Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa
Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.
Tärkeimmät ohjeet
 • Toisen periodin opetus ja tentit toteutetaan pääosiltaan suunnitellusti. Kevään 2022 opetus suunnitellaan niin, ettei pandemiatilanne enää aiheuta rajoituksia opetusjärjestelyihin.
 • Etätyösuositus on voimassa 16.1.2022 asti kaikissa niissä tehtävissä, joissa tehtävät on mahdollista järjestää etätyönä.
 • Tilaisuudet ja tapahtumat muutetaan etänä pidettäviksi 16.1.2022 asti, mikäli se on mahdollista. Väitöstilaisuuksien yleisömäärä rajoitetaan 20 henkilöön 4.12.2021 tiukentuvien aluehallintoviraston määräysten vuoksi. Koronapassia edellytetään väitöstilaisuuksissa kaikilta yli 16-vuotiailta, jotka eivät ole paikalla väitöstilaisuuden toteuttamiseen liittyvässä työ- tai luottamustehtävässä.Tammikuun väitökset on syytä suunnitella pidettäväksi joko etäväitöksinä tai rajoitetutulla henkilömäärällä.
 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.

Sivua päivitetty viimeksi 7.12. (Uusimmat päätökset; Tilaisuudet ja tapahtumat).

Kriisin johtoryhmän päätökset 7.12.2021

Väitöstilaisuuksissa koronapassia edellytetään kaikilta yli 16-vuotiailta, jotka eivät ole paikalla väitöstilaisuuden toteuttamiseen liittyvässä työ- tai luottamustehtävässä.

Päätöksen taustalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston tulkinta, että väitöstilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia. Näin ollen niitä koskevat aluehallintovirastojen asettamat yleisötilaisuusrajoitukset, joiden vaihtoehtona toiminnanharjoittaja voi edellyttää kaikilta yli 16-vuotiailta koronapassia. Väitöstilaisuuksissa osallistujamäärärajoitus, ja siten myös koronapassin edellyttäminen, koskee nimenomaan paikalla olevaa ulkopuolista yleisöä.

Päivitetty 24.11.

Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.

Lue lisää THL:n kasvomaskisuosituksesta.

Yliopisto varaa työnteon ja lähiopetustilanteiden edellyttämät maskit henkilökunnalle ja opiskelijoille. Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työskentely- ja opiskelutilanteisiin. Kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä kulkemiseen yliopiston ei ole mahdollista tarjota erillisiä maskeja.

Yliopisto hankkii sekä kankaisia että kertakäyttöisiä kasvomaskeja. Tarkemmat ohjeet löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Vähävaraisilla on mahdollisuus noutaa maskeja pääkaupunkiseudun kuntien järjestämistä maskien jakelupisteistä.

Yliopiston kasvomaskisuositusta päivitetään tarvittaessa valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

Päivitetty 24.11.: Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Opiskelupalveluita voidaan tarjota etäpalveluna.

THL:n riskiluokituksessa toimistotyö ja lähiopetus ovat matalan riskin toimintaa. Tilaisuuden järjestäjä tai esihenkilö voi korkeamman riskin toiminnassa antaa työturvallisuutta lisäävän ohjeistuksen, joka perustuu THL:n ja Työterveyslaitoksen riskien arviointiin. Riskien arviointia tulee hyödyntää myös opetustilanteiden järjestämisessä (OKM-THL suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana, pdf-tiedosto).

Opetus ja tentit ajalla 1.11.–31.12.2021 (II-periodi)

 • Lähiopiskelua mahdollistetaan esimerkiksi kasvattamalla ryhmäkokoja nyt kun tilojen normaali kapasiteetti on käytössä.
 • Suunnitellut opetusajat ovat voimassa ja suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena. Muuta etäopetusta voidaan harkinnan mukaan muuttaa lähiopetukseksi. Hybridiopetuksessa voidaan lisätä lähiopetukseen osallistuvien määrää tai muuttaa opetus kokonaan lähiopetukseksi.
 • Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää myös yli 50 hengen ryhmissä.
 • Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
 • Opetuksen muutoksia suunniteltaessa huomioidaan opettajien ja opiskelijoiden jo tekemät suunnitelmat sekä saatavilla olevat opetustilat.
 • Opiskelupalveluita voidaan tarjota etäpalveluna.

Opetus ja tentit kevätlukukaudella 2022

Opetus suunnitellaan ilman pandemian aiheuttamia rajoituksia. Opetusohjelmat julkaistaan pääsääntöisesti marraskuun lopussa (katso tiedotteet Opiskelijan ohjeissa ja Flammassa).

Opetukseen osallistuminen lukuvuonna 2021–2022

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelut, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.

Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja, mikäli opettaja arvioi, että esim. kurssin sisältö ja osaamistavoitteet tämän mahdollistavat. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan

Jos kurssin opiskelija on sairastunut koronavirukseen

Opettaja on yhteydessä tiedekuntansa opintoasiainpäällikköön, jolta hän saa ohjeet tarvittavista toimenpiteistä. Katso lisätietoa opetushenkilöstölle Opetustyön ohjeissa.

Opetustilojen käyttö

Opetustilat ja Examinarium-tenttitilat ovat normaalissa käytössä. Itseopiskelutiloista ja niiden aukiolosta on tietoa täällä.

Yliopiston tiloissa tulee toimia turvamääräysten mukaisesti: huolehditaan käsihygieniasta sekä siitä, että lähikontakteja voi välttää, ja sairaana ei tulla kampuksille. ​​Lisäksi tulee huomioida seuraavat koronavirustilannetta koskevat ohjeet:

Jous­to­ja opin­toi­hin ja ope­tuk­seen

Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan opinto-oikeuden lisäaikaa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Muut ohjeet

Päivitetty 26.11.: Ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua tutkimukseen yliopiston tiloissa terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Tut­ki­mus­toi­min­ta yli­opis­ton ti­lois­sa

ks. osio Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika

Tut­ki­muk­siin osal­lis­tu­vat yli­opis­ton ul­ko­puo­li­set hen­ki­löt

Tutkimustyöhön kuuluvat haastattelut ja yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tutkimista yliopiston ulkopuolisissa tiloissa tehdään terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua tutkimukseen yliopiston tiloissa terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

La­bo­ra­to­rio­ti­lo­jen käyt­tö

Laboratoriotiloissa noudatetaan yliopiston yleisiä työntekoon annettuja ohjeita. Kriisin johtoryhmä suosittelee ottamaan jälleen käyttöön laboratorioiden varausjärjestelmän. Yhteiskäyttöisten laitteiden puhdistamisesta on huolehdittava.

Osa laboratorioista toimii myös opetustiloina, jolloin on huomioitava myös opetustiloja koskevat ohjeistus, joka löytyy Opetustyön ohjeista.

Ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian vai­ku­tus ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mi­seen ja käyt­töön

Ks. Tutkimusrahoitus Flammassa

Päivitetty 24.11.

Yliopiston tilat ovat normaalissa käytössä.

Tilaisuudet ja tapahtumat muutetaan etänä pidettäviksi 16.1.2022 asti, mikäli se on mahdollista.

Välttämättömät tapahtumat, esimerkiksi väitöstilaisuudet, voidaan järjestää läsnätapahtumina terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Opetuksesta ohjeistetaan osiossa Opiskelijalle ja opetushenkilöstölle.

Tartuntatautilain hygieniavaatimukset ovat voimassa asiakas-, yleisö- ja opetustiloissa vuoden loppuun:

 • kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin
 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan
 • tilojen käyttäjiä ohjeistetaan koronaviruksen torjunnan terveysturvallisuuskäytännöistä.

Kun yliopiston tiloissa järjestetään tilaisuuksia, tilojen riittävästä väljyydestä vastaa järjestäjä, olipa kyseessä sitten yliopiston sisäinen tai ulkopuolinen taho. Yliopisto puolestaan vastaa tilojensa riittävästä puhdistamisesta sekä hygieniavaatimusten ohjeistuksesta. Erilaiset ohjeistukset, kuten julisteet ja tarrat, jätetään yliopiston tiloissa toistaiseksi paikoilleen, sillä ne muistuttavat terveysturvallisuudesta.

Koronapassia voidaan käyttää tartuntatautilain mukaisesti rajoituksien välttämiseksi. Koronapassin käytöstä tilaisuuksissa sopivat tilaisuuden järjestäjä ja ravintolan pitäjä yhteistyössä. Koronapassia voi siis edellyttää vain tilaisuuksissa, joissa koronapassi olisi muutoinkin käytössä, kuten ravintolatoiminnassa, johon kohdistuu viranomaisen määräämiä rajoituksia. Osallistujilta ei voi edellyttää koronapassia yliopiston normaalissa toiminnassa ja tilaisuuksissa.

Yliopiston tiloja voidaan vuokrata ulkopuolisten käyttöön ja vieraita vastaanottaa voimassa olevia terveysturvallisuuslinjauksia noudattaen.

Kir­jas­tot, museot, Tiedekulma ja Unisport

Helsingin yliopiston kirjaston verkkosivut

Kansalliskirjaston verkkosivut

Luomuksen yleisökohteet, Helsingin observatorio ja Yliopistomuseo.

Unisportin verkkosivut

Tiedekulma

It­seo­pis­ke­lu­ti­lat

Itseopiskelutiloista ja niiden aukiolosta on tietoa täällä. Examinarium-tenttitilat ovat käytettävissä normaalisti.

Päivitetty 7.12.: Väitöstilaisuuksissa koronapassia edellytetään kaikilta yli 16-vuotiailta, jotka eivät ole paikalla väitöstilaisuuden toteuttamiseen liittyvässä työ- tai luottamustehtävässä.

Tilaisuudet

Tilaisuudet ja tapahtumat muutetaan etänä pidettäviksi 16.1.2022 asti, mikäli se on mahdollista.

Välttämättömät tapahtumat, esimerkiksi väitöstilaisuudet, voidaan järjestää läsnätapahtumina terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Jo sovitut ennen joulua pidettävät pienet yhteisölliset tiimitapaamiset (enintään n. 20 hlöä) voidaan pitää esihenkilön harkinnan mukaan terveysturvallisuutta noudattaen tai siirtää myöhemmin pidettäväksi.

THL:n riskiluokituksessa toimistotyö ja lähiopetus ovat matalan riskin toimintaa. Tilaisuuden järjestäjä tai esihenkilö voi korkeamman riskin toiminnassa antaa työturvallisuutta lisäävän ohjeistuksen, joka perustuu THL:n ja Työterveyslaitoksen riskien arviointiin. Riskien arviointia tulee hyödyntää myös opetustilanteiden järjestämisessä (OKM-THL suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana, pdf-tiedosto).

Tartuntatautilain hygieniavaatimukset ovat voimassa asiakas-, yleisö- ja opetustiloissa vuoden loppuun:

 • kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin
 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan
 • tilojen käyttäjiä ohjeistetaan koronaviruksen torjunnan terveysturvallisuuskäytännöistä.

Kun yliopiston tiloissa järjestetään tilaisuuksia, tilojen riittävästä väljyydestä vastaa järjestäjä, olipa kyseessä sitten yliopiston sisäinen tai ulkopuolinen taho. Yliopisto puolestaan vastaa tilojensa riittävästä puhdistamisesta sekä hygieniavaatimusten ohjeistuksesta. Erilaiset ohjeistukset, kuten julisteet ja tarrat, jätetään yliopiston tiloissa toistaiseksi paikoilleen, sillä ne muistuttavat terveysturvallisuudesta.

Koronapassia voidaan käyttää tartuntatautilain mukaisesti rajoituksien välttämiseksi. Koronapassin käytöstä tilaisuuksissa sopivat tilaisuuden järjestäjä ja ravintolan pitäjä yhteistyössä. Koronapassia voi siis edellyttää vain tilaisuuksissa, joissa koronapassi olisi muutoinkin käytössä, kuten ravintolatoiminnassa, johon kohdistuu viranomaisen määräämiä rajoituksia. Osallistujilta ei voi edellyttää koronapassia yliopiston normaalissa toiminnassa ja tilaisuuksissa.

Lisätietoja ja -ohjeita: Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi, helsinkiuniconferences@helsinki.fihelsinkiunievents@helsinki.fi

Kon­fe­rens­sit

Kansainväliset konferenssit järjestetään virtuaalisina 16.1.2022 asti.

Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi on ohjeistanut yliopiston konferensseja tapahtuman peruuttamiseen ja myöhempään ajankohtaan siirtämiseen liittyvissä asioissa. Mikäli järjestäjä ei ole saanut viestiä sähköpostiin tai hänellä on lisäkysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Väi­tös­ti­lai­suu­det

Väitöstilaisuuksien yleisömäärä rajoitetaan 20 henkilöön 4.12.2021 tiukentuvien aluehallintoviraston määräysten vuoksi.

Päivitys 7.12.2021: Koronapassia edellytetään väitöstilaisuuksissa kaikilta yli 16-vuotiailta, jotka eivät ole paikalla väitöstilaisuuden toteuttamiseen liittyvässä työ- tai luottamustehtävässä.

Päätöksen taustalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston tulkinta, että väitöstilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia. Näin ollen niitä koskevat aluehallintovirastojen asettamat yleisötilaisuusrajoitukset, joiden vaihtoehtona toiminnanharjoittaja voi edellyttää kaikilta yli 16-vuotiailta koronapassia. Väitöstilaisuuksissa osallistujamäärärajoitus, ja siten myös koronapassin edellyttäminen, koskee nimenomaan paikalla olevaa ulkopuolista yleisöä.

Tammikuun 2022 väitökset on syytä suunnitella pidettäväksi joko etäväitöksinä tai rajoitetutulla henkilömäärällä.

Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta (Opiskelijan ohjeet).

Päivitetty 1.10.

Oletko aloittamassa Helsingin yliopistolla uutena työntekijänä? Tiedustele esihenkilöltäsi poikkeustilan vaikutuksia työn aloittamiseen.

Jos saavut työhön ulkomailta, saat maahan saapumiseen liittyvät ohjeet FINENTRY-palvelusta.

Huomioithan myös virustilanteen vaikutukset oleskelulupien hakemisprosessiin ulkomailla ja maahantuloon liittyvien viranomaispalvelujen saatavuuteen Suomessa

Maahantuloon liittyvistä rajoituksista (ml. karanteenisäädökset) lisätietoa löytyy Rajavartiolaitoksen sivulta.

Päivitetty 26.11.: Työpaikalla työskentelystä osittain tai kokonaan voi sopia esihenkilön kanssa, mikäli se on työssä jaksamisen tai työhön keskittymisen kannalta välttämätöntä.

Etätyösuositus on voimassa 16.1.2022 asti kaikissa niissä tehtävissä, joissa tehtävät on mahdollista järjestää etätyönä.

Työpaikalla työskentelystä osittain tai kokonaan voi sopia esihenkilön kanssa, mikäli se on työssä jaksamisen tai työhön keskittymisen kannalta välttämätöntä.

Työpaikalla noudatetaan korona-ajan terveysturvallisuusohjeistusta.

Jo sovitut ennen joulua pidettävät pienet yhteisölliset tiimitapaamiset (enintään n. 20 hlöä) voidaan pitää esihenkilön harkinnan mukaan terveysturvallisuutta noudattaen tai siirtää myöhemmin pidettäväksi.

Tutkimus, joka edellyttää läsnäoloa, voidaan tehdä työpaikalla. Laboratorioissa tulee kiinnittää erityistä huomiota terveysturvallisuuteen, ja kriisin johtoryhmä suosittelee ottamaan jälleen käyttöön laboratorioiden varausjärjestelmän.

THL:n riskiluokituksessa toimistotyö ja lähiopetus ovat matalan riskin toimintaa. Tilaisuuden järjestäjä tai esihenkilö voi korkeamman riskin toiminnassa antaa työturvallisuutta lisäävän ohjeistuksen, joka perustuu THL:n ja Työterveyslaitoksen riskien arviointiin. Riskien arviointia tulee hyödyntää myös opetustilanteiden järjestämisessä (OKM-THL suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana, pdf-tiedosto).

Yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on edel­leen tär­kein ko­ro­naa eh­käi­se­vä teko

 • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Anna tilaa muille aina, kun se vain on mahdollista.
 • Katso Kasvomaskisuositus
 • Älä kättele tai halaa.
 • Vältä turhia kontakteja eli tavataan fyysisesti vain tarvittaessa.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.
 • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.

Ko­kouk­set

Kokoukset pidetään etäyhteyksin, jos tapaaminen ei ole välttämätöntä.

Verkkokokoukset ja etätapaamiset

Vinkkejä ja ohjeita verkkokokouksiin ja etätapaamisiin voi lukea Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Etä­työn yh­teyk­sis­tä

Zoom ja Teams ovat hyviä välineitä virtuaalikokousten järjestämiseen.

Helsingin yliopisto käyttää CSC:n Funet Miitti-palvelua (Zoom), joka toteutetaan NORDUnetin kautta yhteispohjoismaisesti. NORDUnetin ympäristössä ei ole samoja tietoturvariskejä kuin yleistä Zoom-palvelua käytettäessä.

VPN-yhteyttä tulee pitää päällä vain kun sitä tarvitsee ja sammuttaa tämän jälkeen. Yhteyksistä on pulaa poikkeustilanteen vuoksi. Lisätietoa: Näin teet etätyötä (Helpdeskin ohjeet) 

Jos tarvitset etätöissä käyttöösi esimerkiksi kameran tai mikrofonin, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Uusia laitteita voi, esihenkilön luvalla, tilata Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Er­go­no­mia etä­työs­sä 

Henkilökunnalle on mahdollistettu riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Työvälineitä on mahdollista lainata etätyöskentelyn sujuvoittamiseksi. Tämä koskee näyttöjä ja pieniä ergonomiavälineitä, muttei huonekaluja. Tarkemmat ohjeet ergonomiasta löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Kun palataan työskentelemään yliopiston tiloissa, myös edellä mainitut ergonomiavälineet palautetaan yliopistolle. Esihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kotiin viedyt työskentelyvälineet palautetaan niille työpisteille mistä ne on lainattu. Poikkeustilanteen jälkeen osittain etätyöskentelyä jatkettaessa työntekijät hankkivat itse etätyöskentelyyn tarvitsemansa työvälineet ja työnantaja vastaa työpaikalla tarvittavista työskentelyvälineistä.

Yli­opis­ton työn­te­ki­jän ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus

Yliopisto on laa­jen­ta­nut työn­te­ki­jöi­den­sä etä­työn ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­ta 30.3.2020 al­kaen.

LähiTapiolan lisävakuutus etätyöhön on voimassa etätyötä tehtäessä etätyöpaikassa liikuttaessa sisätiloissa sekä ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauoille ja pois tauoilta. Vakuutus on voimassa myös ruoka- ja kahvitauoilla. Vakuutus ei ole voimassa tauolla, jolloin poistutaan esimerkiksi kauppaan tai ulkoilemaan. 

Lisävakuutus on voimassa toistaiseksi ja se on voimassa riippumatta siitä, mistä maasta käsin etätyötä tehdään. Vakuutus korvaa tapaturmaisen haitan, kuoleman ja tapaturmasta aiheutuvan päivärahan. Vakuutus ei korvaa laitteita.

Liu­ku­va työ­ai­ka  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty:

 • Liukuma arkipäivisin on klo 6–21. Lauantaina työaika on mahdollinen klo 9–18.

Työssäolo leimataan normaalisti ja etätyöskentely leimataan etätyöksi.

Lue tarkemmin liukuvasta työajasta Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Koronarokotukset ja työaika

Koronarokotuksessa käyminen ei ole työaikaa, mutta kaikki voivat varata itselleen sopivan ajan hyödyntämällä kokonaistyöaikaa tai työaikaliukumia. Kiinteällä työajalla työskentelevät ilmoittavat rokotusajastaan esihenkilölle työjärjestelyitä varten.

Rek­ry­toin­ti ja uu­det työn­te­ki­jät poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na

Ohjeet esihenkilöille: Huomioitavaa rekrytoinneista poikkeustilanteen aikana (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Työn­te­ki­jöi­den sai­raus­pois­sao­lot

Töistä voi olla poissa sairauden vuoksi viisi kalenteripäivää omalla ilmoituksella. Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona (poissaolo on palkallista neljä päivää). Tämän jälkeen tarvitaan lääkärintodistus.

Koronarokotukset

Kannustamme yliopistolaisia ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan (lue THL:n sivu Rokotteet ja koronavirus).

Keskiviikosta 8.9.2021 lähtien myös koronarokotteen toisen annoksen voi saada ilman ajanvarausta rokotuspisteiltä ja pop-up-rokotuspisteiltä.

Rokotetiedot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia terveystietoja, joita esihenkilöt tai opettajat eivät voi vaatia työntekijältä tai opiskelijoilta, eikä näitä tietoja voi kerätä mihinkään. Rokotetiedoista voidaan toki vapaaehtoisesti keskustella työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken.

Koronarokotuksessa käyminen ei ole työaikaa, mutta kaikki voivat varata itselleen sopivan ajan hyödyntämällä kokonaistyöaikaa tai työaikaliukumia. Kiinteällä työajalla työskentelevät ilmoittavat rokotusajastaan esihenkilölle työjärjestelyitä varten.

Sai­ras­tu­mi­nen ja al­tis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­nen – Hel­sin­gin yliopisto / ​työ­ter­veys­huol­to /​ jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to

Jos epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Jos epäilet koronavirustartuntaa, tee terveysarvio omaolo.fi -sivustolla ja seuraa ohjeita testin saamiseksi julkisessa terveydenhuollossa. Oman kuntasi verkkosivuilta löydät lisätietoa julkisen terveydenhuollon koronatestauksesta ja palveluista.

 • Älä tule työ- tai opiskelupaikalle ennen testin tulosta.
 • Koronatestissä käyminen ei ole työaikaa.

Työterveyshuollon koronatestiin voi hakeutua vain poikkeustilanteissa, ks. Matkustaminen ja vierailijat.

Jos olet sai­ras­tu­nut ko­ro­naan (po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los)
 • Sinulle soitetaan terveydenhuollosta ja saat eristysmääräyksen sekä lisätiedustelun altistumisista
 • Ilmoita välittömästi esihenkilöllesi tai opettajallesi sairastumisesta koronaan.
 • Varaudu kertomaan:
  • oletko ollut työssä tai opiskelemassa tartuttavuusaikana, missä ja milloin?
  • oletko ollut samassa tilassa työpaikalla yli 15 min. muiden henkilöiden kanssa? Jos tunnet henkilöt, varaudu nimeämään heidät jäljityksen helpottamiseksi.
 • Lue THL:n sivu Tarttuminen ja suojautuminen.
 • Lue THL:n sivu Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen (SARS-CoV-2) aiheuttamaa COVID-19-infektiota.

Työnantajalla on velvollisuus pitää AVI:n ohjeistuksen mukaisesti luetteloa työntekijöistä, jotka ovat työssään altistuneet koronalle. Tiedot luetteloidaan takautuvasti 15.11.2020 lähtien sillä tarkkuudella kuin mahdollista.

Esihenkilön ohjeet: tartunnasta ja altistumisesta ilmoittaminen (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Fluns­sai­se­na py­sy­tään ko­to­na

Flunssaoireissa tulee pysyä kotona, kunnes on ollut oireettomana vähintään vuorokauden. Terveydenhuollossa työskentelevillä raja on 48 tuntia.

Ko­ro­na ja ka­ran­tee­ni

Lue THL:n ohjesivu Karanteeni ja eristys.

Ka­ran­tee­ni Suo­mes­sa 
 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. 
 • Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. 
 • Toimita lääkärintodistus 10 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee työstä vapautus -hakemus SAP HR:ssä. Hakemuksene kirjoitetaan poissaolon perusteeksi karanteeni. 

Myös karanteenissa oleville voidaan järjestää keskustelutukea työterveyshuollosta. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun puhelimitse 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Jos työskentely etänä onnistuu vain osittain, niin silloin työntekijän tulee hakea osittaista työstävapautusta SAP HR:ssä ja vastaavasti hakea vastaavalta osalta itse tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Per­heen­jä­se­nen jou­tues­sa ka­ran­tee­niin 

Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.  

Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 

Mikäli sovitte poissaolosta, hae työstävapautusta SAP HR:ssä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansiomenetystä. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien kanssa on mahdollisen etätyön yhteydessä varmistettava, että etätyönä tehtävät työt sopivat projektille tehtävään työhön. 

Lue THL:n sivuilta miten toimia, jos perheenjäsen on määrätty karanteeniin.

Ka­ran­tee­ni ul­ko­mail­ta Suo­meen pa­la­tes­sa

Tarkista päivitetyt tiedot THL:n Matkustaminen ja koronapandemia -ohjesivulta.

Ka­ran­tee­ni ul­ko­mail­la 
 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta SAP hr:ssä. 

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa. 

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset. 

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Henkistä tukea 

Jos tilanne ahdistaa, tukea voi saada työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla.  

Työterveyshuolto tarjoaa myös keskustelutukea etäpalveluiden avulla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa, numerosta 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Mielenterveystalon sähköinen tukiaineisto: Koronavirustilanteeseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Muu työ­ter­vey­den­huol­to 

Työterveyshoitajalle voi varata ajan verkkoajanvarauksessa. Ajanvarauksessa kaikki ajat ovat varattavissa myös soitto-/puhelinajoiksi. Kun kirjoitat ’lisätiedot’-kenttään toiveen puhelinajasta, työterveyshoitaja soittaa sinulle. 

Omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille voi lähettää viestin omaMehiläisen työterveys välilehden kautta. 

Muille asiantuntijoille ajanvaraus OmaTyöterveyden kautta numerossa 010 414 0777. Mehiläinen hyödyntää etävastaanottoja aina kun mahdollista.

Tie­toa ajan­koh­tai­ses­ta tau­ti­ti­lan­tees­ta

THL:n sivuilta saa lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

Koronavilkku-sovellus

Suosittelemme kaikkia yliopistolaisia lataamaan Koronavilkku-sovelluksen. Toimi sovelluksesta saamisesi ohjeiden mukaan.

Esi­hen­ki­lön oh­jeet

Ohjeita esihenkilölle poikkeustilanteeseen (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Päivitetty 2.12.: Matkustamisessa on noudatettava viranomaisohjeita ja huomioitava matkustusrajoitukset.

Mat­kus­ta­mi­nen

Kotimaan matkustamiselle ei ole rajoituksia.

Matkustamista ulkomaille suositellaan vain välttämättömissä tilanteissa. Matkustamisessa on noudatettava viranomaisohjeita ja huomioitava matkustusrajoitukset. Matkustajan tulee itse selvittää kohdemaan koronavaatimukset ja -tilanne. THL ja yliopisto suosittelevat ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

Ulkomaanmatkojen toteutuksessa noudatetaan yliopiston matkustuskäytäntöjä ja Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta sekä THL:n ohjeistus ennen matkavarausta ja matkustamista. Matkustaessa on huomioitava myös yleiset ulkoministeriön matkustussuositukset.

FINENTRY-palvelussa Suomeen saapuva matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen.

Jos tarvitset työmatkaa varten työtodistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta, voit hakeutua koronatestiin työterveyshuollon kautta. Tällöin sinulla tulee olla esihenkilön hyväksymä voimassa oleva matkamääräys. Sähköisen todistuksen saat omaMehiläisestä. Paperisen saat erikseen pyytämällä.

Testilähetteen saa omalta työterveyshoitajalta Digiklinikasta.

Henkilökuntaan kuuluvien on varattava matkat matkatoimisto CWT:n kautta, ja niissä pitää olla peruutusmahdollisuus. Lisätietoa matkustamisesta löytyy Flammasta.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin ajalle.

Matkavakuutus koronatilanteissa

IF:n matkavakuutus korvaa

 • hoitokulut, mikäli matkalla sairastuu koronaan
 • matkan peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli matkustaja sairastuu koronaan ennen matkalle lähtöä.

IF matkavakuutus ei korvaa karanteenista johtuvia ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja. Koska vakuutus ei korvaa näitä karanteenista syntyviä matka- tai majoituskustannuksia, on syntyvät kustannukset haettava esim. matkalaskulla eli korvausvastuussa on yksikkö/projekti.

Vie­rai­li­jat

Vierailevat tutkijat ja opettajat sekä muut vierailijat voivat tulla tarvittaessa yliopistolle. Opetuksen ja tutkimuksen olennaiset tukitoiminnot, esimerkiksi laitehuollot ja tavaratoimitukset turvataan.

Vierailijoiden koronarokotustodistuksista on lisätietoa THL:n sivuilla.

Vierailijoille lähetetään etukäteen yliopiston yleiset poikkeustilanteen turvallisuusohjeet sekä tieto FINENTRY-palvelusta ja THL:n ohjeistukset Suomeen saapumisesta.

Jos HY:lla on toimintaa muiden organisaatioiden tiloissa, voi siellä olla omia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Va­ra­tut ja pe­ruun­tu­vat työ- tai kon­fe­rens­si­mat­kat 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Peruutetun konferenssin konferenssimaksun palauttamista haetaan ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä. On syytä huomioida, että konferenssin peruuntuminen ei yleensä oikeuta korvauksiin muiden matkakustannusten osalta.

Mikäli joitakin kustannuksia jää edellä mainittujen korvausvaateiden jälkeen saamatta, niin nämä jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Bio- ja ympäristö­tieteellinen tiede­kunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Far­m­asian tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Hu­ma­nis­ti­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kas­va­tus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Oi­keus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teo­lo­gi­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Eril­lis­lai­tok­set

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto

Kirjaston palvelut koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Kan­sal­lis­kir­jas­to

Poikkeukselliset aukioloajat ja rajoitetut lainauspalvelut

Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.

Päivitetty 15.11.

Kaikilla rajoitustasoilla on huomioitava yleiset turvallisuusohjeet. Yliopisto noudattaa viranomaisten ja alueellisten koronakoordinaatioryhmien linjauksia. Tukitoimintoja palautetaan asteittain toiminnan tarpeiden mukaisesti. Tilanteen mahdollisesti huonontuessa palautuminen keskeytetään ja ryhdytään tilanteen vaatimiin rajoituksiin. Yliopisto on tällä hetkellä rajoitustasolla 1.

Rajoitustaso 3

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Leviämisvaiheen tilanne, joka huomioi STM:ntoimenpidetasojen 1, 2 ja 3 vaatimukset

 • Etätyösuositus on voimassa vaatimusten mukaisessa laajuudessa.
 • Tutkimus: lähityönä tehtävä tutkimus tilannekeskuksen ilmoittautumismenettelyn ja ohjeiden mukaisesti.
 • Opetus: vain välttämätön opetus ja tentit voidaan pitää lähiopetuksena, väitökset järjestetään etäväitöksinä.
 • Tilaisuuksia ei järjestetä, rakennukset ovat pääosin suljettuna, itseopiskelutilat ovat suljettuna, matkustamisessa on merkittäviä rajoituksia.

Rajoitustaso 2

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Yliopiston toimintarajoitusten osittainen purkaminen

 • Osittainen etätyösuositus on voimassa, lähityöskentely on mahdollista esihenkilön kanssa sovitusti.
 • Tutkimus: yliopiston tiloissa tehtävää tutkimustoimintaa voidaan harkitusti lisätä.
 • Opetus: opetus on pääosin etänä, pienryhmien lähiopetusta ja lähiväitöstilaisuuksia voidaan järjestää osallistujien määrä ja turvallisuusrajoitukset huomioiden.
 • Isoja tilaisuuksiaei järjestetä, yleisökohteita, asiakaspalvelupisteitä ja itseopiskelupaikkoja voidaan avata harkinnan mukaan, matkustamisessa on rajoituksia.

Rajoitustaso 1

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä. Kriisijory ja tilannekeskukset rehtorin valtuutuksen mukaisesti.

Yliopiston toiminnassa on vielä osittaisia rajoituksia

 • Hyödynnetään laajennetun etätyön mahdollisuutta, lähityöskentely on sallittua.
 • Tutkimus: tutkimusryhmät siirtyvät lähes normaaliin toimintaan.
 • Opetus: lähiopetusta voidaan järjestää, yleisö-ja massaopetustilaisuuksia ei järjestetä.
 • Yleisökohteet, asiakaspalvelupisteet ja itseopiskelutilat voidaan ottaa käyttöön.
 • Kansainvälistä toimintaa (ml. matkustaminen) lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Normaali toiminta

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä

Yliopiston toiminta uudessa vallitsevassa tilanteessa

 • Yliopisto toimii normaaliolojen uusien periaatteiden mukaisesti.
 • Pandemiakokemusten integroituminen yliopistoidentiteettiin.