Apteekkiharjoittelu
Farmasian opiskelijoiden harjoittelu tapahtuu opetusapteekeissa, joita ovat Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen, Itä-Suomen yliopiston Apteekki sekä tiedekunnan tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit.

Harjoittelusta vastaa kussakin apteekissa apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Opetusapteekkiharjoittelun tavoitteena on ohjata opiskelijoita soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Harjoittelun aikana opiskelijat oppivat sellaisia taitoja ja käytännön valmiuksia, joita on tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa toimintaympäristössä.

Harjoittelujaksot ja edeltävät opinnot

Harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa eri lukuvuosien aikana. Ensimmäinen harjoittelujakso on toisen opiskeluvuoden maalis-kesäkuussa ja toinen harjoittelujakso on kolmannen opiskeluvuoden marras-tammikuussa. Toinen kolmen kuukauden harjoittelujaksoista voidaan suorittaa sairaala-apteekissa. Harjoittelusta enintään kolme kuukautta on mahdollista suorittaa ulkomailla apteekissa tai sairaala-apteekissa. Vähintään kolme kuukautta apteekkiharjoittelusta tulee suorittaa avoapteekissa Suomessa.

1. Harjoitteluun lähteville järjestetään kolme infotilaisuutta, joissa annetaan tarkempaa tietoa harjoittelusta. Infotilaisuudet ovat pakollisia. Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa itsenäisesti ja ilmoittavat siitä tiedekuntaan (tarkemmat ohjeet harjoittelun Moodle-alueella)Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee toimittaa todistus suoritetusta harjoittelusta sekä palauttaa työkirjan tehtävät tiedekuntaan opintopisteiden saamiseksi.

Har­joit­te­lu ul­ko­mail­la

Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa, joista toinen voidaan suorittaa enintään kolme kuukautta kestävänä jaksona sairaala-apteekissa. Lisäksi on mahdollista harjoitella enintään kolme kuukautta ulkomailla jonkin toisen Pohjoismaan tai Euroopan Unioniin (EU) tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan avohuollon apteekissa tai sairaala-apteekissa. Mahdollisuudesta suorittaa osa harjoittelusta EU:n ulkopuolisen maan apteekissa tai sairaala-apteekissa on neuvoteltava erikseen apteekkiharjoittelusta vastaavan yliopisto-opettajan kanssa.

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun tulee lisäksi vastata osaamistavoitteiltaan Suomessa suoritettavaa tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Harjoittelun ohjaajana tulee olla vastuuproviisori. 

Harjoittelujaksot lv 2021-22
1. harjoittelu 14.3 -10.6.2022 (13 viikkoa)
2. harjoittelu 1.11.2021 -28.1.2022 (13 viikkoa)

Keskelle harjoittelua sattuvat arkipyhät eivät ole vapaita, mikäli työsuhde on arkipyhän tullessa kestänyt alle 2 kuukautta. Sairaspoissaolot enintään 6 työpäivää / 3 kk.

Edeltävät opinnot ennen harjoittelua

Ennen harjoittelujaksoja opiskelijoiden on suoritettava hyväksytysti erikseen nimetyt opintojaksot. Vaaditut opinnot antavat opiskelijoille valmiudet harjoittelussa toimimiseen, tukevat mielekästä harjoittelua sekä edesauttavat asiakasturvallisuutta. Tiedekunta vahvistaa opiskelijan harjoitteluun lähdön vasta, kun vaaditut opinnot on suoritettu.

Ennen harjoittelua suoritettavat opintojaksot löytyvät kunkin harjoittelun opintojaksokuvauksesta Sisusta:

Huomaathan, että WebOodi toimii parhaiten tuetuilla selaimilla: Mozilla Firefox 18 tai uudempi, Internet Explorer 11 tai uudempi, Safari 6 tai uudempi, Google Chrome 23 tai uudempi.

Työkirjat

Työkirjat toimivat apuna perehdytettäessä opiskelijoita apteekin toiminnan eri osa-alueisiin ja ne ovat keskeinen osa harjoittelua. Työkirjan tehtävien tekemiseen käytettävästä työajasta on hyvä sopia HOPS:n laatimisen yhteydessä. Osa tehtävistä on sellaisia perehdytystehtäviä, jotka käydään apteekissa yhdessä vastuuhenkilön kanssa läpi ja kuitataan samalla suoritetuiksi. Osassa tehtäviä painotetaan oikean tietämyksen hallintaa, mutta keskeisintä työkirjan tehtävien tekemisessä on opiskelijan oma pohdinta. Osaa työkirjojen tehtävistä hyödynnetään tiedekunnan opetuksessa.

Erilaisista opetussuunnitelmista johtuen Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnalla, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella sekä Åbo Akademilla on erilaiset työkirjat harjoittelujaksoille.

Harjoittelu on yhteinen oppimiskokemus sekä opiskelijalle että opetusapteekin henkilökunnalle, minkä vuoksi työkirjan tehtäviä on tärkeää käydä yhdessä läpi.

1. harjoittelujakson työkirja

1. harjoittelujakso avoapteekissa (2. lukuvuoden maalis-kesäkuu)

Harjoittelu on yhteinen oppimiskokemus sekä opiskelijalle että opetusapteekin henkilökunnalle, minkä vuoksi työkirjan tehtäviä on tärkeää käydä yhdessä läpi. Alta löydät ajantasaisen 1. harjoittelun työkirjan. 

Voit antaa palautetta 1. harjoittelujakson työkirjasta täällä.

 • Lisätehtävä 30: Apteekin talouden perusteita
2. harjoittelujakson työkirja

2. harjoittelujakso avoapteekissa (3. lukuvuoden marras-tammikuu)

 

Voit antaa palautetta 2. harjoittelujakson työkirjasta täällä.

 

 • Tehtävä 11: Lääkehoidon arviointi

Verkkoluento: LHA-tehtävän käytännön toteutuksesta lukuvuonna 2018–2019 harjoittelussa olleilla Helsingin yliopiston opiskelijoilla

Verkkoluento: Konkreettinen kuvaus, LHA-tehtävän toteuttamisesta opetusapteekissa

Webinaarin tallenne: Päivitetty lääkehoidon arviointitehtävä osana 2. harjoittelua

 

 • Tehtävä 15: Apteekin strateginen johtaminen ja talous
Harjoittelu sairaala-apteekissa
Työskentely oppilaan oikeuksilla

Proviisoriksi tai farmaseutiksi Suomessa opiskeleva tai ulkomailla vastaavaan ammattiin opiskeleva, joka on suorittanut hyväksytysti yliopiston määräämät perus- ja aineopinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi suorittaessaan opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua tai ensimmäisen harjoittelujakson suoritettuaan tilapäisesti toimia apteekissa, sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa farmaseutin tehtävässä laillistetun farmaseutin tai proviisorin johdon ja valvonnan alaisena. (104/2008) 3c §

Yliopisto ilmoittaa Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan ne opiskelijat, jotka lähtevät suorittamaan opintoihin kuuluvaa harjoittelua. Valvira merkitsee farmasian opiskelijat terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Lisätietoja Valviran sivuilla.

Valvira tulkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lainsäädäntöä siten, että henkilön tulee olla aktiivinen opiskelija voidakseen toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Ollakseen aktiivinen opiskelija, henkilön tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi yliopistoon. Valviran ohjeistuksen mukaan yliopiston tulee ilmoittaa Valviraan kaikki poissaoleviksi ilmoittautuneet tai kirjoilta poistetut opiskelijat, jotka on aiemmin merkitty Terhikki-rekisteriin. Poissaolotiedot ilmoitetaan Valviraan kaksi kertaa lukuvuodessa, lukukausien ilmoittautumisaikojen umpeuduttua. Ilmoittamisajankohdat ovat kevätlukukaudella helmikuussa ja syyslukukaudella lokakuussa.  Opintojen keskeyttäminen poistaa myös oikeuden toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. Keskeyttämisen rekisteröinti Terhikki-rekisteriin tehdään Valvirassa yliopiston ilmoituksen perusteella.

Näin ollen poissaoleviksi ilmoittautuneiden tai ilmoittautumatta jättäneiden oikeus toimia väliaikaisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä (ns. oppilaan oikeuksilla) lakkaa, kunnes he ovat jälleen ilmoittautuneet läsnäoleviksi ja heidät on lisätty uudestaan Terhikki-rekisteriin farmasian opiskelijoiksi.  Kaikkien farmasian opiskelijoiden, jotka 1. harjoittelujakson suoritettuaan haluavat työskennellä ns. oppilaan oikeuksin on siten ilmoittauduttava yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi.

Varmennekortti

Oppilas voi hakea itselleen varmennekorttia vasta, kun 1. harjoitteluun vaadittavat opinnot on suoritettu ja yliopisto on lähettänyt tiedot Valviralle. Varmennekorttitilauksen edellytyksenä on, että ammattioikeustiedot (farmasian opiskelija) löytyvät Valviran Terhikki-rekisteristä. Ennen kortin tilaamista omien tietojen löytyminen tulee varmistaa JulkiTerhikistä.

Opetusapteekkilupa

Opetusapteekkilupa on apteekkilupakohtainen. Apteekkarin on haettava uusi lupa, jos hän siirtyy uuteen apteekkiin.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Åbo Akademin opetusapteekiksi haetaan yhteisellä sähköisellä hakemuksella.

1. Ennen opetusapteekkiluvan hakemista opetusapteekkien vastuuhenkilöiden tulee perehtyä materiaaleihin oppilaan ohjauksesta (Seuraava osio). 

2. Sähköisen hakemuslomakkeen täyttäminen: Lomakkeella kerättyjen tietojen avulla kartoitetaan oppilaan ohjauksen käytänteitä apteekissa (muun muassa oppilaan ohjaamisen jakaminen henkilökunnan kesken, oppilaan perehdytys, HOPSin laatiminen ja palautekeskustelut oppilaan ja ohjaajan välillä). Osa lomakkeen tiedoista voidaan apteekkarin suostumuksella antaa opiskelijoille tiedoksi heidän etsiessään itselleen opetusapteekkia harjoittelujakson ajaksi.

Hakemus käsitellään siinä koulutusyksikössä, johon opetusapteekkilupaa haetaan.

3. Vahvistus opetusapteekkilupahakemuksen lähettämisestä sekä hakemuksen käsittelystä lähetetään lomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa hakemuksen tietoihin voidaan pyytää täydennystä tai lisäselvitystä.

4. Hakemuksen hyväksymisestä toimitetaan apteekkarille tieto sähköpostitse.

 

Tietojen muutos

Opetusapteekki voi ilmoittaa esim. toimintaansa koskevasta tai yhteystietojen muutoksesta ottamalla yhteyttä harjoittelustava vastaavaan yliopisto-opettajaan (ks. yhteystiedot sivun lopusta).

Oppilaan ohjaus

Apteekin harjoitteluvastuuhenkilönä toimii apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Perehdy Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Åbo Akademin yhteiseen opetusapteekkiharjoittelua käsittelevään esitteeseen:

 

sekä lokakuussa 2019 julkaistuun Opetusapteekkiharjoittelun käytännöt -oppaaseen, joka on tietopaketti harjoitteluun liittyvistä asioista. Oppaassa käsitellään tarkemmin mm. harjoittelun aikana oppimista, työkirjoja, HOPSia, harjoittelun käytännön asioita, palautteen antamista sekä opetusapteekeille järjestettäviä koulutustilaisuuksia: 

Harjoitteluvastuuhenkilöille

Opetusapteekkien harjoitteluvastuuhenkilöille järjestetään Opetusapteekkien perehdytyspäivä 
ja Opetusapteekkien neuvottelupäivä vuoroin Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoa tilaisuuksista löytyy koulutusyksiköiden internetsivuilta. 

Säh­kö­pos­ti­lis­ta

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan opetusapteekkien sähköpostilistan tarkoituksena on helpottaa harjoitteluun liittyvää tiedottamista tiedekunnasta opetusapteekeille. Opetusapteekkiluvan myöntämisen yhteydessä apteekin sähköpostiosoite lisätään automaattisesti sähköpostilistalle.

Sähköpostilistalle liittyminen

Mikäli haluatte liittyä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan sähköpostilistalle, lähettäkää asiasta viestiä apteekkiharjoittelusta vastaavalle yliopisto-opettajalle. Ilmoittakaa viestissänne se osoite, johon haluatte ohjata sähköpostilistalle tulevat viestit. Sähköpostiosoitteeksi kannattaa valita sellainen osoite, jota mahdollisimman moni harjoittelun vastuuhenkilö opetusapteekissa pääsee lukemaan eikä yksittäisen henkilön poissaolo aiheuta katkoksia tiedonkulussa.

Sähköpostilistalta eroaminen

Mikäli haluatte, että sähköpostiinne ei tule enää opetusapteekeille tarkoitettuja viestejä, ottakaa yhteyttä apteekkiharjoittelusta vastaavaan yliopisto-opettajaan. Ilmoittakaa viestissä sähköpostiosoite, jonka ilmoititte liittyessänne listalle.

Palaute harjoittelusta

Harjoittelua kehitetään jatkuvasti, ja toivomme saavamme palautetta opetusapteekeilta harjoittelua koskien. Opetusapteekit voivat antaa avo- ja sairaala-apteekkiharjoittelua koskevaa koskevaa palautetta tiedekunnalle tällä lomakkeella.

Opetusapteekkien perehdytyspäivä

Perehdytyspäivän tarkoituksena on perehdyttää osallistujat opetusapteekkiharjoittelujaksojen tavoitteisiin, opiskelijoiden odotuksiin ja kokemuksiin, koulutusyksiköiden käytänteisiin sekä erilaisiin työkaluihin hyvän ohjaamisen ja opiskelijan oppimisen edistämiseksi. Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti uusille opetusapteekkien harjoitteluvastuuhenkilöille, mutta kaikki oppilaan ohjauksesta kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita osallistumaan.  

Avoapteekeille suunnattu perehdytyspäivä pidettiin 4.11.2021 klo 9.30-11.30. 

Sairaala-apteekeille suunnattu perehdytyspäivä pidettiin 13.10.2021. 

 

 

Perehdytyspäivää ei järjestetty avoapteekeille syksyllä 2020. 

Vuoden 2019 perehdytyspäivän materiaalit:

Katso alta ohjelma ja webinaaritallenteet. Linkki vie Unitube-katsomoon, josta voi katsoa kaikki päivän tallenteet.

Perehdytyspäivän tallenteet syksyltä 2019

 

Päivitetty lääkehoidon arviointitehtävä osana 2. harjoittelua - webinaari opiskelijoille ja opetusapteekeille
Helsingin yliopiston 2. harjoittelun lääkehoidon arviointitehtävä on päivitetty syksyllä 2020 alkavaan 2. harjoitteluun. Järjestimme opiskelijoille ja opetusapteekeille yhteisen webinaarin lääkehoidon arviointitehtävästä 5.10.2020.

Tilaisuus jatkui opetusapteekeille 12-13 tilannepäivityksellä Itä-Suomen yliopiston farmaseutin tutkinnon ja opetusapteekkiharjoittelun uudistuksesta. Lopuksi yhteisesti keskusteltiin harjoitteluun ja opiskelijan ohjaamiseen liittyvistä asioista. 

 

Perehdytyspäivä sairaala-apteekeille 7.10.2020

 

Perehdytyspäivän järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos ja Åbo Akademi Farmaci.

Opetusapteekkien neuvottelupäivä

Opetusapteekkien neuvottelupäivä järjestettiin webinaarina 12.5.2021.  Neuvottelupäivä on suunnattu kaikille apteekkiharjoittelusta ja oppilaan ohjauksesta kiinnostuneille. 

 

Neuvottelupäivän järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos ja Åbo Akademi Farmaci.

Tervetuloa osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun!

Ai­em­pien neu­vot­te­lu­päi­vien tal­len­teet

Kevät 2020: teemana LHA-opetus osana tutkintoon kuuluvaa harjoittelua:

Neuvottelupäivän 2020 tallenne 

Kevät 2021: teemoina lääkkeet ja ympäristö sekä lääkitysturvallisuus:

Vuoden opetusapteekki

Vuodesta 1992 lähtien jaettu Vuoden opetusapteekki -tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain apteekille, jossa farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla.

Valintaperusteet ja vuoden opetusapteekiksi valitut

LHA-tutorverkosto

Tule mukaan farmasian tiedekunnan LHA-tutorverkostoon!

Helsingin yliopiston farmasian koulutusohjelmauudistuksen yhtenä tavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden lääkehoidon arviointiosaamista. Tähän liittyen uudistettiin myös tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Harjoittelujaksoihin sisältyy oppimistehtäviä, joiden avulla opiskelijat oppivat lukemaan asiakkaiden lääkelistoja sekä soveltamaan farmakoterapeuttista tietoa lääkehoidon arviointiin ja lääkeneuvontaan.  

Toisessa harjoittelujaksossa on asiakastapaukseen perustuva lääkehoidon arviointitehtävä.  Perehdyttäjänä toimii farmaseutti tai proviisori, jolla on lääkehoidon arviointipätevyys (LHA-asiantuntijuus, LHKA- tai osastofarmasian erityispätevyys). Osalle opiskelijoista tällainen perehdyttäjä löytyy omasta harjoittelupaikasta, mutta osalle tarvitaan perehdyttäjä muualta. Perehdyttämisen voi tehdä myös etäyhteyden välityksellä.

Edut LHA-perehdyttäjälle

 • Tutorit saavat omat Helsingin yliopiston tunnukset tutoreiden Moodle-alueelle. Tunnuksilla on myös pääsy Helsingin yliopiston tietokantoihin, kuten:
  • Terveysporttiin
   • Oppikirjat, verkkokurssit
   • Tietokannat (mm. Renbase ja Lääkärin tietokannat)
  • Tieteellisiin artikkeleihin
  • E-kirjoihin (mm. runsaasti lääketieteen oppikirjoja)
  • Sanakirjoihin (MOT)
 • Opiskelijat antavat mahdollisuuden lisätä yhteistyötä oman toiminnan kannalta tärkeiden yhteistyötahojen kanssa (esim. hoivakodit)
 • Opiskelijoiden tekemät arviointitapaukset lisäävät arviointipalvelun tunnettuutta
 • Tutorointi voidaan hyväksilukea erityispätevyyttä päivitettäessä (yhden opiskelijan tutorointi korvaa erityispätevyyden uusimiseksi vaadittavista 5 tapauksesta)

Liity tutorverkostoon e-lomakkeella.

Apteekkiharjoittelun yhteystiedot

Harjoittelusta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen.

Harjoitteluun liittyvistä käytännön järjestelyistä tiedekunnassa vastaa yliopisto-opettaja Katja Leiman (apteekkiharjoittelu(at)helsinki.fi, p. 02941 58752). 1.9.2021 alkaen tavoitettavissa ma-to.

Työtodistuksiin, harjoitteluvahvistuksiin ja opintosuorituksiin liittyvät asiat: viikki-student(at)helsinki.fi.