Vastuullinen työnantaja

Helsingin yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti kaikkia työntekijöitään kohtaan. Haluamme olla työntekijöillemme paras mahdollinen työnantaja ja työpaikka.

Arvomme sivistys, totuus, vapaus ja yhteisöllisyys ohjaavat toimintaamme rekrytoinnissa ja henkilöstöjohtamisessa.
Helsingin yliopisto on suuri ja monipuolinen työnantaja

Luomme sosiaalisesti kestävämpää yliopistoarkea tekemällä suunnitelmallisesti tekoja sekä tasa-arvoisuuden ja  yhdenvertaisuuden että inkluusion ja esteettömyyden edistämiseksi.

Jokainen on tervetullut meille omana itsenään

Työkulttuurissamme haluamme tukea moninaisuutta ja inklusiivisuutta. Yhdessä luomme yliopistosta turvallisempaa tilaa.

Meillä on yhteiset periaatteet, joita noudatamme aina, kun kohtaamme toisiamme ja olemme vuorovaikutuksessa.

Toimi sensitiivisesti

Yliopistoyhteisössä toimii monenlaisia ihmisiä. ÄKunnioita jokaisen itsemäärittely- ja määrittelemättömyysoikeutta eli oikeutta päättää ja kertoa itse, kuka ja millainen on.

Kunnioita ja ole ystävällinen

Arvosta muita yhteisön jäseniä ja heidän kokemuksiaan. Kunnioita jokaisen omia rajoja. Ethän esimerkiksi kommentoi loukkaavasti tai koske toiseen ilman lupaa.

Ole rohkea, anna ja ota vastaan palautetta

Voimme yhdessä luoda luottamusta ja rohkeaa, avointa keskustelukulttuuria, jossa on mahdollista ottaa asioita puheeksi ja opetella yhdessä sensitiivisyyttä.

Emme hyväksy häirintää, rasismia, ableismia emmekä syrjintää

Emme hyväksy syrjintää minkään henkilön ominaisuuden tai taustan perusteella kuten sukupuoli, kehon piirteet, ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto tai uskonnottomuus, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Puutu

Jos havaitset häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. Mene häirintää kokevan tueksi ja kerro tekijälle esimerkiksi ”Tuo, mitä teit, ei ole ok.”.

Jos koet tai havaitset häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä, kerro. Kerro asiasta esihenkilöllesi, opettajallesi, tilaisuuden järjestäjälle, HR-päällikölle, työsuojeluvaltuutetulle, luottamusmiehelle tai häirintäyhdyshenkilölle.

 

Lue lisää: Vastuullinen vuorovaikutus yliopistossa - Helsingin yliopiston ohje

 

Olemme luoneet henkilöstöpolitiikaksemme vastuullisuuden periaatteet, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme työnantajana.

Työnantajana toimimme seuraavalla tavalla:

1. Meillä tehtävä työ on merkityksellistä ja siinä pääsee kehittymään

Työn sisältö, oman osaamisen ja luovuuden käyttäminen sekä työn merkityksellisyys ovat tärkeä osa kaikkea meillä tehtävää työtä. Kannustamme jokaista kehittämään omaa osaamistaan tulevaisuuden tarpeet huomioiden ja hyödyntämään sitä monipuolisesti. Meille on tärkeää, että jokainen pääsee oppimaan jatkuvasti työssään uutta.

2. Panostamme työhyvinvointiin, joustoihin ja työelämän tasapainoon

Jokaisen meillä työskentelevän hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamme tukea työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kannustamme kaikkia esihenkilöitä työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Meille on tärkeää, että jokaisen oma rooli ja odotukset ovat selkeät ja omat työn tavoitteet liittyvät yhteisiin tavoitteisiin.  

Elämässä voi tapahtua erilaisia käänteitä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin. Työnantajana haluamme toimia perheystävällisesti ja erilaisiin elämänvaiheisiin joustavia ratkaisuja tarjoten.  

3. Rekrytointiprosessimme on selkeä ja perehdytys suunnitelmallista

Arvostamme jokaista hakijaa ja hyvä kokemus rekrytointiprosessista on meille tärkeä. Jokainen uusi rekrytointimme on tarkkaan harkittu eli perustuu huolelliseen henkilöstösuunnitteluun. Panostamme huolelliseen perehdytykseen ja siihen, että jokainen pääsee mukaan yhteisöömme.

4. Esihenkilöt ja johto tukevat jokaista onnistumaan työssään

Esihenkilömme toimivat kannustavasti ja johtamisemme on osallistavaa. Tuemme johtajia ja esihenkilöitä työssään ja autamme heitä kehittymään omassa roolissaan.

Arvostamme vuorovaikutteisuutta, kollegiaalisuutta ja tavoitteellisuutta. Meille on tärkeää, että kaikki osallistuvat yhteisten asioiden valmisteluun ja tekevät yhteistyötä.

Henkilöstö osallistuu yliopiston johtoon ja toiminnan suunnitteluun monin tavoin aina yliopistokollegiosta ja -hallituksesta oman työyhteisön arjen yhteiseen suunnitteluun. Henkilöstöä ja henkilöstöjärjestöjä edustavat pääluottamusmiehet osallistuvat yhteistoimintakokouksissa yliopistoa ja sen henkilöstöä koskevien päätösten valmisteluun.

5. Toimimme avoimesti, yhdenvertaisesti ja toisiamme kunnioittaen

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu ovat meille tärkeitä: arvostamme yhteisön moninaisuutta ja kunnioitamme toisiamme. Avoimen toimintakulttuurin kautta varmistamme henkilöstölle vaikuttamismahdollisuuksia yhteisiin asioihin. 

Emme hyväksy syrjintää missään muodossa ja meillä on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Työnantajana meillä on selkeät toimintamallit, joiden pohjalta haastaviin tilanteisiin puututaan matalalla kynnyksellä. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää yliopistoyhteisön moninaisuutta ottaen huomioon ihmisten erilaisuuden ja inkluusion.

6. Työsuhteidemme periaatteet ovat läpinäkyviä

Noudatamme työsuhteissa yliopistojen yleistä työehtosopimusta ja siinä yhteisesti sovittuja palkkatasoja ja palkkauksen periaatteita.  Palkkaus perustuu periaatteiltaan läpinäkyvään palkkausjärjestelmään. Jokaiselle tehtävälle on määritelty vaativuustaso, jonka ohella palkka määräytyy myös henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. 

Edistämme sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa: ehkäisemme perusteettomien palkkaerojen syntymistä vuosittain tehtävällä palkkakartoituksella. 

Tarjoamme työntekijöidemme tueksi laadukkaat palvelut ja HR-prosessit.

Yhdenvertaisempi työelämä
Helsingin yliopisto mukana Romakon työnantajapoolissa

Romaniväestö kokee jatkuvaa syrjintää työmarkkinoilla. Liityimme Romakon työnantajapooliin, koska mielestämme kaikkien työnhakijoiden tulee olla samalla viivalla, taustasta riippumatta.

Lue lisää taustastariippumatta.fi -sivulta.

Meillä on myös siviilipalveluspaikkoja

Helsingin yliopisto tarjoaa vuosittain useita siviilipalveluspaikkoja eri puolilla yliopistoa.

Mikäli olet kiinnostunut siviilipalveluspaikasta Helsingin yliopistolla, Siviilipalveluskeskuksen sivuilta löydät myös mahdolliset Helsingin yliopiston avoimet siviilipalveluspaikat: https://www.siviilipalveluskeskus.fi/.

Voit myös olla suoraan yhteydessä siviilipalveluspaikasta haluamaasi Helsingin yliopiston yksikköön: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekunnat-ja-yksikot.

Lue lisää ja hae työpaikkaa