Alumneille

Tiedekunta vaikuttaa myös alumniensa kautta. Alumnien verkosto ulottuu laajalle oikeudellisen elämän eri alueille samoin kuin sen ulkopuolelle. Alumnejamme työskentelee merkittävissä tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tiedekunta tekee tiivistä yhteistyötä alumnien kanssa. Tästä esimerkkinä ovat ns. Käytännön taidot -kurssit, joilla opettajina ovat tiedekunnan ulkopuolella työskentelevät juristit. He toimivat myös tärkeinä linkkeinä työelämään ja välittävät opiskelijoille arvokasta käytännön tietoa ja kokemusta.

Myös jatkuva oppiminen kytkee käytännön juristit yhä tiiviimmin yliopistoon. Tiedekunnan täydennyskoulutus tarjoaa mahdollisuudet osaamisen päivittämiseen ja täydentämiseen sekä vakiintuneiden ajatusten tuulettamiseen ja uusien polkujen etsimiseen.  

Alumnitoiminnassa tärkeintä on yhteenkuuluvuus: sen avulla eri aikoina opiskelleet voivat pitää yhteyttä yliopistoonsa ja toisiinsa. Yliopistolle alumnit ovat voimavara ja rikkaus, sillä juuri heidän välityksellään yliopiston vaikuttavuus suurelta osalta toteutuu. Samalla toiminnassa näkyy, että alumnit arvostavat sitä, mitä ovat yliopistoltaan saaneet.

Yliopisto elää alumneista