Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.

Seuraava infotilaisuus pidetään maanantaina 30.11. klo 9–11.

Sivua päivitetty viimeksi 23.11. (Opis­ke­li­jal­le ja ope­tus­hen­ki­lös­töl­le, Ti­lai­suu­det ja ta­pah­tu­mat) ja 20.11. (Opis­ke­li­jal­le ja ope­tus­hen­ki­lös­töl­le, Yli­opis­ton ti­latTi­lai­suu­det ja ta­pah­tu­mat).

Opetus ja tentit vuoden 2020 loppuun asti

Opetus ja tentit jatkuvat pääsääntöisesti etänä vuoden 2020 loppuun asti. Ne lähitentit ja lähiopetus, joille on annettu lupa, siirretään joko etänä pidettäväksi tai järjestetään korkeintaan 20 hengen ryhmissä. Pakottavista syistä ryhmän koko saa olla enintään 25 henkilöä.

Väitöstilaisuuksien järjestäminen vuoden 2020 loppuun asti

Väitöstilaisuudet järjestetään etätilaisuuksina vuoden 2020 loppuun asti. Mikäli etäväitöstilaisuutta ei ylitsepääsemättömien teknisten tai vastaavien esteiden vuoksi ole mahdollista järjestää, tiedekunnan tilannekeskus voi antaa poikkeusluvan lähiväitöstilaisuuden järjestämiseen voimassa olevien määräysten ja ohjeistusten mukaisesti.

Kriisin johtoryhmän päätökset 20.11.

20.11.2020 annettujen pääkaupunkiseutua koskevien suositusten johdosta on tehty seuraavat päätökset:

 • Itseopiskelutilojen paikkamäärää rajoitetaan 20 henkilöön per tila kolmen viikon ajan. Itseopiskelutiloissa on voimassa vahva suositus kasvomaskien käyttöön.
 • Unisportin tulee noudattaa annettuja pääkaupunkiseudun suosituksia ja määräyksiä 23.11.2020 alkaen kolmen viikon ajan.

Muut päätökset:

 • Kansainväliset konferenssit toteutetaan virtuaalisina 31.8.2021 asti, ellei niitä siirretä myöhäisempään ajankohtaan.
 • Kevään osalta tilaisuudet tulee suunnitella ensisijaisesti etänä pidettäväksi. Lisäksi isot läsnäoloa vaativat tilaisuudet suositellaan siirrettäväksi myöhäisempään ajankohtaan.

Kriisin johtoryhmän päätökset 17.11.

Nykymuotoisia, työhön liittyviä etätyö-, matkustus- ja muita ohjeistuksia ja suosituksia (mukaan lukien turvallisuusohjeet) jatketaan 28.2.2021 asti. Tilanteen muuttuessa ohjeistusta voidaan tarvittaessa muuttaa.

Kevätlukukauden 2021 opetusta, ohjausta ja tenttejä koskevat ohjeet löydät Opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle -osiosta.

Näin ehkäiset koronaa yliopistoyhteisössä

Yleisesti

 • Yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille (ml. ruokalat, museot, kirjastot ja liikuntatilat) suositellaan vahvasti maskin käyttöä.
 • Altistumisten välttämiseksi noudatetaan aina myös tilanteen mahdollistamaa riittävää etäisyyttä.

Opetus, opiskelu ja ohjaus

 • Lähiopetus-, itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia.
 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.   
 • Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työskentely- ja opiskelutilanteisiin. 

Tutkimus ja muu työ

 • Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikilla työpaikoilla erityisesti tilanteissa, jossa ihmiset tapaavat laajemmin toisiaan (esimerkiksi kokoukset, taukotilat, yhteiset tilat) ja kun turvavälejä (vähintään 2 metriä), vuorotteluja tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan. Kasvomaskia suositellaan käyttämään edellä mainituissa tilanteissa, ellei ole erityistä, esimerkiksi terveydellistä, syytä olla käyttämättä sitä.
 • Välttämättömissä lähikokouksissa käytetään maskeja, joiden tarjolla olemisesta kokouksen osallistujille vastaa kokouksen järjestäjä.
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan aina henkilökontaktia vaativassa tutkimustyössä.
 • Yliopisto varaa työnteon edellyttämät maskit henkilökunnalle.

Yliopistolaisten, vierailijoiden ja yhteistyökumppaneiden toivotaan ottavan laajentunut maskisuositus vakavasti ja noudattavan sitä, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Tilannekeskukset antavat yliopistolaisille ja yhteistyökumppaneille tulkinta-apua suositusten edistämisestä. Vähävaraisilla on mahdollisuus noutaa maskeja pääkaupunkiseudun kuntien järjestämistä maskien jakelupisteistä.

Kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä kulkemiseen yliopiston ei ole mahdollista tarjota erillisiä maskeja. Yliopiston tarjoamia kangasmaskeja suositellaan käytettävän ensisijaisesti työ- ja opiskelutilanteissa.

Yliopisto hankkii sekä kankaisia että kertakäyttöisiä kasvomaskeja. Ekologisista syistä suositellaan ensisijaisesti pestävän kankaisen kasvomaskin käyttöä.

Yliopiston kasvomaskisuositusta päivitetään tarvittaessa valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

Kasvomaskin käyttöohje

 • Puetaan päälle puhtain käsin.  
 • Ei kosketeta käytön aikana.  
 • Riisutaan nauhoista ottamalla kiinni puhtain käsin. Käytetty kankainen kasvomaski laitetaan paperi- tai muovipussiin ja pestään ohjeen mukaan. Kertakäyttöinen kasvomaski poistetaan käytöstä. Lopuksi pestään kädet.  

Lisäohjeita: Video: Näin käytät kasvomaskia (THL, video). 

Kasvomaskien hankinnat yliopistolla

Yliopiston yksiköt voivat tilata oman tarpeen mukaan kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ja kasvomaskeja. Yliopisto tilaa keskitetysti kankaisia yliopiston logolla varustettuja kasvomaskeja. Lisätietoja kertakäyttöisten hengityssuojaimien ja kasvomaskien tilaamisesta sekä kangasmaskien jakelusta on Flammassa.

Päivitetty 23.11. (opetus ja tentit pääsääntöisesti etänä vuoden 2020 loppuun asti) ja 20.11. (itseopiskelutilojen paikkamäärä rajoitetaan 20 henkilöön).

Opetus syyslukukaudella 2020

Tiedekuntia ja koulutusohjelmia suositellaan siirtämään opetus etäopetukseksi pois lukien välttämätön lähiopetus (laboratorio- ja taitoaineet sekä tilannekeskuksen harkinnan mukaan tentit).

Lisäys 23.11.: Opetus ja tentit jatkuvat pääsääntöisesti etänä vuoden 2020 loppuun asti. Ne lähitentit ja lähiopetus, joille on annettu lupa, siirretään joko etänä pidettäväksi tai järjestetään korkeintaan 20 hengen ryhmissä. Pakottavista syistä ryhmän koko saa olla enintään 25 henkilöä.

Kaikissa opetustilanteissa suositellaan pitämään turvavälejä sekä käyttämään kasvomaskeja.

Kansainväliset koulutusohjelmat päättävät itsenäisesti tai tiedekunnan linjausten mukaisesti siitä, millaisia opiskeluvaihtoehtoja ne tarjoavat opiskelijoille syksyllä 2020 (etäopetus, opetuksen aloituksen siirtäminen tms.).

Opetus kevätlukukaudella 2021

Opetus, ohjaus ja tentit jatkuvat kevätlukukaudella 2021 pääsääntöisesti etänä.  

Lä­hio­pe­tus ja -ten­tit

Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää pääasiassa enintään 50 hengen ryhmissä. Turvamääräyksiä tulee noudattaa: on huolehdittava turvaväleistä, maskien käytöstä ja käsihygieniasta sekä siitä, että kampuksille ei tulla sairaana. Lähiopetuksen tarpeen arvioi tiedekunnan tilannekeskus, joka myös tekee priorisoinnit ja antaa tarvittavat ohjeet koulutusohjelmille. 

Lähiopetusta voidaan järjestää, jos opetusta ei voida toteuttaa etänä ilman, että laadukas oppiminen ja oppimistavoitteet olennaisesti kärsivät. Lähiopetuksen kokonaismäärä ei saa olla merkittävästi suurempi kuin syyslukukaudella 2020. 

Ope­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen 

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.  

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.  

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Lisäohjeet

Kevätlukukauden 2021 opetuksen järjestämiseen liittyvät lisäohjeet löytyvät Opetustyön ohjeista. Opiskelijoille suunnatut ohjeet ovat Opiskelijan ohjeissa.

Opetustilojen käyttö lukuvuonna 2020–2021

Yliopiston tiloissa tulee toimia turvamääräysten mukaisesti: huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä huolehditaan siitä, että sairaana ei tulla kampuksille. Lisäksi tulee huomioida seuraavat koronavirustilannetta koskevat ohjeet:

Opetustiloille on määritelty turvavälin huomioivat paikkamäärät. Paikkamäärä on se henkilömäärä, joka tilassa saa olla opettajan lisäksi.

 • Paikkamäärät löytyvät Flammasta Excel-tiedostona ja lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimesta (vaativat kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) sekä yhteiskäyttöisten opetustilojen osalta tilojen esittelysivuilta.
 • Yliopiston opetustiloihin voi tehdä pääasiassa enintään 50 henkilön varauksia.
 • Lukuvuoden 2020-2021 lukujärjestysten ja opetustilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon turvavälit huomioivat paikkamäärät.

Opetustilojen varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.

Opetustilat ja aulat eivät ole varattavissa ulkopuolisille toimijoille 31.12.2020 asti. Kevätlukukauden 2021 osalta tehdään päätös 14.12.2020 mennessä.

Lisäys 20.11.: Itseopiskelutilojen paikkamäärää rajoitetaan 20 henkilöön per tila kolmen viikon ajan 23.11. alkaen. Itseopiskelutiloissa on voimassa vahva suositus kasvomaskien käyttöön.

Joustoja opintoihin ja opetukseen

Helsingin yliopisto on lisännyt joustoja tukeakseen opintojen edistymistä ja valmistumista: 

 • Valmistumisvaiheessa olevat, lukuvuosimaksuvelvolliset tutkinto-opiskelijat kansainvälisissä ohjelmissa voivat tarvittaessa jatkaa opintojaan syyslukukaudella ilman viivästymisestä aiheutuvia erilliskustannuksia.
 • Tutkinnonuudistukseen liittyvää siirtymäaikaa on jatkettu alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon osalta siten, että viimeinen päivä vanhojen tutkintovaatimusten mukaan valmistumiseen on 18.12.2020.
 • Yliopisto on päättänyt pidentää sellaisten vanhamuotoisten opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat tiedekunnan määräysten perusteella kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.
 • Yliopisto on myös päättänyt pidentää sellaisten valmistumisvaiheessa olevien, uusimuotoista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.
 • Vanhojen vaatimusten mukaisen tohtorintutkinnon voi suorittaa, mikäli
  - esitarkastajat on määrätty viimeistään tiedekunnan tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa, esitarkastus päättyy väitöslupaan ja väitöstilaisuus pidetään 12 kuukauden kuluessa väitösluvan myöntämisestä ja kaikki opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä
  - tai kaikki opinnot on suoritettu ja rekisteröity 18.12.2020 mennessä ja myös väitöstilaisuus on pidetty sitä ennen.
 • Opintojen loppuunsaattamista varten saatua opinto-oikeuden lisäaikaa on mahdollisuus hakea pidemmäksi ajaksi. Kaikki, joilla opintoaika päättyy 31.7.2020, voivat hakea opintoihinsa lisäaikaa. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan päätöksiä tehtäessä.

Tiedekuntien tarkentavat ohjeet  

Katso Tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet

Päivitetty 17.11.: Tutkimuksiin osallistuvat yliopiston ulkopuoliset henkilöt

Tutkimustoiminta yliopiston tiloissa

Voidaan harjoittaa sellaista tutkimusta ja tutkimuksen vaiheita, jotka on välttämätöntä suorittaa yliopiston tiloissa. Yliopiston tiloissa voidaan toimia oman ilmoituksen perusteella, kun noudatetaan koronaviruksen torjumiseen liittyviä yleisiä turvallisuussuosituksia.  

Tutkimuksiin osallistuvat yliopiston ulkopuoliset henkilöt

Yliopiston tiloissa suositellaan vältettäväksi yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tutkimista. Tutkimustyöhön kuuluvat haastattelut tehdään kaikki etänä, mikäli se suinkin on mahdollista.  

Yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tutkimista yliopiston ulkopuolisissa tiloissa tehdään vain painavista syistä. Yliopiston ulkopuolella haastatteluiden tekemistä suositellaan tehtäväksi etänä.  

Mikäli fyysisiä tutkimuksia tai haastatteluita välttämättömistä syistä kuitenkin tehdään, tulisi riskiryhmät rajata niistä pois. 

Päivitetty 17.11.: Suositukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa koronatilanteen muuttuessa.

Laboratoriotilojen käyttö

Laboratoriotiloissa noudatetaan yliopiston yleisiä työntekoon poikkeustilanteessa annettuja ohjeita.

Samaan aikaan paikalla voi olla 50 % normaaliajan työvoimasta. Pienissä toimistohuoneissa, laboratorioissa ja muissa pienissä huoneissa saa olla vain yksi henkilö kerrallaan. Poikkeuksena ovat laboratoriot, joissa täytyy turvallisuussyistä olla vähintään kaksi henkilöä. Laboratorioissa on huolehdittava, että henkilöiden turvaväli 2 metriä toteutuu. Yhteiskäyttöisten laitteiden puhdistamisesta on huolehdittava ennen ja jälkeen käyttöä.

Osa laboratorioista toimii myös opetustiloina, jolloin on huomioitava myös opetustiloja koskevat ohjeistus, joka löytyy Opetustyön ohjeista.

Jos huomaat, että laboratoriotiloissa ei toimita suositusten mukaisesti, ole yhteydessä tiedekuntasi dekaaniin. Voit myös olla yhteydessä yliopiston työsuojelupäällikkö Pirjo Kekäläiseen.

Koronavirusepidemian vaikutus rahoituksen hakemiseen ja käyttöön

Ks. Tutkimusrahoitus Flammassa

Päivitetty 20.11.: Itseopiskelutilojen paikkamäärää rajoitetaan 20 henkilöön per tila kolmen viikon ajan 23.11. alkaen. Itseopiskelutiloissa on voimassa vahva suositus kasvomaskien käyttöön.

Lukittuihin tiloihin ei oteta vastaan vierailijoita.

Opetustilojen käytöstä ohjeistetaan Opetustyön ohjeissa.

Rakennusten aukioloajat

Keskustakampus

 • Athena (Siltavuorenpenger 3 A): ma-pe 7.45-18.00 
 • Aurora (Siltavuorenpenger 10): ma-to 7.45-20.00, pe klo 7.45-18.00 
 • Economicum (Arkadiankatu 7): suljettu 
 • Fabianinkatu 24: ma-pe 7.45-16.00 
 • Fabianinkatu 32: Suljettu 
 • Helsingin Normaalilyseo (Ratakatu 6): ma-pe 7.45-17.00 
 • Helsingin yliopiston kirjasto
 • Kielikeskus: ma-pe 7.45-18.00 
 • Metsätalo: ma-pe 7.45-18.00  
 • Minerva (Siltavuorenpenger 5 A): ma-pe 7.45-18.00
 • Oppimiskeskus Minerva
 • Oppimiskeskus Aleksandria
 • Päärakennus: ma-to 7.45-17:00, pe 7.45-16:00
 • Porthania: ma-pe 7.45-18.00   
 • Psychologicum (Siltavuorenpenger 1), auki ma-pe 9-16
 • Svenska social- och kommunalhögskolan (Snellmaninkatu 12)ma-pe 7.45-16.00
 • Unioninkatu 33 / Aleksanteri-instituutti: suljettu
 • Unioninkatu 35: ma-pe 7.45-16.00 
 • Unioninkatu 37: ma-pe 7.45-16.00 
 • Unioninkatu 38: ma-pe 7.45-18.00 
 • Vuorikatu 3: ma-pe 7.45-16.00 
 • Vuorikatu 5: suljettu 

Kumpula

 • Chemicum (A.I. Virtasen aukio 1): ma-pe 7.45-18.00 
 • Exactum (Pietari Kalmin katu 5): ma-pe 7.45-18.00  
 • Physicum (Gustaf Hällströminkatu 2): ma-pe 7.45-18.00 
 • Helsingin yliopiston kirjasto

Meilahti

 • Haartman-Instituutti (Haartmaninkatu 3): ma-pe 7.45-18.00  
 • Biomedicum I (Haartmaninkatu 8): ma-pe 7.30 – 19.30 
 • Biomedicum II U (Tukholmankatu 8 B): ma-pe 8.00 – 16.00 
 • Hammasklinikka (Kytösuontie 9): ma-pe klo 7.30-18
 • Helsingin yliopiston kirjasto

Viikki

 • EE-rakennus(Agnes Sjöbergin katu 2): ma-pe 7.45-16.00 
 • Laboratoriorakennus (Koetilantie 5): ma-pe 7.45-16.00
 • Oppilasrakennus (Koetilantie 7): ma-pe 10.30 - 13.30  
 • C-rakennus (Latokartanonkaari 5): ma-pe 7.45-16.00 
 • Metsätieteiden talo (Latokartanonkaari 7): ma-pe 7.45-16.00 
 • A-rakennus (Latokartanonkaari 9): ma-pe 7.45-18.00
 • Biokeskus 1 (Viikinkaari 9): ma-pe 7.45-18.00 
 • Biokeskus 2 (Viikinkaari 5): ma-pe 7.45-18.00 
 • Biokeskus 3 (Viikinkaari 1): ma-pe 7.45-18.00 
 • Infokeskus Korona: suljettu 
 • Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2): Opetuksen mukaisesti 
 • Helsingin yliopiston kirjasto

Itseopiskelutilat ja etäopetusta koskevat palvelut

Muut palvelut

Yliopiston yleisökohteet, kuten Tiedekulma, Luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Yliopistomuseo, Kansalliskirjasto ja Unisport tiedottavat aukiolostaan omilla sivuillaan.

Unicafen aukioloajat on kerrottu UniCafen verkkosivuilla.

Päivitetty 23.11. (väitöstilaisuudet) ja 20.11. (tilaisuudet ja kansainväliset konferenssit keväällä 2021).

Yleisötilaisuudet

Yliopistolla ei suositella järjestettävän muita yleisötilaisuuksia kuin väitöstilaisuuksia vuoden 2020 loppuun asti. Katso tapahtumakalenterista, mitkä tapahtumat striimataan.

Jos tapahtumia järjestetään, ovat voimassa seuraavat ohjeet:

 • Järjestäjän on kerättävä tieto tapahtumaan osallistuvista mahdollista tartuntaketjujen jäljittämistä varten.
 • Tapahtumat suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan yhdistelmäksi etä- ja lähitapahtumaa. On hyvä mahdollistaa etäosallistuminen, koska lyhyelläkin varoitusajalla saattaa syntyä tilanteita tai tulla uusia rajoituksia, jotka estävät kaikkien tai jonkun osallistujan osallistumisen lähitapahtumaan.
 • Kansainväliset tapahtumat suunnitellaan ensisijaisesti etäyhteyksin toteuttaviksi.

Tilaisuudet keväällä 2021

Kevään 2021 osalta tilaisuudet tulee suunnitella ensisijaisesti etänä pidettäväksi. Lisäksi isot läsnäoloa vaativat tilaisuudet suositellaan siirrettäväksi myöhäisempään ajankohtaan.

Lisätietoja ja -ohjeita: Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi, helsinkiuniconferences@helsinki.fihelsinkiunievents@helsinki.fi

Konferenssit

Kansainväliset konferenssit toteutetaan virtuaalisina 31.8.2021 asti, ellei niitä siirretä myöhäisempään ajankohtaan.

Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi on ohjeistanut yliopiston konferensseja tapahtuman peruuttamiseen ja myöhempään ajankohtaan siirtämiseen liittyvissä asioissa. Mikäli järjestäjä ei ole saanut viestiä sähköpostiin tai hänellä on lisäkysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuudet järjestetään etätilaisuuksina vuoden 2020 loppuun asti. Mikäli etäväitöstilaisuutta ei ylitsepääsemättömien teknisten tai vastaavien esteiden vuoksi ole mahdollista järjestää, tiedekunnan tilannekeskus voi antaa poikkeusluvan lähiväitöstilaisuuden järjestämiseen voimassa olevien määräysten ja ohjeistusten mukaisesti.

Mikäli väitöstilaisuus järjestetään yliopiston tiloissa, voi yleisöä olla paikalla enintään puolet salin sallitusta yleisömäärästä huomioiden 2 metrin turvavälit ja muut turvaohjeistukset.

Väitöstilaisuuksissa suositellaan noudattamaan seuraavia käytäntöjä vuoden loppuun asti:

 • yleisöllä on oltava kasvomaski päässä koko tilaisuuden ajan
 • yliopisto tarjoaa maskit niille, jotka saapuvat tilaisuuteen ilman maskia
 • väittelijän, vastaväittäjän ja kustoksen suositellaan käyttävän maskia koko tilaisuuden ajan ja vähintään väitössaliin saapuessaan ja sieltä poistuessaan
 • väitöstarjoiluja ei ole mahdollista järjestää.

Jos vastaväittäjä tulee ulkomailta (muualta kuin Ruotsista ja Virosta, joista työmatkustaminen on sallittua ilman erityisiä toimenpiteitä), tulee vastaväittäjällä olla kotimaassaan otettu koronatesti enintään 72 h ennen Suomeen saapumista, mikäli Suomessa oleskelu kestää enintään 72 h. Tarkemmat ohjeet matkustamiseen liittyen

Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta (Opiskelijan ohjeet).

Opetustilojen käytöstä ohjeistetaan Opetustyön ohjeissa.

Oletko aloittamassa Helsingin yliopistolla uutena työntekijänä? Tiedustele esihenkilöltäsi poikkeustilan vaikutuksia työn aloittamiseen.

Jos saavut työhön ulkomailta, omaehtoista 10 päivän mittaista karanteenia suositellaan maasta riippumatta aina, kun se on työtehtävien kannalta mahdollista.

Huomioithan myös virustilanteen vaikutukset oleskelulupien hakemisprosessiin ulkomailla ja maahantuloon liittyvien viranomaispalvelujen saatavuuteen Suomessa. Karanteenin aikana ei ole suositeltavaa hoitaa em. viranomaisasioita paikan päällä, mutta ajanvaraukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Maahantuloon liittyvistä rajoituksista (ml. karanteenisäädökset) lisätietoa löytyy Rajavartiolaitoksen sivulta.

Päivitetty 17.11.: Yliopiston henkilöstölle suositellaan etätyötä 28.2.2021 asti.

Yliopistossa suositellaan etätyön jatkamista 28.2.2021 asti

Etätyötä on tehtävä aina kun mahdollista.

Yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on edel­leen tär­kein ko­ro­naa eh­käi­se­vä teko

 • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli vähintään 2 m aina, kun se vain on mahdollista.
 • Älä kättele tai halaa.
 • Vältä turhia kontakteja eli tavataan fyysisesti vain tarvittaessa. (Kokoukset, kehittämispäivät jne. järjestetään pääosin etänä.)
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.
 • Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikilla työpaikoilla erityisesti tilanteissa, jossa ihmiset tapaavat laajemmin toisiaan (esimerkiksi kokoukset, taukotilat, yhteiset tilat) ja kun turvavälejä (vähintään 2 metriä), vuorotteluja tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan.

Pe­ri­aat­teet työs­ken­te­lyn suun­nit­te­luun yli­opis­ton ti­lois­sa

1. Turvallisuus

Varmistetaan, että yliopiston tiloissa on tarpeeksi väljää työskennellä turvallisesti, jos työn tekeminen vaatii työpaikalla työskentelyä.

Yleinen ohje: Noin puolet samoissa tiloissa tai samassa ryhmässä työskentelevistä voi olla samanaikaisesti työskentelytiloissa, kun turvaväli vähintään 2 m toteutuu. Esihenkilöt koordinoivat sitä, että samoissa tiloissa ei työskentele liikaa henkilöitä.

Opetustilojen käytöstä ohjeistetaan tarkemmin Opetustyön ohjeissa.

Tilannekeskus antaa tarkempia ohjeita tarvittaessa.

Työtiloissa paikalla oleva henkilömäärä riippuu työskentelytilan koosta. Samaan aikaan paikalla olevien henkilöiden lukumäärä ei saa vaarantaa alla olevia muita turvallisuusohjeita.

Jos saman työskentelytilan jakaa useampi henkilö, suositus on sopia vuoroviikoin työskentelystä:

 • Jaetaan työskentelytila parillinen/pariton -viikoiksi ja sovitaan, milloin kenenkin on mahdollista työskennellä yliopiston tiloissa.
 • Merkitään ne työpisteet, jotka eivät ole käytettävissä tarvittavien turvavälien vuoksi.
 • Mahdollisuuksien mukaan työntekijä käyttää samaa työpistettä koko päivän/viikon.

Töihin tullessa kannattaa liikkua pyörällä tai kävellen, mikäli mahdollista. Julkisilla liikennevälineillä töihin tullessa tulee huomioida alueellisten liikennöitsijöiden suositukset.

Tauko- ja keittiötiloissa on jokaisen vastuulla huolehtia turvavälistä (vähintään 2 m) ja siitä, että tiloissa ei ole liian täyttä. On suositeltavaa käyttää aina samaa taukotilaa yliopiston tiloissa työskennellessä.

Kokoukset

Lähikokouksia ei suositella järjestettäväksi. Välttämättömissä lähikokouksissa käytetään maskeja, joiden tarjolla olemisesta kokouksen osallistujille vastaa kokouksen järjestäjä.

2. Työn sujuvuus

 • Yliopiston tiloissa tehdään vain ne tehtävät, jotka edellyttävät yliopiston tiloissa työskentelyä tai jotka on työn sujuvuuden kannalta käytännöllisintä tehdä yliopiston tiloissa (vaativat erityisiä laitteita tai materiaalia tms.).
 • Esihenkilön kanssa sovitaan yliopiston tiloissa työskentelystä kokonaan tai osittain (vuoroviikoin).

3. Terveys ja työssä jaksaminen

 • Esihenkilön kanssa voi sopia yliopiston tiloissa työskentelystä osittain (vuoroviikoin) tai kokonaan, jos henkilön terveyden (esim. ergonomia) tai työssä jaksamisen (esim. mahdollisuus keskittyä työhön) kannalta työpaikalla pääsääntöisesti työskentely on paras ratkaisu.
 • Jos henkilö itse tai samassa taloudessa asuva kuuluu riskiryhmään (THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät), on etätyöskentely todennäköisesti paras ratkaisu, mikäli työtehtävät on mahdollista tehdä etätyönä.
 • Flamma-intranetistä löytyy tietoa työhyvinvoinnin tukipalveluista henkilöstölle ja esihenkilöille.

4. Toimintavarmuus

Varmistetaan, että koko ryhmä/tiimi ei ole yhtä aikaa työpaikalla.

Samaa työtä tekevät tai toisiaan sijaistavat henkilöt tai vastaavat eivät ole samaan aikaan työpaikalla eivätkä lähikontaktissa keskenään.

Esim. tutkimusryhmien, tiimien ja johtoryhmien osalta ei suositella kaikkia tapaamaan fyysisissä kokouksissa, jotta ei tule tilannetta, jossa koko ryhmä altistuisi/useat sairastuisivat samanaikaisesti.

 • Vuoroviikoin työskentely huomioitava.
 • Lähikokouksia ei suositella järjestettäväksi. Välttämättömissä lähikokouksissa käytetään maskeja, joiden tarjolla olemisesta kokouksen osallistujille vastaa kokouksen järjestäjä.
 • Vapaamuotoisia illanviettoja tai muita vastaavia tilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi, mikäli ne eivät ole työn kannalta välttämättömiä.
 • Päivitetty 4.11.: Fyysistä läsnäoloa vaativia pikkujoulutilaisuuksia ei koronan takia suositella pidettäväksi. Myös ulkoilmatilaisuuksien osalta on syytä käyttää vahvaa harkintaa. Ensisijaisesti tulee suosia virtuaalisia tapaamisia.

Er­go­no­mia etä­työs­sä 

Henkilökunnalle on mahdollistettu riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet ergonomiasta löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Kun palataan työskentelemään yliopiston tiloissa, myös edellä mainitut ergonomiavälineet palautetaan yliopistolle. Esihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kotiin viedyt työskentelyvälineet palautetaan niille työpisteille mistä ne keväällä lainattiin. Poikkeustilanteen jälkeen osittain etätyöskentelyä jatkettaessa työntekijät hankkivat itse etätyöskentelyyn tarvitsemansa työvälineet ja työnantaja vastaa työpaikalla tarvittavista työskentelyvälineistä.

Etä­työn yh­teyk­sis­tä

Zoom ja Teams ovat hyviä välineitä virtuaalikokousten järjestämiseen. Tällä hetkellä kannattaa miettiä tarkkaan, tarvitaanko videoyhteyttä vai riittäisikö pelkkä ääni. Video vie pelkkään ääneen verrattuna merkittävästi enemmän verkon kapasiteettia. 

Helsingin yliopisto käyttää CSC:n Funet Miitti-palvelua (Zoom), joka toteutetaan NORDUnetin kautta yhteispohjoismaisesti. NORDUnetin ympäristössä ei ole samoja tietoturvariskejä kuin yleistä Zoom-palvelua käytettäessä.

VPN-yhteyttä tulee pitää päällä vain kun sitä tarvitsee ja sammuttaa tämän jälkeen. Yhteyksistä on pulaa poikkeustilanteen vuoksi. Lisätietoa: Näin teet etätyötä (Helpdeskin ohjeet) 

Jos tarvitset etätöissä käyttöösi esimerkiksi kameran tai mikrofonin, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Uusia laitteita voi, esihenkilön luvalla, tilata Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Yliopiston työntekijän tapaturmavakuutus

Yliopisto on laa­jen­ta­nut työn­te­ki­jöi­den­sä etä­työn ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­ta 30.3.2020 al­kaen.

LähiTapiolan lisävakuutus etätyöhön on voimassa etätyötä tehtäessä etätyöpaikassa liikuttaessa sisätiloissa sekä ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauoille ja pois tauoilta. Vakuutus on voimassa myös ruoka- ja kahvitauoilla. Vakuutus ei ole voimassa tauolla, jolloin poistutaan esimerkiksi kauppaan tai ulkoilemaan. 

Lisävakuutus on voimassa toistaiseksi ja se on voimassa riippumatta siitä, mistä maasta käsin etätyötä tehdään. Vakuutus korvaa tapaturmaisen haitan, kuoleman ja tapaturmasta aiheutuvan päivärahan. Vakuutus ei korvaa laitteita.

Liukuva työaika  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty 28.2.2021 saakka ja liukumaa jatkettu arkipäivisin klo 5–22. Tarvittaessa on mahdollista työskennellä lauantaisin klo 18 saakka ja pitää vapaapäivä keskellä viikkoa. Tämä mahdollistaa työaikojen vuorottelun yksiköissä tarvittaessa esihenkilön ja työntekijän sopiessa asiasta. Työssäolo leimataan normaalisti ja etätyöskentely leimataan etätyöksi.

Rek­ry­toin­ti ja uu­det työn­te­ki­jät poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na

Ohjeet esihenkilöille: Huomioitavaa rekrytoinneista poikkeustilanteen aikana (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Päivitetty 30.10.: keitä esihenkilö informoi tautitapauksesta

Työn­te­ki­jöi­den sai­raus­pois­sao­lot

Poikkeustilanteen aikana töistä voi olla poissa sairauden vuoksi viisi päivää omalla ilmoituksella. Tämän jälkeen tarvitaan sairauspoissaolotodistus. Ole yhteydessä puhelimitse OmaTyöterveys-palveluun tai Digiklinikkaan. Sairauspoissaolotodistuksen saa lääkäriltä tai hoitajalta ensisijaisesti etävastaanotolla. Poikkeustilanteen aikana työterveyshoitaja voi kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen 10 päivään saakka.

Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona (poissaolo on palkallista neljä päivää).

Sai­ras­tu­mi­nen ja al­tis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­nen – Hel­sin­gin yliopisto / ​työ­ter­veys­huol­to /​ jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to

Jos epäilet sairastuneesi koronaan tai sinulla on oireita, tee terveysarvio omaolo.fi -sivustolla  ja seuraa ohjeita testin saamiseksi julkisessa terveydenhuollossa.

 • Älä tule työ- tai opiskelupaikalle ennen testin tulosta.
 • Koronatestissä käyminen ei ole työaikaa.

Jos olet sairastunut koronaan (positiivinen testitulos)

 • Saat puhelun terveydenhuollosta ja karanteenimääräyksen sekä lisätiedustelun lähipiirisi altistumiseen liittyen
 • Pyydämme, että välittömästi ilmoitat esihenkilöllesi tai opettajallesi sairastumisesta koronaan. Näin pystymme nopeasti reagoimaan ja ennaltaehkäisemään koronan leviämistä.
  • Työ- ja opiskeluyhteisön kannalta tärkeitä tietoja ovat: jos olet ollut työssä tai opiskelemassa tartuttavuusaikana, milloin olet ollut työ-/opiskelupaikalla ja oletko ollut samassa tilassa työpaikalla yli 15 min. muiden henkilöiden kanssa (ketkä, jos tiedossa)
 • Esihenkilö tai opettaja ei kerro kenenkään yksittäisen henkilön sairastumisesta.
 • Esihenkilön tulee informoida mahdolliset altistuneet kollegat ja pidempään paikalla olleet vierailijat tai asiakkaat tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heidät työskentelemään tai opiskelemaan kotoa käsin. Lisäksi esihenkilö ottaa yhteyttä yksikön johtajaan sekä yksikön tilannekeskuksen johtajaan ja tilojen siivoamista varten vahtimestariin. Tämä on esihenkilön tehtävä, sillä Helsingin yliopisto haluaa toimia vastuullisesti huolehtien kaikkien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Sen sijaan tartuntaketjujen tarkempi selvittäminen ei ole yliopiston henkilöstön tehtävä, vaan sen hoitaa viranomainen.
 • Opettajan tulee olla yhteydessä tiedekuntansa opintoasiainpäällikköön, jolta hän saa ohjeet tarvittavista toimenpiteistä. Lisätietoa opetushenkilöstölle Opetustyön ohjeissa
 • Viranomainen eli kunnan sosiaali- ja terveystoimen epidemiologinen toimintoyksikkö selvittää tartuntaketjut ja on yhteydessä tarvittaviin henkilöihin (esihenkilö, opettaja) tartuntatapahtumasta riippuen altistuneiden jäljittämiseksi. Jotta viranomainen pystyy selvittämään tartuntaketjun ja ottamaan yhteyttä altistuneisiin henkilöihin, on tärkeää tietää, keitä tiloissa on ollut.
 • HR:n tai opintopalveluiden lähipalvelut auttavat tarvittaessa työyhteisölle viestimisessä sekä yhteystietojen antamisessa epidemiologiselle toimintayksikölle jäljitystyöhön.
 • Henkilötietoja (nimi, yhteystiedot) luovutetaan tarvittaessa kunnan epidemiologiselle toimintayksikölle, koska se on tarpeen työntekijän, opiskelijan tai muun henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
 • Altistuneet ovat karanteenissa 10 vrk ja sopivat etätyöstä tai –opiskelusta.
 • Suosittelemme kaikkia yliopistolaisia lataamaan Koronavilkku-sovelluksen. Toimi sovelluksesta saamisesi ohjeiden mukaan.

Flunssaisena pysytään kotona

Flunssaoireissa tulee pysyä kotona, kunnes on ollut oireettomana vähintään vuorokauden. Terveydenhuollossa työskentelevillä raja on 48 tuntia.

Tietoa ajankohtaisesta tautitilanteesta

THL:n sivuilta saa lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

Mehiläinen on antanut myös ohjeistuksen.

Henkistä tukea 

Jos tilanne ahdistaa, tukea voi saada työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla.  

Työterveyshuolto tarjoaa myös keskustelutukea etäpalveluiden avulla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa, numerosta 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Muu työterveydenhuolto 

Työterveyshoitajalle voi varata ajan verkkoajanvarauksessa. Ajanvarauksessa kaikki ajat ovat varattavissa myös soitto-/puhelinajoiksi. Kun kirjoitat ’lisätiedot’-kenttään toiveen puhelinajasta, työterveyshoitaja soittaa sinulle. 

Omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille voi lähettää viestin omaMehiläisen työterveys välilehden kautta. 

Muille asiantuntijoille ajanvaraus OmaTyöterveyden kautta numerossa 010 414 0777. Mehiläinen hyödyntää etävastaanottoja aina kun mahdollista. 

Ko­ro­na ja ka­ran­tee­ni

Karanteeni ulkomailta Suomeen palatessa

Tarkista päivitetyt tiedot koronatestauksesta ja karanteenin mahdollisesta lyhentämisestä THL:n ohjesivulta.

Karanteeni Suomessa 

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. 
 • Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. 
 • Toimita lääkärintodistus 10 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee poissaoloilmoitus SAP hr:ssä. Poissaoloilmoitukseen kirjoitetaan poissaolon perusteeksi karanteeni. 

Myös karanteenissa oleville voidaan järjestää keskustelutukea työterveyshuollosta. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun puhelimitse 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Jos työskentely etänä onnistuu vain osittain, niin silloin työntekijän tulee hakea osittaista työstävapautusta SAP HR:ssä ja vastaavasti hakea vastaavalta osalta itse tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Perheenjäsenen joutuessa karanteeniin 

Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.  

Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 

Mikäli sovitte poissaolosta, hae työstävapautusta SAP HR:ssä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansiomenetystä. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien kanssa on mahdollisen etätyön yhteydessä varmistettava, että etätyönä tehtävät työt sopivat projektille tehtävään työhön. 

Karanteeni ulkomailla 

 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta SAP hr:ssä. 

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa. 

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset. 

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Esihenkilön ohjeet

Sairastaminen poikkeustilanteen aikana -ohjeet esihenkilöille (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Matkustaminen

Matkustamista ulkomailla tai kotimaassa on rajoitettava välttämättömiin matkoihin. Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkavarausta ja matkustamista.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin ajalle.

Matkustaessa on huomioitava yleiset ulkoministeriön matkustussuositukset.

Päätökset matkustamisesta ulkomaille välttämättömien työtehtävien osalta tehdään yksiköissä. Ulkomaanmatkojen toteutuksessa noudatetaan yliopiston matkustuskäytäntöjä.

Henkilökuntaan kuuluvien on varattava matkat matkatoimisto CWT:n kautta, ja niissä pitää olla peruutusmahdollisuus. Lisätietoa matkustamisesta löytyy Flammasta.

Koronatestaus ja karanteenin keston lyhentäminen ulkomailta saapuessa

Tarkista päivitetyt tiedot koronatestauksesta ja karanteenin mahdollisesta lyhentämisestä THL:n ohjesivulta.

Vierailijat

Vierailevat tutkijat ja opettajat sekä yliopistotyön kannalta välttämättömät vierailijat voivat tulla tarvittaessa syksyllä yliopistolle, mutta turvallisuusohjeistusta ja Suomeen saapumisen jälkeistä 10 päivän karanteenia on noudatettava Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Jos HY:lla on toimintaa muiden organisaatioiden tiloissa, voi siellä olla omia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Helsingin yliopisto ottaa vastaan vieraita, joiden käynti liittyy olennaisesti tutkimuksen ja opetuksen tukitoimintojen ylläpitoon esim. välttämättömät laitehuollot ja tavaratoimitukset. Vierailijoiden käynnit tulee suunnitella ja ajoittaa niin, että kontakteja henkilöstön kanssa tapahtuu mahdollisimman vähän. Vierailijoille lähetetään etukäteen yliopiston yleiset poikkeustilanteen turvallisuusohjeet.

Peruuntuneet työmatkat

Yliopiston matkavakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen vain silloin, kun matkustusajankohtaan kohdistuu viranomaisen määräys matkakohteen turvattomuudesta (ennen määrätystä tehty varaus). Katso tarkemmat tiedot korvausperusteista matkavakuutusyhtiö If:n päivittyvältä sivuilta. Matkavakuutusyhtiö If on ilmoittanut, ettei korvaa korona-pandemian vuoksi huhtikuun jälkeen peruutettujen työmatkojen kustannuksia.

Varatut ja peruuntuvat työ- tai konferenssimatkat 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Peruutetun konferenssin konferenssimaksun palauttamista haetaan ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä. On syytä huomioida, että konferenssin peruuntuminen ei yleensä oikeuta korvauksiin muiden matkakustannusten osalta.

Mikäli joitakin kustannuksia jää edellä mainittujen korvausvaateiden jälkeen saamatta, niin nämä jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Farmasian tiedekunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Humanistinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Lää­ke­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Ma­te­maat­tis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

Oikeustieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teologinen tiedekunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Valtiotieteellinen tiedekunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Erillislaitokset

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Helsingin yliopiston kirjasto

Kirjaston palvelut koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan

Poik­keus­ti­lan­ne Hel­sin­gin yli­opis­tol­la ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.