Maaneuvo

Hankkeessa kehitettiin kestävään maaperän hoitoon liittyvää neuvontaa ja jalkautettiin tutkimustietoa viljelijöille ja neuvojille.

Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennukseen (Maaneuvo) toteutettiin maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus, jossa harjaannutettiin osallistujat tunnistamaan maan kasvukunnon puutteita erilaisilla maa- ja puutarhatiloilla, suunnittelemaan ja valitsemaan parhaita maan kasvukuntoa ja hiilipitoisuutta lisääviä toimenpiteitä erilaisille peltolohkoille ja tuotantosuunnille sekä seuraamaan niiden vaikuttavuutta. Lisäksi tarjottiin ja opastettiin käyttämään työkaluja ja suunnittelumalleja edellä mainituissa toimissa. Valmennuksessa hyödynnettiin OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa tuotettua tietämystä, työkaluja ja materiaaleja.

Materiaalit

Muis­ti­kor­tit

Koko kokoelma Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Työ­oh­jeet

Koko kokoelma Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Työ­oh­jei­den taus­toi­tus - ää­ni­ver­siot

Koko kokoelma Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Työ­ka­lut

Ra­port­ti vil­je­ly­kier­to­jen suun­nit­te­lus­ta

Valmennus toteutettiin 1.7.2019 - 31.12.2021. Siihen osallistui 30 kasvintuotannon neuvojaa ja mentoria.

Työpaketista ja valmennuksen toteutuksesta vastasi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

Hanke

Ta­voit­teet

Hankkeella oli kolme tavoitetta, joilla edistettiin kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä:

  1. viedä tieteellistä tutkimustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön,
  2. valmentaa 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi sekä
  3. vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Tut­ki­mus­tie­don jal­kaut­ta­mi­nen - vas­tuu­ta­ho BSGA

Työpaketissa 1 (Tutkimustiedon jalkauttaminen) tuotettiin artikkeleita ja muuta viestintämateriaalia tieteellisistä tutkimustuloksista kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Selkeästi viestitty tutkimustieto on päättäjienkin hyödynnettävissä ja lisää myös suuren yleisön tietoisuutta ilmastokestävästä viljelystä.

Työpaketista vastasi Baltic Sea Action Group (BSAG), ja sen toteutuksessa hyödynnettiin Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen asiantuntemusta ja viestintäkanavia.

Kas­vin­tuo­tan­non neu­vo­jien mo­ni­muo­to­val­men­nus - vas­tuu­ta­ho Ru­ra­lia-instituutti

Työpaketissa 2 (Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus) toteutettiin maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus, jossa harjaannutettiin osallistujat tunnistamaan maan kasvukunnon puutteita erilaisilla maa- ja puutarhatiloilla, suunnittelemaan ja valitsemaan parhaita maan kasvukuntoa ja hiilipitoisuutta lisääviä toimenpiteitä erilaisille peltolohkoille ja tuotantosuunnille sekä seuraamaan niiden vaikuttavuutta. Lisäksi tarjottiin ja opastettiin käyttämään työkaluja ja suunnittelumalleja edellä mainituissa toimissa. Valmennuksessa hyödynnettiin OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa tuotettua tietämystä, työkaluja ja materiaaleja.

Valmennukseen sisältyi kuusi verkkotyöpajaa ja kuusi pellonpiennarpäivää, verkkokeskustelut, osatehtävistä muodostuva kasvukunnon hoitosuunnitelma käytännön tilalle sekä itseopiskelua ohjatusti ja osoitetun materiaalin avulla.

Valmennus toteutettiin 1.7.2019–31.12.2021. Siihen osallistui 30 kasvintuotannon neuvojaa ja mentoria.

Työpaketista ja valmennuksen toteutuksesta vastasi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

MAANEUVO-valmennuksen esite (pdf).

Kes­to, ra­hoi­tus, ra­hoit­ta­ja ja to­teut­ta­jat

Toteutus: 1.7.2019–30.6.2022
Kokonaisbudjetti: 260 000 euroa.
Rahoittaja: Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Toteuttajat: Baltic Sea Action Group (BSAG) (hankevastaava), Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Suomen ympäristökeskus ja ProAgria Etelä-Suomi

Vastuuhenkilö BSAGissa, työpaketti 1:

Eija Hagelberg
eija.hagelberg@bsag.fi

Vastuuhenkilöt Ruraliassa, työpaketti 2:

Jukka Rajala, projektipäällikkö
jukka.rajala@helsinki.fi
puh. 044 303 2210

Ritva Mynttinen, koulutussuunnittelija
ritva.mynttinen@helsinki.fi
puh. 044 590 6832

Lisätietoja hankkeesta

MAANEUVO valmentaa neuvojista maan kasvukunnon hoidon ja hiiliviljelyn huippuosaajia

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla (MAANEUVO) (Helsingin yliopiston Tuhat-tutkimustietoportaali)

Carbon Action on Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kokoama yhteistyöalusta, joka tähtää monihyötyisyyteen: maan parempaan kasvukuntoon, lisääntyvään luonnon monimuotoisuuteen ja resilienssiin eli selviytymiskykyyn, ilmastonmuutoksen hillintään ja päästöjen vähentämiseen vesistöihin ja Itämereen.

Seuraa Maaneuvon ajankohtaisia asioita Twitteristä #MAANEUVO

Jukka Rajala, erikoissuunnittelija,
Ruralia-instituutti
Puh. 044 303 2210
Sähköposti: jukka.rajala@helsinki.fi

Tuomas Mattila, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus SYKE
Puh. 040 743 2412
Sähköposti: tuomas.mattila@ymparisto.fi

Eija Hagelberg, projektijohtaja, kestävä maatalous
Baltic Sea Action Group, Carbon Action -yhteistyöalusta
Puh. 050 060 9526
Sähköposti: eija.hagelberg@bsag.fi

Marja Suutarla
ProAgria Etelä-Suomi ry
Puh. 040 7210598
Sähköposti: marja.suutarla@proagria.fi

Lisää maan kasvukuntomateriaaleja

Linkeistä löytyvät materiaalit on tuotettu OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä  -hankkeessa vuosina 2015–2019. Hanketta rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö ja Rikalan säätiö sekä viljelijät.

Osa materiaaleista (esityksiä, videoita, tietokortteja) on tallennettu kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (Aoe.fi). Maan kasvukunto -materiaalit löytyvät ja ovat haettavissa Aoe.fi-palvelun lisäksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta Finna.fistä.

Anna palautetta verkkosivuista: ruralia-instituutti@helsinki.fi