Kou­lun, kas­va­tuk­sen, yh­teis­kun­nan ja kult­tuu­rin toh­to­rioh­jel­ma

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman (SEDUCE) tavoitteena on tarjota tohtoriopiskelijoille oppimis- ja tutkimusympäristö, joka tukee kehittymistä kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvan kasvatuksen, koulutuksen, opettamisen ja oppimisen asiantuntijana. Tohtorin tutkinto tukee syvällisten tieteenalakohtaisten valmiuksien ja tietotyövalmiuksien kehittymistä. SEDUCE-tohtoriohjelma on monitieteinen ja suunnattu maisteritason kotimaisille ja kansainvälisille opiskelijoille varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen ja työelämän tutkimukseen. Tohtoriohjelma sisältää myös kotitaloustieteen, käsityötieteen, erityispedagogiikan ja ainedidaktiikan tutkimuksen. Ohjelma toivoo hakemuksia myös koulutusalan johtajilta, kehittäjiltä, päätöksentekijöiltä ja opettajilta, jotka ovat kiinnostuneita oppimisteorioiden ja tutkimusmenetelmien soveltamisesta käytännön ongelmien ratkaisemiseen, erityisesti jos ne liittyvät koulutuksen tasa-arvoisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.