Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman (SEDUCE) tavoitteena on tarjota tohtoriopiskelijoille kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa kasvatuksesta, koulutuksesta, opettamisesta ja oppimisesta. Tohtorin tutkinto tuottaa erittäin syvällisiä tieteenalakohtaisia valmiuksia ja tietotyövalmiuksia. SEDUCE-tohtoriohjelma on monitieteinen ja suunnattu maisteritason kotimaisille ja kansainvälisille opiskelijoille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Tohtoriohjelma sisältää myös kotitaloustieteen, käsityötieteen, erityispedagogiikan ja eri ainealueiden didaktisen tutkimuksen. Ohjelma toivoo hakemuksia myös koulujen ja korkeakoulujen johtajilta, kehittäjiltä, päätöksentekijöiltä ja opettajilta, jotka ovat kiinnostuneita oppimisteorioiden ja tutkimusmenetelmien soveltamisesta käytännön ongelmien ratkaisemiseen, erityisesti jos ne liittyvät koulutuksen tasa-arvoisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Suunnitteletko tohtoriopintoja tohtoriohjelmassamme? Aluksi on hyvä tutustua yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja sen jälkeen perehtyä tarkemmin tohtoriohjelmakohtaisiin valintakriteereihin ja hakuohjeisiin.

JATKO-OPINTOKELPOISUUS

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmassa (SEDUCE) voidaan suorittaa kasvatustieteen tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoja. Kasvatustieteen tohtorin tutkinnon voi suorittaa vain, mikäli on suorittanut kasvatustieteen syventävät opinnot.

Tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden myöntää tiedekuntaneuvosto. Jatkokoulutukseen hyväksyminen edellyttää, että tiedekunta toteaa suoritetun tutkinnon ja koulutuksen antavan riittävät valmiudet tohtoriohjelmissa suoritettavaan jatkotutkintoon ja että tohtoriohjelma puoltaa jatko-opiskelijaksi hyväksymistä.

Katso yliopiston yleiset säädökset koskien jatko-opintokelpoisuutta.

Ylempään korkeakoulututkintoon tai sitä vastaavaan koulutukseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista. Muualla jatko-opiskelijana olevien on hakemuksessaan esitettävä tieteellinen peruste Helsingin yliopistoon siirtymiselle.

Tutkinnonsuoritusoikeutta koskevat kysymykset: phd-admissions@helsinki.fi

HAKUOHJEET

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmaan on vuodessa kaksi hakuaikaa, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta.

Seuraavat hakuajat ovat

 • 14.-27.9.2018
 • 2.-15.4.2019

Hakemukset liitteineen on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella, joka sulkeutuu klo 15.00 (Helsingin aikaa) hakuajan viimeisenä päivänä. Mikäli haet samalla myös palkallista tohtorikoulutettavan tehtävää, tutustuthan myös tätä koskeviin ohjeisiin ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Hakulomake

Hakemukseen sisällytetään seuraavat asiakirjat (kohdat 1–3 sisältyvät sähköiseen hakulomakkeeseen; kohdat 4-6 liitetään pdf-tiedostoina hakulomakkeeseen):

1. Tutkimussuunnitelma. Käytä tutkimussuunnitelman laatimisen apuna yliopistotasolla määriteltyä tutkimussuunnitelman muotoa ja laajuutta, jonka avulla sinun on helpompi hahmottaa millaisiin kysymyksiin tietyissä kohdissa kannattaa kiinnittää huomiota. Katso myös Kai Hakkaraisen (2014) artikkeli Akateemisen tutkimussuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä.

Tutkimussuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)
 • Tieteenala (valikko)
 • Tieteenalan tarkenne tai lisätietoja (vapaa tekstikenttä)
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000)
 • Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (2000)
  Mikä on motivaatiosi tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja erityisesti tähän tutkimusaiheeseen? Kerro myös miksi haet valitsemaasi tohtoriohjelmaan.
 • Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000)
  Miten väitöskirjahanke liittyy aiempaan tutkimukseen? Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat?
 • Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000)
  Kerro tässä, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Esittele lyhyesti tutkimuksen hypoteesit tai tutkimuskysymykset. Minkälaisia tutkimustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja minkälainen uutuusarvo niillä on tutkimusalaa tai aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle? Voit pohtia lyhyesti myös, mikä on tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella?
 • Tutkimusmenetelmät (2000)
  Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (1500)
 • Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500)
  Kerro lyhyesti, miten aiot hankkia tutkimuksen mahdollisen aineiston ja kuinka sitä käytät. Liittyykö aineiston säilyttämiseen erityisiä eettisiä tai tietosuojaan tai omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Onko aineisto mahdollista avata myös muiden tutkijoiden käyttöön? Hakuvaiheessa ei tarvitse hallita avoimeen julkaisuun ja tutkimusaineiston säilyttämiseen liittyviä eettisiä ja laillisia kysymyksiä (mm. tietosuoja, omistusoikeudet jne.). Riittää, että olet alustavasti miettinyt, millaisia kysymyksiä aineiston keräämiseen ja säilyttämiseen voi liittyä.
 • Eettiset kysymykset (1000)
  Liittyykö tutkimusaiheeseen, menetelmiin tai aineistoihin eettisiä kysymyksiä (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen), jotka tulisi huomioida? Tarvitaanko tutkimukselle eettisen toimikunnan ja/tai eläinkoelautakunnan lausunto tai tutkimuslupa? Emme odota sinun olevan tutkimusetiikan ammattilainen hakuvaiheessa. Olennaista on, että olet pohtinut liittyykö tutkimusaiheeseesi eettisiä kysymyksiä ja, jos liittyy, miten aiot niitä lähestyä.
 • Keskeisin kirjallisuus tai lähteet (2500)
 • Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja vai monografia)
 • Julkaisusuunnitelma (1000)
  Monografiaväitöskirjan alustava jäsennys tai artikkelien alustava julkaisuaikataulu, jos suunnitelmana on artikkeliväitöskirja.
 • Tutkimustyön alustava aikataulu ja suunniteltu rahoitus (2000)
 • Tähän mennessä saadut ja haetut haetut apurahat ja palkalliset tohtorikoulutettavan paikat (500)
 • Arvioitu väittelyvuosi

Väitöskirjatyötä tukeva osaaminen (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen
  Kokemus tutkimustyöstä, muu tieteellinen toiminta sekä muut tieteelliset ansiot, mukaan lukien mahdolliset palkinnot ja muut akateemiset huomionosoitukset.
 • Mahdolliset julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500)
 • Kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500)
 • Mahdolliset urakatkokset (1500)
  Halutessasi voit ilmoittaa tässä esim. mahdolliset perhevapaat, ase- tai siviilipalvelusajan tai muut opintojasi mahdollisesti hidastaneet syyt.

2. Opintosuunnitelma, jossa esitellään jatko-opintojen suunniteltu sisältö sekä alustava aikataulu tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisesta. Hakulomakkeella on oma kohtansa tieteenalaopintojen opintosuunnitelmalle ja yleisten valmiustaitojen opintosuunnitelmalle.

Opintosuunnitelman tulee olla ohjaajien ja hakijan hyväksymä. Tutustuthan tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan, joka löytyy WebOodista.

Opintosuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

 • Alustava opintosuunnitelma: Tieteenalaopinnot 30 op (1500)
 • Alustava opintosuunnitelma: Yleiset valmiustaidot 10 op (1500)
 • Tähän mennessä mahdollisesti suoritetut, tohtorintutkintoon kelpaavat opintopisteet

3. Maisterin tutkielman otsikko, arvosana ja tiivistelmä, ja selvitys muusta tieteellisestä julkaisutoiminnasta.

4. Ohjaussopimus, jonka allekirjoittavat hakija, vastuuprofessori sekä ohjaajat. 
Selvitä myös palkkiokysymykset. Jos ohjaajasi eivät ole päätoimisesti töissä tiedekunnassa, jonne väittelet, he saattavat olettaa saavansa korvauksen ohjaustyöstään. Mikäli ohjaukseen liittyy ohjauspalkkioita, ohjaussopimukseen vaaditaan myös osastonjohtajan allekirjoitus.
Tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisella on dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys ja ainakin toinen on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Ohjaajien lisäksi jokaisella opiskelijalla tulee olla vastuuhenkilö, joka on tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori. Katso lisätietoa ohjauksesta alla olevista valintakriteereistä.

5. Kopio tutkintotodistuksesta, jonka perusteella jatko-opinto-oikeutta haetaan, sekä kopio tutkintoon liittyvästä opintosuoritusotteesta. Myös Helsingin yliopistosta valmistuneiden hakijoiden tulee liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannattu kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta. Huom. Hakemuslomakkeelle on mahdollista halutessaan liittää myös mahdollista kandidaatintutkintoa koskevat todistusliitteet. Näiden liittäminen hakemukseen ei kuitenkaan ole pakollista.

6. Kielitaitotodistus. Helsingin yliopisto edellyttää akateemisen kielitaidon todistamista kaikilta hakijoilta. Tutustu vaihtoehtoisiin kielitaidon todistamistapoihin (suomi, ruotsi, englanti) hyvissä ajoin ennen hakemista.

Huom! Muualta kuin Helsingin yliopistosta valmistuneiden tulee lisäksi toimittaa oikeaksi todistetut kopiot kohdissa 5 ja 6 mainituista dokumenteista postitse Hakijapalveluihin (ks. tarkemmin alla). Lisätietoa vaadittavista asiakirjoista ja niiden oikeaksi todistamisesta löydät täältä.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN

Kaikki hakemukset tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Vaaditut liitteet toimitetaan postitse ja niiden tulee olla perillä ennen hakuajan umpeutumista.

Helsingin yliopiston ulkopuolelta valmistuneiden tulee lisäksi huolehtia siitä, että postitse lähetetyt oikeaksi todistetut liitteet ovat perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ja liitteitä ei hyväksytä, ja puutteellisia hakemuksia ei huomioida.

Vaaditut liitteet toimitetaan Hakijapalveluihin.

Lisätietoja sähköisestä hakulomakkeesta: phd-admissions@helsinki.fi

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman opiskelijavalinnoissa noudatetaan yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavan koulutuksen valintalinjauksia sekä tohtoriohjelmakohtaisia tarkennuksia näihin linjauksiin.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella. Tutkimus- ja opintosuunnitelmien laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota niiden toteutettavuuteen, tieteelliseen merkitykseen ja sopivuuteen tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Opintosuunnitelmaa arvioidaan erityisesti sen realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

Tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisella on dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys ja ainakin toinen on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Hakuvaiheessa laadittu ohjaussopimus ei ole sitova, vaan astuu voimaan siinä tapauksessa, jos opinto-oikeus myönnetään.

Tohtoriohjelmassa ohjaavilla suositellut enimmäismäärät ohjattavia on professoreilla 12 päätoimista jatko-opiskelijaa sekä lehtoreilla, dosentilla, apulaisprofessoreilla ja vastaavilla 6 päätoimista jatko-opiskelijaa. Ohjattavien lukumäärässä otetaan huomioon ohjaajan päätoimisesti ja sivutoimisesti opiskelevat ohjattavat, ohjaajan tuloksellisuus ohjaajana sekä ohjaajan muut tutkimukselliset ja yliopistoyhteisölliset vastuut. Mikäli ohjaaja on laatinut ohjaussopimuksen useamman hakijan kanssa, hakemukset pyydetään asettamaan paremmuusjärjestykseen tutkimussuunnitelman toteutettavuuden ja tieteellisen merkityksen sekä aiemman opintomenestyksen perusteella.

Ohjaajien lisäksi jokaisella opiskelijalla tulee olla vastuuhenkilö, joka on tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Vastuuhenkilö voi olla poikkeustapauksessa, perustellusta syystä myös dosentti, joka tuntee Helsingin yliopiston tohtorinkoulutuksen ja tohtorintutkintoa koskevat ohjeet ja on tiedekuntaan pysyvässä työsuhteessa. Tällöin ohjausjärjestelyt menevät tohtoriohjelman johtoryhmän arviointiin. Vastuuhenkilönä voi toimia myös apulaisprofessori, joka on vakinaistamispolun (tenure track) tasolla kaksi. Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta.

PÄÄTÖKSET

Hakijoille ilmoitetaan haun tuloksista sähköpostitse. Hyväksyttyjen hakijoiden tulee tiettyyn päivämäärään mennessä ilmoittaa opiskelupaikan sitovasta vastaanottamisesta. Jollei hakija ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, hän menettää opiskelupaikkansa.

Hakuaika

Päätökset tiedoksi hakijoille viimeistään

Opskelupaikan vastaanotto vimeistään

Opinto-oikeus alkaa

14.-27.9.2018

30.11.2018

14.12.2018

1.1.2019

2.-15.4.2019

14.6.2019

28.6.2019

1.8.2019

Jatko-opiskelijavalintaan tyytymätön saa hakea kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Muutos koskee koulutuksia, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee kaikkia tutkinnonsuoritusoikeuden hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös korkeakoulujen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

 

Seuraava haku palkallisiin tohtorikoulutettavan tehtäviin 14.9-27.9.2018. Katso tarkemmat ohjeet tohtoriohjelman englanninkielisiltä sivuilta.

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
PL 4
00014 University of Helsinki

Tohtorikoulutettavien matkarahoja, loppuunsaattamisapurahoja sekä opiskelua ja opintoja SEDUCE- tohtoriohjelmassa koskevat kysymykset: hymy-doc(at)helsinki.fi

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden hakua ja valmistumista koskevat kysymykset (Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa): edu-research(at)helsinki.fi

Hakukelpoisuutta, kielitaitovaatimuksia ja hakumenettelyä koskevat kysymykset: phd-admissions(at)helsinki.fi