Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Nämä ohjeet koskevat vuoden 2018 hakua.

Helsingin yliopiston erityisjärjestelyjä koskevien linjausten mukaan hakijoiden yhdenvertaisuutta valintaprosessissa tuetaan erityisjärjestelyiden avulla. Valinnoissa erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija hakee tutkinnonsuoritusoikeutta samoin kuin muutkin hakijat ja hänen on osallistuttava valintaperusteissa määritellyn mukaisesti valintaprosessiin.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myös myöntää lisäaikaa. Päätöksessä erityisjärjestelyistä otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sekä valintakokeen kesto ja luonne.

Erityisjärjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella (ks. alla). Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava hakijapalveluissa viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018 kl. 15.00. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen edellä mainitun erityisjärjestelyjen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

HUOM! Jos hakija osallistuu useampaan valintakokeeseen Helsingin yliopistossa, hänen on täytettävä erityisjärjestelyhakulomake jokaisesta erikseen.

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä syistä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi liittää hakemukseen lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelyjä koskevan päätöksen.

Asiantuntijalausunnoissa tulee olla hakijan henkilötiedot, lausunnon antajan nimitiedot sekä tieto siitä, missä asemassa hän lausunnon antaa (ammatti/asiantuntijarooli). Lisäksi liitteessä tulee olla lausunnon päiväys.

Esteetöntä tilaa tarvitsevan hakijan (esim. pyörätuolia käyttävän) ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta, mutta hän on velvollinen kertomaan tarpeestaan, jotta esteetön sali voidaan varmasti järjestää. Jos hakija tarvitsee henkilökohtaisen avustajan, hänen täytyy järjestää tämä avustaja itse ja tiedottaa yliopistoa, jos tulee kokeeseen henkilökohtaisen avustajan kanssa/saattamana. Erityisjärjestelylomakkeen avulla näistä seikoista voi ilmoittaa hakijapalveluihin (ks. yhteystiedot alla) viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018 kl. 15.00. Näin ne voidaan ottaa huomioon valintakoesalien jaon suunnittelussa.

Mikäli kokeessa käytetään optisesti luettavaa lomaketta, ja hakija ei pysty täyttämään sellaista käsin, hakijan täytyy hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä.

HUOM! Lisäaikaa myönnetään aina kokeen loppuun.

 Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa erityisjärjestelyjä saaneeseen hakijaan sovelletaan samoja perusteita kuin muihin hakijoihin. Tietoa terveydentilasta tai erityisjärjestelyistä ei liitetä koesuoritukseen tai välitetä kokeen tarkastajalle.

 

Alla olevat valintakokeet järjestetään yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa. Koulutusten valtakunnalliset ohjausryhmät ovat päättäneet seuraavista linjauksista:

VA­KA­VA-ver­kos­ton (val­ta­kun­nal­li­nen kas­va­tusa­lan va­lin­tayh­teis­työ­ver­kos­to) yh­tei­nen va­lin­ta­koe

Jos hakija tarvitsee aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa (esim. aineisto word-tiedostona, tehtävät pistekirjoituksella, irtopöytä, kirjuriapu, lisäaika), on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen.

Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunto ei vanhene. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös.

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää enintään 60 minuuttia.

Erityisjärjestelyitä ei tarvitse hakea uudestaan mahdolliseen soveltuvuuskokeeseen, vaan yliopistot vaihtavat tietoja VAKAVA-kokeeseen myöntämistään erityisjärjestelyistä. Jos et tarvitse erityisjärjestelyitä VAKAVA-kokeeseen, mutta koet tarvitsevasi erityisjärjestelyitä soveltuvuuskokeeseen, niin ota yhteys soveltuvuuskoekutsun lähettäneeseen yliopistoon heti kutsun saamisen jälkeen.

Oikeustiede (suomenkielinen yhteisvalinta)

(Dessa regler gäller inte det svenskspråkiga urvalsprovet i juridik, se den svenskspråkiga sidan)

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Lisäajan määrä on kaksi tuntia. Hakemus toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa.

Lää­ke­tie­teel­li­sen alan va­lin­ta­ko­keet (lää­ke­tie­teen yhteisvalinta, ham­mas­lää­ke­tie­teen yhteisvalinta, eläin­lää­ke­tie­teen valintayhteistyö)

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

Lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen myönnetään vaan vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksensa liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa hakevien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia.

Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen. 

Eläinlääketiedettä koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan Helsingin yliopistoon.

Biologia (yhteisvalinta)

Hakemus erityisjärjestelyistä toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa.

Farmasia (valintakoeyhteistyö)

Farmasian valintakokeessa lisäaikaa voidaan myöntää enintään 30 minuuttia.

 

Hakemuslomakkeen tulee olla perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa 28.3.2018 kl. 15.00 mennessä.

Erityisjärjestelyjen hakemuslomake

Saat dokumentin auki komennoilla Open > sivun yläkulmassa: näytä >muokkaa dokumentti (open>view>edit document).

Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se liitteineen osoitteeseen:
Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

tai tuo se osoitteeseen: Fabianinkatu 33, 1. kerros. Käänny aulassa heti vasemmalle ja jätä kuori harmaaseen postilaatikkoon jossa teksti: Hakijapalvelut/Ansökningsservicen/Admission Services

Kuoren päälle merkintä ”Erityisjärjestelyt”.

HUOM. Liitteiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita. Liitteitä ei palauteta.

Yliopisto voi evätä hakijalta erityisjärjestelyt, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Erityisjärjestelyjä koskevaan ratkaisuun saa hakea muutosta opiskelijaksi valitsemista koskevan päätöksen yhteydessä. Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyiden myöntämisestä kirjeitse.

Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Suosittelemme että et käytä sähköpostia viestinnässä hakijapalveluiden kanssa muuten kuin tiedustellaksesi menettelystä yleisellä tasolla. Sen sijaan voit ottaa yhteyttä hakijapalveluihin puhelimitse.

Rekisteriseloste