Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Yliopiston palautumissuunnitelman toisen vaiheen arvioidaan kestävän 16.8.2020 asti. Palautumissuunnitelman vaiheeseen kolme arvioidaan voitavan siirtyä 17.8.2020 alkaen. Kriisin johtoryhmä seuraa koronapandemian tilannetta ja tiukentaa tarvittaessa palautumissuunnitelmaa, mikäli pandemiatilanne pahenee.

Katso tästä palautumissuunnitelman aikataulu (pdf-tiedosto).

Tutkimus

1.6. alkaen voidaan harjoittaa sellaista tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, jotka on välttämätöntä suorittaa yliopiston tiloissa. Yliopiston tiloissa voidaan toimia oman ilmoituksen perusteella, kun noudatetaan koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia.  

Sellaista tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, jotka edellyttävät ulkopuolisten läsnäoloa yliopiston tiloissa, tulee välttää. Ainoastaan aikakriittiset tutkimukset ovat näissä tapauksissa tilannekeskuksen luvalla mahdollisia.

Opetus syyslukukaudella 2020

Syksyn opetus suunnitellaan tällä hetkellä todennäköisellä oletuksella, että yliopisto voi 17.8. alkaen siirtyä palautussuunnitelman vaiheeseen kolme. Tällöin opetuksessa ei järjestetä massatilaisuuksia, huolehditaan turvaväleistä ja ohjeistetaan välttämään kontakteja:

 • Etäopetusta ja -ohjausta suositellaan 
 • Lähiopetusta voidaan järjestää enintään 50 henkilön ryhmässä turvamääräysten mukaisesti  
 • Itseopiskeluvaihtoehtoa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan riskiryhmään kuuluville  
 • Itseopiskelutilojen käyttöä rajoitetaan osallistujamäärien suhteen. 

Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti: 

 • Opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena 
 • Hyvin rajattua lähiopetusta voidaan järjestää esimerkiksi laboratorio-opetuksessa  
 • Itseopiskelutilat eivät ole käytössä. 

Etätyö

Yliopiston henkilökunta työskentelee pääsääntöisesti etänä ainakin 16.8. saakka. Kesälomalta ei palata yliopiston tiloihin töihin, elleivät työtehtävät sitä edellytä. 

Palautumisen kolmannessa vaiheessa 17.8. lähtien hyödynnetään edelleen laajennettua etätyöskentelyä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Matkustaminen

Työtehtävissä matkustamista ulkomaille tulee välttää ulkoministeriön suositusten mukaisesti. 

Yliopiston tilat ja tapahtumat

Yliopiston tilat ovat edelleen pääosin suljettuna 16.8. asti eikä yleisötilaisuuksia tai tapahtumia järjestetä yliopiston tiloissa.

Yliopiston isot, yleiset itseopiskelutilat eri kampuksilla kuten Kaisa-kirjasto ja Aleksandria pidetään suljettuina 16.8. saakka. Tilannekeskukset voivat harkinnan mukaan avata rajatusti tiedekuntien pienempiä itseopiskelutiloja eri kampuksilla.

Yliopiston tilat avataan palautumissuunnitelman vaiheessa kolme 17.8. lähtien. Pääsääntöisesti suositellaan edelleen pitämään tapahtumat etänä, vaikka enintään 50 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja.

Päivitetty 29.5.: Opetus syyslukukaudella 2020.

Aikakriittiset toiminnot

 • Kriittiset tentit ja kriittiset kenttäkurssit voidaan järjestää tilannekeskusten päätöksellä 1.6. alkaen.

Opetus syyslukukaudella 2020

Lisätty 29.5.

Syksyn opetus suunnitellaan tällä hetkellä todennäköisellä oletuksella, että yliopisto voi 17.8. alkaen siirtyä palautussuunnitelman vaiheeseen kolme. Tällöin opetuksessa ei järjestetä massatilaisuuksia, huolehditaan turvaväleistä ja ohjeistetaan välttämään kontakteja:

 • Etäopetusta ja -ohjausta suositellaan 
 • Lähiopetusta voidaan järjestää enintään 50 henkilön ryhmässä turvamääräysten mukaisesti  
 • Itseopiskeluvaihtoehtoa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan riskiryhmään kuuluville  
 • Itseopiskelutilojen käyttöä rajoitetaan osallistujamäärien suhteen. 

Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti: 

 • Opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena 
 • Hyvin rajattua lähiopetusta voidaan järjestää esimerkiksi laboratorio-opetuksessa  
 • Itseopiskelutilat eivät ole käytössä. 

Joustoja opintoihin ja opetukseen

Helsingin yliopisto on lisännyt joustoja tukeakseen opintojen edistymistä ja valmistumista: 

 • Jos opetusta joudutaan perumaan, voidaan opetusperiodeja tarvittaessa pidentää siirtämällä kevätlukukauden opetusta kesäkaudelle 2020.  
 • Valmistumisvaiheessa olevat, lukuvuosimaksuvelvolliset tutkinto-opiskelijat kansainvälisissä ohjelmissa voivat tarvittaessa jatkaa opintojaan syyslukukaudella ilman viivästymisestä aiheutuvia erilliskustannuksia.
 • Tutkinnonuudistukseen liittyvää siirtymäaikaa on jatkettu alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon osalta siten, että viimeinen päivä vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistumiseen on 18.12.2020.
 • Yliopisto on päättänyt pidentää sellaisten vanhamuotoisten opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat tiedekunnan määräysten perusteella kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.
 • Yliopisto on myös päättänyt pidentää sellaisten valmistumisvaiheessa olevien, uusimuotoista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.
 • Vanhojen vaatimusten mukaisen tohtorintutkinnon voi suorittaa, mikäli
  - esitarkastajat on määrätty viimeistään tiedekunnan tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa, esitarkastus päättyy väitöslupaan ja väitöstilaisuus pidetään 12 kuukauden kuluessa väitösluvan myöntämisestä ja kaikki opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä
  - tai kaikki opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä ja myös väitöstilaisuus on pidetty sitä ennen.
 • Päivitetty 15.4.: Opintojen loppuunsaattamista varten saatua opinto-oikeuden lisäaikaa on mahdollisuus hakea pidemmäksi ajaksi. Kaikki, joilla opintoaika päättyy 31.7.2020, voivat hakea opintoihinsa lisäaikaa. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan päätöksiä tehtäessä.

Tiedekuntien tarkentavat ohjeet 

Lääketieteellisen, eläinlääketieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan lisäksi muillakin tiedekunnalla voi olla omia tarkentavia ohjeita opiskelun ja harjoittelun järjestämisestä.  

Katso Tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet

Päivitetty 29.5.: Tutkimustoiminta palautumissuunnitelman toisessa vaiheessa 1.6.2020 alkaen.

Koronakriisin johtoryhmä on hyväksynyt nelivaiheisen yliopiston toiminnan palautumissuunnitelman.

Tutkimustoiminta palautumissuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa 6.5.2020 alkaen

Palautumisen ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään aikakriittisen tutkimustoiminnan asteittainen palauttaminen 6.5. alkaen. Tavoitteena on varmistaa tutkimustoiminnan jatkuvuus. Tiedekuntien ja yksiköiden tilannekeskukset laativat aikataulutetut luettelot ensimmäisessä vaiheessa palautuvasta aikakriittisestä tutkimustoiminnasta. Samaan aikaan tiloissa voi olla korkeintaan 10–20% normaalimiehityksestä ottaen huomioon turvallisuus- ja terveysohjeistukset sekä kokoontumisrajoitukset.

Lisäksi voidaan aloittaa koulutukseen kuuluvat pakolliset laboratoriokurssit ja näyttökokeet.

Laboratoriotilojen käytölle on laadittu ohjeelliset turvallisuussuositukset.

Tutkimustoiminta palautumissuunnitelman toisessa vaiheessa 1.6.2020 alkaen

Päivitetty 29.5.

1.6. alkaen voidaan harjoittaa sellaista tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, jotka on välttämätöntä suorittaa yliopiston tiloissa. Yliopiston tiloissa voidaan toimia oman ilmoituksen perusteella, kun noudatetaan koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia.  

Sellaista tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, jotka edellyttävät ulkopuolisten läsnäoloa yliopiston tiloissa, tulee välttää. Ainoastaan aikakriittiset tutkimukset ovat näissä tapauksissa tilannekeskuksen luvalla mahdollisia.

Muutoin yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä 16.8. asti.

Tutkimuksen aineistot

Tutkimuksen edellyttämien aineistojen lainaaminen Helsingin yliopiston kirjastosta turvataan. Kansalliskirjasto on auki 1.6. lähtien arkisin tutkimusta, opiskelua ja kirjaston aineistoihin tutustumista varten.

Koronavirusepidemian vaikutus rahoituksen hakemiseen ja käyttöön

Ks. Tutkimusrahoitus Flammassa

Päivitetty 30.4.

Perinteisiä yliopistojen valintakokeita ei koronavirustilanteen vuoksi ole tänä vuonna mahdollista järjestää turvallisesti. Poikkeustilanteen takia vuoden 2020 valintaperusteisiin on tehty muutoksia niihin hakukohteisiin, joiden valintamenettelyyn kuuluu valintakoe.

Muuttuneet valintatiedot julkaistaan Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa -sivuilla.  

Sivulle päivitetään ajankohtaista tietoa koronatilanteen vuoksi muuttuneista opiskelijoiden valintaperusteista ja -tavoista keväällä 2020. Sivulta löytyy koulutusohjelmakohtaisesti tietoa muuttuneista valintatavoista, tietoa todistusvalinnan tuloksista sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Tiedote 30.4.: Hel­sin­gin yli­opis­ton tie­de­kun­tien ja kou­lu­tus­oh­jel­mien muut­tu­neet va­lin­ta­tie­dot jul­kais­taan 30.4. ai­ka­na

Päivitetty 29.5.

Yliopiston rakennukset pääsääntöisesti suljettu

Päivitetty 29.5.: Yliopiston tilat ovat pääosin suljettuna 16.8. asti eikä yleisötilaisuuksia tai tapahtumia järjestetä yliopiston tiloissa.

Päivitetty 29.5.: Yliopiston isot, yleiset itseopiskelutilat eri kampuksilla kuten Kaisa-kirjasto ja Aleksandria pidetään suljettuina 16.8. saakka. Tilannekeskukset voivat harkinnan mukaan avata rajatusti tiedekuntien pienempiä itseopiskelutiloja eri kampuksilla.

Yliopiston tiloissa on mahdollista käydä vain välttämättömien työtehtävien hoitamiseksi. Katso lisää osiosta Henkilöstölle: Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat.

Etäopetusta tukevat palvelut (esimerkiksi tenttiakvaariot ja UniTube-studiot) ovat pääsääntöisesti käytettävissä arkisin 8–16 välillä. Katso lisätietoa Opetustyön ohjeista.

Lukittuihin tiloihin ei oteta vastaan vierailijoita.

Lisätty 29.5.: Yliopiston tilat avataan palautumissuunnitelman vaiheessa kolme 17.8. lähtien. Pääsääntöisesti suositellaan edelleen pitämään tapahtumat etänä, vaikka enintään 50 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja.

Tarkempaa tietoa rakennuksista

Osassa rakennuksia pidetään pääovi auki tavarantoimituksia ja neuvontaa varten, mutta normaalia lyhyemmän ajan. Myös vahtimestarit ovat paikalla opastamassa käyttäjiä mm. etäopetukseen liittyvissä tila-asioissa.

Näitä rakennuksia ovat:

Keskustakampus

 • Helsingin normaalilyseo (Ratakatu 6): Järjestettävän opetuksen mukaan
 • Porthania (Yliopistonkatu 3): ma–pe klo 8–16

Kumpula

 • Chemicum (A.I. Virtasen aukio 1): ma–pe klo 8–16

Meilahti

 • Biomedicum I (Haartmaninkatu 8): ma–pe klo 8–18, 29.6.–31.7. ma–pe klo 7:30–16
 • Biomedicum II U (Tukholmankatu 8): ma–pe klo 8–16
 • Hammasklinikka (Kytösuontie 9): ma–pe klo 7.30–18, 3.6.–31.7. klo 7:30–16

Viikki

 • A-rakennus (Latokartanonkaari 9): ma–pe klo 8–16
 • Cultivator (Viikinkaari 6): klo 8–16.
 • Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2): Järjestettävän opetuksen mukaan
 • Yliopistollinen eläinsairaala: Ympäri vuorokauden, joka päivä.

Muut palvelut

Yliopiston yleisökohteet, kuten Tiedekulma, Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Yliopistomuseo ja Unisportin tilat ovat suljettuna.

Opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen edellyttämien aineistojen lainaaminen Helsingin yliopiston kirjastosta turvataan. Katso lisätietoa yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Kansalliskirjasto on suljettuna, mutta digitaaliset palvelut pyritään pitämään toiminnassa.

Päivitetty 29.5.: Yliopiston tilat ovat pääosin suljettuna 16.8. asti eikä yleisötilaisuuksia tai tapahtumia järjestetä yliopiston tiloissa. Yliopiston tilat avataan palautumissuunnitelman vaiheessa kolme 17.8. lähtien. Pääsääntöisesti suositellaan edelleen pitämään tapahtumat etänä, vaikka enintään 50 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja.

Yleisötilaisuudet

Monia yliopiston yleisötilaisuuksia on siirretty verkkoon. Katso tapahtumakalenterista, mitkä tapahtumat striimataan.

Yliopiston suunnittelemat yleisötilaisuudet perutaan eikä uusia järjestetä. Yliopiston opetuksessa ja muissa sisäisissä tilaisuuksissa, mukaan lukien tentit ja väitöstilaisuudet, voi olla läsnä samassa tilassa enintään 50 henkilöä (huomioiden tilojen turvallisuusvaatimukset). Katso tiedekuntien tarkemmat ohjeet.

Konferenssit

Yliopiston järjestämät konferenssit kevään ja kesän osalta perutaan. Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi on ohjeistanut yliopiston konferensseja tapahtuman peruuttamiseen ja myöhempään ajankohtaan siirtämiseen liittyvissä asioissa. Mikäli järjestäjä ei ole saanut viestiä sähköpostiin tai hänellä on lisäkysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Väitöstilaisuudet

Jos mahdollista, väitöstilaisuus kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan. Mikäli siirrosta aiheutuisi väittelijälle kohtuutonta haittaa, tilaisuus voidaan järjestää etäyhteyksin.

Katso Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne (Opiskelijan ohjeet).

Päivitetty 29.5.: Yliopistolaiset lähtökohtaisesti etätöissä 16.8.2020 asti

Yliopistolaiset lähtökohtaisesti etätöissä 16.8.2020 asti

 • Yliopiston tiloissa ei työskennellä, paitsi jos työ on kriittistä tai sitä ei voi tehdä muualla kuin yliopiston tiloissa ja siltä osin, mikä on määritelty yliopiston toiminnan palautumissuunnitelmassa.
 • Lisätty 29.5.: Kesälomalta ei palata yliopiston tiloihin töihin, elleivät työtehtävät sitä edellytä. 
 • Etätyössä tehtävistä työtehtävistä sovitaan tarvittaessa esihenkilön kanssa.
 • Etätyöskentelyn aikana tehtävät voivat olla tilapäisesti myös muita kuin normaalit työtehtävät.

Lisätty 29.5.: Palautumisen kolmannessa vaiheessa 17.8. lähtien hyödynnetään edelleen laajennettua etätyöskentelyä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Yliopiston tiloissa on mahdollista työskennellä 1.6. alkaen, jos esimerkiksi

 • on yliopiston toiminnan jatkuvuuden kannalta sellaisia työtehtäviä, joita ei voi tehdä etänä tai joita ei voida siirtää. Näistä päätetään erikseen yksiköiden tilannekeskuksissa
 • on tarve hakea tutkimus- tai opetusmateriaalia tai käyttää yliopiston laitteita tai verkkoa etäopetuksen toteuttamiseksi ja valmistelemiseksi (opetuksesta ja tenttimisestä tarkempaa tietoa Opetustyön ohjeissa)
 • jotta pitkäkestoisen tutkimuksen jatkuvuus varmistetaan
 • on väitöstilaisuus (ks. väitöstilaisuuksista tarkemmin Opiskelijan ohjeissa)
 • Harjoittelukoulujen perusopetus käynnistetään lähiopetuksena 14.5. alkaen Valtioneuvoston linjausten mukaisesti
 • Muissa tukitehtävissä satunnaisesti silloin kun on välttämätöntä käyttää yliopistolla olevia laitteita, tiloja tai välineitä.

Riskiryhmät

Riskiryhmien kohdalla etsitään ratkaisuja, joilla minimoidaan altistuminen. Mikäli toimivia ratkaisuja ei onnistuta löytämään, voidaan esihenkilön kanssa sopia osa- tai kokoaikaisesta palkattomasta työstä vapautuksesta.

Mikäli joudut työskentelemään yliopiston tiloissa

Muista, että olet vastuussa seuraavista:

 • Työ tehdään etänä aina kun se on mahdollista.
 • Sairaana tai edes lievästi flunssaoireisena tai jos on ollut lähikontaktissa henkilöön, jolla on hengitystieinfektio, ei saa tulla yliopiston tiloihin ja oireiden ilmaantuessa on poistuttava välittömästi ja informoitava esihenkilöä.
 • Noudata 14 vuorokauden karanteenia ulkomaan matkalta paluun jälkeen.
 • Samassa huoneessa voi samanaikaisesti olla korkeintaan 10 (1.6. alkaen 50) henkilöä (huomioiden tilojen turvallisuusvaatimukset).
 • Työtilojen turvallisuuden lisäämiseksi on syytä sopia työskentelyaikojen porrastamisesta työtehtävien ja laajennettujen työaikaliukumien mahdollistamissa rajoissa.
 • Huolehdi sisätiloissa, että turvaväli 2 metriä toteutuu. Pienissä taukotiloissa ja keittiöissä voi olla vain 1 henkilö kerrallaan. Keittiötilojen ja taukotilojen käyttäjien on huolehdittava tilojen siisteydestä. Hisseissä vain yksi henkilö kerrallaan, jos 2 metrin turvaetäisyyden pitäminen ei muuten onnistu. Muista noudattaa hygieniaa ja turvaetäisyyttä myös peseytymis- ja sosiaalitiloissa.
 • Työskentelytiloissa jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta käsiä pesemällä tai jos käsiä ei ole mahdollista pestä, käsidesiä käyttämällä. Muista yleiset ohjeet yskimisessä, aivastamisessa sekä niistämisessä.
 • Jos käytät julkisia liikennevälineitä, muista noudattaa turvaväliä mahdollisuuksien mukaan, huolehdi yskimis-/aivastamishygieniasta ja vältä pintojen koskemista paljailla käsillä. Jos sinulla on mahdollisuus, on suositeltavaa, että kuljet työmatkat mahdollisuuksien mukaan esim. kävellen tai pyörällä.
 • Henkilökortti on pidettävä esillä.
 • Työhön paluuseen liittyvistä kysymyksistä voi tarvittaessa keskustella esihenkilön, henkilöstöpäällikön tai työterveyshuollon kanssa.

Ohjeita etätyöskentelyyn

Yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä. Tutkimusta, etäopetuksen järjestelyjä ja näihin liittyviä tukitehtäviä sekä asiakaspalvelua voidaan tarvittaessa tehdä myös yliopiston tiloissa. Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työt, joita ei voida hoitaa etänä, hoidetaan yliopiston tiloissa. Nämä tehtävät on tunnistettu ja työntekijöille ilmoitettu henkilökohtaisesti tai sitten päätökset tehdään myöhemmin tilannekeskusten esitysten perusteella.   

Jos kotona on pieniä lapsia tai muuten enemmän läsnäoloa vaativa tilanne, voi esimiehen kanssa joustavasti sopia myös osa-aikatyöstä / palkattomasta työstävapautuksesta (työstävapautushakemus tehdään Sap HR -järjestelmässä). Jos joudut jäämään palkattomalle vapaalle hoitaaksesi lasta korona-pandemian johdosta, voit hakea KELAsta väliaikaista epidemiatukea. 

Etätyötä voi poikkeustilanteen aikana tehdä myös ilman Sap HR -järjestelmässä tehtyä etätyösopimusta.

Ergonomia etätyössä 

Henkilökunnalle on mahdollistettu riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet ergonomiasta löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Kun palataan työskentelemään yliopiston tiloissa, myös edellä mainitut ergonomiavälineet palautetaan yliopistolle. Esihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kotiin viedyt työskentelyvälineet palautetaan niille työpisteille mistä ne keväällä lainattiin. Poikkeustilanteen jälkeen osittain etätyöskentelyä jatkettaessa työntekijät hankkivat itse etätyöskentelyyn tarvitsemansa työvälineet ja työnantaja vastaa työpaikalla tarvittavista työskentelyvälineistä.

Etätyön yhteyksistä

Zoom ja Teams ovat hyviä välineitä virtuaalikokousten järjestämiseen. Tällä hetkellä kannattaa miettiä tarkkaan, tarvitaanko videoyhteyttä vai riittäisikö pelkkä ääni. Video vie pelkkään ääneen verrattuna merkittävästi enemmän verkon kapasiteettia. 

Helsingin yliopisto käyttää CSC:n Funet Miitti-palvelua (Zoom), joka toteutetaan NORDUnetin kautta yhteispohjoismaisesti. NORDUnetin ympäristössä ei ole samoja tietoturvariskejä kuin yleistä Zoom-palvelua käytettäessä. Lue tarkemmin Zoomin tietoturvasta yliopistolla Flamman uutisesta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) ja yleisesti videokokousten tietoturvasta Helpdeskin ohjesivustolta. 

VPN-yhteyttä tulee pitää päällä vain, kun sitä tarvitsee ja sammuttaa tämän jälkeen. Yhteyksistä on tällä hetkellä pulaa poikkeustilanteen vuoksi. Lisätietoa: Näin teet etätyötä (Helpdeskin ohjeet) 

Jos tarvitset etätöissä käyttöösi esimerkiksi kameran tai mikrofonin, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Uusia laitteita voi, esihenkilön luvalla, tilata Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Kokoukset yliopistolla 

Yliopiston toimielinten kokoukset järjestetään toistaiseksi ensisijaisesti verkkokokouksina. Myös muut kokoukset, esimerkiksi työyhteisön pienimuotoiset tapaamiset, järjestetään ensisijaisesti verkossa. Tietoturva tulee huomioida kokouskäytännöissä. 

Myöskään muita työtapaamisia ei tule toistaiseksi järjestää yliopiston tiloissa eikä myöskään HY:n ulkopuolisissa tiloissa (kehittämispäiviä, vierailuja tms.).

Yliopisto on laajentanut työntekijöidensä etätyön tapaturmavakuutusta 30.3.2020 alkaen

LähiTapiolan lisävakuutus etätyöhön on voimassa etätyötä tehtäessä etätyöpaikassa liikuttaessa sisätiloissa sekä ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauoille ja pois tauoilta. Vakuutus on voimassa myös ruoka- ja kahvitauoilla. Vakuutus ei ole voimassa tauolla, jolloin poistutaan esimerkiksi kauppaan tai ulkoilemaan. 

Lisävakuutus on voimassa toistaiseksi ja se on voimassa riippumatta siitä, mistä maasta käsin etätyötä tehdään. Vakuutus korvaa tapaturmaisen haitan, kuoleman ja tapaturmasta aiheutuvan päivärahan. Vakuutus ei korvaa laitteita.

Liukuva työaika  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty 31.8.2020 saakka ja liukumaa jatkettu arkipäivisin klo 5–22. Tarvittaessa on mahdollista työskennellä lauantaisin klo 18 saakka ja pitää vapaapäivä keskellä viikkoa. Tämä mahdollistaa työaikojen vuorottelun yksiköissä tarvittaessa esihenkilön ja työntekijän sopiessa asiasta. Työssäolo leimataan normaalisti ja etätyöskentely leimataan etätyöksi.

Lomat  

Vuosilomien pitämisestä sovitaan esihenkilön kanssa 15.5. mennessä. Vanhat lomat pidetään normaalisti 31.5.2020 mennessä, eikä niitä voi siirtää tämän ajankohdan yli. Pääosa kesälomista sijoitetaan ajalle 1.6.-14.8.2020, tästä voidaan poiketa vain työstä johtuvilla perusteilla. 

Rekrytointi ja uudet työntekijät poikkeustilanteen aikana

Ohjeet esihenkilöille: Huomioitavaa rekrytoinneista poikkeustilanteen aikana (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Päivitetty 8.4.

Flunssaisena pysytään kotona

Flunssaoireissa tulee pysyä kotona, kunnes on ollut oireettomana vähintään vuorokauden. Terveydenhuollossa työskentelevillä raja on 48 tuntia.

Poikkeustilanteen ajan töistä voi olla poissa viisi päivää omalla ilmoituksella. Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona. Tämän jälkeen tarvitaan sairauspoissaolotodistus. Todistuksen saa lääkäriltä tai hoitajalta ensisijaisesti etävastaanotolla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa tai Digiklinikalla.

Hoitoa tarvitsevien tulee hakeutua ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon piiriin. Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024.

Henkilöt, joilla on koronavirus

 • hakeutuvat julkiseen terveydenhuoltoon, mikäli oireet edellyttävät hoitoa
 • ilmoittavat sairastumisestaan välittömäti omalle esihenkilölleen
 • tekevät sairauspoissaoloilmoituksen SAP HR:ssä ja toimittavat lääkärintodistuksen skannattuna työsuhdepalveluihin (palkka@helsinki.fi). Työnantaja maksaa normaaliin tapaan palkan sairauspoissaolon ajalta ja hakee Kelan päivärahaa työntekijän puolesta.

Tietoa ajankohtaisesta tautitilanteesta

THL:n sivuilta saa lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

Mehiläinen on antanut myös ohjeistuksen.

Henkistä tukea 

Jos tilanne ahdistaa, tukea voi saada työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla.  

Työterveyshuolto tarjoaa myös keskustelutukea etäpalveluiden avulla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa, numerosta 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Muu työterveydenhuolto 

Työterveyshoitajalle voi varata ajan verkkoajanvarauksessa. Ajanvarauksessa kaikki ajat ovat varattavissa myös soitto-/puhelinajoiksi. Kun kirjoitat ’lisätiedot’-kenttään toiveen puhelinajasta, työterveyshoitaja soittaa sinulle. 

Omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille voi lähettää viestin omaMehiläisen työterveys välilehden kautta. 

Muille asiantuntijoille ajanvaraus OmaTyöterveyden kautta numerossa 010 414 0777. Mehiläinen hyödyntää etävastaanottoja aina kun mahdollista. 

Ko­ro­na ja ka­ran­tee­ni

Ulkomailta palaavat tekevät etätyötä 14 vuorokautta.

Karanteeni Suomessa 

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. 
 • Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. 
 • Toimita lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee poissaoloilmoitus SAP hr:ssä. Poissaoloilmoitukseen kirjoitetaan poissaolon perusteeksi karanteeni. 

Myös karanteenissa oleville voidaan järjestää keskustelutukea työterveyshuollosta. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun puhelimitse 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Jos työskentely etänä onnistuu vain osittain, niin silloin työntekijän tulee hakea osittaista työstävapautusta SAP HR:ssä ja vastaavasti hakea vastaavalta osalta itse tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Perheenjäsenen joutuessa karanteeniin 

Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.  

Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 

Mikäli sovitte poissaolosta, hae työstävapautusta SAP HR:ssä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansiomenetystä. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien kanssa on mahdollisen etätyön yhteydessä varmistettava, että etätyönä tehtävät työt sopivat projektille tehtävään työhön. 

Karanteeni ulkomailla 

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta SAP hr:ssä. 

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa. 

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset. 

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Esihenkilön ohjeet

Sairastaminen poikkeustilanteen aikana -ohjeet esihenkilöille (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Päivitetty 29.5.: Työtehtävissä matkustamista ulkomaille tulee välttää ulkoministeriön suositusten mukaisesti. 

Todennäköisesti korona-pandemiasta aiheutuu matkustusrajoituksia ympäri maapalloa myös ensi syksynä. Syksyn matkasuunnitelmien osalta on syytä huomioida ainakin seuraavat seikat:

 • Valtioneuvosto suosittelee välttämään ulkomaille matkustamista. 14.5. alkaen sallitaan kuitenkin Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Monissa muissakin maissa on maahantuloon liittyviä rajoituksia.
 • Mikäli työntekijä matkustaa ulkomaille joko työasioissa tai vapaa-ajallaan, niin Suomeen paluun jälkeen hän ei voi työskennellä yliopiston tiloissa 14 vuorokauteen (omaehtoinen karanteeni).
 • Todennäköisesti suuria kansainvälisiä konferensseja ei järjestetä tänä vuonna.
 • Yliopiston matkavakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei korvaa huhtikuun jälkeen korona-pandemian vuoksi peruutettavien matkojen kustannuksia.

Vierailijat

Päivitetty 29.5.: Helsingin yliopisto ei ota tiloihinsa vastaan vierailijoita ainakaan 16.8.2020 asti.

Jos HY:lla on toimintaa muiden organisaatioiden tiloissa, voi siellä olla omia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Helsingin yliopisto kuitenkin ottaa vastaan vieraita, joiden käynti liittyy olennaisesti tutkimuksen ja opetuksen tukitoimintojen ylläpitoon esim. välttämättömät laitehuollot ja tavaratoimitukset. Vierailijoiden käynnit tulee suunnitella ja ajoittaa niin, että kontakteja henkilöstön kanssa tapahtuu mahdollisimman vähän. Vierailijoille lähetetään etukäteen yliopiston yleiset poikkeustilanteen turvallisuusohjeet.

Peruuntuneet työmatkat

Yliopiston matkavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen vain silloin, kun matkustusajankohtaan kohdistuu viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuudesta (ennen määrätystä tehty varaus). Katso tarkemmat tiedot korvausperusteista matkavakuutusyhtiö If:n päivittyvältä sivuilta. Matkavakuutusyhtiö If on ilmoittanut, ettei korvaa korona-pandemian vuoksi huhtikuun jälkeen peruutettujen työmatkojen kustannuksia.

Varatut ja peruuntuvat työ- tai konferenssimatkat 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Peruutetun konferenssin konferenssimaksun palauttamista haetaan ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä. On syytä huomioida, että konferenssin peruuntuminen ei yleensä oikeuta korvauksiin muiden matkakustannusten osalta.

Mikäli joitakin kustannuksia jää edellä mainittujen korvausvaateiden jälkeen saamatta, niin nämä jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Ulkomailta palaavat etätyössä 14 vrk

Kaikkien ulkomailta palaavien tulee olla etätöissä 14 vrk ulkomaan matkan jälkeen. Tuona aikana ei voi työskennellä yliopiston tiloissa. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, on oltava yhteydessä esihenkilöön.

Kela voi maksaa väliaikaista epidemiatukea työntekijälle, joka joutuu ulkomaan (vapaa-ajan) matkan vuoksi olemaan palkattomalla vapaalla 14 vrk matkan jälkeen.

Karanteeni ei koske muita kuin ulkomailta saapuvia eli ei esimerkiksi matkustaneen puolisoa.

Lääketieteellisen tiedekunnan henkilöstö, joka on osin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) töissä, noudattavat HUSin ohjeita ja tiedekuntansa tarkennuksia. Eläinsairaalan toiminnan turvaamisen osalta ohjeet antaa eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani.

Keskustakampus

Kes­kus­ta­kam­puk­sen pa­lau­tu­mis­suun­ni­tel­ma ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ai­heut­ta­mas­ta poik­keus­ti­lan­tees­ta

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Farmasian tiedekunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Humanistinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Kas­va­tus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan lin­jaus har­joit­te­luis­ta

Lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Ma­te­maat­tis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

Oikeustieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teologinen tiedekunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Valtiotieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Erillislaitokset

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan

Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­la ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Loki koronaviruskriisin johtoryhmän päätöksistä löytyy Flamma-intranetistä. Flammaan pääsy vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa epidemia-alueella matkustaville ja Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.