Kokousmuistiot

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 2. kokous 18.6.2018

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi,  Jari Lavonen, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.)

Osahankkeiden kuulumisia

Aluksi keskusteltiin toukokuussa järjestetystä osahankkeiden johtajien kokouksesta. Todettiin, että osahankkeiden johtajien kokousten järjestäminen on hyödyllistä myös jatkossa. Tapaamisten avulla voidaan erityisesti syventää osahankkeiden välistä yhteistyötä ja löytää uusia keinoja kehittämistyön tulosten juurruttamiseksi. Sovittiin, että osahankkeiden johtajien seuraava kokous järjestetään to 6.9.2018 klo 9.00-11.00.

Kokouskuulumisten lisäksi projektisuunnittelija kertoi millaisia tapahtumia osahankkeet ovat järjestäneet lähiaikoina. Lisäksi keskusteltiin uusista kehittämishankkeista, joille OKM on myöntänyt rahoitusta. Sovittiin, että uudet alkavat hankkeet integroidaan osaksi olemassa olevaa hankekokonaisuutta.

Viestintä

Projektisuunnittelija kertoi lyhyesti, että yliopistoviestintä on uutisoinut kehittämishankekokonaisuudesta koko yliopiston verkkosivuilla ja OKM:n Oppiminen uudistuu –blogissa on julkaistu kolme HY:n osahankkeita koskevaa blogitekstiä. Lisäksi todettiin, että hankekokonaisuuden nettisivut, erityisesti ajankohtaiset uutiset, päivittyvät aktiivisesti. Myös kaikki kokousmuistiot löytyvät myös nettisivuilta. 

Väliraportointi OKM

Kokouksessa keskusteltiin OKM:n väliraportoinnin toiminnan arviointi -kyselyn vastauksista. Keskustelun pohjustukseksi projektisuunnittelija esitteli osahankkeiden saamia vastauksia ja palautteita. Todettiin, että vastaajat olivat hyvin tietoisia hankkeen tavoitteista. Lisäksi on hienoa, että osahankkeet saivat hyvät arviot yhteisöllisistä, vuorovaikutteisista ja tutkimusperustaisista toimintatavoista. Jatkossa osahankkeita kannustetaan entistä enemmän huomioimaan sidosryhmien mahdollisuus osallistua hankkeen etenemisen arviointiin. Lisäksi sovittiin, että ohjausryhmä voi tarvittaessa pyytää osahankkeiden omaa arviota sidosryhmiltä saadusta palautteesta.

Karvin järjestämä arviointityöpaja

Projektisuunnittelija kertoi kuulumisia 7.6.2018 järjestetystä arviointityöpajasta. Hankekokonaisuudesta oli laaja edustus Karvin arviointityöpajassa (10 osahanketta ja projektisuunnittelija). Sisällöllisesti työpajan keskiössä oli kehittämishankkeiden vaikuttavuus ja hankkeiden tuotosten juurruttaminen osaksi opettajankoulutuksen käytäntöjä.

Osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen juurruttaminen opettajankoulutukseen

Kokouksessa todettiin, että tehokkaiden keinojen löytäminen kehitystyön tulosten hyödyntämiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Ohjausryhmän laajentamisesta keskusteltiin, jotta hankkeiden käytäntöjä voidaan vakiinnuttaa pysyvämmin osaksi opettajankoulutuksen käytäntöjä. Lisäksi sovittiin, että osahankkeilta kerätään tarkempaa tietoa kehittämistyön konkreettisista tuotoksista ja niiden potentiaalisista hyödyntämismahdollisuuksista.

Tapahtumat

Todettiin, että olemassa oleva suunnitelma tapahtumien järjestämiseksi on hyvä ja näiden pohjalta edetään tarkempaan suunnitteluun. Lisäksi ohjausryhmä kannustaa osahankkeita aktiivisesti osallistumaan syksyllä 2018 opettajankoulutusfoorumin tapahtumiin ja kasvatustieteen päiville.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään maanantaina 27.8.2018 klo 15.30-16.30 yliopiston päärakennuksessa.

 

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen johtajien kokous 15.5.2018

Paikalla: Kirsti Lonka, Hannu Salmi, Heikki Kynäslahti (osan aikaa), Anna Parpala (osan aikaa), Tapani Innanen, Inkeri Ruokonen, Sanna-Kaisa Tanskanen, Tapio Lahtero, ohjausryhmän edustajana Sari Lindblom, opetuksen strategisista palveluista Mervi Pyyhtiä, hankekokonaisuuden johtaja Auli Toom, projektisuunnittelija Iina Männikkö (siht.)

Kehittämishankkeen kuulumisia ja osahankkeiden tilannekatsaus

Aluksi Auli Toom toivotti osahankkeiden edustajat tervetulleeksi ja kertoi lyhyesti hankekokonaisuudesta ja sille nimetystä ohjausryhmästä. Tämän jälkeen osahankkeiden johtajat tai heidän edustajansa kertoivat osahankkeiden ajankohtaisia kuulumisia ja esittelivät kehitystyön tulevia suunnitelmia. Kaikki osahankkeet ovat hyvin käynnissä. Osahankkeissa on tehty aktiivista ja monipuolista kehitystyötä, ja osahankkeiden jatkosuunnitelmat tulevaa lukuvuotta ajatellen ovat hyvin selvillä. Useassa osahankkeessa ensi syksynä 2018 kehitystyö syvenee ja kehitystyön tutkimuspohjainen arviointi on ajankohtaista.

Osahankkeiden yhteistyö

Osahankkeiden kuulumisten yhteydessä keskusteltiin luontevasti myös osahankkeiden välisestä yhteistyöstä. Keskustelussa nostettiin esille jo olemassa olevia hankekumppanuuksia ja toteutettuja yhteistyömalleja (mm. yhteiset seminaarit ja tapahtumat sekä yhteistyössä suunnitellut pedagogisten opintojen kurssit). Lisäksi osahankkeet löysivät toisistaan uusia kontakteja, joiden välistä synergiaa kehittämistyössä on mahdollista hyödyntää. Lisäksi syntyi uusia ideoita yhteistyön soveltamisesta ja syventämisestä. Sovittiin, että osahankkeiden edustajat ovat näiden ajatusten tiimoilta yhteydessä keskenään. Projektisuunnittelija toimii myös tarvittaessa linkkinä osahankkeiden välillä.

Lisäksi todettiin, että HY:n hankekokonaisuus muodostaa innostavan ja hyödyllisen asiantuntijaverkoston, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia monipuoliselle ja pitkäjänteiselle opettajankoulutuksen kehittämistyölle. Tähän liittyen todettiin myös, että on mielekästä integroida uudessa hakukierroksessa (kevät 2018) rahoitusta saavat kehittämishankkeet osaksi olemassa olevaa hankekokonaisuutta.

Viestintä

Projektisuunnittelija kertoi lyhyesti hankekokonaisuuden viestinnästä yliopiston sisällä ja ulkopuolella. Osahankkeita kannustettiin viestimään aktiivisesti osahankkeen etenemistä, tuloksista ja tapahtumista omien verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Todettiin, että usealla osahankkeella on hyvä tilanne viestinnän suhteen. Lisäksi keskusteltiin osahankkeille nimetyistä yhteyshenkilöistä ja siitä, millaisella jakelulla viestejä ja tiedotteita olisi hyvä lähettää. Sovittiin, että jos osahankkeet haluavat muutoksia tai lisäyksiä jakelulistoihin, he ovat yhteydessä projektisuunnittelijaan. Projektisuunnittelija toimittaa tiedon tarvittaessa myös ministeriöön.

Väliraportointi OKM:lle ja KARVIn arviointi

Osahankkeita muistutettiin lyhyesti OKM:n väliarvioinnista ja Karvin arviointityöpajasta sekä niihin liittyvistä päivämääristä. Sovittiin, että jokainen osahanke toimittaa väliraportoinnin tiedot OKM:n lisäksi myös projektisuunnittelijalle, joka välittää ne ohjausryhmälle.

Tapahtumat vuonna 2018-19

Osahankkeita muistutettiin syksyllä 2018 järjestettävistä opettajankoulutusfoorumin tapahtumista ja heitä kehotettiin osallistumaan näihin tapahtumiin aktiivisesti. Osahankkeita kannustettiin esiintymään myös syksyllä 2018 Kasvatustieteen päivillä. Lisäksi kerrottiin suunnitelmista järjestää omia tapahtumia helmikuussa 2019, toukokuussa 2019 ja syksyllä 2019. Suunnitelmat saivat hyvän vastaanoton. Inkeri Ruokonen lisäksi ehdotti, että toukokuun 2019 tapahtumassa voisi jakaa pedagogisia opintoja suorittaville opiskelijoille pedagogisen osaamisen kehittämisen palkintohaun palkinnot. Tämä koettiin hyvänä ideana.

Osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen vakiinnuttaminen opettajankoulutukseen

Kokouksen loppupuolella todettiin, että jatkossa on tärkeää pohtia lisää keinoja, joiden avulla osahankkeiden kehittämiä käytänteitä saataisiin vakiinnutettua osaksi opettajankoulutusta. Keskusteluun nousivat seuraavat näkökulmat: eri yksiköiden käytännöt koulutusohjelmien päivittämiseen; mahdollisuudet tehdä pedagogisia järjestelyjä tämän koulutusohjelman puitteissa; kehitystyön sisältöjen hyödyntäminen olemassa olevilla kursseilla; ja kehitettyjen käytäntöjen jatkuva päivittäminen.

Tutkimushanke

Lopuksi professori Auli Toom kertoi lyhyesti alustavia suunnitelmia tutkimushankkeesta, joka keskittyy opettajankouluttajien ammatilliseen oppimiseen kehittämishankekontekstissa.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen osahankkeiden johtajien seuraava kokous järjestetään syksyllä 2018. Tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin.

 

MUISTIO

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän 1. kokous 4.5.2018

Paikalla: Sari Lindblom (pj), Jyrki Kalliokoski, Arto Kallioniemi, Jari Lavonen, Maikki Naarala, Auli Toom, Iina Männikkö (siht.)

Hankekokonaisuuden ja osahankkeiden tilannekatsaus

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Aluksi keskusteltiin yleisellä tasolla hankekokonaisuudesta ja osahankkeiden kuulumisista. Projektisuunnittelija Iina Männikkö kertoi, että kaikissa osahankkeissa kehittämistyö on hyvin käynnissä ja osahankkeiden kehittämiä koulutuksia, käytänteitä ja seminaareja on toteutettu Helsingin yliopistossa sekä yhteistyökouluissa. Keskusteltiin lyhyesti myös uudesta käynnissä olevasta hankehakemuskierroksesta (kevät 2018) ja suunniteltiin, että uudet alkavat hankkeet integroidaan osaksi tätä kokonaisuutta.

Viestintä

Keskusteltiin koko hankkeen ja osahankkeiden viestinnästä yliopiston sisällä ja ulkopuolella. Todettiin, että on tärkeää, että osahankkeiden etenemistä ja aikaansaannoksia olisi mahdollista seurata osahankkeiden omien verkkosivujen kautta. Osahankkeiden näkyvyyttä on suositeltavaa vahvistaa myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi koettiin tärkeäksi, että osahankkeet ovat mahdollisimman aktiivisesti esillä opettajankoulutusfoorumin tilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa.

Väliraportointi OKM:lle ja KARVIn arviointi

Kokouksessa keskusteltiin väliraportoinnista (OKM) ja KARVIn arvioinnista. Sovittiin, että osahankkeiden johtajat tekevät väliraportoinnin itsenäisesti. Jokainen osahanke kuitenkin toimittaa väliraportoinnin sisällön myös ohjausryhmälle nähtäväksi. Lisäksi KARVIn toteuttamaan arviointiin liittyen sovittiin, että kaikki osahankkeet osallistuvat työpajaan Finlandia-talossa 7.6.2018.

Tapahtumat vuonna 2018-19

Lisäksi puhuttiin tiedossa ja suunnitteilla olevista tapahtumista. Todettiin, että osahankkeiden on tärkeää osallistua aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja erityisesti opettajankoulutusfoorumin seminaareihin. Toiveena olisi, että jokainen osahanke olisi mukana posterinäyttelyssä 29.11.2018 opettajankoulutusfoorumin päätösseminaarissa Tiedekulmassa. Osahankkeita kannustetaan esiintymään myös syksyllä 2018 Kasvatustieteen päivillä.

Kokouksessa keskusteltiin myös Helsingin yliopistossa järjestettävistä tapahtumista. Suunnitelmissa on järjestää 7.2.2019 ainedidaktiikan symposiumin yhteydessä tapahtuma, jossa osahankkeet pääsevät esittäytymään. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta järjestää toukokuussa laajempi kansainvälinen tapahtuma, johon osahankkeita pääsisi esittäytymään. Helmikuun tapahtuma toimisi osahankkeilla valmistavana tilaisuutena kansainväliseen tapahtumaan. Syksyllä 2019 järjestetään myös tapahtuma. Sovittiin, että Helsingin yliopiston suunnitelmista tapahtumien järjestämisen suhteen ollaan yhteydessä ministeriöön.

Osahankkeiden yhteistyö

Keskusteluun nostettiin myös odotukset osahankkeiden välisestä yhteistyöstä. Osahankkeet tekevät vaihtelevasti yhteistyötä keskenään. Todettiin, että osahankkeita kannustetaan entistä vahvemmin monipuoliseen yhteistyöhön. Tätä varten pyritään mahdollistamaan tilaisuuksia ja tapaamisia, jotka tukevat osahankkeiden välistä vuorovaikutusta. Todettiin, että osahankkeiden johtajien kokous järjestetään 15.5.2018.

Osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen vakiinnuttaminen opettajankoulutukseen

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen hyödyntämisestä. Ryhmä totesi, että kansallisten tai kansainvälisten tieteellisten raportointien tai julkaisujen työstäminen osana kehitystyötä on tärkeää. Lisäksi osahankkeissa kehitettyjen käytäntöjen jalkauttaminen osaksi pysyviä rakenteita ja koulutusohjelmia on keskeistä. Sovittiin, että asiasta keskustellaan lisää osahankkeiden johtajien kokouksessa.

Tutkimushanke

Lopuksi professori Auli Toom esitteli alustavia suunnitelmia tutkimushankkeesta, joka keskittyy opettajankouluttajien ammatilliseen oppimiseen kehittämishankekontekstissa.

Seuraava kokous

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään maanantaina 18.6.2018 klo 9.00 yliopiston päärakennuksessa.