Kokousmuistiot

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 8.

kokous keskiviikkona 8.1.2020 klo 13.00-14.00

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Arto Kallioniemi, Jari Lavonen, Anu Laine, Ulla Tuomarla, Maikki Naarala, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.)

Ajankohtaisia asioita

Keskusteltiin ajankohtaisista hankeasioista. 2017-2019 hankkeet ovat päättyneet ja hankkeille on toimitettu e-lomake ja lomakkeen täyttöohjeet raportointia varten. Hankkeiden tulee toimittaa vastauksensa 29.2.2020 mennessä. Hankkeet ovat lisänneet tuotoksiaan aoe.fi-palveluun, ja hankekokonaisuuden nettisivuille on tehty linkityksiä tuotoksiin. Hankkeita on myös ohjeistettu viestintään (mm. tuotosten tallentamiseen ja nettisivuihin) liittyen. Lisäksi todettiin, että hankkeet ovat aktiivisesti esiintyneet Kasvatustieteen päivillä 2019 ja opettajankoulutusfoorumin seminaareissa. Myös hankekohtaisia tulostenjulkistusseminaareja on järjestetty. Hankkeet ovat tietoisia opettajankoulutusfoorumin järjestämistä kevään 2020 seminaareista.

2017-2019 hankkeiden talousasiat

Katri Kiiliäinen toimitti 2017-2019 hankkeiden talousraportin. Todettiin, että myönnetty rahoitus on käytetty suunnitellusti.

Hankekokonaisuuden kevät 2020

Keväällä 2020 keskeistä on loppuarvioinnin kokoaminen huhtikuun loppuun mennessä, opettajankoulutuksen kehittämisen aamupäiväseminaarin järjestäminen ja tuotosten jalkauttamisen edistäminen. Iina edistää näitä asioita yhteistyössä Aulin ja Maikin kanssa.

Opettajankoulutuksen kehittämisen aamupäiväseminaari

Seminaarin kohderyhmänä on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa mukana olevat tiedekunnat ja niiden opettajankoulutuksen asiantuntijat. Lisäksi seminaariin kutsutaan opiskelijoita ja työssä toimivia opettajia. Seminaarin tavoitteena on tarkastella hankkeiden kehittämiä tuotoksia ja miten ne jalkautuvat opettajankoulutuksen käytäntöihin. Seminaari järjestetään Tiedekulman Think Loungessa. Ohjelma koostuu esityksistä ja esittelypisteistä. Osallistujia aktivoidaan ja kannustetaan vuorovaikutukseen hankkeiden kanssa. Iina jatkaa tapahtuman järjestelytöitä ja tiedottaa hankkeita.

Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään maanantaina 24.2.2020 klo 9.00-10.00.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 7. kokous tiistai 19.11.2019 klo 12.00-12.45

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi, Anu Laine, Ulla Tuomarla, Maikki Naarala, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.)

Ajankohtaisia asioita

Keskusteltiin ajankohtaisista hankeasioista. Hankejohtajien kokous järjestettiin 15.10.2019; kokouksessa oli mukana jälleen suurin osa hankkeista ja keskustelu oli antoisaa. Opettajankoulutusfoorumin seminaari on tulossa marraskuun lopussa; kaikilta vuonna 2017 alkaneilta hankkeilta on pyydetty lyhyttä esitystä. Keskusteltiin myös lyhyesti avointen oppimateriaalien palvelusta ja kasvatustieteiden tdk:n valinnaisista opinnoista vaihtoehtoina tuotosten jalkauttamiseen.

2017-2019 hankkeiden talousasiat

Katri Kiiliäinen kertoi 2017-2019 hankkeiden tämän hetkisestä taloustilanteesta. Todettiin, että tilanne on hyvä. Kokonaistilannetta hankkeiden budjettien osalta tarkastellaan koko ajan huolella.

Raportoinnit

Vuonna 2018 alkaneiden hankkeiden väliraportoinnit: Kaikkien hankkeiden kehittämistyö etenee suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. Hankkeet raportoivat lukuisia kehittämistyön tuloksia/ tavoiteltavia tuloksia. Hanketyön pohjalta syntyy toimintamalleja- ja menetelmiä (9 kpl), kursseja ja koulutuskokonaisuuksia (5 kpl), yhteistyöverkostoja (2 kpl), opiskelu- ja opetusmateriaalia (5 kpl) ja tapahtumia ja seminaareja (9 kpl). Hankkeiden raportoimat tulokset ovat hyvin linjassa vuonna 2017 alkaneiden hankkeiden raportoimien tulosten kanssa.

Vuonna 2017 alkaneiden hankkeiden loppuarviointi: Hankkeita on pyydetty toimittamaan tietonsa helmikuun loppuun mennessä (29.2.2020). OKM:n selvityslomakkeen kysymykset on toimitettu hankkeille tiedoksi. Em. kysymysten lisäksi hankkeilta tiedustellaan, miten hanke tukee Helsingin yliopiston opettajankoulutusta ja miten hankkeen tulokset ilmenevät jatkossa opettajankoulutuksen käytännöissä. Kukin hanke toimittaa omat tietonsa e-lomakkeella. Hankkeiden toimittamien tietojen pohjalta kootaan vastaukset. Hankekokonaisuudesta täytetään yksi selvityslomake OKM:ään 30.4.2020 mennessä.

Hankekokonaisuuden jatko

Keskusteltiin hankekokonaisuuden jatkosta ja erityisesti tulevasta kevätlukukaudesta. Ohjausryhmä on nimetty 30.4.2020 asti. Todettiin, että opettajankouluttajien välisen yhteistyön tukemisesta hankekokonaisuuden puitteissa on hyviä kokemuksia ja että yhteistyön edistäminen on tärkeää jatkossakin. Selvitetään mahdollisuuksia asian tiimoilta.

Opettajankoulutuksen kehittämisen aamupäiväseminaari

Seminaarin järjestelytöitä edistetään. Seminaarin sisällön ja tarkemman ohjelman suunnitteluun palataan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään tammikuussa 2020.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen johtajien kokous 15.10.2019 klo 10.00-12.00

Paikalla: Milla Kruskopf, Heikki Kynäslahti, Reijo Byman, Anna Parpala, Liisa Ilomäki, Anuleena Kimanen, Kurt Fagerstedt, Marja Tamm, Tanja Samulin, Kalle Juuti, Saila Poulter, Raisa Ahtiainen, Sari Lindblom, Maikki Naarala, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.) Jari Lavonen

Ajankohtaisia asioita

Hankkeita tiedotettiin raportoinnista. 2018 alkaneiden hankkeiden väliraportointi on paraikaa käynnissä ja sen määräpäivä on 31.10.2019. 2017 alkaneiden hankkeiden loppuraportoinnin määräpäivä on 30.4.2020. Hankekokonaisuudelle on yksi selvityslomake, johon kootaan kaikkien hankkeiden tiedot. Hankkeille on toimitettu erillisellä viestillä raportointilomakkeen kysymysten otsikot. Keskusteltiin, että lomakkeen kysymysten lisäksi hankkeet raportoisivat myös hankkeen vaikuttavuudesta. Joulukuussa tiedotetaan millä tavoin hankkeet toimittavat omat tietonsa. Hankkeiden on toimitettava vastauksensa viimeistään 28.2.2020 mennessä.

Hankkeita pyydettiin tarkistamaan hanketietojen ajantasaisuus hankekokonaisuuden nettisivuilta. Hankekokonaisuuden nettisivuille otetaan myös edelleen mieluusti vastaan uutisjuttuja ja niihin liittyviä ideoita. Iinaan yhteys näiden asioiden tiimoilta. Nettisivuille on myös koottu HY kumppanina –hankkeet. HY:n tutkijat tekevät yhteistyötä 17 muusta yliopistosta johdetun kehittämishankkeen kanssa.

Käytiin lyhyesti läpi menneitä ja tulevia tapahtumia. Todettiin, että hankeväki on aktiivisesti järjestänyt tapahtumia ja osallistunut opettajankoulutusfoorumin tapahtumiin. Loppuvuodesta on tulossa lukuisia hankkeiden järjestämiä tapahtumia ja tulosseminaareja.

Kehittämistyön tulosten jalkauttaminen käytäntöön

Opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen –hankkeen Heikki Kynäslahti ja Reijo Byman esittelivät hankkeen tuloksia.

2017 alkaneet hankkeet ovat päivittäneet tietonsa liittyen kehittämistyön tuotoksiin. Lisäksi hankkeet ovat raportoineet kehittämistyön puitteissa tehdyistä tieteellisistä tutkimuksista ja julkaisuista sekä konferenssi- ja seminaariesityksistä. Hankkeissa on kehitetty toimintamalleja ja menetelmiä (15 kpl), kursseja ja koulutuskokonaisuuksia (9 kpl), yhteistyöverkostoja (3 kpl) ja opiskelu- ja opetusmateriaalia (7 kpl) sekä järjestetään tapahtumia ja seminaareja (8 kpl). Kaikki hankkeet ilmoittivat, että hankkeessa työstetään tieteellisiä julkaisuja. Kahdeksalla hankkeella (8/12) oli julkaistu tieteellinen artikkeli tai lähetetty arvioitavaksi ja yhteensä 13 tieteellistä artikkelia oli julkaistu. Lisäksi hankkeissa tehdään useita väitöskirjoja ja graduja. Kaikki hankkeet ilmoittivat, että hankkeen sisältöjä on esitelty konferensseissa tai seminaareissa (yhteensä yli 50 esiintymistä).

Hankkeille kerrottiin mahdollisuudesta ehdottaa omia kurssejaan (5op) mukaan kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin. On kuitenkin tärkeää huomioida, että niiden pitää sisältyä johonkin moduuliin. Lisäksi on tärkeää huomioida resurssiasiat. Valinnaisten opintojen OPS-työn seuraava kokous on marraskuun alussa. Iinalta saa lisätietoa asiasta.

Keskusteltiin mahdollisesta yhteisjulkaisusta tms. liittyen hankkeiden vaikuttavuuteen ja jatkosuunnitelmiin. Asiaan palataan seuraavan ohjausryhmän kokouksen jälkeen.

Talousasiat

2017 alkaneita hankkeita muistutettiin, että palkkiot ja palkat tulee olla ilmoitettuna HR:ään marraskuun aikana ja muiden tilausten ja kulujen pitää olla hyväksyttynä ennen joulua.

Aamupäiväseminaari

Maaliskuussa (torstai 19.3.2020 klo 8.30-12.00) järjestetään Tiedekulman Think Loungessa opettajankoulutuksen kehittämisen aamupäiväseminaari. Kohderyhmänä on erityisesti Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa mukana olevat tiedekunnat ja niiden opettajankoulutuksen asiantuntijat. Tavoitteena on monipuoliseen keskusteluun innostava, ei-niin-muodollinen tapahtuma. Tapahtuman sisältöjen tiimoilta käytiin monipuolista keskustelua ja esiin nousi paljon ideoita. Hankkeiden toivotaan osallistuvan tapahtumaan mahdollisuuksien mukaan.

Tutkimushanke

Iina kertoi hankekontekstissa tehtyjen tutkimusten tuloksia (Männikkö & Toom: Kehittämishankkeet opettajankouluttajan ammatillisen kehittymisen edistäjinä ja Toom, Männikkö & Husu: Opettajakouluttajat tutkivan otteen ja muutoksen edistäjinä suomalaisessa opettajankoulutuksessa). Tuloksia esitellään tarkemmin kasvatustieteen päivillä Joensuussa.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 6. kokous 12.9.2019 klo 9.00-10.00

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi, Ulla Tuomarla, Maikki Naarala, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.)

Ajankohtaisia asioita

Keskusteltiin ajankohtaisista hankeasioista. Hankejohtajien kokous järjestettiin 25.4.2019, seuraava kokous on tulossa 15.10.2019. Hankkeet ovat edenneet hyvin suunnitelmien mukaisesti. Iina välitti lyhyesti Jari Lavosen terveisiä. HY:n kumppanihankkeet (kehittämishankkeet, joita johdetaan toisesta yliopistosta, mutta joissa HY on mukana) on koottu. 17 kumppanihankkeen listaus löytyy hankekokonaisuuden verkkosivuilta. Hankkeiden väli- ja loppuraportoinnit tulossa.

Menneet ja tulevat tapahtumat

Hankkeet ovat aktiivisesti ja monipuolisesti järjestäneet keväällä 2019 tapahtumia ja seminaareja. Tapahtumia on tulossa useita myös syksyllä 2019. Hankkeita kannustetaan osallistumaan sekä toistensa järjestämiin tapahtumiin että myös Opettajankoulutusfoorumin seminaareihin.

Hankekokonaisuus järjestää maaliskuussa 2020 opettajankoulutuksen kehittämisen tapahtuman. Kohderyhmänä on erityisesti Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa mukana olevat tiedekunnat ja niiden asiantuntijat. Suunnitelmissa on ajatusten vaihtoon innostava aamupäiväseminaari Tiedekulmassa. Iina aloittaa tapahtuman järjestelyt ja tiedottaa lähiaikoina tapahtuman tarkemmasta ajankohdasta.

Talousasiat

Hankkeita muistutetaan taloustilanteiden huolellisesta tarkastelusta.

Hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen jalkauttaminen opettajankoulutukseen

Kehittämistyön jalkauttaminen etenee hyvin: useat hankkeet muun muassa käynnistävät syksyllä 2019 kursseja ja koulutuksia.

Hankkeet (2017-2019) ovat raportoineet kehittämistyön tulokset/tavoiteltavat tulokset, julkaisuja ja esiintymisiä kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Hankkeiden tuotokset: toimintamallit ja –menetelmät 15 kpl, kurssit ja koulutuskokonaisuudet 9 kpl, yhteistyöverkostot 3 kpl, opiskelu- ja opetusmateriaalit 7 kpl sekä tapahtumat ja seminaarit 8 kpl. Hankkeiden julkaisut: kahdeksalla hankkeella (8/12) on julkaistu tieteellinen artikkeli tai lähetetty arvioitavaksi (yhteensä 13 tieteellistä artikkelia on jo julkaistu), 3 tieteellistä artikkelia on arvioitavana ja 11 tieteellisen julkaisun kirjoitusprosessi on kesken. Hankkeiden esiintymiset: kaikki hankkeet ovat ilmoittaneet, että hankkeen sisältöjä on esitelty konferensseissa tai seminaareissa (yhteensä yli 50 esiintymistä). Esiintymisten joukossa on monipuolisesti sekä kansainvälisiä että kansallisia konferensseja ja seminaareja.

Keskusteltiin mahdollisuudesta jalkauttaa hankkeiden kehittämiä sisältöjä osaksi kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisia opintojaksoja ja –kokonaisuuksia.

Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään marraskuun loppupuolella.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen johtajien kokous 25.4.2019 klo 13.00-15.00

Paikalla: Kirsti Lonka, Hannu Salmi, Anna Parpala, Liisa Ilomäki, Tapani Innanen, Inkeri Ruokonen, Kurt Fagerstedt, Sanna-Kaisa Tanskanen, Risto Hotulainen, Marja Tamm, Kaisa Hahl, Kalle Juuti, Saila Poulter, Elina Fonsén, Miia Kaasinen, ohjausryhmän edustajana Sari Lindblom, opetuksen strategisista palveluista Maikki Naarala, hankekokonaisuuden johtaja Auli Toom, projektisuunnittelija Iina Männikkö (siht.), opettajankoulutusfoorumin HY:n edustaja Jaanika Blomster, juristi Anni Tuomela, Riitta Aho (HY+), Annukka Koivunen (HY+)

Ajankohtaisia asioita

Keskusteltiin talousasioista. Hankkeita 2017-2019 muistutettiin loppuvuoden rahankäyttöön liittyvistä määräpäivistä.

Hankkeita tiedotettiin lyhyesti raportoinnista. Hankkeiden 2018-2020 väliraportointi noudattelee samaa kaavaa kuin hankkeilla 2017-2019, mutta määräpäivä on vasta 31.10.2019 mennessä. Hankkeiden 2017-2019 loppuraportointi toteutetaan loppuvuodesta verkkolomakkeella. Molempiin raportointeihin tulee tarkempia ohjeita kesän jälkeen.

Keskusteltiin myös uuden opettajankoulutusfoorumin käynnistymisestä ja 16.4.2019 pidetystä opettajankoulutusfoorumin seminaarista. Kokouksessa oli mukana myös uuden opettajankoulutusfoorumin HY:n edustaja Jaanika Blomster, joka lupasi jatkossa viedä hankkeiden terveisiä opettajankoulutusfoorumin tapaamisiin. Opettajankoulutusfoorumin HY:n edustajat kutsutaan jatkossakin hankejohtajien kokouksiin.

Hankkeissa kehitettyjen tuotosten jalkauttaminen käytäntöön

Varpunen-hankkeen johtaja Kaisa Hahl ja HY+:n edustajat kertoivat tekemästään yhteistyöstä. HY+:n edustajat kertoivat myös, että he ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa ja toivoivat tarvittaessa yhteydenottoja hankkeilta.

Hankkeiden 2017-2019 kehittämistyön tuloksista kerättiin tietoa syksyllä 2018. Todettiin, että hankkeissa kehitetään lukuisia toimintamalleja ja menetelmiä, kursseja ja koulutuskokonaisuuksia, yhteistyöverkostoja ja opiskelu- ja opetusmateriaalia sekä järjestetään tapahtumia ja seminaareja. Hankkeita 2017-2019 pyydetään täydentämään em. tietoja nyt toukokuussa 2019. Lisäksi kerätään tietoa kehittämistyön puitteissa tehdyistä julkaisuista sekä konferenssi- ja seminaariesityksistä. Hankkeilta 2018-2020 kerätään vastaavat tiedot väliraportoinnin jälkeen. Projektisuunnittelija on tämän tiimoilta yhteydessä hankkeisiin.

Lisäksi keskusteltiin lyhyesti hankkeiden tunnistamista haasteista liittyen kehitystyön tulosten jalkauttamiseen. Esillä oli muun muassa kehittämistyön avoimuuteen liittyviä näkökulmia. Lisäksi keskusteltiin keinoista, joilla voitaisiin edistää kehitettyjen mallien siirtämistä osaksi opettajankoulutuksen käytäntöjä.

Keskusteluun nousi myös erilaisia vaihtoehtoja kehittämistyön tulosten yhteenkokoamista ajatellen. Myös yhteistä loppuseminaaria suunniteltiin lyhyesti. Näihin liittyvää ideointia jatketaan.

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeusasiat

Hankkeita muistutettiin, että kehitettävien tuotosten pitää olla OKM:n ohjeistusten mukaisesti avoimia. Tähän liittyviä tekijänoikeus- ja käyttöoikeusnäkökulmia avasi HY:n juristi Anni Tuomela. HY suosittelee avoimesti saataville laitettavien materiaalien suojaamista CC BY -lisenssillä. Hankkeille on toimitettu Annin esityksen kalvot, joista löytyy lisätietoa aiheesta.

Seuraava kokous

Hankejohtajien seuraava kokous järjestetään syyslukukauden alussa (elo-syyskuun vaihde). Tarkempi ajankohta sovitaan lähempänä kokousta.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 5. kokous 7.3.2019.

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi, Jari Lavonen, Anu Laine, Ulla Tuomarla, Iina Männikkö (siht.)

Ajankohtaisia asioita

7.2.2019 järjestetty opettajankoulutuksen tutkimusperustaisen kehittämisen konferenssi onnistui hyvin. Osallistujia oli runsaasti ja tapahtuma sai paljon kiitosta sekä kuulijoilta että esiintyjiltä. Iina kertoi myös hankejohtajien kokouksessa (15.1.2019) esiin nousseista asioista sekä muista hankkeiden ajankohtaisista kuulumisista ja tapahtumista. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää marraskuussa 2019 pienimuotoinen (vanhojen hankkeiden) loppuseminaari.

Talousasiat

Kaikki hankkeet (2017-2019) ovat ilmoittaneet loppuvuoden rahankäyttöön liittyvät suunnitelmansa. Todettiin, että suunnitelmien mukaan kaikki hankerahat tulee käytettyä. Neljällä hankkeella olisi tarvetta pienelle lisärahoitukselle. Ylimääräistä rahoitusta ei kuitenkaan ole jaettavissa. Hankkeita pyydetään tarkastelemaan taloustilanteitaan huolellisesti jatkossakin.

Karvin raportti

Todettiin, että on tärkeää huomioida Karvin raportin suositukset liittyen hankkeissa kehitettyjen uusien käytänteiden levittämiseen ja siirtämiseen opettajankoulutukseen.

Hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen jalkauttaminen opettajankoulutukseen

Hankkeiden kehitystyön tulokset/tavoiteltavat tulokset on koottu yhteen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Hankkeita pyydetään tarkistamaan omat tietonsa toukokuussa 2019. Lisäksi samassa yhteydessä kerätään tietoa kehittämistyön puitteissa tehdyistä tieteellisistä tutkimuksista ja julkaisuista sekä konferenssi- ja muista esityksistä. Iina on yhteydessä hankkeisiin asian tiimoilta.

Keskusteltiin, miten kehitystyön tulokset voidaan huomioida HY:ssa meneillään olevassa opetussuunnitelmauudistuksessa ja miten hankkeiden tuotoksia voitaisiin implementoida pysyvämmin koulutukseen. Hankkeiden oma aktiivinen rooli tuotosten jalkauttamisessa opetussuunnitelmien sisältöihin on tärkeää. Iinaan voi olla tarvittaessa asian tiimoilta yhteydessä.

Keskusteltiin myös hankkeiden tuotosten kokoamisesta hankekokonaisuuden nettisivuille ja OKM:n oppimateriaalipalveluun (avointen oppimateriaalien edistämisen hanke). Erityisesti keskustelussa oli tekijänoikeus- ja käyttöoikeusasiat. Palataan asiaan hankejohtajien kokouksessa.

Lisäksi keskusteltiin kuinka muita kuin HY:sta johdettuja OKM:n rahoittamia kehittämishankkeita voitaisiin huomioida jatkossa hankekokonaisuuden näkökulmasta käsin.

Seuraava kokous

Ohjausryhmän seuraava kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin (loppukevät/elokuu).

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen johtajien kokous 15.1.2019 klo 9.00-11.00

Paikalla: Kirsti Lonka, Hannu Salmi, Gunilla Holm, Kirsi Wallinheimo, Anna Parpala, Liisa Ilomäki, Tapani Innanen, Inkeri Ruokonen, Tapio Toivanen, Sanna-Kaisa Tanskanen, Risto Hotulainen, Marja Tamm, Kaisa Hahl, Kalle Juuti, Silja Lamminmäki-Vartia, Elina Fonsén, ohjausryhmän edustajana Sari Lindblom, opetuksen strategisista palveluista Maikki Naarala, hankekokonaisuuden johtaja Auli Toom, projektisuunnittelija Iina Männikkö (siht.), Tuomo Aalto, Katri Kiiliäinen

Ajankohtaisia asioita

Hankkeet ovat aktiivisesti ja runsaslukuisesti osallistuneet erilaisiin tapahtumiin ja esitelleet kehittämistyötään. Ohjausryhmän kokous järjestettiin marraskuun 2018 lopussa; käsitellyt asiat löytyvät alla olevasta muistiosta. Karvi on julkaissut 18.12.2018 raportin ”Maailman parhaiksi opettajiksi – vuosina 2016–2018 toimineen Opettajankoulutusfoorumin arviointi”. Tähän liittyen Iina välitti Jari Lavosen terveisiä. Hankkeiden on tärkeää huomioida Karvin arvioinnin suositukset; erityisesti uusien käytänteiden (myös muiden kuin HY:ssa kehitettyjen) levittäminen ja siirtäminen opettajankoulutuksen käytäntöihin on ensiarvoisen tärkeää. Karvin suositusten mukaisesti opettajankoulutusfoorumin toiminnalle on myös tulossa jatkoa. Maikki Naarala kertoi, että HY:n edustajien valinta uuteen foorumiin on käynnissä.

Konferenssi 7.2.2019

Ilmoittautuneita tällä hetkellä runsaasti; yli 120. Koska enempää osallistujia ei mahdu Minerva-torille, ilmoittautuminen on suljettu 14.1.2019. Iinalta voi kuitenkin tiedustella vapautuvia paikkoja. Jos hankkeiden omaa väkeä on ilmoittautumatta, e-lomakkeella otetaan vielä näitä ilmoittautumisia vastaan. Konferenssin ohjelma on varmistunut, tarkka aikataulu vahvistetaan tammikuun aikana. Hankkeita ohjeistettiin hanketoriin liittyen; ohjeistus lähetetty myös sähköpostitse 8.1.2019. Hankkeet (5kpl), joilla on erillinen esitys, saavat oman ohjeistuksensa Iinalta viikon 3 aikana.

Hankkeiden yhteistyö

Liisa Ilomäki kertoi oman hankkeensa näkökulmasta kokemuksia hankkeiden välisestä yhteistyöstä. Lisäksi Kirsi Wallinheimo esitteli Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom de svenska lärarutbildningarna vid Helsingfors universitet –hanketta ja Marja Tamm KAARO-verkostoa. Kaikissa puheenvuoroissa nousi esille halu tehdä yhteistyötä eri hankkeiden kanssa ja hankkeet toivoivat yhteydenottoja, mikäli muissa hankejohtajissa heräsi ajatus yhteistyön tiivistämisestä.

Oppimateriaalipalvelu

Edistääkseen julkisilla varoilla tuotettujen oppimateriaalien löydettävyyttä, avoimuutta ja saavutettavuutta, OKM on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää sähköinen avointen oppimateriaalien portaali. Kehittämishankkeissa tuotetut materiaalit on suositeltavaa tallentaa kyseiseen kansalliseen palveluun. Ennen oppimateriaalipalvelun valmistumista, tavoitteena on koota tietoa hankkeissa kehitetyistä tuotoksista hankekokonaisuuden verkkosivuille (kevät 2019). Tässä yhteydessä esiin nousi myös kysymys hankkeissa tuotettujen materiaalien tekijänoikeuksista ja käyttöoikeuksista. Iina selvittää asiaa.

Viestintäasioita

Tuomo Aalto kertoi Helsingin yliopiston suosituksista liittyen hankkeiden viestintään. Keskustelussa oli muun muassa verkkosivuihin, sosiaalisen mediaan ja hankkeiden nimiin/lyhenteisiin liittyviä näkökulmia. Tuomon esittelemät pp-diat on toimitettu hankkeille. Hankkeita pyydetään ilmoittamaan Iinalle, jos otetaan käyttöön uusia viestintäkeinoja (mm. nettisivut, hästägit).

Hankkeiden talousasiat

Katri Kiiliäinen tiedotti hankkeita talousasioista. Hän toimittaa hankkeille talousraportit vuodelta 2018 mahdollisimman nopeasti. Hankkeita (2017-2019) pyydetään tekemään suunnitelma loppuajan rahan käytöstä helmikuun 2019 loppuun mennessä. Suunnitelmat toimitetaan Iinalle, joka välittää ne eteenpäin.

Hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen jalkauttaminen käytäntöön

Kuten Karvin arvioinnissa todettiin, hankkeissa kehitettävien mallien, käytäntöjen ja muiden tuotosten jalkauttaminen käytäntöön on ensiarvoisen tärkeää. Näihin teemoihin palataan perusteellisemmin myöhemmin.

Lisäksi keskusteluun nousi teemoja (mm. digitalisaatio ja lähiopetuksen määrä), joita hankejohtajat ovat pohtineet opetustyötä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Seuraava kokous

Hankejohtajien seuraava kokous järjestetään torstaina 25.4.2019 klo 13-15. Paikka: Synteesi, 104 (Fabianinkatu 32).

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 4. kokous 26.11.2018

Paikalla: Auli Toom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi, Ulla Tuomarla, Maikki Naarala, Iina Männikkö (siht.)

Ajankohtaisia asioita

Aluksi keskusteltiin hankkeiden ajankohtaisista kuulumisista. Hankkeet ovat aktiivisesti ja runsaslukuisesti osallistuneet syksyllä 2018 opettajankoulutusfoorumin järjestämiin tapahtumiin ja Kasvatustieteiden päiville; hankkeet ovat järjestäneet myös itse tapahtumia. Osa hankkeista on tiivistänyt yhteistyötä keskenään ja myös uusia yhteistyön muotoja on löytynyt. Joissain hankkeissa on tullut henkilöstömuutoksia. Viestintä ajankohtaisista uutisista verkkosivujen kautta on ollut melko aktiivista. Kaikkien uusien hankkeiden kehittämistyö on käynnistynyt. Lisäksi keskusteltiin siitä, kuinka niitä OKM:n rahoittamia kehittämishankkeita, joita ei johdeta HY:sta käsin, mutta joissa HY on partnerina, voitaisiin huomioida jatkossa hankekokonaisuuden näkökulmasta käsin. Iina ja Maikki palaavat tähän asiaan.

Konferenssi 7.2.2019

Konferenssin järjestelytyöt ovat hyvässä vaiheessa. Tapahtuma järjestetään Minerva-torilla, ja key note-puhujaksi on lupautunut professori Viv Ellis (King’s College London). Tapahtumaan on jo kutsuttu/kutsutaan laajasti opettajankoulutuksen parissa toimivia tahoja. Tähän mennessä ilmoittautuneita on ilahduttavan paljon.

Kokouksessa päätettiin myös konferenssissa esiintyvät hankkeet. Ohjausryhmä toivoo, että viisi hanketta pitäisi esityksen (Kirsti Longan hanke; Kurt Fagerstedtin hanke; Risto Hotulaisen ja Inkeri Ruokosen hanke; Arto Kallioniemen ja Elina Fonsénin hanke; ja Sanna-Kaisa Tanskasen hanke). Esiintyvien hankkeiden valinnassa on huomioitu, että ne kattavat monipuolisesti eri tiedekuntia, koulutussuuntia ja sisältöalueita. Valitut hankkeet painottavat myös eri tavoin opettajankoulutuksen kehittämisohjelman strategisia linjauksia. Mukana on sekä vanhoja että uusia hankkeita. Muut kuin valitut viisi hanketta esittäytyvät lyhyemmin. Kaikki hankkeet ovat hanketorilla mukana.

Hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen jalkauttaminen opettajankoulutukseen

Keskusteltiin lyhyesti projektisuunnittelijan kokoamasta taulukosta, josta ilmenee hankkeiden kehitystyön tulokset/ tavoiteltavat tulokset. Tällä tavoin on mahdollista rakentaa kokonaiskuvaa siitä, mitä uutta kehittämishankkeet tuottavat opettajankoulutuksen sisältöihin ja käytäntöihin ja kuinka näitä tuloksia voidaan jalkauttaa käytännön toimintaan. Hankkeet ovat tarkistaneet/päivittäneet taulukkoon omat tietonsa; uusi päivitys kehittämistyön edetessä toukokuussa 2019. Lisäksi myöhemmin on tarkoituksena kerätä tietoa kehittämistyön puitteissa tehdyistä tieteellisistä tutkimuksista ja julkaisuista.

Keskusteltiin myös joidenkin hankkeiden välittämistä viesteistä liittyen kehitystyön tulosten jalkauttamiseen. Sovittiin, että palataan tähän teemaan hankejohtajien kokouksessa 15.1.2019.

Tutkimushanke

Auli ja Iina päivittivät lyhyesti tutkimushankkeen tämänhetkisen vaiheen. Tutkimuksen alustaviin tuloksiin palataan myöhemmin.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään tammikuun lopulla.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen johtajien kokous 6.9.2018

Paikalla: Milla Kruskopf, Hannu Salmi, Heikki Kynäslahti, Anna Parpala, Liisa Ilomäki, Tapani Innanen, Kurt Fagerstedt, Miia Kaasinen, Sanna-Kaisa Tanskanen, Arto Kallioniemi, Marja Tamm, Kaisa Hahl, Kalle Juuti, Saila Poulter, Elina Fonsén, talousasioista vastaava Katri Kiiliäinen, ohjausryhmän edustajana Sari Lindblom, hankekokonaisuuden johtaja Auli Toom, projektisuunnittelija Iina Männikkö (siht.)

Ohjausryhmän terveisiä

Aluksi Sari Lindblom ja Auli Toom toivottivat hankkeiden edustajat tervetulleiksi tapaamiseen ja uudet hankkeet tervetulleiksi osaksi hankekokonaisuutta. He kertoivat lyhyesti hankekokonaisuudesta ja sille nimetystä ohjausryhmästä sekä ohjausryhmän viimeisimmästä kokouksesta. Ohjausryhmä kannustaa hankkeita aktiiviseen yhteistyöhön ja pyrkii omalta osaltaan edistämään hankkeiden kehitystyön jalkauttamista osaksi opettajankoulutuksen käytäntöjä. Lisäksi keskusteltiin OKM:n ja opettajankoulutusfoorumin roolista osana hankkeiden kehitystyötä.

Ajankohtaisia asioita

Iina tiedotti lyhyesti hankekokonaisuuteen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

  • Ohjausryhmää on täydennetty; elokuun alusta alkaen mukana myös Anu Laine ja Ulla Tuomarla.
  • Hankekokonaisuuteen on integroitu 5 uutta OKM:n rahoittamaa kehittämishanketta. Tällä hetkellä hankekokonaisuus koostuu 12 vanhasta (2017-2019) ja 5 uudesta (2018-2020) kehittämishankkeesta.
  • OKM:n väliarvioinnit on toimitettu: kukin hanke toimitti oman väliarvioinnin, talousasiat toimitettiin kootusti ja Auli ja Iina raportoivat hankekokonaisuuden koordinaation näkökulmasta käsin.
  • Hankkeita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tulossa oleviin opettajankoulutusfoorumin tilaisuuksiin ja Kasvatustieteen päiville.
  • Viestinnän käytännöt samat kuin ennen: Iina tiedottaa hankkeille säännöllisesti sähköpostitse; hankekokonaisuuden verkkosivuja päivitetään aktiivisesti; hankkeet itse tiedottavat ajankohtaisista asioista omien kanaviensa kautta; hankkeet tekevät kaikille avoimista tapahtumistaan tapahtumailmoituksen ja lisäksi tapahtumista tieto Iinalle ja viestinnän Tuomo Aallolle.

Uusien hankkeiden esittäytymiset ja vanhojen hankkeiden kuulumiset

Uusien hankkeiden johtajat tai heidän edustajansa esittelivät kehitystyön tulevia suunnitelmia. Kaikkien uusien hankkeiden hanketyö on käynnistynyt ja käytännön järjestelyt on aloitettu.

Vanhojen hankkeiden johtajat tai heidän edustajansa kertoivat ajankohtaisia kuulumisiaan ja erityisesti siitä, mitä erityisosaamista heidän hankkeillaan on jaettavana muille hankkeille. Kaiken kaikkiaan hankkeet ovat hyvin käynnissä, niissä on tehty aktiivista ja monipuolista kehitystyötä, ja jatkosuunnitelmat tulevalle lukuvuodelle ovat hyvin selvillä.

Osahankkeiden yhteistyö

Hankkeiden välinen yhteystyö ja sen tiivistäminen koettiin tärkeäksi. Keskustelun lomassa nousi luontevasti esille uusia yhteistyöideoita ja hankekumppanuuksia. Erityisesti keskusteltiin, että olisi tärkeää, että hankkeet (erityisesti hankkeiden suunnittelijat, koordinaattorit ja tohtorikoulutettavat) osallistuisivat toisten hankkeiden järjestämiin suunnittelutapaamisiin ja muihin tapahtumiin. Tällä tavoin hyvät käytänteet ja monialainen asiantuntijuus leviäisi mahdollisimman tehokkaasti hankkeiden välillä. Todettiin, että tällaisesta toimintatavasta on jo olemassa hyviä kokemuksia. Sovittiin, että Iina kerää ja jakaa tietoa hankkeiden tapahtumista ja toimii täten linkkinä hankkeiden välillä.

Hankekokonaisuuden järjestämä tapahtuma

Iina kertoi suunnitelmista järjestää tapahtuma 7.2.2019 Siltavuorenpenkereellä. Alustavan suunnitelman mukaisesti tapahtuman avaa hankekokonaisuuden johtaja professori Auli Toom ja opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja professori Jari Lavonen. Tapahtumassa on kansainvälinen key note –luento, neljän hankkeen presentaatiot ja hanketori, jossa kaikki hankkeet pääsevät esiintymään. Illalla järjestetään yliopiston vararehtorin vastaanotto. Tapahtumasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen jalkauttaminen käytäntöön

Hankkeissa kehitettävien mallien, käytäntöjen ja muiden tuotosten jalkauttaminen käytäntöön on ensiarvoisen tärkeää. Iina on koonnut vanhojen hankkeiden väliarvioinnin pohjalta taulukon, josta ilmenee hankkeiden kehitystyön tuotokset/tavoiteltavat tuotokset. Taulukon tavoitteena on tuoda kehitystyön tulokset ja niiden hyödyntämisen kontekstit näkyväksi sekä auttaa hankkeita jäsentämään ja fokusoimaan omaa kehitystyötään hankkeen loppuajalle. Iina lähettää taulukot hankkeille täydennettäviksi viikolla 37. Taulukoiden tiedot tarkistetaan kehitystyön edetessä myös keväällä ja syksyllä 2019.

Keskusteltiin myös mahdollisuudesta koota tiedot hankkeissa kehitetyistä tuotoksista hankekokonaisuuden verkkosivuille. Tähän asiaan palataan myöhemmin. Iina ja Auli kertoivat myös lyhyesti työn alla olevasta Opettajankoulutuksen yhteisöllisestä tutkimusperustaisesta kehittämismallista, joka pyrkii kuvaamaan, miten HY:n opettajankoulutuksen kehittämishankkeet on integroitu kokonaisuudeksi ja miten tätä kokonaisuutta on koordinoitu.

Tutkimushanke

Auli ja Iina kertoivat tutkimushankkeesta, jonka avulla pyritään selvittämään, mikä merkitys kehittämishankkeilla on opettajankouluttajien ammatilliseen oppimiseen. Tähän liittyvä tutkimussuunnitelma valmis, haastatteluinstrumentin kehittäminen on työn alla ja hankejohtajien haastattelut toteutetaan syys-lokakuussa 2018. Tutkimuksen lähtökohtia ja alustavia tuloksia on tarkoitus esitellä Kasvatustieteen päivillä marraskuussa 2018.

Hankkeiden talousasiat

Talousasioista vastaava Katri Kiiliäinen tiedotti uusille ja vanhoille hankkeille talouteen liittyvistä näkökulmista. Hankkeita pyydetään olemaan mahdollisista budjetin muutoksista yhteydessä Katriin.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen hankejohtajien seuraava kokous järjestetään tiistaina 15.1.2019 klo 9.00-11.00. Tapaamisen paikka ilmoitetaan myöhemmin.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 3. kokous 27.8.2018

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi, Jari Lavonen, Ulla Tuomarla, Maikki Naarala, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.)

Ajankohtaisia asioita

Aluksi todettiin, että ohjausryhmän kokoonpanoa on laajennettu; elokuusta 2018 eteenpäin mukana on myös Ulla Tuomarla ja Anu Laine. Lisäksi todettiin, että uudet hankkeet (5 kpl) on integroitu osaksi hankekokonaisuutta, heitä on tiedotettu hankekokonaisuuden käytänteistä ja heidän tietonsa on lisätty hankekokonaisuuden verkkosivuille. Ohjausryhmä kokee tärkeänä, että uudet hankkeet eivät jää irrallisiksi, vaan pääsevät hyvin mukaan hankekokonaisuuden toimintaan. Lisäksi projektisuunnittelija kertoi, että hankkeita on aktiivisesti kannustettu osallistumaan tulossa oleviin opettajankoulutusfoorumin tilaisuuksiin, Kasvatustieteen päiville ja muihin tapahtumiin.

Väliraportointi (OKM) ja hankkeiden kuulumisia

Kaikki 12 hanketta ovat itsenäisesti ja aikataulussaan toimittaneet väliarvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriöön. Katri Kiiliäinen on raportoinut kootusti kaikkien hankkeiden talousasioista. Lisäksi Auli Toom ja Iina Männikkö ovat toimittaneet väliarvioinnin hankekokonaisuuden koordinaation näkökulmasta käsin. Väliarvioinnit on toimitettu myös ohjausryhmän jäsenille.

Todettiin yleisellä tasolla, että hankkeet ovat varsin eri vaiheissa kehitystyössä; osalla toiminta on jo loppumaisillaan, toisilla vasta kunnolla käynnistynyt. Lisäksi keskusteltiin, että hankkeiden toiminnassa on ollut mukana lukuisia sidosryhmiä ja tämän myötä hankkeiden kehitystyöllä on ollut jo tässä vaiheessa vaikutusta suurelle määrälle opettajaopiskelijoita, opettajia, opettajankouluttajia, johtajia ja muita tahoja.

Projektisuunnittelija esitteli myös lyhyesti yksittäisten hankkeiden kuulumisia väliraportoinnin tietojen pohjalta. Hankekohtaisten kuulumisten yhteydessä ohjausryhmä ideoi uusia mahdollisia hankekumppanuuksia ja yhteistyötahoja, joiden kanssa hankkeet voisivat kontaktoitua. Projektisuunnittelija on hankkeisiin yhteydessä näiden ehdotusten.

Hankkeiden välinen yhteistyö

Sekä uusien että vanhojen hankkeiden johtajien kokous järjestetään 6.9.2018. Tarkoituksena on, että uudet hankkeet esittäytyvät tapaamisessa lyhyesti. On tärkeää, että opettajankoulutuksen kehitystyössä mukana olevilla on hyvä käsitys siitä, millaista asiantuntemusta hankekokonaisuuden toimijoilla on. Tapaamisen tavoitteena on myös tiivistää ja vahvistaa hankkeiden välistä yhteistyötä ja suunnitella yhdessä hanketyön tuotosten jalkauttamista käytäntöön. Myös hankkeiden loppukauden talousasiat ovat esillä tapaamisessa.

Hankkeiden välisen yhteistyön kannalta on myös tärkeää, että hankkeet ovat tietoisia toistensa järjestämistä tapahtumista ja kehittämisseminaareista. Ohjausryhmä suosittaa, että mahdollisuuksien mukaan erityisesti hankkeiden suunnittelijat ja koordinaattorit osallistuisivat muiden hankkeiden järjestämiin tilaisuuksiin. Projektisuunnittelija kokoaa hanketapahtumien tiedot yhteen ja toimittaa niitä kootusti tiedoksi kaikille hankkeille.

Hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen juurruttaminen opettajankoulutukseen

Kuten aiemmissakin ohjausryhmän kokouksissa, myös tässä kokouksessa todettiin, että tehokkaiden keinojen löytäminen kehitystyön tulosten hyödyntämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Hankkeiden kehittämien konkreettisten tuotosten listaaminen nähtiin hyväksi keinoksi edistää tulosten jalkauttamista käytäntöön.

Projektisuunnittelija esitteli kokoamansa taulukon, josta ilmenee hankkeiden kehitystyön tulokset/ tavoiteltavat tulokset. Lisäksi taulukkoon on koottu tiedot kehitettävän tuotoksen kohderyhmästä, sisältöalueesta, toteutuksesta ja käytännön sovelluskontekstista. Tiedot on poimittu OKM:n väliraportoinnin tietojen pohjalta. Taulukkoa esitellään myös hankejohtajien kokouksessa. Hankkeilla on mahdollisuus täydentää tietoja ja lisäksi tiedot tarkastetaan keväällä 2019 kehitystyön edetessä. Keskusteluun nousi myös materiaalipankin kokoaminen hankekokonaisuuden verkkosivuille.

Auli Toom ja Iina Männikkö esittelivät lyhyesti suunnitelmiaan kehittää opettajankoulutuksen yhteisöllinen tutkimusperustainen kehittämismalli. Malli pohjautuu niihin käytäntöihin, joiden avulla HY:n opettajankoulutuksen kehittämishankkeet on integroitu kokonaisuudeksi ja miten tätä kokonaisuutta on koordinoitu ja ohjattu.

HY:n järjestämä tapahtuma

Hankekokonaisuus järjestää torstaina 7.2.2019 tapahtuman, joka esittelee Helsingin yliopistossa tehtävää opettajankoulutuksen kehittämistyötä. Tapahtuma järjestetään ainedidaktiikan symposiumia edeltävänä päivänä. Pohdittiin mahdollisuutta järjestää torstai-iltana yhteinen iltatilaisuus. Alustavasti keskusteltiin myös tapahtuman sisällöistä ja mahdollisesta key note –puhujasta. Projektisuunnittelija aloittaa tapahtumaan liittyvät käytännön järjestelyt yhdessä hankkeen johdon kanssa.

Tutkimushanke

Auli Toom ja Iina Männikkö esittelivät lyhyesti suunnitelmiaan ja aikatauluja liittyen tutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää, mikä merkitys kehittämishankkeilla on opettajankouluttajien ammatilliseen oppimiseen.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään tiistaina 6.11.2018 klo 15.00-16.00 Siltavuorenpenkereellä.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 2. kokous 18.6.2018

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi, Jari Lavonen, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.)

Osahankkeiden kuulumisia

Aluksi keskusteltiin toukokuussa järjestetystä osahankkeiden johtajien kokouksesta. Todettiin, että osahankkeiden johtajien kokousten järjestäminen on hyödyllistä myös jatkossa. Tapaamisten avulla voidaan erityisesti syventää osahankkeiden välistä yhteistyötä ja löytää uusia keinoja kehittämistyön tulosten juurruttamiseksi. Sovittiin, että osahankkeiden johtajien seuraava kokous järjestetään to 6.9.2018 klo 9.00-11.00.

Kokouskuulumisten lisäksi projektisuunnittelija kertoi millaisia tapahtumia osahankkeet ovat järjestäneet lähiaikoina. Lisäksi keskusteltiin uusista kehittämishankkeista, joille OKM on myöntänyt rahoitusta. Sovittiin, että uudet alkavat hankkeet integroidaan osaksi olemassa olevaa hankekokonaisuutta.

Viestintä

Projektisuunnittelija kertoi lyhyesti, että yliopistoviestintä on uutisoinut kehittämishankekokonaisuudesta koko yliopiston verkkosivuilla ja OKM:n Oppiminen uudistuu –blogissa on julkaistu kolme HY:n osahankkeita koskevaa blogitekstiä. Lisäksi todettiin, että hankekokonaisuuden nettisivut, erityisesti ajankohtaiset uutiset, päivittyvät aktiivisesti. Myös kaikki kokousmuistiot löytyvät myös nettisivuilta.

Väliraportointi OKM

Kokouksessa keskusteltiin OKM:n väliraportoinnin toiminnan arviointi -kyselyn vastauksista. Keskustelun pohjustukseksi projektisuunnittelija esitteli osahankkeiden saamia vastauksia ja palautteita. Todettiin, että vastaajat olivat hyvin tietoisia hankkeen tavoitteista. Lisäksi on hienoa, että osahankkeet saivat hyvät arviot yhteisöllisistä, vuorovaikutteisista ja tutkimusperustaisista toimintatavoista. Jatkossa osahankkeita kannustetaan entistä enemmän huomioimaan sidosryhmien mahdollisuus osallistua hankkeen etenemisen arviointiin. Lisäksi sovittiin, että ohjausryhmä voi tarvittaessa pyytää osahankkeiden omaa arviota sidosryhmiltä saadusta palautteesta.

Karvin järjestämä arviointityöpaja

Projektisuunnittelija kertoi kuulumisia 7.6.2018 järjestetystä arviointityöpajasta. Hankekokonaisuudesta oli laaja edustus Karvin arviointityöpajassa (10 osahanketta ja projektisuunnittelija). Sisällöllisesti työpajan keskiössä oli kehittämishankkeiden vaikuttavuus ja hankkeiden tuotosten juurruttaminen osaksi opettajankoulutuksen käytäntöjä.

Osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen juurruttaminen opettajankoulutukseen

Kokouksessa todettiin, että tehokkaiden keinojen löytäminen kehitystyön tulosten hyödyntämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Ohjausryhmän laajentamisesta keskusteltiin, jotta hankkeiden käytäntöjä voidaan vakiinnuttaa pysyvämmin osaksi opettajankoulutuksen käytäntöjä. Lisäksi sovittiin, että osahankkeilta kerätään tarkempaa tietoa kehittämistyön konkreettisista tuotoksista ja niiden potentiaalisista hyödyntämismahdollisuuksista.

Tapahtumat

Todettiin, että olemassa oleva suunnitelma tapahtumien järjestämiseksi on hyvä ja näiden pohjalta edetään tarkempaan suunnitteluun. Lisäksi ohjausryhmä kannustaa osahankkeita aktiivisesti osallistumaan syksyllä 2018 opettajankoulutusfoorumin tapahtumiin ja kasvatustieteen päiville.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään maanantaina 27.8.2018 klo 15.30-16.30 yliopiston päärakennuksessa.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen johtajien kokous 15.5.2018

Paikalla: Kirsti Lonka, Hannu Salmi, Heikki Kynäslahti (osan aikaa), Anna Parpala (osan aikaa), Tapani Innanen, Inkeri Ruokonen, Sanna-Kaisa Tanskanen, Tapio Lahtero, ohjausryhmän edustajana Sari Lindblom, opetuksen strategisista palveluista Mervi Pyyhtiä, hankekokonaisuuden johtaja Auli Toom, projektisuunnittelija Iina Männikkö (siht.)

Kehittämishankkeen kuulumisia ja osahankkeiden tilannekatsaus

Aluksi Auli Toom toivotti osahankkeiden edustajat tervetulleeksi ja kertoi lyhyesti hankekokonaisuudesta ja sille nimetystä ohjausryhmästä. Tämän jälkeen osahankkeiden johtajat tai heidän edustajansa kertoivat osahankkeiden ajankohtaisia kuulumisia ja esittelivät kehitystyön tulevia suunnitelmia. Kaikki osahankkeet ovat hyvin käynnissä. Osahankkeissa on tehty aktiivista ja monipuolista kehitystyötä, ja osahankkeiden jatkosuunnitelmat tulevaa lukuvuotta ajatellen ovat hyvin selvillä. Useassa osahankkeessa ensi syksynä 2018 kehitystyö syvenee ja kehitystyön tutkimuspohjainen arviointi on ajankohtaista.

Osahankkeiden yhteistyö

Osahankkeiden kuulumisten yhteydessä keskusteltiin luontevasti myös osahankkeiden välisestä yhteistyöstä. Keskustelussa nostettiin esille jo olemassa olevia hankekumppanuuksia ja toteutettuja yhteistyömalleja (mm. yhteiset seminaarit ja tapahtumat sekä yhteistyössä suunnitellut pedagogisten opintojen kurssit). Lisäksi osahankkeet löysivät toisistaan uusia kontakteja, joiden välistä synergiaa kehittämistyössä on mahdollista hyödyntää. Lisäksi syntyi uusia ideoita yhteistyön soveltamisesta ja syventämisestä. Sovittiin, että osahankkeiden edustajat ovat näiden ajatusten tiimoilta yhteydessä keskenään. Projektisuunnittelija toimii myös tarvittaessa linkkinä osahankkeiden välillä.

Lisäksi todettiin, että HY:n hankekokonaisuus muodostaa innostavan ja hyödyllisen asiantuntijaverkoston, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia monipuoliselle ja pitkäjänteiselle opettajankoulutuksen kehittämistyölle. Tähän liittyen todettiin myös, että on mielekästä integroida uudessa hakukierroksessa (kevät 2018) rahoitusta saavat kehittämishankkeet osaksi olemassa olevaa hankekokonaisuutta.

Viestintä

Projektisuunnittelija kertoi lyhyesti hankekokonaisuuden viestinnästä yliopiston sisällä ja ulkopuolella. Osahankkeita kannustettiin viestimään aktiivisesti osahankkeen etenemistä, tuloksista ja tapahtumista omien verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Todettiin, että usealla osahankkeella on hyvä tilanne viestinnän suhteen. Lisäksi keskusteltiin osahankkeille nimetyistä yhteyshenkilöistä ja siitä, millaisella jakelulla viestejä ja tiedotteita olisi hyvä lähettää. Sovittiin, että jos osahankkeet haluavat muutoksia tai lisäyksiä jakelulistoihin, he ovat yhteydessä projektisuunnittelijaan. Projektisuunnittelija toimittaa tiedon tarvittaessa myös ministeriöön.

Väliraportointi OKM:lle ja KARVIn arviointi

Osahankkeita muistutettiin lyhyesti OKM:n väliarvioinnista ja Karvin arviointityöpajasta sekä niihin liittyvistä päivämääristä. Sovittiin, että jokainen osahanke toimittaa väliraportoinnin tiedot OKM:n lisäksi myös projektisuunnittelijalle, joka välittää ne ohjausryhmälle.

Tapahtumat vuonna 2018-19

Osahankkeita muistutettiin syksyllä 2018 järjestettävistä opettajankoulutusfoorumin tapahtumista ja heitä kehotettiin osallistumaan näihin tapahtumiin aktiivisesti. Osahankkeita kannustettiin esiintymään myös syksyllä 2018 Kasvatustieteen päivillä. Lisäksi kerrottiin suunnitelmista järjestää omia tapahtumia helmikuussa 2019, toukokuussa 2019 ja syksyllä 2019. Suunnitelmat saivat hyvän vastaanoton. Inkeri Ruokonen lisäksi ehdotti, että toukokuun 2019 tapahtumassa voisi jakaa pedagogisia opintoja suorittaville opiskelijoille pedagogisen osaamisen kehittämisen palkintohaun palkinnot. Tämä koettiin hyvänä ideana.

Osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen vakiinnuttaminen opettajankoulutukseen

Kokouksen loppupuolella todettiin, että jatkossa on tärkeää pohtia lisää keinoja, joiden avulla osahankkeiden kehittämiä käytänteitä saataisiin vakiinnutettua osaksi opettajankoulutusta. Keskusteluun nousivat seuraavat näkökulmat: eri yksiköiden käytännöt koulutusohjelmien päivittämiseen; mahdollisuudet tehdä pedagogisia järjestelyjä tämän koulutusohjelman puitteissa; kehitystyön sisältöjen hyödyntäminen olemassa olevilla kursseilla; ja kehitettyjen käytäntöjen jatkuva päivittäminen.

Tutkimushanke

Lopuksi professori Auli Toom kertoi lyhyesti alustavia suunnitelmia tutkimushankkeesta, joka keskittyy opettajankouluttajien ammatilliseen oppimiseen kehittämishankekontekstissa.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen osahankkeiden johtajien seuraava kokous järjestetään syksyllä 2018. Tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin.

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 1. kokous 4.5.2018

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi, Jari Lavonen, Maikki Naarala, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.)

Hankekokonaisuuden ja osahankkeiden tilannekatsaus

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Aluksi keskusteltiin yleisellä tasolla hankekokonaisuudesta ja osahankkeiden kuulumisista. Projektisuunnittelija Iina Männikkö kertoi, että kaikissa osahankkeissa kehittämistyö on hyvin käynnissä ja osahankkeiden kehittämiä koulutuksia, käytänteitä ja seminaareja on toteutettu Helsingin yliopistossa sekä yhteistyökouluissa. Keskusteltiin lyhyesti myös uudesta käynnissä olevasta hankehakemuskierroksesta (kevät 2018) ja suunniteltiin, että uudet alkavat hankkeet integroidaan osaksi tätä kokonaisuutta.

Viestintä

Keskusteltiin koko hankkeen ja osahankkeiden viestinnästä yliopiston sisällä ja ulkopuolella. Todettiin, että on tärkeää, että osahankkeiden etenemistä ja aikaansaannoksia olisi mahdollista seurata osahankkeiden omien verkkosivujen kautta. Osahankkeiden näkyvyyttä on suositeltavaa vahvistaa myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi koettiin tärkeäksi, että osahankkeet ovat mahdollisimman aktiivisesti esillä opettajankoulutusfoorumin tilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa.

Väliraportointi OKM:lle ja KARVIn arviointi

Kokouksessa keskusteltiin väliraportoinnista (OKM) ja KARVIn arvioinnista. Sovittiin, että osahankkeiden johtajat tekevät väliraportoinnin itsenäisesti. Jokainen osahanke kuitenkin toimittaa väliraportoinnin sisällön myös ohjausryhmälle nähtäväksi. Lisäksi KARVIn toteuttamaan arviointiin liittyen sovittiin, että kaikki osahankkeet osallistuvat työpajaan Finlandia-talossa 7.6.2018.

Tapahtumat vuonna 2018-19

Lisäksi puhuttiin tiedossa ja suunnitteilla olevista tapahtumista. Todettiin, että osahankkeiden on tärkeää osallistua aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja erityisesti opettajankoulutusfoorumin seminaareihin. Toiveena olisi, että jokainen osahanke olisi mukana posterinäyttelyssä 29.11.2018 opettajankoulutusfoorumin päätösseminaarissa Tiedekulmassa. Osahankkeita kannustetaan esiintymään myös syksyllä 2018 Kasvatustieteen päivillä.

Kokouksessa keskusteltiin myös Helsingin yliopistossa järjestettävistä tapahtumista. Suunnitelmissa on järjestää 7.2.2019 ainedidaktiikan symposiumin yhteydessä tapahtuma, jossa osahankkeet pääsevät esittäytymään. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta järjestää toukokuussa laajempi kansainvälinen tapahtuma, johon osahankkeita pääsisi esittäytymään. Helmikuun tapahtuma toimisi osahankkeilla valmistavana tilaisuutena kansainväliseen tapahtumaan. Syksyllä 2019 järjestetään myös tapahtuma. Sovittiin, että Helsingin yliopiston suunnitelmista tapahtumien järjestämisen suhteen ollaan yhteydessä ministeriöön.

Osahankkeiden yhteistyö

Keskusteluun nostettiin myös odotukset osahankkeiden välisestä yhteistyöstä. Osahankkeet tekevät vaihtelevasti yhteistyötä keskenään. Todettiin, että osahankkeita kannustetaan entistä vahvemmin monipuoliseen yhteistyöhön. Tätä varten pyritään mahdollistamaan tilaisuuksia ja tapaamisia, jotka tukevat osahankkeiden välistä vuorovaikutusta. Todettiin, että osahankkeiden johtajien kokous järjestetään 15.5.2018.

Osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen vakiinnuttaminen opettajankoulutukseen

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen hyödyntämisestä. Ryhmä totesi, että kansallisten tai kansainvälisten tieteellisten raportointien tai julkaisujen työstäminen osana kehitystyötä on tärkeää. Lisäksi osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen jalkauttaminen osaksi pysyviä rakenteita ja koulutusohjelmia on keskeistä. Sovittiin, että asiasta keskustellaan lisää osahankkeiden johtajien kokouksessa.

Tutkimushanke

Lopuksi professori Auli Toom esitteli alustavia suunnitelmia tutkimushankkeesta, joka keskittyy opettajankouluttajien ammatilliseen oppimiseen kehittämishankekontekstissa.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään maanantaina 18.6.2018 klo 9.00 yliopiston päärakennuksessa.