rakenneMAT

 

Kaikilla neljällä opintosuunnalla on yhteiset perusopinnot matematiikassa. Aineopinnot matematiikassa kuuluvat myöskin kaikkiin opintosuuntiin. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan matematiikan perusopintojen lisäksi myös joko tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen - tai molempien - perusopinnot. Opintosuunnan voi valita heti opintojen alussa, mutta näin ei tarvitse tehdä. Opintosuunta on valittava viimeistään kolmannen opiskeluvuoden aikana ennen kandidaatintutkielman aloittamista. Opiskeluohjeita löydät student-guidesta sekä HOPS-Moodlesta.

Huomaa, että rakennekaavion blokkien - opintokokonaisuuksien - sisällöistä annetaan alla tiedot opetusperiodeista sekä opiskeluvuodesta johon tietty opintojakso on parhaiten sijoitettavissa. Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen on muutamilla matematiikan ja tilastotieteen kursseilla uudet aikataulut. Tiedot löytyvät täältä.

Linkki kandidaatin tutkielman ohjeisiin
Opintokokonaisuudet toisista koulutusohjelmista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa. Pääsääntöisesti maksuttomia opintoja HY:n opinto-oikeuksilla. Joitakin oman ohjelman voi suorittaa myös kesällä ja tällöin niiden koodinimi on AYMAT, ja se on täysin vastaava kyseisen MAT-suorituksen kanssa.
Vaihto-opiskelu ulkomailla

Jokaiselta opintosuunnalta voi jatkaa vähintään yhteen maisteriohjelmaan. Vaihtoehtoja on käytännössä useita, ja ne on koottu erilliselle maisteriopinnot-sivulle.

updateMAT
 

 

MAT110 Matematiikan perusopinnot

 • Matematiikan perusopinnot suoritetaan 1. opiskeluvuotena kaikilla opintosuunnilla.

MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op Pakollinen kurssi
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op P
MAT11003 Raja-arvot 5 op P
MAT11004 Differentiaalilaskenta  5 op P
MAT11005 Integraalilaskenta 5 op P

 • Opintojaksoille MAT11003, MAT11004 ja MAT11005 on vaihtoehtoinen englanninkielinen virtuaalikurssipaketti:

MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op
MAT11008 Advanced calculus 5 op

MAT210 Matematiikan aineopinnot

 • Opintokokonaisuuden laajuus matematiikan opintosuunnalla on vähintään 65 op. Tilastotieteen, ekonometrian ja tietojenkäsittelyteorian opintosuunnilla on vaihtoehtoisia matematiikan aineopintolaajuuksia. 
 • Maisterivaiheessa vakuutus- ja finanssimatematiikan erikoistumislinjalle aikovien on suositeltavaa sisällyttää kandiopintoihin kurssit: Todennäköisyyslaskenta IIa ja IIb, Tilastollinen päättely IIa ja IIb sekä Lineaariset mallit I.
 • Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja sekä matematiikan syventäviä kursseja MAST-ohjelmasta.

MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op P kaikilla opintosuunnilla ja suoritus 1. opiskeluvuotena opintojakson MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II jälkeen.
MAT21002 Sarjat 5 op P kaikilla opintosuunnilla. Vaihtoehtoinen englanninkielinen virtuaalikurssi. Lukuvuonna 2019-2020 Sarjat järjestetään poikkeuksesti sekä 1. opetusperiodissa että 4. opetusperiodissa.
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op P kaikilla opintosuunnilla
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op P
MAT21005 Topologia Ia 5 op P
MAT21006 Topologia Ib 5 op P
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op P
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op P
MAT21009 Kandidaatintutkielma 6 op P
MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21016 Johdatus lukuteoriaan 10 op
MAT21017 Joukko-opin alkeet 10 op
MAT21018 Kombinatoriikka 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op

updateMATtil

 

 • Matematiikan perusopinnot MAT110 25 op sekä matematiikan aineopinnoista joko vähintään 35 op laajuus MAT211 tai vähintään 15 op laajuus MAT011ovat pakollisia opintokokonaisuuksia.

MAT120 Tilastotieteen perusopinnot

 • Tilastotieteen perusopinnot suoritetaan 1. opiskeluvuoden aikana matematiikan perusopintojen rinnalla.

MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op Pakollinen kurssi
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op P
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op P
MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op P
MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op P

MAT220 Tilastotieteen aineopinnot

 • Tilastotieteen aineopintojen laajuus on vähintään 45 op ja opinnot suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana matematiikan aineopintojen rinnalla.
 • Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan opintoja ja tilastotieteen syventäviä opintoja MAST- ja LSI-ohjelmista. Myös tietojenkäsittelytieteen aineopintotasoiset kurssit ovat mahdollisia tilastotieteen aineopintokokonaisuudessa.

MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op P
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op P
MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op P
MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op P
MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op P
MAT22009 Lineaariset mallit II 5 op
MAT22005 Bayes-päättely 5 op P
MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I 5 op P Tämä kurssi on opetusohjelmassa ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2019-2020. Mikäli suoritusta tarvitaan jo lukuvuonna 2018-2019, suoritetaan MAST33001 Generalized linear models II.
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op P
MAT22008 Kandidaatintutkielma 6 op P

updateMATeko

 

 • Ekonometrian aineopinnot ovat Taloustieteen kandiohjelman opintoja.
 • Matematiikan perusopinnot MAT110 25 op sekä matematiikan aineopinnoista joko vähintään 35 op laajuus MAT211 tai vähintään 15 op laajuus MAT011ovat pakollisia opintokokonaisuuksia.
 • Tilastotieteen perusopinnot MAT120 25 op sekä tilastotieteen aineopinnoista 25 op (ekonometrian opintosuunnalle MAT130 Ekonometrian perusopinnot) ovat pakollisia opintokokonaisuuksia.

MAT230 Ekonometrian aineopinnot

ECOK-210 TA3a Mikrotaloustiede I 5 op P
ECOK-211 TA3b Mikrotaloustiede II 5 op P
ECOK-212 TA3c Peliteoria 5 op P
ECOK-213 TA4a Makrotaloustiede I 5 op P
ECOK-214 TA4b Makrotaloustiede II 5 op P
ECOK-215 TA4c Talouskasvu 5 op P
ECOK-280 TA8 Taloustieteen kandidaatinseminaari 4 op P
ECOK-290 TA9 Kandidaatintutkielma 6 op P

updateMATtkt

 • Tietojenkäsittelytieteen opinnot ovat Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opintoja.
 • Matematiikan perusopinnot MAT110 25 op sekä matematiikan aineopinnot vähintään 35 op laajuudella joko sisällöllä MAT211 tai sisällöllä MAT213 ovat pakollisia opintokokonaisuuksia.

TKT1 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

TKT10001 Johdatus tietokäsittelytieteeseen 5 op P
TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 5 op P
TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op P
TKT10004 Tietokantojen perusteet 5 op P
TKT10005 Tietokoneen toiminta 5 op P

MAT240 Tietojenkäsittelyteorian aineopinnot

TKT20001 Tietorakenteet ja algoritmit 10 op P
TKT20002 Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op P
TKT20003 Käyttöjärjestelmät 5 op P
TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 5 op P
TKT20005 Laskennan mallit 5 op P
TKT20013 Kandidaatintutkielma 6 op P
jompikumpi seuraavista on P
TKT20008 Tekoäly 5 op
TKT20009 Tietoturva 5 op
vähintään yksi seuraavista harjoitustöistä on P
TKT20010 Tietorakenteet ja algoritmit 4 op
TKT20011 Tietokantasovellus 4 op
TKT20012 Tietoliikenne 4 op

HOPS-Moodle

Viestintä ja kieliosaaminen 10 op

MAT20003 Äidinkielen opinnot 3 op, matematiikan ja tilastotieteen opintosuunnilla kandiseminaarin yhteydessä, tietojenkäsittelyteorian opintosuunnalla TKT50001, ekonometrian opintosuunnalla ECOK-xxxx

Toinen kotimainen kieli 3 op ja vieras kieli 4 op, katso tiedot kielikeskuksesta

Tieto- ja viestintätekniikan valmiudet 5 op

DIGI-100A tai DIGI-400A Opiskelijan digitaidot 2 op
MAT20005 Akateemiset taidot 1-2 op
TKT50003 Tietokone työvälineenä 1 op
MAT20004 Latex-kurssi 1 op

Työelämä ja asiantuntijuus 10 op, kaksi seuraavista

MAT20008 Harjoittelu matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa 5 op
MAT20009 Työelämäportfolio 5 op
MFK-M204  Matematiikkaa kaikkialla 5 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op, myös aineopintojen opintojakso
MFK-403 Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op
TKT20007 Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op