Opiskelu

Farmaseutin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Opintoihin kuuluu farmaseuttista kemiaa, farmaseuttista biologiaa, farmasian teknologiaa, biofarmasiaa ja farmakokinetiikkaa, farmakologiaa ja toksikologiaa sekä kliinistä farmasiaa. Opintoihin sisältyy myös puolen vuoden harjoittelu, josta osa tulee suorittaa avoapteekissa ja osan voi halutessaan suorittaa sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Farmaseutin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa farmaseutin tutkinnon (180 opintopistettä), joka on alempi korkeakoulututkinto. Farmaseutin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon kolmessa lukuvuodessa.

Miksi farmaseutin koulutusohjelma?

Farmaseutin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  Tavoitteena on saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet.

Tiedolliset osaamistavoitteet tutkinnon suoritettuasi:

 • Osaat soveltaa luonnontieteiden ja biolääketieteen perustietoja farmaseuttisissa tehtävissä
 • Hallitset lääkehoidon kokonaisuuden lääkkeiden valmistuksesta lääkkeiden turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön
 • Osaat tarkastella asiakkaan tai potilaan lääkehoitoa kokonaisuutena ja toteuttaa lääkehoidon arvioinnin (LHA)
 • Käsität farmasian alan kokonaisuuden mukaan lukien alan työllistymismahdollisuudet, farmasian roolin ja merkityksen yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa Suomessa ja kansainvälisesti
 • Hallitset farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot 
 • Ymmärrät yrityksen toiminnan ja terveydenhuollon yhteiskunnallisten toimintojen taloudellisia perusperiaatteita

Taidolliset osaamistavoitteet tutkinnon suoritettuasi:

 • Olet muodostanut oman ammatti-identiteettisi ja käsität oman asiantuntijaroolisi ja tehtäväsi osana terveydenhuoltoa
 • Kykenet kriittiseen ajatteluun eli arvioimaan tietoa sekä soveltamaan tutkimustietoa omaan työhösi
 • Omaat hyvät ongelmanratkaisutaidot ja epävarmuudensietokyvyn sekä osaat ottaa selvää asioista itsenäisesti
 • Ymmärrät elinikäisen oppimisen välttämättömyyden
 • Olet motivoitunut itsesi kehittämiseen
 • Osaat toimia itseohjautuvasti, luovasti, eettisesti ja vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • Osaat viestiä ja toimia vuorovaikutuksellisesti sekä asiakastilanteissa että moniammatillisessa ryhmässä
Kurssit ja opetus

Koulutusohjelmassa on käytössä juonnemalliin perustuva opetussuunnitelma, jossa opinnot on ryhmitelty monitieteellisiin ja oppiaineiden yhteistyönä toteutettaviin opetuskokonaisuuksiin eli juonteisiin. Juonnemallin tavoitteena on integroida opinnot läpi tutkinnon kulkeviin laajempiin kokonaisuuksiin.

Tutkintoon sisältyy kandidaatintutkielma ja kaksi kolmen kuukauden harjoittelujaksoa. Apteekkiharjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa eri lukuvuosien aikana. Ensimmäinen harjoittelujakso on toisen opiskeluvuoden maalis-kesäkuussa ja toinen harjoittelujakso on kolmannen opiskeluvuoden marras-tammikuussa. Lisätietoa sivulta Apteekkiharjoittelu.Lue lisää farmaseutin koulutusohjelman kursseista.

Rakenne ja sisältö

Farmaseutin koulutusohjelmassa perehdytään

 • synteettisten että kasvi- ja eläinkunnasta peräisin olevien lääke- ja apuaineiden kemiaan ja ominaisuuksiin sekä
 • niiden formulointiin lääkevalmisteeksi.

Opinnoissa tarkastellaan lääkkeen antoreittejä ja käyttäytymistä elimistössä, kuten myös lääkkeiden vaikutusmekanismeja. Keskeistä osaamista ovat lääkehoito ja sen vaikuttavuus sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

Opintojen aikana kehittyy farmaseuttinen ammatti-identiteetti ja ymmärrys farmasiasta osana terveydenhuoltoa. Ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky elinikäiseen oppimiseen ovat valmistuvan farmaseutin keskeisiä taitoja.

Tutustu farmaseutin koulutusohjelman tutkintorakenteeseen (Opiskelijan ohjeissa).

Opinnäytetyö

Farmaseutin kandidaatintutkielma on laajuudeltaan kuuden opintopisteen opinnäytetyö, joka suoritetaan pääsääntöisesti farmaseutin tutkinnon loppuvaiheessa.

Kandidaatintutkielma laaditaan annetusta tai valitusta farmasian tieteenalaan liittyvästä aiheesta. Muodoltaan kandidaatintutkielma on joko kirjallisuuskatsaus tai pienimuotoinen tutkimusprojekti.

Farmaseutin kandidaatintutkielmat esitellään vuosittain tiedekunnan yhteisessä symposiumissa, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan tieteellisen esitelmän pitoa ja tutkimustulosten esittämistä. Kandidaatintutkielman tekeminen itsessään harjoittaa opiskelijan taitoja tieteellisessä kirjoittamisessa, tutkimustulosten argumentoinnissa sekä rakentavan palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Opetuskieli

Farmaseutin koulutusohjelman pääasiallinen opetuskieli on suomi, mutta yksittäisiä opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi. Koulutusohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi.

Kokemuksia farmasian opiskelusta

Millaista on opiskella farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoiden kokemuksiin farmaseutin ja proviisorin opinnoista. Lue opiskelijatarinoita farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelman sivuilla.

Tutustu myös opiskelijamme Lotan kokemuksiin apteekkiharjoittelusta Yliopiston Apteekissa. Lue juttu apteekkiharjoittelusta Yliopiston Apteekin sivuilta.

Katso myös farmasian opiskelijan video apteekkiharjoittelusta.

Kolme syytä hakea Helsingin yliopistoon

Farmasiaa opiskelemaan! Kolme syytä hake Helsingin yiopistoon. 

Video on toteutettu yhteistyössä farmasian tiedekunnan kanssa.

Minkälaiset ovat pääsykokeet, ensimmäinen opiskeluvuosi

Videolla farmasian opiskelija kertoo minkälaiset ovat farmasian pääsykokeet, miksi valitsi Helsingin yliopiston, millainen ensimmäinen opiskeluvuosi on ollut farmasialla ja lukee muiden ensimmäisen vuoden farmasiaopiskelijoiden eli tappien mielipiteitä!

Video on toteutettu yhteistyössä farmasian tiedekunnan kanssa.

Oheisella webinaaritallenteella farmaseutin koulutusohjelman opiskelijat kertovat muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettävät vapaa-aikaansa.

"Opinnoissa parasta on ollut monipuolisuus ja käytännönläheisyys. Iso osa opinnoista on harjoittelua apteekissa ja laboratoriossa. On hienoa päästä käyttämään osaamistaan käytännössä."

Noora Huhtala, opiskelija

 

Opis­ke­lu ja opis­ke­li­jae­lä­mä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Yliopiston farmasiakunta YFK on farmasian opiskelijoiden oma järjestö.