Tutustu tietotekniikkakeskukseen

Tietotekniikkakeskus on Helsingin yliopiston erillinen laitos, joka tarjoaa keskitetysti pääosan yliopiston yhteisistä IT-palveluista. Yksikköä johtaa tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo. Yksikössä työskentelee noin 190 henkilöä erilaisissa tuki- ja asiantuntijatehtävissä.
Tietohallintojohtaja
Organisaatio

Tutustu organisaatiokaavioomme.

Tietotekniikkapalveluita tuotetaan Helsingin yliopistossa keskitetysti tietotekniikkakeskuksessa sekä hajautetusti tiedekunnissa ja laitoksissa. Molempien strategista ohjaamista, valvontaa ja tietoturvallisuutta varten on keskushallinnossa erillinen tietohallintoyksikkö, joka toimii osana rehtorin kansliaa. Yksikköä johtaa tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo, joka samalla toimii koko tietotekniikkatoimialan toimialajohtajana.

Tietohallinnon tehtävät

 • toimialan ohjaaminen, tavoitteiden asettaminen sekä toiminnan tuloksellisuuden ja kustannusten seuranta
 • strateginen suunnittelu, tietoteknisten standardien sekä ohjeistusten asettaminen ja julkaiseminen
 • yliopiston rehtorin ja muun ylimmän johdon tukeminen tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä
 • yliopiston tietoteknisen arkkitehtuurin kehittäminen
 • keskitetyistä tietotekniikan hankintasopimuksista, kuten esimerkiksi ohjelmistojen keskitetyistä kampuslisenssihankinnoista vastaaminen
 • yliopiston tietoturvatoiminnan johtaminen ja ohjaaminen
 • sisäisten tietotekniikkakoulutusten ja sopimusten koordinointi
 • tietotekninen yhteistyö muiden yliopistojen ja opetusministeriön kanssa

Tietotekniikkapalvelut vastaa sekä keskitetysti että kampuksilla tuotetuista tietotekniikkapalveluista. Sitä johtaa IT-palvelujohtaja Eija Heiskanen. Tietotekniikkapäälliköt vastaavat omalla vastuullaan olevista palveluista. Palvelutuotanto jakautuu kolmeen alayksikköön:
 

 • Teknologiapalvelut vastaa IT-infrastruktuurin ja keskeisten alustapalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Näitä ovat mm. konesalipalvelut, tietoliikenne, tiedonhallinta (tietokannat, -varastot, järjestelmäintegraatio, raportointijärjestelmät), yhteistyö- ja viestintäpalvelut (esim. www, intranet, sähköposti), käyttäjähallinto ja työasemapalvelut. Yksikkö vastaa myös teknologia-arkkitehtuurin hallinnasta ja teknisestä tietoturvasta sekä hoitaa erityisesti tutkimuksen tukea ja kehittää tutkimuksen tarvitsemia IT-palveluita.
   
 • Tietotekniikkaratkaisut tukee pääasiassa yliopiston yksikköjä. Se vastaa tietojärjestelmäprojektien ja -hankintojen tuesta ja koordinoinnista, sovelluskehityksestä, järjestelmäpalveluista, SAP-järjestelmien ylläpidosta ja teknisestä kehittämisestä, videopalveluista, opetuksen tuesta sekä tietotekniikkakeskuksen projektisalkun hallinnasta. Sen vastuulla on myös yksikön viestintä ja tietoteknisen ohjeistuksen tuottaminen. Lisäksi se huolehtii asiakkuuksien- ja palvelujenhallinnasta sekä laatutyöstä.
   
 • Asiakastuki palvelee erityisesti käyttäjäasiakkaita. Se vastaa yliopistolaisille tukea ja neuvontaa tarjoavasta IT-Helpdeskistä, tietokoneisiin liittyvistä hankinnoista (laitteet ja ohjelmistot) sekä lähituesta kampuksilla.

Johtokunta kehittää puheenjohtajansa johdolla ja yhteistyössä tietohallintojohtajan kanssa tietotekniikkakeskuksen toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelman mukaisesti. Johtokunta käsittelee tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelman sekä siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman ja budjetin. Lisäksi tietohallintojohtaja voi tuoda johtokunnan ratkaistavaksi muita tärkeitä ja laajakantoisia asioita.

Tietotekniikkakeskuksen johtokunta 1.4.2022–31.3.2026

Kai Nordlund, vararehtori, professori, johtokunnan puheenjohtaja

Sasu Tarkoma, dekaani, professori, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Jaakko Kangasjärvi, dekaani, professori, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Marjaana Seppänen, dekaani, valtiotieteellinen tiedekunta

Marjo Berglund, kvestori, yliopistopalvelut

Ritva Dammert, kehitysjohtaja, yliopistopalvelut

Kati Kettunen, johtaja, yliopistopalvelut

Leo Pyymäki, kehittämispäällikkö, yliopistopalvelut

Pälvi Kaiponen, palvelujohtaja, Helsingin yliopiston kirjasto

Toni Jokinen, tietotekniikka-asiantuntija, henkilöstön edustaja

Jasmin Siltavirta, opiskelija, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (1.4.2022–31.3.2024)

Christa Winqvist, tietohallintojohtaja, Aalto-yliopisto

Pekka Kähkipuro, tietohallintojohtaja, Tampereen yliopisto

Johtokunnan esittelijänä toimii Ilkka Siissalo ja sihteerinä Jukka Lippu.

Tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo

IT-palvelujohtaja Eija Heiskanen

Tietohallintopäällikkö Petteri Holopainen

Tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi

Tietotekniikkapäällikkö Jukka Hienola

Tietoturvapäällikkö Kenneth Kahri

Tietotekniikkapäällikkö Petteri Hemmilä

Tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen

Tietotekniikkapäällikkö Mika Kivilompolo

Tietotekniikkapäällikkö Mari Nurmi

Hallintopäällikkö Anne-Mari Sund

Tietotekniikka-asiantuntija Yvonne Kivi (sihteeri)