Apteekkiharjoittelu

Farmasian opiskelijoiden harjoittelu tapahtuu opetusapteekeissa, joita ovat Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen, Itä-Suomen yliopiston Apteekki sekä tiedekunnan tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit. Harjoittelusta vastaa kussakin apteekissa apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Opetusapteekkiharjoittelun tavoitteena on ohjata opiskelijoita soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Harjoittelun aikana opiskelijat oppivat sellaisia taitoja ja käytännön valmiuksia, joita on tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa toimintaympäristössä.

 

 

Harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa eri lukuvuosien aikana. Ensimmäinen harjoittelujakso on toisen opiskeluvuoden maalis-kesäkuussa ja toinen harjoittelujakso on kolmannen opiskeluvuoden marras-tammikuussa. Toinen kolmen kuukauden harjoittelujaksoista voidaan suorittaa sairaala-apteekissa. Harjoittelusta enintään kolme kuukautta on mahdollista suorittaa ulkomailla apteekissa tai sairaala-apteekissa. Vähintään kolme kuukautta apteekkiharjoittelusta tulee suorittaa avoapteekissa Suomessa.

Harjoitteluun lähteville järjestetään kolme infotilaisuutta, joissa annetaan tarkempaa tietoa harjoittelusta. Infotilaisuudet ovat pakollisia. Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itsenäisesti ja ilmoittavat siitä tiedekuntaan (tarkemmat ohjeet harjoittelun Moodle-alueella)Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee toimittaa todistus suoritetusta harjoittelusta  tiedekuntaan opintopisteiden saamiseksi.

Harjoittelujaksot
1. harjoittelu 11.3.-7.6.2019 (13 viikkoa)
2. harjoittelu 28.10.2019 -24.1.2020 (13 viikkoa)

Keskelle harjoittelua sattuvat pyhäpäivät eivät pidennä harjoittelua. Sairaspoissaolot enintään 6 työpäivää / 3 kk.

Edeltävät opinnot ennen harjoittelua

Ennen harjoittelujaksoja opiskelijoiden on suoritettava hyväksytysti erikseen nimetyt opintojaksot. Vaaditut opinnot antavat opiskelijoille valmiudet harjoittelussa toimimiseen, tukevat mielekästä harjoittelua sekä edesauttavat asiakasturvallisuutta. Tiedekunta vahvistaa opiskelijan harjoitteluun lähdön vasta, kun vaaditut opinnot on suoritettu.

Ennen harjoitteluun lähtöään jokaisen opiskelijan tulee suorittaa vähintään seuraavat opintojaksot:

Huomaathan, että WebOodi toimii parhaiten tuetuilla selaimilla: Mozilla Firefox 18 tai uudempi, Internet Explorer 11 tai uudempi, Safari 6 tai uudempi, Google Chrome 23 tai uudempi.

Työkirjat toimivat apuna perehdytettäessä opiskelijoita apteekin toiminnan eri osa-alueisiin ja ne ovat keskeinen osa harjoittelua. Työkirjan tehtävien tekemiseen käytettävästä työajasta on hyvä sopia HOPS:n laatimisen yhteydessä. Osa tehtävistä on sellaisia perehdytystehtäviä, jotka käydään apteekissa yhdessä vastuuhenkilön kanssa läpi ja kuitataan samalla suoritetuiksi. Osassa tehtäviä painotetaan oikean tietämyksen hallintaa, mutta keskeisintä työkirjan tehtävien tekemisessä on opiskelijan oma pohdinta. Osaa työkirjojen tehtävistä hyödynnetään tiedekunnan opetuksessa.

Erilaisista opetussuunnitelmista johtuen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnalla, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella sekä Åbo Akademilla on erilaiset työkirjat harjoittelujaksoille.

Harjoittelu on yhteinen oppimiskokemus sekä opiskelijalle että opetusapteekin henkilökunnalle, minkä vuoksi työkirjan tehtäviä on tärkeää käydä yhdessä läpi.

Proviisoriksi tai farmaseutiksi Suomessa opiskeleva tai ulkomailla vastaavaan ammattiin opiskeleva, joka on suorittanut hyväksytysti yliopiston määräämät perus- ja aineopinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi suorittaessaan opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua tai ensimmäisen harjoittelujakson suoritettuaan tilapäisesti toimia apteekissa, sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa farmaseutin tehtävässä laillistetun farmaseutin tai proviisorin johdon ja valvonnan alaisena. (104/2008) 3c §

Yliopisto ilmoittaa Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan ne opiskelijat, jotka lähtevät suorittamaan opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Valvira merkitsee farmasian opiskelijat terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Lisätietoja Valviran sivuilla.

Valvira tulkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lainsäädäntöä siten, että henkilön tulee olla aktiivinen opiskelija voidakseen toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Ollakseen aktiivinen opiskelija, henkilön tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi yliopistoon. Valviran ohjeistuksen mukaan yliopiston tulee ilmoittaa Valviraan kaikki poissaoleviksi ilmoittautuneet tai kirjoilta poistetut opiskelijat, jotka on aiemmin merkitty Terhikki-rekisteriin. Poissaolotiedot ilmoitetaan Valviraan kaksi kertaa lukuvuodessa, lukukausien ilmoittautumisaikojen umpeuduttua. Ilmoittamisajankohdat ovat kevätlukukaudella helmikuussa ja syyslukukaudella lokakuussa.  Opintojen keskeyttäminen poistaa myös oikeuden toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. Keskeyttämisen rekisteröinti Terhikki-rekisteriin tehdään Valvirassa yliopiston ilmoituksen perusteella.

Näin ollen poissaoleviksi ilmoittautuneiden tai ilmoittautumatta jättäneiden oikeus toimia väliaikaisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä (ns. oppilaan oikeuksilla) lakkaa, kunnes he ovat jälleen ilmoittautuneet läsnäoleviksi ja heidät on lisätty uudestaan Terhikki-rekisteriin farmasian opiskelijoiksi.  Kaikkien farmasian opiskelijoiden, jotka 1. harjoittelujakson suoritettuaan haluavat työskennellä ns. oppilaan oikeuksin on siten ilmoittauduttava yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi.

Oppilas voi hakea itselleen varmennekorttia vasta, kun 1. harjoitteluun vaadittavat opinnot on suoritettu ja yliopisto on lähettänyt tiedot Valviralle. Varmennekorttitilauksen edellytyksenä on, että ammattioikeustiedot (farmasian opiskelija) löytyvät Valviran Terhikki-rekisteristä. Ennen kortin tilaamista omien tietojen löytyminen tulee varmistaa JulkiTerhikistä.

 

Opetusapteekkilupa on apteekkilupakohtainen. Apteekkarin on haettava uusi lupa, jos hän siirtyy uuteen apteekkiin.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Åbo Akademin opetusapteekiksi haetaan kuhunkin erikseen omalla hakemuksella. Hakemuksen lisäksi täytetään taustatietolomake (e-lomake alla), joka on yhteinen kaikille opetusyksiköille. Näin ollen lupaa haetaan jokaisesta tiedekunnasta erikseen, mutta taustatietoja koskeva lomake tarvitsee täyttää vain kerran.

Ennen opetusapteekkiluvan hakemista opetusapteekkien vastuuhenkilöiden tulee perehtyä materiaaleihin oppilaan ohjauksesta

1) Täytä e-lomake taustatiedoista Tietoja opetusapteekista. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Åbo Akademi käyttävät samaa lomaketta. Lomakkeella kerätään tietoja apteekista opetusapteekkihakemuksen tueksi. Tietojen avulla kartoitetaan oppilaan ohjauksen käytänteitä apteekissa (muun muassa oppilaan ohjaamisen jakaminen henkilökunnan kesken, oppilaan perehdytys, HOPSin laatiminen ja palautekeskustelut oppilaan ja ohjaajan välillä). Osa lomakkeen tiedoista voidaan apteekkarin suostumuksella antaa opiskelijoille tiedoksi heidän etsiessään itselleen opetusapteekkia harjoittelujakson ajaksi.

 

2) Täytä yllä oleva opetusapteekkilupahakemuslomake ja toimita se siihen koulutusyksikköön, jonka opetusapteekkilupaa haet. Hakemuksen voi toimittaa postitse allekirjoitettuna tai sähköpostilla hakemuslomakkeessa mainittuihin osoitteisiin.

Hakemus käsitellään siinä koulutusyksikössä, johon opetusapteekkilupaa haetaan. Tarvittaessa hakemukseen tai taustatietoihin voidaan pyytää täydennystä tai lisäselvitystä. Hakemuksen hyväksymisestä toimitetaan apteekkarille tieto kirjallisesti.

Tietojen muutos

Opetusapteekki voi ilmoittaa esim. toimintaansa koskevasta tai harjoitteluvastuuhenkilön/henkilöiden tietojen muutoksesta ottamalla yhteyttä apteekkiharjoittelusta vastaavaan yliopisto-opettajaan.

Apteekin harjoitteluvastuuhenkilönä toimii apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Perehdy Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Åbo Akademin yhteiseen opetusapteekkiharjoittelua käsittelevään esitteeseen:

sekä oppaaseen, jossa käsitellään tarkemmin mm. harjoittelun aikana oppimista, työkirjoja, HOPSia, harjoittelun käytännön asioita, palautteen antamista sekä koulutustilaisuuksia: 

Opetusapteekkien harjoitteluvastuuhenkilöille järjestetään Opetusapteekkien perehdytyspäivä ja Opetusapteekkien neuvottelupäivä vuoroin Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoa tilaisuuksista löytyy koulutusyksiköiden internetsivuilta. 

Sähköpostilista

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan opetusapteekkien sähköpostilistan tarkoituksena on helpottaa harjoitteluun liittyvää tiedottamista tiedekunnasta opetusapteekeille. Opetusapteekkiluvan myöntämisen yhteydessä apteekin sähköpostiosoite lisätään automaattisesti sähköpostilistalle.

Sähköpostilistalle liittyminen

Mikäli haluatte liittyä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan sähköpostilistalle, lähettäkää asiasta viestiä apteekkiharjoittelusta vastaavalle yliopisto-opettajalle. Ilmoittakaa viestissänne se osoite, johon haluatte ohjata sähköpostilistalle tulevat viestit. Sähköpostiosoitteeksi kannattaa valita sellainen osoite, jota mahdollisimman moni harjoittelun vastuuhenkilö opetusapteekissa pääsee lukemaan eikä yksittäisen henkilön poissaolo aiheuta katkoksia tiedonkulussa.

Sähköpostilistalta eroaminen

Mikäli haluatte, että sähköpostiinne ei tule enää opetusapteekeille tarkoitettuja viestejä, ottakaa yhteyttä apteekkiharjoittelusta vastaavaan yliopisto-opettajaan. Ilmoittakaa viestissä sähköpostiosoite, jonka ilmoititte liittyessänne listalle.

Perehdytyspäivä on suunnattu erityisesti uusille opetusapteekkien harjoitteluvastuuhenkilöille, mutta kaikki oppilaan ohjauksesta kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita.

Koulutuspäivän tarkoituksena on perehdyttää osallistujat opetusapteekkiharjoittelujaksojen tavoitteisiin, opiskelijoiden odotuksiin ja kokemuksiin, koulutusyksiköiden käytänteisiin sekä erilaisiin työkaluihin hyvän ohjaamisen ja opiskelijan oppimisen edistämiseksi.

Koulutuspäivä järjestetään vuoroin Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Perehdytyspäivä järjestettiin 5.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa, Kuopiossa. Tilaisuus on maksuton (matkat ja ruokailu omakustanteinen). Tarkemmat tiedot tilaisuudesta UEF:n sivuilta: http://www.uef.fi/web/farmasia/opetusapteekkien-perehdytyspaiva.

Perehdytyspäivän järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos ja Åbo Akademi Farmaci.

 

Opetusapteekkien neuvottelupäivä järjestetään Itä-Suomen yliopistossa, Kuopiossa 22.5.2019 klo 10-16. Tänä vuonna teemana on lääkitysturvallisuus ja sen parantaminen. Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan Itä-Suomen yliopiston sivuilla: https://www.uef.fi/web/farmasia/opetusapteekkien-neuvottelupaivat.

Neuvottelupäivä on suunnattu kaikille oppilaan ohjauksesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä Kuopiossa tai etänä omalta tietokoneelta. Tilaisuus on maksuton. Osallistujat kustantavat itse matkat ja ruokailun. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 15.5.2019 mennessä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22774/lomake.html.

Neuvottelupäivän järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos ja Åbo Akademi Farmaci.

Tervetuloa osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun!

Vuodesta 1992 lähtien jaettu Vuoden opetusapteekki -tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain apteekille, jossa farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla.

Valintaperusteet ja vuoden opetusapteekiksi valitut

Tule mukaan farmasian tiedekunnan LHA-tutorverkostoon!

Helsingin yliopiston farmasian koulutusohjelmauudistuksen yhtenä tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden lääkehoidon arviointiosaamista. Tähän liittyen uudistettiin myös tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Harjoittelujaksoihin sisältyy oppimistehtäviä, joiden avulla opiskelijat oppivat lukemaan asiakkaiden lääkelistoja sekä soveltamaan farmakoterapeuttista tietoa lääkehoidon arviointiin ja lääkeneuvontaan.  

Toisessa harjoittelujaksossa on asiakastapaukseen perustuva lääkehoidon arviointitehtävä.  Perehdyttäjänä toimii farmaseutti tai proviisori, jolla on lääkehoidon arviointipätevyys (LHA-asiantuntijuus, LHKA- tai osastofarmasian erityispätevyys). Osalle opiskelijoista tällainen perehdyttäjä löytyy omasta harjoittelupaikasta, mutta osalle tarvitaan perehdyttäjä muualta. Perehdyttämisen voi tehdä myös etäyhteyden välityksellä.

Edut LHA-perehdyttäjälle

 • Tutorit saavat omat kevyttunnukset tutoreiden Moodle-alueelle. Tunnuksilla on myös pääsy Helsingin yliopiston tietokantoihin, kuten:
  • Terveysporttiin
   • Oppikirjat, verkkokurssit
   • Tietokannat (mm. Renbase ja Lääkärin tietokannat)
  • Tieteellisiin artikkeleihin
  • E-kirjoihin (mm. runsaasti lääketieteen oppikirjoja)
  • Sanakirjoihin (MOT)
 • Opiskelijat antavat mahdollisuuden lisätä yhteistyötä oman toiminnan kannalta tärkeiden yhteistyötahojen kanssa (esim. hoivakodit)
 • Opiskelijoiden tekemät arviointitapaukset lisäävät arviointipalvelun tunnettuutta
 • Tutorointi voidaan hyväksi lukea erityispätevyyttä päivitettäessä (yhden opiskelijan tutorointi korvaa erityispätevyyden uusimiseksi vaadittavista 5 tapauksesta)

Liity tutorverkostoon e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71388/lomake.html.

Harjoittelusta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen.

Harjoitteluun liittyvistä käytännön järjestelyistä tiedekunnassa vastaa yliopisto-opettaja Katja Pitkä (katja.pitka(at)helsinki.fi, p. 02941 58752).

Työtodistuksiin, harjoitteluvahvistuksiin ja opintosuorituksiin liittyvät asiat: viikki-student(at)helsinki.fi.