Koulutustarjonta

Soc&komin yhteiskuntatieteiden kandiohjelmassa voit opiskella journalistiikkaa ja viestintää, sosiaalipsykologiaa, valtio-oppia (erityisesti hallintotiedettä), sosiologiaa, oikeustiedettä sekä sosiaalityötä ja sosiaalipolitiikkaa.

Soc&komin yhteiskuntatieteiden kandiohjelmassa voi suorittaa valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon. Koulutus on kolmevuotinen, ja sekä opetus- että tutkintokieli on ruotsi. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa opintoja Soc&komin ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisessä ruotsinkielisessä yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmassa tai hakea muihin maisteriohjelmiin.

 

Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma

Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma (kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper) on monitieteinen ohjelma, joka perustuu usean tieteenalan vuorovaikutukseen. Voit erikoistua journalistiikkaan ja viestintään, oikeustieteeseen, sosiaalipsykologiaan, sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikkaan, sosiologiaan tai valtiotieteeseen (erityisesti hallintotieteeseen) tai kehittää laajaa yhteiskuntatieteellistä osaamista yhdistämällä useiden tieteenalojen opintoja. Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma tarjoaa kaksi opintosuuntaa, joista toisessa tarkastellaan yhteiskuntatieteitä laajasti ja toisessa keskitytään sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikkaan.

Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto Soc&komista tarjoaa hyvät tiedot yhteiskunnan dynaamisesta rakentumisesta. Opintojen aikana pohditaan esimerkiksi, miten valtasuhteet, medioituminen, digitalisaatio, poliittiset, juridiset ja sosiaaliset prosessit, ryhmäsuhteet ja johtaminen muodostavat ja muuttavat sosiaalista vuorovaikutusta ja yksilön elinehtoja, sekä miten etnisyys, monimuotoisuus ja kieli-, hyvinvointi- ja sukupuolikysymykset vaikuttavat nyky-yhteiskuntiin niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelman (magisterprogrammet i samhällsvetenskaper) tunnusmerkkinä on monitieteinen lähestymistapa ihmiseen ja yhteiskuntaan. Opit, miten tieteellisen tutkimuksen kautta voidaan ymmärtää, analysoida ja muuttaa sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä syvällisesti paikallisen ja maailmanlaajuisen vuorovaikutuksen puitteissa. Opinnot kehittävät opiskelijan kykyä itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun ja valmistavat erilaisiin asiantuntijarooleihin yhteiskunnallisen alan tehtävissä.

Opinnot suoritettuasi pystyt osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun analyyttisesti ja rakentavasti ja toimimaan sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan puolesta. Sinulla on tieteellisen tiedon tuottamiseen tarvittavat luovat ja akateemiset taidot. Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelman opinnot kehittävät myös vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi ja tarjoavat mahdollisuuden toimia Suomen johtavan yliopiston dynaamisessa opiskeluyhteisössä.

Yhteiskuntaopin aineenopettaja

Soc&komissa voi suorittaa yhteiskuntaopin opinnot toisena opetusaineena (60 op). Yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa nämä opinnot antavat kelpoisuuden toimia perusopetuksen opetustehtävissä ruotsiksi.

Hyödyllisiä linkkejä