Tutkimus

Keskeisiä matematiikan tutkimusaloja Helsingin yliopistossa ovat muun muassa geometrinen ja harmoninen analyysi, matemaattinen fysiikka, matemaattinen biologia, inversio-ongelmat, matemaattinen logiikka ja stokastiikka. Tutkimusyhteistyötä tehdään kansainvälisesti johtavien tutkimusryhmien kanssa näillä aloilla. Sovellusten kautta yhteistyö ulottuu yritysten kanssa tehtävään tuotekehitykseen.

Tilastotieteen keskeisiä tutkimusaloja Helsingin yliopistossa ovat koneoppiminen, aikasarja-analyysi, biostatistiikka ja bioinformatiikka. Verkostoituneeseen tutkimusyhteistyöhön kuuluu useita soveltavia tieteenaloja. 

Keskeisiä taloustieteen tutkimusaloja Helsingin yliopistossa ovat aikasarjaekonometria, peliteoria ja soveltava mikrotalousteoria sekä makrotaloustiede. Aikasarjaekonometrisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää taloudellisten aikasarja-aineistojen mallintamiseen soveltuvia tilastollisia menetelmiä ja soveltaa niitä empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa. Peliteoriassa mallinnetaan päätöksentekoa tilanteissa, joissa optimaaliset päätökset riippuvat siitä, mitä muut tekevät. Mikrotalousteoria tutkii yksittäisen päätöksentekijän ja yhteisöjen, esimerkiksi markkinoiden, vuorovaikutusta. Makrotaloudellinen tutkimus sisältää puolestaan talouskasvun ja suhdannevaihtelujen tutkimusta.

Tietojenkäsittelyteorian kannalta keskeisiä tutkimusaloja Helsingin yliopistossa ovat etenkin datatiede, algoritmit ja tietoverkot. Millaisilla menetelmillä yritykset ja tutkijat voivat tehokkaasti hallita valtavia tietoaineistoja ja hyödyntää niitä järkevästi? Miten peruskäyttäjä saa tarvitsemansa tiedon mobiililaitteeseensa mahdollisimman sujuvasti? Tutkimusta tehdään sekä matemaattisten mallien että tietoteknisen infrastruktuurin kehittämisessä, ja eri sovellusalojen edustajat ovat kiinteästi mukana yhteistyössä.

Kandiohjeman tieteenalat ovat mukana monessa Suomen Akatemian huippuyksikössä, kuten esimerkiksi:

Kaikki meneillään olevat Helsingin yliopiston johtamat Suomen Akatemian huippuyksiköt löydät tältä sivulta.

Palkittuja alumnejamme ovat esimerkiksi