Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa
Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.
Tärkeimmät ohjeet
 • Syyslukukauden ensimmäisen periodin opetus ja tentit toteutetaan suunnitellusti. Toisen periodin opetuksen suunnitelma ja aikataulu on tehty ja ne toteutetaan pääosiltaan suunnitellusti. Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, yliopisto lisää mahdollisuuksien mukaan lähiopetusta toisella periodilla. Kevään 2022 opetus suunnitellaan niin, ettei pandemiatilanne enää aiheuta rajoituksia opetusjärjestelyihin.
 • Etätyösuositus päättyy 30.9.
 • Yliopiston tiloja avataan opiskelun, opetuksen, palveluiden ja ravintolapalveluiden järjestämiseksi.
 • Kahden metrin turvavälivaatimuksesta on luovuttu. Yliopiston sisätiloissa järjestettäviin yli kymmenen hengen tilaisuuksiin voidaan ottaa osallistujia enintään 50 % normaalista käytettävissä olevista istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuden järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysistä kontaktia toisiinsa. Edellä esitetyt henkilömäärät edellyttävät, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja että turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.
 • Väitökset voi suunnitella ja järjestää lähiväitöksinä, mutta tilaisuus pitää pystyä vaihtamaan etäväitökseksi tilanteen niin vaatiessa.
 • Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Maskin käyttösuositus on voimassa toistaiseksi.

Seuraava infotilaisuus koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta pidetään maanantaina 25.10.2021 klo 9.00–11.00.

Sivua päivitetty viimeksi 17.9. (Uusimmat päätökset; Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika; Matkustaminen ja vierailijat) ja 14.9. (Tutkijalle;  Sairastaminen, työterveys, karanteeni, koronarokotukset;  Yliopiston toiminnan palautumissuunnitelma).

Kriisin johtoryhmän päätökset 17.9.

Etätyösuositus päättyy 30.9. Lokakuu on siirtymäaikaa hybridityöhon. Sinä aikana esihenkilöt ja alaiset sopivat yhteisistä työn tekemisen käytännöistä.

Kotimaan matkustamiselle ei ole rajoituksia.

Ulkomaille matkustaminen on sallittua, mutta lähtijän on syytä arvioida matkustamisen tarve. Matkustamisessa on noudatettava viranomaisohjeita. Matkustajan tulee itse selvittää kohdemaan koronavaatimukset ja -tilanne. THL ja yliopisto suosittelevat ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Maskin käyttösuositus on voimassa toistaiseksi. Altistumisten välttämiseksi noudatetaan aina myös tilanteen mahdollistamaa riittävää etäisyyttä. 

Opetus, opis­ke­lu ja oh­jaus

 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.   
 • Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työskentely- ja opiskelutilanteisiin. 

Tutkimus ja muu työ

 • Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin.
 • Välttämättömissä lähikokouksissa käytetään maskeja, joiden tarjolla olemisesta kokouksen osallistujille vastaa kokouksen järjestäjä.
 • Yliopisto varaa työnteon edellyttämät maskit henkilökunnalle.

Tilannekeskukset antavat yliopistolaisille ja yhteistyökumppaneille tulkinta-apua suositusten edistämisestä.

Kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä kulkemiseen yliopiston ei ole mahdollista tarjota erillisiä maskeja. Yliopiston tarjoamia maskeja suositellaan käytettävän ensisijaisesti työ- ja opiskelutilanteissa.

Yliopisto hankkii sekä kankaisia että kertakäyttöisiä kasvomaskeja.

Vähävaraisilla on mahdollisuus noutaa maskeja pääkaupunkiseudun kuntien järjestämistä maskien jakelupisteistä.

Yliopiston kasvomaskisuositusta päivitetään tarvittaessa valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 

Kas­vo­mas­kin käyt­tö­oh­je

 • Puetaan päälle puhtain käsin.  
 • Ei kosketeta käytön aikana.  
 • Riisutaan nauhoista ottamalla kiinni puhtain käsin. Käytetty kankainen kasvomaski laitetaan paperi- tai muovipussiin ja pestään ohjeen mukaan. Kertakäyttöinen kasvomaski poistetaan käytöstä. Lopuksi pestään kädet.  

Lisäohjeita: Video: Näin käytät kasvomaskia (THL, video). 

Kas­vo­mas­kien han­kin­nat yli­opis­tol­la

Yliopiston yksiköt voivat tilata oman tarpeen mukaan kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ja kasvomaskeja. Yliopisto tilaa keskitetysti kankaisia yliopiston logolla varustettuja kasvomaskeja. Lisätietoja kertakäyttöisten hengityssuojaimien ja kasvomaskien tilaamisesta sekä kangasmaskien jakelusta on Flammassa.

Päivitetty 13.9.: opetus ja tentit syyslukukaudella 2021 ja kevätlukukaudella 2022.

Yliopiston tiloissa noudatetaan maskisuositusta.

Opetus ja tentit ajalla 13.9.–31.10.2021 (I-periodi)

Kampuksilla järjestetään lähiopetusta rajatuissa ryhmissä ja niin, että lähikontakteja voi välttää. Suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään etäopetuksena.

Ensimmäisen periodin opetus ja tentit toteutetaan suunnitellusti.

 • Tiedot opetustilojen kapasiteeteista löytyvät Flammasta Excel-tiedostona ja lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimesta (vaativat kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) sekä yhteiskäyttöisten opetustilojen osalta tilojen esittelysivuilta.
 • Lähiopetuksen suunnittelussa on priorisoitu pienryhmäopetusta. Massaluennot järjestetään lähtökohtaisesti etäopetuksena.
 • Lähiopetuksen suunnittelussa on priorisoitu erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita.
 • Lähiopetus on suunniteltu järjestettäväksi enintään 50 opiskelijan ryhmissä ottaen huomioon tilojen turvavälilliset paikkamäärät. Tiedekunnan tai muun opetusta antavan yksikön tilannekeskus voi nostaa opiskelijamäärää.
 • Jo suunnitellut lähitentit voidaan järjestää siten, että samassa tilassa saa olla yli 50 opiskelijaa ottaen huomioon tilan turvavälillinen paikkamäärä.
 • Mikäli kaikkea suunniteltua lähiopetusta ei pystytä järjestämään turvallisesti, tilannekeskus tekee lähiopetuksen priorisoinnit.

Opetus ja tentit ajalla 1.11.–31.12.2021 (II-periodi)

Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, lähiopetusta lisätään mahdollisuuksien mukaan.

 • Lähiopiskelua mahdollistetaan esimerkiksi kasvattamalla ryhmäkokoja tilakapasiteetin lisääntyessä.
 • Suunnitellut opetusajat pidetään voimassa ja suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena. Muuta etäopetusta voidaan harkinnan mukaan muuttaa lähiopetukseksi. Hybridiopetuksessa voidaan lisätä lähiopetukseen osallistuvien määrää tai muuttaa opetus kokonaan lähiopetukseksi.
 • Muutokset voidaan suunnitella sillä oletuksella, että salien paikkamäärät ovat normaalitilanteen mukaiset.
 • Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää myös yli 50 hengen ryhmissä.
 • Opetuksen muutoksia suunniteltaessa huomioidaan opettajien ja opiskelijoiden jo tekemät suunnitelmat sekä saatavilla olevat opetustilat.
 • Muutoksista tiedotetaan ennen ilmoittautumisaikojen alkamista. Tiedekunnat antavat tarvittaessa koulutusohjelmille tarkempia ohjeita aikataulusta.

Opetukseen osallistuminen syyslukukaudella 2021

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelut, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.

Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja, mikäli opettaja arvioi, että esim. kurssin sisältö ja osaamistavoitteet tämän mahdollistavat. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan

Opetus ja tentit kevätlukukaudella 2022

Opetus suunnitellaan ilman pandemian aiheuttamia rajoituksia.

Jos kurssin opiskelija on sairastunut koronavirukseen

Opettaja on yhteydessä tiedekuntansa opintoasiainpäällikköön, jolta hän saa ohjeet tarvittavista toimenpiteistä. Katso lisätietoa opetushenkilöstölle Opetustyön ohjeissa.

Opetustilojen käyttö

Yliopiston tiloissa tulee toimia turvamääräysten mukaisesti: huolehditaan käsihygieniasta sekä siitä, että lähikontakteja voi välttää, ja sairaana ei tulla kampuksille. ​​Lisäksi tulee huomioida seuraavat koronavirustilannetta koskevat ohjeet:

Opetustilojen käytettävissä olevat paikkamäärät on laskettu niin, että lähikontakteja voidaan välttää. Paikkamäärä on se henkilömäärä, joka tilassa saa olla opettajan lisäksi.

 • Paikkamäärät löytyvät Flammasta Excel-tiedostona ja lukujärjestys- ja tilavarausjärjestelmä Optimesta (vaativat kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla) sekä yhteiskäyttöisten opetustilojen osalta tilojen esittelysivuilta.
 • Lukujärjestysten ja opetustilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon kulloinkin voimassa olevat määräykset koronaturvallisuudesta ja lähiopetukseen ja -tentteihin osallistuvien henkilöiden määrästä.

Kesällä avatut itseopiskelutilat ovat auki ja tarvittavia itseopiskelutiloja voidaan avata tilannekeskuksen, tietotekniikkakeskuksen ja tilatoimialan yhteisellä suunnittelulla.

Tietokoneluokat avataan opetukselle tilannekeskusten ilmoittamien tarpeiden mukaisesti. Examinarium-tenttejä on mahdollista järjestää opetusohjelman mukaisesti kuitenkin siten, että ryhmäkoosta tulee huolehtia. Examinarium-tiloihin pääsystä ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa. Digitaalisen opetuksen tuki on käytettävissä (Unitube-studiot).

Opetustilojen varauksissa yliopiston opetuskäyttö on etusijalla.

Jous­to­ja opin­toi­hin ja ope­tuk­seen

Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan opinto-oikeuden lisäaikaa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Muut ohjeet

Päivitetty 14.9.: Tutkimustoiminta yliopiston tiloissa, Tut­ki­muk­siin osal­lis­tu­vat yli­opis­ton ul­ko­puo­li­set hen­ki­löt.

Tut­ki­mus­toi­min­ta yli­opis­ton ti­lois­sa

Etätyötä suositellaan kaikessa sellaisessa tutkimustyössä, jossa se on mahdollista. Tilannekeskukset voivat tarvittaessa ohjeistaa tiloissa työskentelyyn liittyvästä ilmoitusmenettelystä.

Tut­ki­muk­siin osal­lis­tu­vat yli­opis­ton ul­ko­puo­li­set hen­ki­löt

Tutkimustyöhön kuuluvat haastattelut suositellaan tehtäväksi etänä, mikäli se suinkin on mahdollista.

Yliopiston ulkopuolisten henkilöiden tutkimista yliopiston ulkopuolisissa tiloissa tehdään terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Mikäli fyysisiä tutkimuksia tai haastatteluita välttämättömistä syistä kuitenkin tehdään, tulisi riskiryhmät rajata niistä pois harkinnan mukaan.

La­bo­ra­to­rio­ti­lo­jen käyt­tö

Laboratoriotyöskentelyssä edellytetään töiden suunnittelua siten, että turvallisuusohjeita voidaan noudattaa. Tilannekeskukset voivat antaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuutta koskevia tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

Laboratoriotiloissa noudatetaan yliopiston yleisiä työntekoon poikkeustilanteessa annettuja ohjeita (ks. osio Etä­työ, työs­ken­te­ly yli­opis­ton ti­lois­sa, työ­ai­ka) ja huolehditaan siitä, että lähikontakteja on mahdollista välttää. Yhteiskäyttöisten laitteiden puhdistamisesta on huolehdittava ennen ja jälkeen käyttöä.

Osa laboratorioista toimii myös opetustiloina, jolloin on huomioitava myös opetustiloja koskevat ohjeistus, joka löytyy Opetustyön ohjeista.

Jos huomaat, että laboratoriotiloissa ei toimita suositusten mukaisesti, ole yhteydessä tiedekuntasi dekaaniin. Voit olla yhteydessä yliopiston työsuojelupäälliköön.

Ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian vai­ku­tus ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mi­seen ja käyt­töön

Ks. Tutkimusrahoitus Flammassa

Päivitetty 13.9.: Yliopiston tiloja voidaan jälleen vuokrata ulkopuolisten käyttöön ja vieraita vastaanottaa voimassa olevia terveysturvallisuuslinjauksia noudattaen.  

Kahden metrin turvavälivaatimuksesta on luovuttu. Yliopiston sisätiloissa järjestettäviin yli kymmenen hengen tilaisuuksiin voidaan ottaa osallistujia enintään 50 % normaalista käytettävissä olevista istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuden järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysistä kontaktia toisiinsa.

Edellä esitetyt henkilömäärät edellyttävät, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja että turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Ensimmäisen periodin opetuksessa on edelleen käytössä tilakohtaiset turvavälilliset paikkamäärät. Opetuksesta ohjeistetaan osiossa Opiskelijalle ja opetushenkilöstölle.

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin.

Henkilökunnan sähköiset kulkuoikeudet ovat toiminnassa.

Yliopiston tiloja voidaan jälleen vuokrata ulkopuolisten käyttöön ja vieraita vastaanottaa voimassa olevia terveysturvallisuuslinjauksia noudattaen.

Rakennusten aukioloajat

Rakennuksia avataan opiskelun, opetuksen, palveluiden ja ravintolapalveluiden järjestämiseksi.

Kir­jas­tot, museot, Tiedekulma ja Unisport

Kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelujen toiminta jatkuu kesän linjausten mukaisesti. Museot, kirjastot ja UniSport ottavat toiminnassaan huomioon Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet määräykset. Kirjastot ovat välttämätön osa opiskelu-, opetus- ja tutkimustoimintaa, joten mikäli niiden käyttäjämäärää joudutaan rajaamaan, palvelut ovat ensisijaisesti yliopistolaisten käytössä.

Lue lisää Helsingin yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Lue lisää Kansalliskirjaston verkkosivuilta.

Lue lisää museoiden verkkosivuilta: Luomuksen yleisökohteet, Helsingin observatorio ja Yliopistomuseo.

Lue lisää Unisportin verkkosivuilta.

Tiedekulma on suljettu yleisöltä toistaiseksi.

It­seo­pis­ke­lu­ti­lat

Kesällä avatut itseopiskelutilat ovat auki ja tarvittavia itseopiskelutiloja voidaan avata tilannekeskuksen, tietotekniikkakeskuksen ja tilatoimialan yhteisellä suunnittelulla. Yksiköt noudattavat aluehallintoviraston määräyksiä sekä pääkaupunkiseudulla voimassa olevia suosituksia terveysturvallisuuden osalta.

Tietokoneluokat avataan opetukselle tilannekeskusten ilmoittamien tarpeiden mukaisesti. Examinarium-tiloihin pääsystä ohjeistetaan Opiskelijan ohjeissa. Digitaalisen opetuksen tuki on käytettävissä (Unitube-studiot).

Päivitetty 7.9.

Tilaisuudet

Kahden metrin turvavälivaatimuksesta on luovuttu. Yliopiston sisätiloissa järjestettäviin yli kymmenen hengen tilaisuuksiin voidaan ottaa osallistujia enintään 50 % normaalista käytettävissä olevista istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuden järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysistä kontaktia toisiinsa.

Edellä esitetyt henkilömäärät edellyttävät, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja että turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lisätietoja ja -ohjeita: Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi, helsinkiuniconferences@helsinki.fihelsinkiunievents@helsinki.fi

Kon­fe­rens­sit

Kansainvälisiä konferensseja toteutetaan virtuaalisena 31.10.2021 saakka. Loppusyksyn osalta vahva suositus on, että kansainväliset konferenssit järjestettäisiin silloinkin virtuaalisina, mutta myös lähitapahtumat olisivat mahdollisia, mikäli kokoontumisrajoitukset sen sallivat ja tilaisuus pystytään kaikilta osin järjestämään terveysturvallisesti.

Yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi on ohjeistanut yliopiston konferensseja tapahtuman peruuttamiseen ja myöhempään ajankohtaan siirtämiseen liittyvissä asioissa. Mikäli järjestäjä ei ole saanut viestiä sähköpostiin tai hänellä on lisäkysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä osoitteeseen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Väi­tös­ti­lai­suu­det

Väitökset voi suunnitella ja järjestää lähiväitöksinä, mutta tilaisuus pitää pystyä vaihtamaan etäväitökseksi tilanteen niin vaatiessa.

Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta (Opiskelijan ohjeet).

Oletko aloittamassa Helsingin yliopistolla uutena työntekijänä? Tiedustele esihenkilöltäsi poikkeustilan vaikutuksia työn aloittamiseen.

Jos saavut työhön ulkomailta, omaehtoista 10 päivän mittaista karanteenia suositellaan maasta riippumatta aina, kun se on työtehtävien kannalta mahdollista.

FINENTRY-palvelussa Suomeen saapuva matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen.

Huomioithan myös virustilanteen vaikutukset oleskelulupien hakemisprosessiin ulkomailla ja maahantuloon liittyvien viranomaispalvelujen saatavuuteen Suomessa. Karanteenin aikana ei ole suositeltavaa hoitaa em. viranomaisasioita paikan päällä, mutta ajanvaraukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Maahantuloon liittyvistä rajoituksista (ml. karanteenisäädökset) lisätietoa löytyy Rajavartiolaitoksen sivulta.

Päivitetty 17.9.: Etätyösuositus päättyy 30.9.

Etä­työ­suo­si­tus päättyy 30.9.

Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä (mukaan lukien tutkimustyö), joissa se on mahdollista. Mikäli työ edellyttää läsnätyötä, osittaisesta etätyöstä voi keskustella esihenkilön kanssa. Etätyösuositus päättyy 30.9. Lokakuu on siirtymäaikaa hybridityöhon. Sinä aikana esihenkilöt ja alaiset sopivat yhteisistä työn tekemisen käytännöistä.

 • Läsnätyö osittain tai kokonaan on mahdollista, mikäli työntekijä ja esihenkilö pitävät sitä parhaana ratkaisuna esimerkiksi työssä jaksamisen tai työn sujuvuuden varmistamiseksi, tai haastavien etätyöskentelyolosuhteiden vuoksi.
 • Etätyösuositus koskee yliopiston toimipisteitä, jotka sijaitsevat kiihtymisvaiheessa tai leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Jos alue on perusvaiheessa, voi työskentelykäytännöistä sopia toimipisteessä.
 • Läsnäoloa edellyttävä työ tehdään normaalisti yliopiston tiloissa.

Yh­teis­ten pe­li­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on edel­leen tär­kein ko­ro­naa eh­käi­se­vä teko

 • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Anna tilaa muille aina, kun se vain on mahdollista.
 • Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Maskin käyttösuositus on voimassa toistaiseksi. 
 • Älä kättele tai halaa.
 • Vältä turhia kontakteja eli tavataan fyysisesti vain tarvittaessa.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.
 • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.

Ko­kouk­set

Kahden metrin turvavälivaatimuksesta on luovuttu. Yliopiston sisätiloissa järjestettäviin yli kymmenen hengen tilaisuuksiin voidaan ottaa osallistujia enintään 50 % normaalista käytettävissä olevista istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen tilaisuuden järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysistä kontaktia toisiinsa.

Edellä esitetyt henkilömäärät edellyttävät, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja että turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Verkkokokoukset ja etätapaamiset

Vinkkejä ja ohjeita verkkokokouksiin ja etätapaamisiin voi lukea Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Etä­työn yh­teyk­sis­tä

Zoom ja Teams ovat hyviä välineitä virtuaalikokousten järjestämiseen.

Helsingin yliopisto käyttää CSC:n Funet Miitti-palvelua (Zoom), joka toteutetaan NORDUnetin kautta yhteispohjoismaisesti. NORDUnetin ympäristössä ei ole samoja tietoturvariskejä kuin yleistä Zoom-palvelua käytettäessä.

VPN-yhteyttä tulee pitää päällä vain kun sitä tarvitsee ja sammuttaa tämän jälkeen. Yhteyksistä on pulaa poikkeustilanteen vuoksi. Lisätietoa: Näin teet etätyötä (Helpdeskin ohjeet) 

Jos tarvitset etätöissä käyttöösi esimerkiksi kameran tai mikrofonin, ota yhteyttä osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi. Uusia laitteita voi, esihenkilön luvalla, tilata Helpdeskistä, joka hankkii ne, mutta oma yksikkösi vastaa laitemaksuista. Tarvitset maksavan yksikön WBS-koodin.

Er­go­no­mia etä­työs­sä 

Henkilökunnalle on mahdollistettu riittävä työskentely- ja ergonomiavälineiden hyödyntäminen kotona silloin, kun se on työtehtävien tai henkilön terveyden kannalta välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet ergonomiasta löytyvät Flamma-intranetistä (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Kun palataan työskentelemään yliopiston tiloissa, myös edellä mainitut ergonomiavälineet palautetaan yliopistolle. Esihenkilöiden tulee huolehtia siitä, että kotiin viedyt työskentelyvälineet palautetaan niille työpisteille mistä ne on lainattu. Poikkeustilanteen jälkeen osittain etätyöskentelyä jatkettaessa työntekijät hankkivat itse etätyöskentelyyn tarvitsemansa työvälineet ja työnantaja vastaa työpaikalla tarvittavista työskentelyvälineistä.

Yli­opis­ton työn­te­ki­jän ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus

Yliopisto on laa­jen­ta­nut työn­te­ki­jöi­den­sä etä­työn ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus­ta 30.3.2020 al­kaen.

LähiTapiolan lisävakuutus etätyöhön on voimassa etätyötä tehtäessä etätyöpaikassa liikuttaessa sisätiloissa sekä ulkona etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauoille ja pois tauoilta. Vakuutus on voimassa myös ruoka- ja kahvitauoilla. Vakuutus ei ole voimassa tauolla, jolloin poistutaan esimerkiksi kauppaan tai ulkoilemaan. 

Lisävakuutus on voimassa toistaiseksi ja se on voimassa riippumatta siitä, mistä maasta käsin etätyötä tehdään. Vakuutus korvaa tapaturmaisen haitan, kuoleman ja tapaturmasta aiheutuvan päivärahan. Vakuutus ei korvaa laitteita.

Liu­ku­va työ­ai­ka  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikajoustoja on väljennetty toistaiseksi ja liukumaa jatkettu arkipäivisin klo 5–22. Tarvittaessa on mahdollista työskennellä lauantaisin klo 18 saakka ja pitää vapaapäivä keskellä viikkoa. Tämä mahdollistaa työaikojen vuorottelun yksiköissä tarvittaessa esihenkilön ja työntekijän sopiessa asiasta. Työssäolo leimataan normaalisti ja etätyöskentely leimataan etätyöksi.

Koronarokotukset ja työaika

Koronarokotuksessa käyminen ei ole työaikaa, mutta kaikki voivat varata itselleen sopivan ajan hyödyntämällä kokonaistyöaikaa tai työaikaliukumia. Kiinteällä työajalla työskentelevät ilmoittavat rokotusajastaan esihenkilölle työjärjestelyitä varten.

Rek­ry­toin­ti ja uu­det työn­te­ki­jät poik­keus­ti­lan­teen ai­ka­na

Ohjeet esihenkilöille: Huomioitavaa rekrytoinneista poikkeustilanteen aikana (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Päivitetty 14.9.: Koronarokotukset

Työn­te­ki­jöi­den sai­raus­pois­sao­lot

Poikkeustilanteen aikana töistä voi olla poissa sairauden vuoksi viisi päivää omalla ilmoituksella. Viiden päivän poissaolo omalla ilmoituksella koskee myös sairaan lapsen hoitoa kotona (poissaolo on palkallista neljä päivää). Tämän jälkeen tarvitaan sairauspoissaolotodistus.

Sairauspoissaolotodistuksen saa lääkäriltä tai hoitajalta ensisijaisesti etävastaanotolla. Ole yhteydessä puhelimitse OmaTyöterveys-palveluun tai Digiklinikkaan. Poikkeustilanteen aikana työterveyshoitaja voi kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen 10 päivään saakka.

Sai­ras­tu­mi­nen ja al­tis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­nen – Hel­sin­gin yliopisto / ​työ­ter­veys­huol­to /​ jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to

Jos epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Jos epäilet koronavirustartuntaa, tee terveysarvio omaolo.fi -sivustolla ja seuraa ohjeita testin saamiseksi julkisessa terveydenhuollossa. Oman kuntasi verkkosivuilta löydät lisätietoa julkisen terveydenhuollon koronatestauksesta ja palveluista.

 • Älä tule työ- tai opiskelupaikalle ennen testin tulosta.
 • Koronatestissä käyminen ei ole työaikaa.

Työterveyshuollon koronatestiin voi hakeutua vain poikkeustilanteissa, ks. Matkustaminen ja vierailijat.

Jos olet sai­ras­tu­nut ko­ro­naan (po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los)
 • Sinulle soitetaan terveydenhuollosta ja saat eristysmääräyksen sekä lisätiedustelun altistumisista
 • Ilmoita välittömästi esihenkilöllesi tai opettajallesi sairastumisesta koronaan.
 • Varaudu kertomaan:
  • oletko ollut työssä tai opiskelemassa tartuttavuusaikana, missä ja milloin?
  • oletko ollut samassa tilassa työpaikalla yli 15 min. muiden henkilöiden kanssa? Jos tunnet henkilöt, varaudu nimeämään heidät jäljityksen helpottamiseksi.

Työnantajalla on velvollisuus pitää AVI:n ohjeistuksen mukaisesti luetteloa työntekijöistä, jotka ovat työssään altistuneet koronalle. Tiedot luetteloidaan takautuvasti 15.11.2020 lähtien sillä tarkkuudella kuin mahdollista.

Esihenkilön ohjeet: tartunnasta ja altistumisesta ilmoittaminen (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Fluns­sai­se­na py­sy­tään ko­to­na

Flunssaoireissa tulee pysyä kotona, kunnes on ollut oireettomana vähintään vuorokauden. Terveydenhuollossa työskentelevillä raja on 48 tuntia.

Koronarokotukset

Kannustamme yliopistolaisia ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan (lue THL:n sivu Rokotteet ja koronavirus).

Keskiviikosta 8.9.2021 lähtien myös koronarokotteen toisen annoksen voi saada ilman ajanvarausta rokotuspisteiltä ja pop-up-rokotuspisteiltä.

Rokotetiedot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia terveystietoja, joita esihenkilöt tai opettajat eivät voi vaatia työntekijältä tai opiskelijoilta, eikä näitä tietoja voi kerätä mihinkään. Rokotetiedoista voidaan toki vapaaehtoisesti keskustella työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken.

Koronarokotuksessa käyminen ei ole työaikaa, mutta kaikki voivat varata itselleen sopivan ajan hyödyntämällä kokonaistyöaikaa tai työaikaliukumia. Kiinteällä työajalla työskentelevät ilmoittavat rokotusajastaan esihenkilölle työjärjestelyitä varten.

Henkistä tukea 

Jos tilanne ahdistaa, tukea voi saada työterveyshuollosta. Huolikulma-chat tarjoaa matalan kynnyksen tukea työntekijöille. Varhainen keskustelutuki saattaa ennaltaehkäistä huolen kehittymistä suuremmaksi ongelmaksi. Palvelu toimii OmaMehiläinen-sovelluksen Digiklinikalla.  

Työterveyshuolto tarjoaa myös keskustelutukea etäpalveluiden avulla. Lisätietoa Mehiläisen OmaTyöterveys-palvelussa, numerosta 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta on avattu ja palvelun numero on 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelimessa tarjotaan yleistä tietoa koronaviruksesta. Kyseessä ei ole terveysneuvonta.  

Mielenterveystalon sähköinen tukiaineisto: Koronavirustilanteeseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Muu työ­ter­vey­den­huol­to 

Työterveyshoitajalle voi varata ajan verkkoajanvarauksessa. Ajanvarauksessa kaikki ajat ovat varattavissa myös soitto-/puhelinajoiksi. Kun kirjoitat ’lisätiedot’-kenttään toiveen puhelinajasta, työterveyshoitaja soittaa sinulle. 

Omalle työterveyshoitajalle tai työterveyslääkärille voi lähettää viestin omaMehiläisen työterveys välilehden kautta. 

Muille asiantuntijoille ajanvaraus OmaTyöterveyden kautta numerossa 010 414 0777. Mehiläinen hyödyntää etävastaanottoja aina kun mahdollista.

Tie­toa ajan­koh­tai­ses­ta tau­ti­ti­lan­tees­ta

THL:n sivuilta saa lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

Ko­ro­na ja ka­ran­tee­ni

Lue THL:n ohjesivu Karanteeni ja eristys.

Ka­ran­tee­ni Suo­mes­sa 
 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta. 
 • Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä.
 • Hae tartuntatautipäivärahaa KELA:sta. 
 • Toimita lääkärintodistus 10 vrk:n kuluessa työsuhdepalveluihin ja tee työstä vapautus -hakemus SAP HR:ssä. Hakemuksene kirjoitetaan poissaolon perusteeksi karanteeni. 

Myös karanteenissa oleville voidaan järjestää keskustelutukea työterveyshuollosta. Ole yhteydessä OmaTyöterveyspalveluun puhelimitse 010 414 0777 tai OmaMehiläisessä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa ajalta, jonka työtekijä joutuu olemaan poissa ansiotyöstään karanteenin vuoksi. Päiväraha korvaa työntekijälle palkattomuudesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Jos työskentely etänä onnistuu vain osittain, niin silloin työntekijän tulee hakea osittaista työstävapautusta SAP HR:ssä ja vastaavasti hakea vastaavalta osalta itse tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Per­heen­jä­se­nen jou­tues­sa ka­ran­tee­niin 

Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.  

Sovi mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 

Mikäli sovitte poissaolosta, hae työstävapautusta SAP HR:ssä. 

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle aiheutuu siitä ansiomenetystä. Hae tartuntatautipäivärahaa Kelasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien kanssa on mahdollisen etätyön yhteydessä varmistettava, että etätyönä tehtävät työt sopivat projektille tehtävään työhön. 

Lue THL:n sivuilta miten toimia, jos perheenjäsen on määrätty karanteeniin.

Ka­ran­tee­ni ul­ko­mail­ta Suo­meen pa­la­tes­sa

Tarkista päivitetyt tiedot THL:n Matkustaminen ja koronapandemia -ohjesivulta.

Ka­ran­tee­ni ul­ko­mail­la 
 • Ilmoita esihenkilölle välittömästi tilanteesta ja sen arvioidusta kestosta.
 • Sopikaa mahdollisesta työstä poissaolosta, etätyöskentelystä ja/tai lomajärjestelyistä. 
 • Mikäli sovitte poissaolosta niin hae työstä vapautusta SAP hr:ssä. 

Kela voi maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle päivärahaa. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. EU-alueen ulkopuolella karanteeniin joutuvien tilanne on hankalampi, koska päivärahaa ei ilmeisesti voida Kelasta maksaa. 

Työmatkalla karanteeniin joutuvalle työntekijälle maksetaan palkkaa myös karanteeniajalta (lääkärintodistukset toimitettava työsuhdepalveluihin) ja lisäksi työnantaja korvaa matkan pitkittymisestä johtuvat välttämättömät kustannukset. 

Esihenkilön kanssa voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia etätyöstä. Lue etätyöskentelystä lisää osiosta Etätyö, työskentely yliopiston tiloissa, työaika, lomat

Lomamatkalla karanteeniin joutuvien työntekijöiden osalta kyseessä on palkaton poissaolo, mikäli muusta ei sovita. Tällä hetkellä ulkomaisissa karanteeneissa voidaan sopia mahdollisista osa-aikaisista etätyöjärjestelyistä tai lomasta. 

Täydentävän rahoituksen projektille solettavien henkilöiden on tarkistettava, onko mahdollista tehdä etänä normaalit projektille kuuluvat työt. Muista tehtävistä täytyy sopia erikseen yksikön johtajan kanssa. 

Koronavilkku-sovellus

Suosittelemme kaikkia yliopistolaisia lataamaan Koronavilkku-sovelluksen. Toimi sovelluksesta saamisesi ohjeiden mukaan.

Esi­hen­ki­lön oh­jeet

Ohjeita esihenkilölle poikkeustilanteeseen (Flamma-intranetissä, edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla)

Päivitetty 17.9.: Matkustaminen.

Mat­kus­ta­mi­nen

Kotimaan matkustamiselle ei ole rajoituksia.

Ulkomaille matkustaminen on sallittua, mutta lähtijän on syytä arvioida matkustamisen tarve. Matkustamisessa on noudatettava viranomaisohjeita. Matkustajan tulee itse selvittää kohdemaan koronavaatimukset ja -tilanne. THL ja yliopisto suosittelevat ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

Ulkomaanmatkojen toteutuksessa noudatetaan yliopiston matkustuskäytäntöjä ja Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta sekä THL:n ohjeistus ennen matkavarausta ja matkustamista. Matkustaessa on huomioitava myös yleiset ulkoministeriön matkustussuositukset.

FINENTRY-palvelussa Suomeen saapuva matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen.

Jos tarvitset työmatkaa varten työtodistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta, voit hakeutua koronatestiin työterveyshuollon kautta. Tällöin sinulla tulee olla esihenkilön hyväksymä voimassa oleva matkamääräys. Sähköisen todistuksen saat omaMehiläisestä. Paperisen saat erikseen pyytämällä.

Työterveyshuollon koronatestiin voi hakeutua myös siinä tapauksessa, jos sinun on työhteäväsi vuoksi ja esihenkilön määräämänä palattava töihin ennen omaehtoisen karanteenin (10 vrk) loppumista työmatkan jälkeen.

Testilähetteen saa omalta työterveyshoitajalta Digiklinikasta.

Henkilökuntaan kuuluvien on varattava matkat matkatoimisto CWT:n kautta, ja niissä pitää olla peruutusmahdollisuus. Lisätietoa matkustamisesta löytyy Flammasta.

Jos joudut yksityisasioissa matkustamaan matkustusrajoitusalueelle, sovi etukäteen esihenkilösi kanssa etätyöstä, lomasta tai palkattomasta työstä vapautuksesta karanteenin ajalle.

Matkavakuutus koronatilanteissa

IF:n matkavakuutus korvaa

 • hoitokulut, mikäli matkalla sairastuu koronaan
 • matkan peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli matkustaja sairastuu koronaan ennen matkalle lähtöä.

IF matkavakuutus ei korvaa karanteenista johtuvia ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja. Koska vakuutus ei korvaa näitä karanteenista syntyviä matka- tai majoituskustannuksia, on syntyvät kustannukset haettava esim. matkalaskulla eli korvausvastuussa on yksikkö/projekti.

Vie­rai­li­jat

Vierailevat tutkijat ja opettajat sekä muut vierailijat voivat tulla tarvittaessa yliopistolle. Opetuksen ja tutkimuksen olennaiset tukitoiminnot, esimerkiksi laitehuollot ja tavaratoimitukset turvataan.

Vierailijoille lähetetään etukäteen yliopiston yleiset poikkeustilanteen turvallisuusohjeet sekä tieto FINENTRY-palvelusta ja THL:n ohjeistukset Suomeen saapumisesta.

Jos HY:lla on toimintaa muiden organisaatioiden tiloissa, voi siellä olla omia käytäntöjään. Erityisesti Meilahdessa on syytä ottaa huomioon HUS:n ohjeistus.

Va­ra­tut ja pe­ruun­tu­vat työ- tai kon­fe­rens­si­mat­kat 

Matkan peruuttamisesta tai siirtämisestä kannattaa olla yhteydessä CWT-matkatoimistoon, josta matka on varattu. Jos matkasi lähtöön on vähemmän kuin kaksi päivää, ole yhteydessä CWT:n asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)20 5615 635. Muussa tapauksessa tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Peruutetun konferenssin konferenssimaksun palauttamista haetaan ensisijaisesti konferenssin järjestäjältä. On syytä huomioida, että konferenssin peruuntuminen ei yleensä oikeuta korvauksiin muiden matkakustannusten osalta.

Mikäli joitakin kustannuksia jää edellä mainittujen korvausvaateiden jälkeen saamatta, niin nämä jäävät yliopiston korvattaviksi ja kohdennetaan normaalisti projektille, jolta matka olisi maksettu.

Bio- ja ympäristö­tieteellinen tiede­kunta

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan käytännön ohjeet poikkeustilanteessa

Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Far­m­asian tiede­kunta

Koronavirustilanteen käytännön järjestelyt farmasian tiedekunnassa

Hu­ma­nis­ti­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen hu­ma­nis­ti­ses­sa tie­de­kun­nas­sa

Kas­va­tus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen kas­va­tus­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta

Käy­tän­nön oh­jei­ta poik­keus­ti­lan­tee­seen lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Maatalous-metsätieteellisen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Oi­keus­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Teo­lo­gi­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita koronavirustilanteessa teologisessa tiedekunnassa

Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Eril­lis­lai­tok­set

Avoin yliopisto

Ajankohtaista tietoa Avoimen yliopiston opiskelijalle

Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto

Kirjaston palvelut koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Kan­sal­lis­kir­jas­to

Poikkeukselliset aukioloajat ja rajoitetut lainauspalvelut

Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo

Koronavirustilanteen vaikutukset Luomuksen yleisökohteiden toimintaan

Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne. Yliopisto toimii vastuullisesti ja auttaa yhteiskuntaa ponnisteluissa koronaepidemian jarruttamiseksi. Yliopisto haluaa varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuuden, mutta samalla mahdollistaa opintojen etenemisen ja tutkimustoiminnan jatkumisen myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yliopisto seuraa Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä.

Yliopistossa toimii pandemiavarautumisen ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling.

Tämän lisäksi yliopiston erityistilanteiden johtamissuunnitelman mukaisesti yliopistotasolle on perustettu koronaviruskriisin johtoryhmä, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida koronavirustorjuntaan liittyviä käytännön asioita sekä tehdä tarvittavia päätöksiä. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja Esa Hämäläinen.

Saat lisätietoa THL:n sivuilta ajankohtaisesta tilanteesta ja koronaviruksen aiheuttamista oireista ja suojautumisesta.

THL:n sivuilta saat tietoa Suomeen saapuville matkustajille

Helsinkiläiset voivat soittaa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen numeroon (09) 310 10024, mikäli  heille ilmestyy oireita ja he haluavat kysyä neuvoja liittyen koronavirukseen.

Valtakunnallinen ja maksuton koronavirusta koskeva puhelinneuvonta toimii numerossa 02 9553 5535. Neuvonta on auki arkisin kello 08–21 ja lauantaisin kello 09–15.

Päivitetty 14.9.: Yliopisto on tällä hetkellä rajoitustasolla 2.

Kaikilla rajoitustasoilla on huomioitava yleiset turvallisuusohjeet. Yliopisto noudattaa viranomaisten ja alueellisten koronakoordinaatioryhmien linjauksia. Tukitoimintoja palautetaan asteittain toiminnan tarpeiden mukaisesti. Tilanteen mahdollisesti huonontuessa palautuminen keskeytetään ja ryhdytään tilanteen vaatimiin rajoituksiin. Yliopisto on tällä hetkellä rajoitustasolla 2.

Rajoitustaso 3

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Leviämisvaiheen tilanne, joka huomioi STM:ntoimenpidetasojen 1, 2 ja 3 vaatimukset

 • Etätyösuositus on voimassa vaatimusten mukaisessa laajuudessa.
 • Tutkimus: lähityönä tehtävä tutkimus tilannekeskuksen ilmoittautumismenettelyn ja ohjeiden mukaisesti.
 • Opetus: vain välttämätön opetus ja tentit voidaan pitää lähiopetuksena, väitökset järjestetään etäväitöksinä.
 • Tilaisuuksia ei järjestetä, rakennukset ovat pääosin suljettuna, itseopiskelutilat ovat suljettuna, matkustamisessa on merkittäviä rajoituksia.

Rajoitustaso 2

Päätöksenteko: kriisijory ja tilannekeskukset

Yliopiston toimintarajoitusten osittainen purkaminen

 • Osittainen etätyösuositus on voimassa, lähityöskentely on mahdollista esihenkilön kanssa sovitusti.
 • Tutkimus: yliopiston tiloissa tehtävää tutkimustoimintaa voidaan harkitusti lisätä.
 • Opetus: opetus on pääosin etänä, pienryhmien lähiopetusta ja lähiväitöstilaisuuksia voidaan järjestää osallistujien määrä ja turvallisuusrajoitukset huomioiden.
 • Isoja tilaisuuksiaei järjestetä, yleisökohteita, asiakaspalvelupisteitä ja itseopiskelupaikkoja voidaan avata harkinnan mukaan, matkustamisessa on rajoituksia.

Rajoitustaso 1

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä. Kriisijory ja tilannekeskukset rehtorin valtuutuksen mukaisesti.

Yliopiston toiminnassa on vielä osittaisia rajoituksia

 • Hyödynnetään laajennetun etätyön mahdollisuutta, lähityöskentely on sallittua.
 • Tutkimus: tutkimusryhmät siirtyvät lähes normaaliin toimintaan.
 • Opetus: lähiopetusta voidaan järjestää, yleisö-ja massaopetustilaisuuksia ei järjestetä.
 • Yleisökohteet, asiakaspalvelupisteet ja itseopiskelutilat voidaan ottaa käyttöön.
 • Kansainvälistä toimintaa (ml. matkustaminen) lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Normaali toiminta

Päätöksenteko: normaali johtamisjärjestelmä

Yliopiston toiminta uudessa vallitsevassa tilanteessa

 • Yliopisto toimii normaaliolojen uusien periaatteiden mukaisesti.
 • Pandemiakokemusten integroituminen yliopistoidentiteettiin.