Apteekkiharjoittelu

Farmasian opiskelijoiden harjoittelu tapahtuu opetusapteekeissa, joita ovat Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen, Itä-Suomen yliopiston Apteekki sekä tiedekunnan tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit.

Harjoittelusta vastaa kussakin apteekissa apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Opetusapteekkiharjoittelun tavoitteena on ohjata opiskelijoita soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Harjoittelun aikana opiskelijat oppivat sellaisia taitoja ja käytännön valmiuksia, joita on tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa toimintaympäristössä.

Harjoittelujaksot ja edeltävät opinnot

Harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa eri lukuvuosien aikana. Ensimmäinen harjoittelujakso on toisen opiskeluvuoden maalis-kesäkuussa ja toinen harjoittelujakso on kolmannen opiskeluvuoden marras-tammikuussa. Toinen kolmen kuukauden harjoittelujaksoista voidaan suorittaa sairaala-apteekissa. Harjoittelusta enintään kolme kuukautta on mahdollista suorittaa ulkomailla apteekissa tai sairaala-apteekissa. Vähintään kolme kuukautta apteekkiharjoittelusta tulee suorittaa avoapteekissa Suomessa.

1. Harjoitteluun lähteville järjestetään kolme infotilaisuutta, joissa annetaan tarkempaa tietoa harjoittelusta. Infotilaisuudet ovat pakollisia. Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itsenäisesti ja ilmoittavat siitä tiedekuntaan (tarkemmat ohjeet harjoittelun Moodle-alueella). Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee toimittaa todistus suoritetusta harjoittelusta sekä palauttaa työkirjan tehtävät tiedekuntaan opintopisteiden saamiseksi.

Har­joit­te­lu ul­ko­mail­la

Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa, joista toinen voidaan suorittaa enintään kolme kuukautta kestävänä jaksona sairaala-apteekissa. Lisäksi on mahdollista harjoitella enintään kolme kuukautta ulkomailla jonkin toisen Pohjoismaan tai Euroopan Unioniin (EU) tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan avohuollon apteekissa tai sairaala-apteekissa. Mahdollisuudesta suorittaa osa harjoittelusta EU:n ulkopuolisen maan apteekissa tai sairaala-apteekissa on neuvoteltava erikseen apteekkiharjoittelusta vastaavan yliopisto-opettajan kanssa.

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun tulee lisäksi vastata osaamistavoitteiltaan Suomessa suoritettavaa tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Harjoitteluvastuuhenkilönä harjoitteluapteekissa toimii apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Harjoittelujaksot lv. 2024-25

1. harjoittelu 10.3.-6.6.2025 (13 viikkoa)
2. harjoittelu 28.10.2024-24.1.2025 (13 viikkoa)

Keskelle harjoittelua sattuvat arkipyhät eivät ole vapaita, mikäli työsuhde on arkipyhän tullessa kestänyt alle 2 kuukautta. Sairaspoissaolot enintään 6 työpäivää / 3 kk.

Edeltävät opinnot ennen harjoittelua

Ennen harjoittelujaksoja opiskelijoiden on suoritettava hyväksytysti erikseen nimetyt opintojaksot. Vaaditut opinnot antavat opiskelijoille valmiudet harjoittelussa toimimiseen, tukevat mielekästä harjoittelua sekä edesauttavat asiakasturvallisuutta. Tiedekunta vahvistaa opiskelijan harjoitteluun lähdön vasta, kun vaaditut opinnot on suoritettu.

Ennen harjoittelua suoritettavat opintojaksot löytyvät kunkin harjoittelun opintojaksokuvauksesta Sisusta:

Työkirjat

Työkirjat toimivat apuna perehdytettäessä opiskelijoita apteekin toiminnan eri osa-alueisiin ja ne ovat keskeinen osa harjoittelua. Osa tehtävistä on sellaisia perehdytystehtäviä, jotka käydään apteekissa yhdessä sopivan vastuuhenkilön kanssa läpi ja kuitataan samalla suoritetuiksi. Osassa tehtäviä painotetaan oikean tietämyksen hallintaa, mutta keskeisintä työkirjan tehtävien tekemisessä on opiskelijan oma pohdinta. Osan tehtävistä opiskelijat palauttavat arvioitavaksi yliopistolle.

Erilaisista opetussuunnitelmista johtuen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnalla, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella ja Åbo Akademilla on erilaiset työkirjat harjoittelujaksoille.

Harjoittelu on yhteinen oppimiskokemus sekä opiskelijalle että opetusapteekin henkilökunnalle, minkä vuoksi työkirjan tehtäviä on tärkeää käydä yhdessä läpi ja niiden tekemiseen tulee varata työaikaa. Työkirjan tehtävien tekemiseen käytettävästä työajasta on hyvä sopia HOPS:n laatimisen yhteydessä.

1. harjoittelujakson työkirja

1. harjoittelujakso avoapteekissa (2. lukuvuoden maalis-kesäkuu)

2. harjoittelujakson työkirja

2. harjoittelujakso avoapteekissa (3. lukuvuoden marras-tammikuu)

Työskentely oppilaan oikeuksilla

Proviisoriksi tai farmaseutiksi Suomessa opiskeleva tai ulkomailla vastaavaan ammattiin opiskeleva, joka on suorittanut hyväksytysti yliopiston määräämät perus- ja aineopinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi suorittaessaan opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua tai ensimmäisen harjoittelujakson suoritettuaan tilapäisesti toimia apteekissa, sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa farmaseutin tehtävässä laillistetun farmaseutin tai proviisorin johdon ja valvonnan alaisena. (104/2008) 3c §

Yliopisto ilmoittaa Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan ne opiskelijat, jotka lähtevät suorittamaan opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Valvira merkitsee farmasian opiskelijat terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Lisätietoja Valviran sivuilla.

Valvira tulkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lainsäädäntöä siten, että henkilön tulee olla aktiivinen opiskelija voidakseen toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Ollakseen aktiivinen opiskelija, henkilön tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi yliopistoon. Valviran ohjeistuksen mukaan yliopiston tulee ilmoittaa Valviraan kaikki poissaoleviksi ilmoittautuneet tai kirjoilta poistetut opiskelijat, jotka on aiemmin merkitty Terhikki-rekisteriin. Poissaolotiedot ilmoitetaan Valviraan kaksi kertaa lukuvuodessa, lukukausien ilmoittautumisaikojen umpeuduttua. Ilmoittamisajankohdat ovat kevätlukukaudella helmikuussa ja syyslukukaudella lokakuussa.  Opintojen keskeyttäminen poistaa myös oikeuden toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. Keskeyttämisen rekisteröinti Terhikki-rekisteriin tehdään Valvirassa yliopiston ilmoituksen perusteella.

Näin ollen poissaoleviksi ilmoittautuneiden tai ilmoittautumatta jättäneiden oikeus toimia väliaikaisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä (ns. oppilaan oikeuksilla) lakkaa, kunnes he ovat jälleen ilmoittautuneet läsnäoleviksi ja heidät on lisätty uudestaan Terhikki-rekisteriin farmasian opiskelijoiksi.  Kaikkien farmasian opiskelijoiden, jotka 1. harjoittelujakson suoritettuaan haluavat työskennellä ns. oppilaan oikeuksin on siten ilmoittauduttava yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi.

Varmennekortti

Oppilas voi hakea itselleen varmennekorttia, kun 1. harjoitteluun vaadittavat opinnot on suoritettu ja yliopisto on lähettänyt tiedot Valviraan. Varmennekorttitilauksen edellytyksenä on, että ammattioikeustieto (farmasian opiskelija) löytyy Valviran Terhikki-rekisteristä. Ennen kortin tilaamista omien tietojen löytyminen tulee varmistaa JulkiTerhikistä.

Opetusapteekkilupa

Opetusapteekkilupa on apteekkilupakohtainen. Apteekkarin on haettava uusi lupa, jos hän siirtyy uuteen apteekkiin.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Åbo Akademin opetusapteekiksi haetaan yhteisellä sähköisellä hakemuksella.

1. Ennen opetusapteekkiluvan hakemista opetusapteekkien vastuuhenkilöiden tulee perehtyä materiaaleihin oppilaan ohjauksesta (Seuraava osio). 

2. Sähköisen hakemuslomakkeen täyttäminen: Lomakkeella kerättyjen tietojen avulla kartoitetaan oppilaan ohjauksen käytänteitä apteekissa (muun muassa oppilaan ohjaamisen jakaminen henkilökunnan kesken, oppilaan perehdytys, HOPSin laatiminen ja palautekeskustelut oppilaan ja ohjaajan välillä). Osa lomakkeen tiedoista voidaan apteekkarin suostumuksella antaa opiskelijoille tiedoksi heidän etsiessään itselleen opetusapteekkia harjoittelujakson ajaksi.

Hakemus käsitellään siinä koulutusyksikössä, johon opetusapteekkilupaa haetaan.

3. Vahvistus opetusapteekkilupahakemuksen lähettämisestä sekä hakemuksen käsittelystä lähetetään lomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa hakemuksen tietoihin voidaan pyytää täydennystä tai lisäselvitystä.

4. Hakemuksen hyväksymisestä toimitetaan apteekkarille tieto sähköpostitse.

 

Tietojen muutos

Opetusapteekki voi ilmoittaa esim. toimintaansa koskevasta tai yhteystietojen muutoksesta ottamalla yhteyttä harjoittelustava vastaavaan yliopisto-opettajaan (ks. yhteystiedot sivun lopusta).

Oppilaan ohjaus

Apteekin harjoitteluvastuuhenkilönä toimii apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Perehdy Opetusapteekkiharjoittelun käytännöt -oppaaseen, joka on tietopaketti harjoitteluun liittyvistä asioista. Oppaassa käsitellään tarkemmin mm. harjoittelun aikana oppimista, HOPSia, työkirjoja, harjoittelun käytännön asioita, palautteen antamista sekä opetusapteekeille järjestettäviä koulutustilaisuuksia.

Harjoitteluvastuuhenkilöille

Opetusapteekkien harjoitteluvastuuhenkilöille järjestetään Opetusapteekkien perehdytyspäivä 

ja Opetusapteekkien neuvottelupäivä vuoroin Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoa tilaisuuksista löytyy koulutusyksiköiden internetsivuilta. 

Säh­kö­pos­ti­lis­ta

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan opetusapteekkien sähköpostilistan tarkoituksena on helpottaa harjoitteluun liittyvää tiedottamista tiedekunnasta opetusapteekeille. Opetusapteekkiluvan myöntämisen yhteydessä apteekin sähköpostiosoite lisätään automaattisesti sähköpostilistalle.

Sähköpostilistalle liittyminen

Mikäli haluatte liittyä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan sähköpostilistalle, lähettäkää asiasta viestiä apteekkiharjoittelusta vastaavalle yliopisto-opettajalle. Ilmoittakaa viestissänne se osoite, johon haluatte ohjata sähköpostilistalle tulevat viestit. Sähköpostiosoitteeksi kannattaa valita sellainen osoite, jota mahdollisimman moni harjoittelun vastuuhenkilö opetusapteekissa pääsee lukemaan eikä yksittäisen henkilön poissaolo aiheuta katkoksia tiedonkulussa.

Sähköpostilistalta eroaminen

Mikäli haluatte, että sähköpostiinne ei tule enää opetusapteekeille tarkoitettuja viestejä, ottakaa yhteyttä apteekkiharjoittelusta vastaavaan yliopisto-opettajaan. Ilmoittakaa viestissä sähköpostiosoite, jonka ilmoititte liittyessänne listalle.

Palaute harjoittelusta

Harjoittelua kehitetään jatkuvasti, ja toivomme saavamme palautetta opetusapteekeilta harjoittelua koskien. Opetusapteekit voivat antaa avo- ja sairaala-apteekkiharjoittelua koskevaa koskevaa palautetta tiedekunnalle tällä lomakkeella.

Opetusapteekkien perehdytyspäivä

Opetusapteekkien perehdytyspäivän tarkoituksena on perehdyttää osallistujat opetusapteekkiharjoittelujaksojen tavoitteisiin, opiskelijoiden odotuksiin ja kokemuksiin, koulutusyksiköiden käytänteisiin sekä erilaisiin työkaluihin hyvän ohjaamisen ja opiskelijan oppimisen edistämiseksi. Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti uusille opetusapteekkien harjoitteluvastuuhenkilöille, mutta kaikki oppilaan ohjauksesta kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita osallistumaan.  

Perehdytyspäivän järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos ja Åbo Akademi Farmaci.

Opetusapteekkien neuvottelupäivä

Opetusapteekkien neuvottelupäivä on suunnattu kaikille apteekkiharjoittelusta ja oppilaan ohjauksesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on vuosittain vaihtuva teema.

Neuvottelupäivän järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos ja Åbo Akademi Farmaci. 

Muita koulutuksia
Vuoden opetusapteekki

Vuodesta 1992 lähtien jaettu Vuoden opetusapteekki -tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain apteekille, jossa farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla.

LHA-tutorverkosto

Tule mukaan farmasian tiedekunnan LHA-tutorverkostoon!

Helsingin yliopiston farmasian koulutusohjelmauudistuksen yhtenä tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden lääkehoidon arviointiosaamista. Tähän liittyen uudistettiin myös tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Harjoittelujaksoihin sisältyy oppimistehtäviä, joiden avulla opiskelijat oppivat lukemaan asiakkaiden lääkelistoja sekä soveltamaan farmakoterapeuttista tietoa lääkehoidon arviointiin ja lääkeneuvontaan.  

Toisessa harjoittelujaksossa on asiakastapaukseen perustuva lääkehoidon arviointitehtävä.  Perehdyttäjänä toimii farmaseutti tai proviisori, jolla on lääkehoidon arviointipätevyys (LHA-asiantuntijuus, LHKA- tai osastofarmasian erityispätevyys). Osalle opiskelijoista tällainen perehdyttäjä löytyy omasta harjoittelupaikasta, mutta osalle tarvitaan perehdyttäjä muualta. Perehdyttämisen voi tehdä myös etäyhteyden välityksellä.

Edut LHA-perehdyttäjälle

 • Tutorit saavat omat Helsingin yliopiston tunnukset tutoreiden Moodle-alueelle. Tunnuksilla on myös pääsy Helsingin yliopiston tietokantoihin, kuten:
  • Terveysporttiin
   • Oppikirjat, verkkokurssit
   • Tietokannat (mm. Renbase ja Lääkärin tietokannat)
  • Tieteellisiin artikkeleihin
  • E-kirjoihin (mm. runsaasti lääketieteen oppikirjoja)
  • Sanakirjoihin (MOT)
 • Opiskelijat antavat mahdollisuuden lisätä yhteistyötä oman toiminnan kannalta tärkeiden yhteistyötahojen kanssa (esim. hoivakodit)
 • Opiskelijoiden tekemät arviointitapaukset lisäävät arviointipalvelun tunnettuutta
 • Tutorointi voidaan hyväksilukea erityispätevyyttä päivitettäessä (yhden opiskelijan tutorointi korvaa erityispätevyyden uusimiseksi vaadittavista 5 tapauksesta)

Liity tutorverkostoon e-lomakkeella.

Apteekkiharjoittelun yhteystiedot

Harjoittelusta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen.

Harjoitteluun liittyvistä käytännön järjestelyistä tiedekunnassa vastaa Katja Leimanapteekkiharjoittelu(at)helsinki.fi, p. 029 41 59454 / 050 3253118.

Työtodistuksiin, harjoitteluvahvistuksiin ja opintosuorituksiin liittyvistä asioista vastaa Viikin opiskelijapalvelut: viikki-student(at)helsinki.fi.

Muita koulutuksia

Tutustu verkkoluentoon aiheesta LHA-asiantuntijuus Helsingin yliopiston farmaseutin koulutusohjelmassa