Tutkimusprofiili ja verkostot

Svenska social- och kommunalhögskolanin tutkimusprofiilissa yhdistyy pohjoismaisen hyvinvoinnin ja etnisten suhteiden innovatiivinen ja monitieteinen tutkimus. Pohjoismaisen hyvinvointimallin uusiin haasteisiin pyritään vastaamaan yhdistämällä eri tutkimusalueiden asiantuntemus innostavaan tutkimus- ja opetusympäristöön.

Soc&komin tutkimus keskittyy viiteen temaattiseen verkostoon, jotka yhdistävät korkeakoulun eri tieteenalojen asiantuntemuksen. Soc&komin kuusi tieteenalaa – journalistiikka ja viestintä, oikeustiede, sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia ja valtio-oppi (erityisesti hallintotiede) – muodostavat verkostoissa tehtävän tutkimuksen perustan.

Lisätietoja Soc&komin tutkimuksesta ja tutkijoista on Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Soc&kom osallistuu myös tutkimusverkostoihin, tutkimuskeskuksiin ja muuhun yhteistyöhön, esimerkiksi Helsinki Inequality Initiative (INEQ) -hankkeeseen ja Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin (HSSH) toimintaan.

Opetus perustuu jäljempänä mainittujen alojen tutkimukseen.

De­mo­kra­tia, poliittinen osallistuminen ja instituutioiden muutos

Verkostossa analysoidaan, miten politiikka kehittyy ja muuttuu tilanteessa, jossa kansalaisten poliittisen osallistumisen ja sitoutumisen sekä vahvassa muutoksessa olevien yhteiskunnallisten instituutioiden välillä on jännitteitä. Erityisesti pohditaan sitä, miten yhteiskunnalliset ja institutionaaliset muutokset vaikuttavat yksilöiden arvoihin, asenteisiin ja osallistumiseen, mutta myös sitä, miten uudet viralliset organisoinnin ja hallinnan muodot (esim. toimenpideohjelmat, kumppanuudet, verkostot, hankkeet ja paikalliset toimintaryhmät) vaikuttavat politiikan tuotoksiin.

Verkoston johtaja: Stefan Sjöblom

Etniset suhteet, siirtolaisuus ja yhteenkuuluvuus (CEREN)

Verkostoa ylläpitää etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CEREN (Centret för forskning om etniska relationer och nationalism). CEREN on aktiivinen tutkimusympäristö, jossa toimii uraauurtavia tutkimushankkeita sekä aktiivisia kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja tehdään läheistä yhteistyötä viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Verkoston tutkimusaiheita ovat siirtolaisuus, yhteenkuuluvuus ja kansalaisuus, kotouttamispolitiikka ja -menetelmät, diaspora, transnationalismi ja vähemmistöt, rasismi ja rasisminvastaisuus sekä postkolonialismi ja siirtomaavallan purkaminen.   

Verkoston johtaja: Suvi Keskinen

Ryhmäsuhteet, sukupuoli ja identiteetti

Verkostossa tehdään monitieteistä tutkimusta yksilön sosiaalisista elinehdoista, identiteeteistä, eri ryhmistä ja yhteiskunnista. Tutkimuksessa etsitään kaavoja yksilöiden toiminnasta, ryhmien ja yhteiskuntien rakentumisesta sekä siitä, miten valta toimii yhteiskunnassa. Tarkastelemme sukupuolta problematisoimalla sen suhteessa muihin valtajärjestyksiin ja luokitteluihin, kuten seksuaalisuuteen, etnisyyteen, rotuun, toimintakykyyn, luokkaan ja ikään. Sosiaalisia ja historiallisia prosesseja, jotka muodostavat identiteettiä sekä sukupuoli- ja muita järjestyksiä koskevat pohjoismaiset käsitykset, käytännöt ja rakenteellisen viitekehyksen, tutkitaan vertailevasta pohjoismaisesta ja maailmanlaajuisesta näkökulmasta.

Verkoston johtaja: Elina Oinas

Journalistiikka, viestintä ja osallisuus

Verkostossa tutkitaan journalistiikan ja viestinnän muuttuneita edellytyksiä. Erityisesti analysoidaan sitä, miten digitaalinen kehitys vaikuttaa työkenttään ja journalistisiin käytäntöihin, sekä sitä, millaisia uusia vaatimuksia muutokset asettavat ammattitaidolle ja journalistisille innovaatioille. Verkostossa tarkastellaan myös, miten kehitys vaikuttaa tarpeeseen hahmottaa maailmaa eri viestintämuodoissa: medioissa, yrityksissä ja organisaatioissa sekä ihmisten välisessä arkiviestinnässä.

Verkoston johtaja: Jaana Hujanen

Hyvinvointi, arvot ja interventiot

Verkostossa tehdään monitieteistä tutkimusta ihmisten hyvinvoinnista, pohjoismaisen hyvinvointipolitiikan muotoutumisesta ja legitimiteetistä sekä hyvinvoinnin arvopohjaisesta perustasta. Lisäksi verkostossa analysoidaan eriarvoisuuden mekanismeja sekä ratkaisu- ja interventiomalleja hyvinvoinnin eri osa-alueille.

Verkoston johtaja: Helena Blomberg-Kroll