksen järjestämiseen)

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa. 

Yliopisto on aloittanut as­teit­tai­sen pa­lau­tu­mi­sen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mas­ta poik­keus­ti­lan­tees­ta 

Katso suunnitelma yliopiston yhteisistä ohjeista. 

Tiedekunnan tilojen käyttö

Yliopistossa suo­si­tel­laan etä­työn jat­ka­mis­ta 31.12. asti. Mikäli työn tekeminen vaatii työpaikalla työskentelyä, on huolehdittava turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Tiedekunnan hallinnassa olevissa julkisissa tiloissa ja kaikissa opetus- ja ohjaustilanteissa suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Opettajat vastaavat siitä, että opetus- ja ohjaustilanteessa on tarjolla kasvomaskit kaikille läsnäoleville opiskelijoille, opettajille ja mahdollisille vierailijoille.

Laboratorioissa tai kasvihuoneella työskentely edellyttää edelleen työskentelytilan varaamista ennakkoon tiedekunnan Flamma-sivuilta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). Osastojen johtajat valvovat kalenterivarauksia.

Tiedekunnan muissa tiloissa työskentely ei enää 1.10. alkaen edellytä työskentelytilan etukäteisvarausta. Yhteisen työhuoneen jakavat käyttäjät sopivat keskenään paikallaolosta, jotta tilassa ei ylity sallittu henkilömäärä. Tiedekunnan kaikissa tiloissa työskennellessä tulee noudattaa koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia ja hygieniaohjeita.  

Lähikontaktissa toteutettavaa henkilöihin kohdistuvaa tutkimusta tulee välttää ja tutkimustyöhön kuuluvat haastattelut toteutetaan etänä. Mikäli fyysisiä tutkimuksia tai haastatteluita lähikontaktissa välttämättömistä syistä tulee tehdä, täytyy tutkimuksen vastuuhenkilön tehdä tiedekunnan tilannekeskukselle perusteltu ja yksityiskohtainen selvitys tutkimuksen toteuttamisesta turvallisesti. Selvitys lähetetään tutkimusvaradekaanille. Tilannekeskus käsittelee esitykset ja antaa luvan.  

Ohjei­ta ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen   

Koulutusohjelmien opetuksen suunnittelu kevätlukukaudelle 2021 tehdään kolmen opetustyypin periaatteella: välttämätön lähiopetus (laboratorio-opetus, kenttäkurssit), etäopetus (luento-opetus) ja joustava opetus (laskuharjoitukset pienryhmät, seminaarit, projektityöt). Mikäli poikkeustilanne sen salliijoustavan opetuksen määrää pyritään lisäämään syyslukukauteen verrattuna mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi. 

Kaikkiin opetustiloihin on määritelty poikkeustilanteen turvavälit huomioiva henkilömäärämitoitus (lisätietoa: Tilojen käyttö poikkeustilanteen aikana, vaatii kirjautumisen Flammaan yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Opetustiloissa voidaan järjestää kontaktiopetusta vaativia kursseja tai opetuksen osiota sekä pienryhmäopetusta, laskuharjoituksia ja vastaavia. Kaikissa opetustilanteissa suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Opettajat hakevat opetustilanteissa käytettävät maskit osastonsa yhdyshenkilöltä ja huolehtivat niiden jakamisesta ennen opetustilanteen alkamista.

Laboratorio-opetus toteutetaan lähiopetuksena normaaleilla ryhmien henkilömitoituksilla turvallisuusohjeiden mukaisesti. Opetus suunnitellaan järjestettävän normaalin opetusohjelman mukaisesti. Laboratorio-opetuksessa käytetään laboratorioissa tarjolla olevia kasvomaskeja. 

Etätyötarvikkeet 

Yliopiston tiloista voi tarvittaessa käydä hakemassa opetusmateriaaleja ja lainaamassa etäopetuksen kannalta tarpeellisia työvälineitä. Työhuoneista saa lainata esihenkilön luvalla etätyökäyttöön tietotekniikan tarvikkeita kuten tietokoneen, näppäimistön, hiiren, näytön, kameran ja headsetin. Lainaaja ilmoittaa lainaamansa tarvikkeet osastonjohtajien määräämällä tavalla. Etäopetusta varten opettajat voivat käydä tekemässä tarvitsemansa pienimuotoisia hankintoja, erityisesti headsetia suositellaan. Laskutuksen tiedot tulee pyytää opetusvaradekaanilta.

Viimeisin tieto yliopistotasolla päivittyy sivulle Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja:

Dekaani Ritva Toivanen

Va­ra­de­kaa­ni, tutkimus- ja jat­ko­kou­lu­tus­asiat Maija Tenkanen   

Va­ra­de­kaa­ni, kou­lu­tus- ja kak­si­kie­li­syys­asiat Janna Pietikäinen

Va­ra­de­kaa­ni, yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus Kari Hyytiäinen

Va­ra­de­kaa­ni, in­fra­struk­tuu­ri Laura Alakukku