Eläimiin kohdistuvan tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Tältä sivulta löydät perustietoa Eläimiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävistä ja toiminnasta. Löydät toimikunnan jäsenet, kokousaikataulun, yhteystiedot ja ohjeita lausuntopyynnön laatimiseen.

Toimikunta antaa lausuntoja eläimiä koskevasta tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevan lain ulkopuolelle jäävästä tutkimuksesta, jolle tutkijat haluavat eettisen arvion.

Toimikunta ei käsittele ihmisillä tehtäviä lääketieteellisiä tai ei-lääketieteellisiä tutkimuksia.

Toimikunta ohjaa lausunnoillaan ja toiminnallaan eettisyyden kehittymistä eläimiä koskevissa tutkimuksissa. Lisäksi toimikunta opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja neuvoo tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

 

Toi­mi­kun­nan jä­se­net toi­min­ta­kau­del­la 2022–2025

Puheenjohtaja

Kliininen opettaja Laura Hänninen.

Sihteeri

Asiantuntija (Tutkimuspalvelut), FT Seija Oikarinen. Ota yhteyttä sähköpostitse!

 

Jäsenet

 • Yliopistotutkija Eva Ruusuvuori
 • Yliopistonlehtori Merja Kontro
 • Apulaisprofessori Tarja Pääkkönen
 • Kliininen opettaja Minna Rajamäki
 • Professori Jarmo Valaja
 • Yliopistonlehtori Petteri Piepponen
 • Tohtorikoulutettava, yliopisto-opettaja Liisa Silvennoinen
Kokousaikataulu

Eläimiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta kokoontuu vuonna 2024 seuraavasti:

 • 23.8.2024
 • 17.10.2024
 • 12.12.2024

Kun haluat, että kokous käsittelee lausuntopyyntöhakemustasi, toimita se yhtenä pdf-dokumenttina viimeistään kaksi viikkoa ennen toivomaasi kokousta. Lähetä lausuntopyyntöhakemuksesi e-lomakkeella.

 

Hae eettistä lausuntoa ennen tutkimuksen tai koeasetelman toteuttamista.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota sähköpostitse yhteyttä toimikunnan sihteeriin.

Ohjeita lausuntopyynnön laatimiseen

Tutkijoita pyydetään tutustumaan Aluehallintoviraston ohjeisiin koe-eläinten käytöstä tieteellisiin ja opetustarkoituksiin ennen lausuntopyynnön laatimista.

Eläimiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta voi pyytää eettistä lausuntoa kun:

 • Tutkimusta tehdään eläimillä (ihmiset poislukien). Tutkimus jää tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevan lain ulkopuolelle, koska tutkimuksen toteuttaminen aiheuttaa tutkittavalle eläimelle neulanpistoa vähäisempää haittaa.
 • Tutkimus on tasoltaan tieteellisesti vertaisarvioitavaa tutkimusta.
  • Lausuntoa voi pyytää myös pro gradu –tutkielmalle tai väitöskirjatutkimukselle. Tällöin lausuntoa pyytää tutkimuksen ohjaaja yhdessä ohjattavansa kanssa.
 • Tutkimus on osa Helsingin yliopiston alaista tutkimustoimintaa ja tutkimuksen toteuttajana on Helsingin yliopiston tutkija tai opiskelija. 

Kyselytutkimukset

Kuuluuko kyselytutkimukseni arviointi Eläimiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalle vai Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalle? 

Toisinaan eläimestä kerätään tietoa eläimen omistajalle tehtävien kyselyjen avulla. Tällöin tutkimuksen toteuttaminen on luonteeltaan sekä eläin- että ihmistieteellistä. Tutkimukselle riittää yksi eettinen lausunto jommastakummasta toimikunnasta.

Eettinen lausunto pyydetään Eläimiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta, jos kyselyllä kerätään tietoa vain eläimestä, ja/tai jos kyselyn lisäksi tutkimukseen kuuluu myös eläimen tutkiminen muilla metodeilla (esimerikiksi näytteenotto tai ruokavalion muutos).

Eettinen lausunto pyydetään Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta, jos kyselyllä kerätään tietoa vain eläimen omistajasta (esimerkiksi kyselyt liittyen omistajan tapaan hoitaa eläintä, eläimen merkitykseen omistajalle).

Tarvittaessa toimikunnat auttavat toisiaan välimaastoon jäävien tutkimusten eettisessä arvioinnissa.

Mikäli olet epävarma, kummalta toimikunnalta lausuntoa pyydetään, kysy neuvoa toimikuntien sihteeriltä sähköpostitse.

Ihmisiin liittyvien tutkimusosien arvioinnissa toimikunnat soveltavat Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä periaatteita.

Eettistä lausuntoa tulee pyytää ennen tutkimuksen toteuttamisen aloittamista.

Erityisestä ja hyvin perustellusta syystä tutkimuksia voidaan arvioida myös takautuvasti.

Jos tarvitset takautuvan eettisen lausunnon tutkimuksestasi, ota ensin hyvissä ajoin yhteyttä toimikunnan sihteeriin lisäohjeiden saamiseksi.

Kokouksessa käsiteltäväksi toivottavat lausuntopyynnöt tulee lähettää toimikunnan sihteerille e-lomakkeen avulla. Lausuntopyyntö kaikkine liitteineen lähetetään yhtenä pdf-dokumenttina viimeistään kahta viikkoa ennen haluttua kokousta.

Toimikunta käsittelee lausuntopyynnön kokouksessaan ja päättää joko antaa tutkimuksesta eettisen lausunnon tai pyytää tutkijalta lisäselvitystä tai täydennystä lausuntopyyntöön. Eettinen lausunto tai täydennyspyyntö lähetetään tutkijalle sähköpostitse kahden viikon kuluessa kokouksesta. 

Täydennyspyyntöön toivotaan vastattavan mahdollisimman pian. Toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri arvioivat lausuntopyynnön vähäiset täydennykset nopeutetusti ennen seuraavaa kokousta. Mittavammat  täydennykset, jotka ilmentävät koeasetelman muutosta eettisestä näkökulmasta merkittävällä tavalla, käsitellään toimikunnan seuraavassa kokouksessa.

Lausuntopyynnön kieli

Lausuntopyynnön voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Eläimen omistajalle annettavat materiaalit tulee laatia tämän ymmärtämällä kielellä. 

Lausuntopyynnön osat

Lausuntopyynnön osana tulee toimittaa

 1. saatekirje toimikunnalle
 2. suppea tutkimussuunnitelma
 3. vastuullisen tutkijan oma arvio tutkimuksen eettisyydestä
 4. tiedote ja suostumuslomake tutkittavan eläimen omistajalle
 5. muu tutkittavan eläimen omistajalle annettava kirjallinen materiaali
 6. tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus.
Saatekirje toimikunnalle

Saatekirjeessä kerrotaan ainakin seuraavat tiedot: 

 • Tutkimuksen nimi.
 • Tutkimuksen suorituspaikka.
 • Tutkimuksen aloitus- ja lopetuspäivämäärät.
 • Lausuntopyynnön hakijat ja heidän sidoksensa Helsingin yliopistoon.
 • Lausuntopyynnön syy, kuten:
  • Tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani edellyttää eettisen toimikunnan lausuntoa.
  • Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus julkaista lehdissä, jotka edellyttävät eettisentoimikunnan lausuntoa.
  • Tutkijat haluavat eettisen toimikunnan lausunnon omien pohdintojensa tueksi.
  • Muu syy, mikä?  
Suppea tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma on korkeintaan kolme sivua pitkä, selkeä ja helppolukuinen kuvaus tutkimuksesta.

Tutkimussuunnitelmassa vältetään lyhenteitä ja erityisalojen ammattislangia. Tutkimussuunnitelma perustellaan tieteellisesti ja siinä viitataan tärkeimpiin aiempiin tutkimussuunnitelmaa tukeviin tutkimuksiin.

Suppea tutkimussuunnitelma sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • Tutkimuksen tausta, tarkoitus, tavoite ja merkitys.
  • Lääketutkimuksessa perustiedot lääkeaineen farmakologiasta (mm. minkä ryhmän lääke).
 • Tutkimusasetelma ja -menetelmät.
  • Myös tiedot tutkimuksen vaatimista luvista (lupatahot, -numerot ja voimassaoloaika).
 • Tutkimuksen kulku ja toimenpiteiden kuvaus, mm.
  • eläinten lukumäärä ja valintakriteerit otantaan (esim. laji/rotu, ikä, terveydentila jne.)
  • mitä eläimille konkreettisesti tehdään ja kuinka se eroaa eläimen normaalista käsittelystä ja/tai hoitokäytännöstä
  • yksittäisen eläimen tutkimuskäynti- tai arviointikertojen lukumäärä
  • toimenpiteiden/arvioinnin/haastattelun kesto yksittäistä osallistujaa kohden.
Vastuullisen tutkijan oma arvio tutkimuksen eettisyydestä

Tutkimuksesta vastaavan tutkijan tulee omassa arviossaan pohtia mm.

 • tutkimusaineiston keruusuunnitelmaa
 • tutkimuksen toteutustapaa
 • tutkittavien eläinten omistajien informointia
 • eläinten omistajia koskevan datan käsittelyn ja säilyttämisen suunnitelmaa riskien ja vahingon  välttämisen näkökulmasta.

Arvioinnissa tulee punnita tutkittaville eläimille tai eläimen omistajalle tutkimukseen osallistumisesta mahdollisesti koituvia haittoja ja vahinkoja suhteessa tutkimuksella tavoiteltavaan tietoarvoon sekä eläimelle mahdollisesti koituvaan hyötyyn.

Tutkimuksen eettisyyttä voidaan arvioida laajemminkin esimerkiksi yhteiskunnallisesta tai luonnonsuojelullisesta näkökulmasta.

Arviossa tulee pohtia ja perustella ainakin seuraavia seikkoja

Kuinka tutkimus noudattaa 3R-periaatetta (Replacement, Reduction, Refinement)? Miksi tutkimus tehdään eläimillä ja kyseisellä lajilla/rodulla? Miten perustellaan tarvittava yksilömäärä? Millä tavoin varmistetaan, että eläimille aiheutuvat riskit ja haitat minimoidaan? Miksi tutkimusasetelma on sen kaikilta osin paras vaihtoehto haluttujen tulosten saamiseksi? 

Mitkä ovat eläinyksilöiden pääasialliset valinta- ja poissulkukriteerit. Onko mukana erityisryhmiä, esim. vastasyntyneitä, vanhoja tai sairaita eläimiä, entä harvinaisia lajeja? 

Jos eläimille tehdään toimenpiteitä, on arvioitava niiden ennakoituja riskejä, hyötyjä, haittoja ja epämukavuutta, esimerkiksi normaaliin hoitokäyntiin verrattuna.

Jos tutkimukseen osallistuvia eläimiä lopetetaan, on arvioitava lopetuskriteerejä ja perusteltava, miksi eläimet lopetetaan. Onko lopettamiselle elämän jatkumisen mahdollistavia vaihtoehtoja ja miksi niitä ei hyödynnetä? Tähän kohtaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, mikäli eläinten lopettaminen sisältyy toiminnallisesti tutkimussuunnitelmaan, eikä siihen turvauduta vain hätätilanteissa.

Jos tutkittavana on lääke, on arvioitava lääkkeen turvallisuutta ja tehoa tähän mennessä saadun tiedon perusteella (kuvaa aikaisempien relevanttien kokeiden tulokset ja sivuvaikutukset lyhyesti). On tarkistettava tarvitaanko myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kliinisen eläinlääketutkimuksen ennakkoilmoitus. Mikäli tutkijat haluavat tutkimuksestaan eettisen ennakkoarvioinnin, lausuntopyyntö pitää lähettää hyvissä ajoin eettiselle toimikunnalle ennen kuin tutkija tekee kliinisen eläinlääketutkimuksen ennakkoilmoituksen Fimealle.

Jos tutkittavana on muu aine (esim. ravinnon lisäaineet), on arvioitava aineen turvallisuutta tähän mennessä saadun tieteellisesti vertaisarvioidun tutkimustiedon perusteella.

Jos tutkimuksessa käytetään lumelääkettä tai vertailuainetta, on sen käyttöä arvioitava ja perusteltava. Mitä riskejä ja haittoja hoidon puute voi aiheuttaa ja kuinka mahdollisissa haittatilanteissa menetellään? Tätä tulee pohtia myös, mikäli eläimillä testataan toimenpidettä, jonka turvallisuudesta ja tehosta ei vallitse yksimielisyyttä riittävän laajojen ja asianmukaisten tieteellisten tutkimusten puuttuessa.

Jos tutkimuksessa kerätään henkilötietoja, on kuvailtava kuinka niitä käsitellään tutkimuksessa ja kuinka tiedot suojataan. Kannattaa tutustua Helsingin yliopiston tutkijoiden tietosuojaohjeeseen ja tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitukseen (linkki Flamma-intranetiin, vaatii kirjautumisen). Ihmisten mahdollinen näkyminen ja kuuluminen kuva- ja videotallenteissa tulee ottaa myös huomioon.

Onko eläinten omistajia informoitu asianmukaisesti suostumusta varten? Jos on mahdollista, että eläin tai sen omistaja loukkaantuu tutkimuksessa syystä tai toisesta, kuka korvaa? Onko vakuutuksia?

Tiedote ja suostumuslomake tutkittavan eläimen omistajalle

Tiedotteen tulisi sisältää tutkimuksesta kaikki olennainen tieto, minkä tutkittava eläimen omistaja  tarvitsee antaakseen tietoon ja ymmärrykseen perustuvan suostumuksensa tutkimukselle.

Tutkimuksesta kerrotaan konkreettisesti ja maallikolle ymmärrettävästi

 • tutkimuksesta vastaavan henkilön, taustaorganisaation ja toimeksiantajan nimet
 • tutkimuksen rahoittajat ja yhteistyökumppanit ja heidän roolinsa tutkimuksessa
 • yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero (tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolinen) lisätietoja haittatapahtumia ja hätätilanteita varten
 • tutkimuksen aihe, tarkoitus, tavoite ja merkitys kyseisellä tieteenalalla
 • tutkimuksen suorituspaikka, ajankohta, kesto ja tyyppi (kerta- vai seurantatutkimus)
 • tutkittavien eläinten arvioitu kokonaismäärä ja pääasialliset valinta- ja poissulkukriteerit
 • mitä tutkimusaineistoa (esim. havainnot, näytteet, mitat, kuvat, testit, kyselyt) kerätään
 • miten tutkimukseen osallistuminen vaikuttaa eläimen ja omistajan arkeen (havainnointi, erityisruokavalio, liikkuminen ja muut vaikutukset) ja mitä osallistujilta edellytetään
 • mitä hyötyä tai haittaa tutkimukseen osallistumisesta voi koitua eläimen terveydelle ja millä todennäköisyydellä (esim. suhteessa tavanomaiseen vastaavaan hoitotoimenpiteeseen)
 • millä tavoin tutkimuksen riskit on minimoitu ja miten riskien toteutumiseen on varauduttu
 • kuinka toimitaan, jos haittoja ilmenee
 • mihin tutkimusaineistoa käytetään (ml. tieteellinen julkaisu, kansantajuinen tiedottaminen)
 • miten henkilötietojen luottamuksellisuus turvataan (käytetäänkö esim. anonymisointia)
 • mitä jo kerätylle aineistolle tehdään, jos tutkimukseen osallistuminen keskeytetään
 • arkistoidaanko aineisto ja/tai ylijäävät näytteet jatkotutkimusta tai opetusta varten, minne?
 • mahdollinen osallistumispalkkio tai osallistujille korvattavat kulut / annettavat alennukset.

Suostumusasiakirja on pääsääntöisesti vain yhden arkin pituinen, mutta sen tulisi sisältää tiivistettynä kaikki se, mihin kirjallinen suostumus tarvitaan eli

 • tutkimuksen nimi ja osapuolet
 • tutkimuksen toteuttajan ja vastaavan tutkijan nimi
 • eläimen omistajan nimi
 • eläimen nimi ja mahdollisesti muu tarpeellinen yksilöivä yleiskuvaus (esim. laji, rotu, ikä, sukupuoli)
 • eläimen omistajalle annettavan suullisen selvityksen antajan nimi, paikka, päivämäärä ja allekirjoitukset
 • suostumuksen ilmaus tutkimukseen osallistumiseen
 • tieto siitä, että omistajalle on annettu tiedotteen mukainen selvitys tutkimuksesta sekä suullisesti että kirjallisesti ja että hänellä on ollut mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja vastausten saamiseen
 • tieto siitä, että henkilö on tutustunut tutkimuksen tietosuojailmoitukseen (jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja)
 • tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus, osallistujan oikeus kysyä lisätietoja tutkimuksesta sekä oikeus keskeyttää osallistuminen syytä ilmoittamatta ja ilman seuraamuksia tutkimuksen missä vaiheessa tahansa. Suostumuslomakkeessa kannattaa mainita, että suostumuksen antamisen ja perumisen välisenä aikana kerätyt näytteet ja data ovat silti tutkijoiden käytettävissä.
Muu eläimen omistajalle annettava materiaali
 • kyselylomakkeet
 • haastattelurunko tai haastattelun teemat
 • ohjeet ja kuvaus esimerkiksi ruokavaliosta tai käytettävästä laitteesta
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

Vaikka tutkimus kohdistuu eläimeen, lähes poikkeuksetta tutkimuksessa käsitellään myös henkilötietoja, jotka ovat kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat yhdistettävissä tiettyyn tunnistettavissa olevaan henkilöön, joko suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja ovat esim. eläimen omistajan nimi, yhteystiedot tai vaikkapa kuva- ja videotallenteet, joissa näkyy eläimen lisäksi myös ihmisiä.

Tietosuojailmoituksen tarkoitus on kertoa tutkimuksen aineistossa tai asiakirjoissa tunnistettavissa oleville henkilöille heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asianomaisia voivat olla esim. tutkittavien eläinten omistajat, luonnonvaraisiin eläimiin kajoavien kudosnäytteiden toimittajat tai tutkimuksen tallenteissa esiintyvät henkilöt.

Kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tutustu Helsingin yliopiston tutkijoiden tietosuojaohjeeseen ja tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitukseen (linkki Flamma-intranetiin, vaatii kirjautumisen), täytä tietosuojailmoitus ja liitä se lausuntopyynnön loppuun.

Pyydä lausuntoa

Toimita lausuntopyyntösi yhtenä pdf-dokumenttina viimeistään kaksi viikkoa ennen toivomaasi kokousta.

Lähetä lausuntopyyntöhakemuksesi e-lomakkeella.

Tutustu myös