Tieteenalat

Svenska social- och kommunalhögskolan tekee tutkimusta kuudella eri tieteenalalla, joihin myös opiskelijat voivat syventyä. Tutkimus perustuu Soc&komin kuuteen tieteenalaan, mutta tieteidenvälisyys korostuu entistä enemmän viidessä temaattisessa verkostossa tehtävässä tutkimuksessa.

Tieteenalojen opintoihin voit tutustua Soc&komin yhteiskuntatieteiden kandiohjelman sivuilla (ruotsiksi).

Journalistiikka ja viestintä

Journalistiikan ja viestinnän tieteenalalla tutkitaan toimittajan työn käytänteitä, digitaaliseen ympäristöön liittyviä ammattirooleja ja työskentelytapoja, media-alaa, kulttuurien ja kielten moninaisuutta, poliittista viestintää sekä sukupuoli- ja mediakysymyksiä.

Tieteenalavastaava: Jaana Hujanen

Oikeustiede

Soc&komin oikeustieteen tieteenala keskittyy julkisoikeuteen. Opetus kattaa niin perustuslain, osia EU-oikeudesta ja hallinto-oikeuden laajasti ymmärrettynä kuin sosiaali- ja terveydenhuollon oikeudellisen sääntelynkin. Tutkimuksen painoalueita ovat kunnallisoikeus, oikeus asuntoon perustavanlaatuisena oikeutena sekä perustuslailliset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa.

Tieteenalavastaava: Martin Björklund

Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia tutkii yksilön ja sosiaalisen ympäristön vaikutussuhteita. Opetuksessa ja tutkimuksessa käsitellään seuraavia teemoja: vuorovaikutussuhteet ryhmissä ja niiden välillä, moraali, identiteetti, kieli, poliittinen käyttäytyminen sekä organisaatiopsykologia.

Tieteenalavastaava: Anna Henning-Lindblom

Sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka

Sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka keskittyvät yhteiskunnan ja hyvinvointipolitiikan kehityksen väliseen vuorovaikutukseen, ihmisten arkisiin elinehtoihin ja ihmisten elämäntilanteen parantamiseen. Huomiota kiinnitetään erityisesti pohjoismaisen hyvinvointipolitiikan arvoperusteisiin ja legitimiteettiin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Keskeisiä ovat myös kysymykset, jotka liittyvät haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien kansalaisuuteen ja heihin liittyviin kansalaisuuskäytäntöihin, sekä maahanmuuttajaperheiden, lasten ja nuorten parissa tehtävä sosiaalityö.

Tieteenalavastaava: Helena Blomberg-Kroll

Sosiologia

Sosiologia kattaa monta erikoisalaa, ja sen näkökulmat vaihtelevat maailmanlaajuisista paikallisiin ja läheisiin sosiaalisiin suhteisiin. Korkeakoulussa tehtävän tutkimuksen keskipisteessä ovat kansainväliset muuttoliikkeet ja etniset suhteet, sukupuolentutkimus, sosiaaliantropologiset kysymykset ja maailmanlaajuinen kehitys.

Tieteenalavastaava: Elina Oinas

Valtiotiede (erityisesti hallintotiede)

Valtiotieteen (erityisesti hallintotieteen) opinnot antavat laajat tiedot poliittisista ilmiöistä. Opintojen keskipisteessä ovat virallisen politiikan ohjaaminen ja johtaminen pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä vertailevassa viitekehyksessä. Tieteenalalla tehtävä tutkimus syventää ymmärrystä yhteiskunnallisesta organisoitumisesta ja kehittää analyyttisia taitoja poliittisten prosessien, strategioiden, toimijoiden, osallistumisen, mielipiteiden ja viestinnän kriittiseen tarkastelemiseen.

Tieteenalavastaava: Sebastian Godenhjelm