Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Haluatko tohtoriksi koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmasta? Hyvä valinta! Meille voit hakea kaksi kertaa vuodessa. Huomioi siis hakuajat, aloita valmistautuminen hyvissä ajoin ja varmista, että olet tutustunut valintakriteereihin ennen hakemista.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassamme on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Kevään 2024 haku alkaa 3.4.2024 klo 9.00 ja päättyy 16.4.2024 klo 15.00.

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 6.6.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 19.6.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2024.

Syksyn 2024 hakuaika alkaa 4.9.2024 klo 9.00 ja päättyy 17.9.2024 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 21.11.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 5.12.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2025.

Kevään 2025 hakuaika alkaa 2.4.2025 klo 9.00 ja päättyy 15.4.2025 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 19.6.2025 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 3.7.2025 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2025.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta – hakuaikojen ulkopuolella ohjelmaan ei siis ole mahdollista hakea.

Kuka voi hakea?

Yliopiston yleisten tohtorihakijoiden hakukelpoisuutta ja kielitaitoa koskevien vaatimusten lisäksi tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksesi täyttää seuraavat kriteerit:

 • Hakemuksessa ilmoitettujen ohjausjärjestelyjen tulee täyttää ohjelman asettamat vähimmäisvaatimukset (ks. tarkemmin valintakriteerit). Hakemuksen tulee sisältää ohjaussopimus, jonka allekirjoittavat hakija, vastuuhenkilö sekä ohjaajat. Mikäli allekirjoituksien saaminen sopimukseen ei  ole mahdollista, ohjaajat voivat vahvistaa suostumuksensa ohjaukseen edu-research@helsinki.fi -osoitteeseen.
 • Kaikkien hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuna, arvosteltuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli olet suorittanut kaikki opinnot mutta et ole vielä saanut tutkintotodistusta, sinun tulee liittää hakemukseen vapaamuotoinen todistus, jossa vahvistetaan, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (ml. tutkielma) on sekä arvosteltu että rekisteröity. Tällaisen vahvistuksen voi kirjoittaa tutkinnon myöntävän korkeakoulun virallinen edustaja, esimerkiksi opiskelijapalvelut. Poikkeuksia tähän sääntöön ei tehdä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset etenevät tieteellisen arviointiin tohtoriohjelmassa.

Tohtoriohjelmaan on mahdollista hakea suorittamaan jotakin seuraavista tavoitetutkinnoista:

 • Kasvatustieteen tohtori
 • Filosofian tohtori (kasvatustieteellinen tiedekunta)
 • Filosofian tohtori (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)

Kasvatustieteen tohtorin tutkinnon voi suorittaa vain, mikäli on suorittanut kasvatustieteen syventävät opinnot.

Huomaathan, että ohjausjärjestelyjesi tulee sopia yhteen valitsemasi tavoitetutkinnon ja tiedekunnan kanssa. Vähintään yhden ohjaajistasi tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tavoitetutkintoa haet suorittamaan.

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Tohtorikoulutettavalla tulee olla vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisella on dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys ja ainakin toinen on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa.

Hakuvaiheessa hakijalta vaaditaan ohjaussopimus. Hakuvaiheessa laadittu ohjaussopimus ei ole sitova, vaan astuu voimaan siinä tapauksessa, jos opinto-oikeus myönnetään.

Tohtoriohjelmassa ohjaavilla suositellut enimmäismäärät ohjattavia on professoreilla 12 päätoimista jatko-opiskelijaa sekä lehtoreilla, dosentilla, apulaisprofessoreilla ja vastaavilla 6 päätoimista jatko-opiskelijaa. Ohjattavien lukumäärässä otetaan huomioon ohjaajan päätoimisesti ja sivutoimisesti opiskelevat ohjattavat, ohjaajan tuloksellisuus ohjaajana sekä ohjaajan muut tutkimukselliset ja yliopistoyhteisölliset vastuut. 

Ohjaajien lisäksi jokaisella väitöskirjatutkijalla tulee olla vastuuhenkilö, joka on tiedekuntaan työsuhteessa oleva professori tai dosentti, joka tuntee Helsingin yliopiston tohtorinkoulutuksen ja tohtorintutkintoa koskevat ohjeet. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Vastuuhenkilönä voi toimia myös apulaisprofessori, joka on vakinaistamispolun (tenure track) tasolla kaksi. 

Tutkimussuunnitelman laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota

 • toteutettavuuteen
 • tieteelliseen merkitykseen ja
 • sopivuuteen tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin

Tarkemmat ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen löytyvät alta.

 • Yleiset ohjeet:
  • Huomaa, että tutkijakoulun erityisiä painopistealueita ovat koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri. Tämän tulee näkyä tutkimussuunnitelmastasi.
  • Suunnitelman tarkoituksena on kertoa kasvatustieteiden laaja-alaista kenttää edustavalle monitieteiselle asiantuntijaryhmälle, mitä ja miten haluat tutkia ja miksi tutkimuksellasi on merkitystä. Suunnitelman tulee siis olla helposti ymmärrettävissä, ja siinä on selvästi ja johdonmukaisesti kuvattava ja perusteltava tavoitteet ja menetelmät. Suunnitelman tulee kaiken kaikkiaan vakuuttaa asiantuntijat siitä, että työsi on tarkkaan harkittu, toteuttamiskelpoinen (tutkimuksesi voidaan toteuttaa onnistuneesti), edistyksellinen ja uutta tietoa tuottava.
  • Tutkimussuunnitelmalla voit osoittaa, miten hyvin tunnet hankkeeseesi liittyvän kirjallisuuden ja aiemman tutkimuksen. On tärkeää, että tunnistat kirjallisuudessa olevia perustavanlaatuisia aukkoja, joiden avulla voit tuottaa uutta tietoa ja perustella muun muassa tiettyjen käsitteiden, teorioiden ja menetelmien käyttöä koskevia valintoja.
  • Muista suunnitelmaa laatiessasi määritellä keskeiset käsitteet ja asemoida itsesi niin, että näytät tutkimussuunnitelman olevan itsenäistä tuotantoasi. Vältä ammattislangia ja samojen asioiden toistamista eri osioissa (esim. avainkäsitteitä ei tarvitse määritellä uudestaan, kun käytät niitä sekä perustelu- että tavoiteosiossa). Tarkista hakemuksen kieliasu ja/tai pyydä jotakuta toista oikolukemaan se.
  • Vaikka tutkimussuunnitelma on henkilökohtainen, se kannattaa suunnitella ja koota yhdessä niiden ohjaajien kanssa, jotka ovat suostuneet tukemaan työtäsi Helsingin yliopistossa. Pyydä heitä lukemaan suunnitelma useita kertoja ja auttamaan sinua sen hiomisessa ennen hakemuksen lähettämistä. Älä lähetä tutkimussuunnitelmaa, jota ohjaajasi eivät ole hyväksyneet.

Vastaa hakemuksessa seuraaviin kysymyksiin:

 • Väitöskirjan alustava nimi
  • (Tutkimusala. Noudata Suomen Akatemian tutkimusalaluokitusta ja tarkista ohjaajiltasi tutkimuksellesi sopiva ala. Ota huomioon, että alojen luokittelu voi vaihdella maittain.)
  • Koska väitöskirjan nimi on tutkimussuunnitelman ensimmäinen kohta, sen tulee antaa tiivis ja selkeä kuva tutkimuksesi tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta omaperäisyydestä sekä asiayhteydestä.
 • Lyhyt tutkimussuunnitelman yhteenveto (2 000 merkkiä välilyönteineen). Yhteenvedon tulee esittää suunnitelman tärkeimmät ja olennaisimmat piirteet loogisessa järjestyksessä. Niitä ovat muun muassa tutkittava ilmiö, teoreettinen tausta ja viitekehys, menetelmälliset näkökohdat, kuten aineiston ja sen analyysin luonne, sekä tutkimuksen odotettu uutuusarvo ja merkityksellisyys. Yhteenvetoa lukevien tulee saada selkeä peruskäsitys suunnittelemastasi tutkimuksesta. Yhteenvedon tulee olla johdonmukainen ja korostaa suunnitelman erityispiirteitä, omaperäisyyttä ja toteutettavuutta (eli perusteluita tutkimuksen tarpeelle).
 • Tutkimussuunnitelmat, joissa on matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja. Jos tutkimussuunnitelmassasi on matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja, voit liittää sen tähän PDF-muodossa. Tutkimussuunnitelmassa tulee olla samat tiedot kuin sähköisellä lomakkeella kunkin kohdan enimmäismerkkimäärän puitteissa. Katso mahdolliset lisäohjeet tohtoriohjelman verkkosivuilta.
 • Mikä on tutkimuksesi kliininen merkitys? (2 000 merkkiä välilyönteineen). Tämä kysymys on ainoastaan kliiniseen tohtoriohjelmaan hakeville.
 • Motivaatio väitöstutkimuksen tekemiseen (2 000 merkkiä välilyönteineen). Väitöstutkimuksen toteuttaminen on merkittävä päätös ja uravalinta. Kerro, miksi olet tehnyt tämän päätöksen, ja kuvaa lyhyen ja pitkän aikavälin tieteellisiä ja ammatillisia tavoitteitasi sekä syitä juuri tämän aiheen valitsemiseen. Kerro myös, miksi olet valinnut juuri tämän tohtoriohjelman, eli mitä aiot tuoda SEDUCE-yhteisöön ja miten odotat tohtoriohjelmassa viettämäsi ajan valmistavan sinua toimimaan globaalissa tutkijayhteisössä. Pelkkä suomalaisen koulutusjärjestelmän houkuttelevuuden tai mahdollisen ohjaajan profiilin mainitseminen ei riitä. Tässä osiossa sinun on vakuutettava lukija siitä, että kykenet viemään ehdottamasi tutkimuksen päätökseen.
 • Tutkimushankkeen perustelut (2 000 merkkiä välilyönteineen). Tässä osiossa kuvaa ehdotetun tutkimuksen ja nykyisen kansainvälisen tutkimuksen välisiä suoria yhteyksiä. Kerro asiantuntijoille esimerkiksi tutkimuksessa mahdollisesti havaitsemistasi puutteista. Kuvaa samalla hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat sekä hankkeesi suhde niihin. Tämän osion tulee vakuuttaa asiantuntijat siitä, että olet tietoinen alalla tehdystä ja käynnissä olevasta tutkimuksesta, hankkeen tarpeellisuudesta ja tulevasta panoksestasi tutkimusalalla.
 • Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustulosten tieteellinen vaikutus (2 000 merkkiä välilyönteineen). Kerro tässä osiossa asiantuntijoille tarkemmin tutkimuksesi erityispiirteistä ja omaperäisyydestä. Esittele lyhyesti tutkimustavoitteesi ja -kysymyksesi, joiden tulee olla teoreettisesti rajattuja ja liittyä perusteluihisi (voit esittää myös hypoteeseja). Kuvaa myös odottamiasi tutkimustuloksia ja osoita sitoutumisesi valittuihin menetelmiin. Jos suunnitelmasi liittyy opetukseen, kerro, miten ehdotettu tutkimus voi parantaa tiettyjä koulutuskäytäntöjä. Jos vertaat tutkimuksessasi erilaisia kansainvälisiä koulutusympäristöjä, suosittelemme perustelemaan ehdotettua vertailua muun muassa teoreettisilla syillä. Lopuksi voit vielä lyhyesti kuvata tutkimuksen kohdeyleisöä, mahdollisia sovelluksia ja käyttöarvoa tiedeyhteisön ulkopuolella.
 • Tutkimusaineiston keräämistä, käyttöä ja säilytystä koskeva alustava suunnitelma; tutkimusmenetelmät (4 000 merkkiä välilyönteineen). Kerro lyhyesti, miten aiot kerätä, käyttää ja säilyttää tutkimusaineistoa. Kuvaile tutkimusmenetelmien ja analyyttisen viitekehyksen soveltuvuutta kertomalla, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista tai hypoteesien vahvistamista tai tukevat valittua lähestymistapaa.
 • Eettiset kysymykset (1 000 merkkiä välilyönteineen). Eettisyys on keskeistä kaikessa tutkimuksessa, ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia on tarkasteltava ehdotetun hankkeen erityispiirteiden valossa. Kerro asiantuntijoille, mitä eettisiä kysymyksiä sinun on tutkimuksessasi käsiteltävä ja miten aiot niitä käsitellä. Voit viitata tiettyihin ohjeisiin, mutta muista kuvata nimenomaan omaa aktiivista lähestymistapaasi eettisiin kysymyksiin. Huomaa, että etiikka ei koske ainoastaan aineistonhallintaa, vaan myös tutkijoiden vastuuta kenttätutkimusten yhteydessä (aineiston keruu, opetuskokeilut, sosiaaliset ja viestinnälliset suhteet osallistujiin jne.).

 

Tärkein tutkimussuunnitelmassa käytetty kirjallisuus (2 500 merkkiä välilyönteineen). Luettele tässä ainoastaan lähteitä, joita olet konkreettisesti hyödyntänyt yllä olevissa osioissa. Suosittelemme käyttämään äskettäin julkaistua kirjallisuutta. Voit viitata myös muihin kuin englanninkielisiin lähteisiin, jos ne ovat hankkeesi kannalta tarkoituksenmukaisia.

 • Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja tai monografia). Artikkeliväitöskirja koostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi tarkoitetuista käsikirjoituksista, joissa käsitellään yhtä aihepiiriä, ja yhteenveto-osasta, jossa kuvataan tutkimuksen taustaa ja tavoitteita, menetelmiä ja aineistoja, tutkimuksen tuloksia, pohdintaa ja johtopäätöksiä. Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjaan edellytetään vähintään kolmea (julkaistavaksi hyväksyttyä) artikkelia. Kirjoittajan itsenäisen panoksen on oltava osoitettavissa artikkeleista. Monografiaväitöskirja on väitöskirjatutkijan yksin laatima yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu itsenäiseen tutkimukseen ja aiemmin julkaisemattomiin tutkimustuloksiin. Monografiaväitöskirjojen enimmäispituus on pääsääntöisesti 250 sivua.
 • Artikkelien julkaisusuunnitelma ja -aikataulu tai monografian alustava runko (1 500 merkkiä välilyönteineen). Jos aiot kirjoittaa artikkeliväitöskirjan, kerro tarkemmin julkaistavaksi suunnittelemistasi artikkeleista (esim. alustavat otsikot, todennäköiset julkaisukanavat, jättöpäivät) ja siitä, miten ne yhdessä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Monografiaväitöskirjan osalta esittele luonnos sen sisällysluettelosta.
 • Tutkimuksen alustava aikataulu (2 000 merkkiä välilyönteineen). Voit laatia vuosi- tai kuukausiaikataulun, joka kuvaa tarkemmin väitöstutkimuksesi vaiheita. Suunnittele aikataulusi niin, että voit suorittaa tohtorintutkinnon SEDUCE-ohjelmassa noin neljässä vuodessa, jos aiot työskennellä kokopäiväisesti väitöskirjatutkijana.
 • Tutkimushankkeen suunniteltu rahoitus, mukaan luettuna jo myönnetty ja haettu merkittävä rahoitus (1 000 merkkiä välilyönteineen). Sisällytä hakemukseesi suunnitelma väitöstutkimuksesi rahoituksesta, joka toimii samalla yhtenä toteutettavuuden mittarina.

Opiskelijavalinnan kriteereinä käytetään aiempaa opintomenestystä, aiempien opintojen sisällöllistä soveltuvuutta haettuun tohtoriohjelmaan, opintosuunnitelmaa ja tutkimussuunnitelmaa (tohtoriohjelmien opiskelijavalintojen yleiset linjaukset, rehtorin päätös HY/588/2020).

Tutkimus- ja opintosuunnitelmien laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota niiden toteutettavuuteen, tieteelliseen merkitykseen ja sopivuuteen tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Opintosuunnitelmaa arvioidaan erityisesti sen realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

Tutustu tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan ennen opintosuunnitelmasi laatimista. Hakemuksissa esitettävät opintosuunnitelmat ovat alustavia, eikä niissä tarvitse listata esimerkiksi täsmällisiä kursseja. Olennaista on, että olet alustavasti hahmottanut millaiset opinnot tukisivat väitöskirjatyötäsi ja millaisessa aikataulussa aiot opintoja suorittaa.

Hakemuksen valmisteluun on syytä paneutua huolella, sillä haku on melko kilpailtu. Hakijamäärät vaihtelevat hakukierroksittain jonkin verran, mutta tyypillisellä hakukierroksella hakemuksista hyväksytään noin puolet.

Tohtoriohjelman uusien opiskelijoiden enimmäismäärä vuonna 2024 on 28.

Kuinka haen?

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijoille, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

Päätöksenteko

Tohtoriohjelman opiskelijavalinnoista päätetään noudattaen yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavia valintalinjauksia sekä tällä sivulla esiteltyjä ohjelmakohtaisia tarkentavia valintaperusteita.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.