Harjoittelutiedote opetusapteekeille (1. harjoittelu)

Harjoittelu on laajin yksittäinen opintojakso farmaseutin tutkinnossa (15+15 opintopistettä).

Harjoittelun merkitys

Harjoittelu on laajin yksittäinen opintojakso farmaseutin tutkinnossa (15+15 opintopistettä) ja sillä on suuri merkitys opiskelijoille. Opetusapteekit tekevät arvokasta työtä perehdyttämällä opiskelijoita käytännön tehtäviin apteekissa. Harjoittelussa olevalle opiskelijalle on erityisen tärkeää, että hän saa ohjausta, tukea ja palautetta koko harjoittelujakson ajan, ja että opiskelijaa vastavuoroisesti rohkaistaan vuorovaikutukseen apteekin henkilökunnan kanssa.

Harjoittelun tavoitteena on ohjata opiskelijoita soveltamaan teoriaopinnoissa saatuja valmiuksia käytännön työhön. Apteekkiharjoittelun aikana opiskelijan on tarkoitus oppia myös sellaisia käytännön valmiuksia, joita on mielekästä ja tarkoituksenmukaista opetella aidossa työympäristössä. Apteekkiharjoittelun aikana opiskelijan on harjoiteltava kaikkia niitä farmaseuttisia taitoja, joita hän tutkinnon suoritettuaan tulee apteekkityössä tarvitsemaan. Tarkoituksena on, että harjoittelija perehdytetään käytännön työhön opetusapteekin ominaispiirteet huomioiden.

Tavoitteet

Harjoittelu on jaettu tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan kahteen 3 kk:n jaksoon. Ensimmäisen harjoittelujakson tavoitteena on, että opiskelijalla on harjoittelun jälkeen perusvalmiudet toimia avohuollon apteekissa. Harjoittelun työkirjassa on tavoitteiden saavuttamista tukevia tehtäviä. Opiskelija tulee perehdyttää ensimmäisen harjoittelujakson aikana vähintään seuraaviin asioihin:

1. Lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta

 • viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä sv-ohjeet ja niiden soveltaminen käytäntöön
 • lääkkeiden, kasvirohdosvalmisteiden ja ravintolisien erilainen lainsäädännöllinen asema ja niiden tehon ja turvallisuuden arviointi sekä käytön rajoitukset
 • itsehoito- ja reseptilääkkeiden toimittamisprosessi ja niihin liittyvät käytännöt
 • opetusapteekin asiakaspalvelun ja lääkeneuvonnan toimintaperiaatteet ja niiden soveltaminen (myös verkkoapteekki ja laitosasiakkaat)
 • keskeisten tietolähteiden hyödyntäminen lääkeneuvonnassa 
 • lääkeaineet, -valmisteet ja -muodot ja niiden merkitys lääkkeen vaikutukseen ja käyttöön
 • reseptilääkkeillä hoidettavien sairauksien perusteet ja hoidossa käytettävät lääkkeet sekä tiedon soveltaminen lääke- ja elämäntapaneuvontaan
 • keskeiset itsehoidossa hoidettavat oireet ja sairaudet, niiden hoitoperiaatteet, hoidossa käytettävät lääkkeet sekä ei-lääkkeellisen hoidon periaatteet
 • asiakkaan lääkelista kokonaisuutena, lääkityksen tarkistus sekä lääkehoitoon liittyvät ongelmat (mm. yhteis- ja haittavaikutukset, hoitoon sitoutuminen).    
 • eläinlääkinnän perusteet, keskeiset tietolähteet ja tiedon soveltaminen käytäntöön

2. Apteekin toimintaperiaatteiden tunteminen

 • apteekin tuotevalikoima ja sen laatimisperiaatteet
 • varaston ylläpito, tuotteiden käsittelyyn liittyvät toimintaohjeet ja menettelytavat
 • apteekkiohjelmien ja tietojärjestelmien käytön perusperiaatteet
 • apteekin sähköiset palvelut ja lääkehoitojen arviointityökalujen käytön perusteet (esim. SALKO, interaktio-ohjelmat)
 • lääkitysturvallisuuden varmistamisen periaatteet apteekissa
 • apteekin sisäisen työnjaon ja eri henkilöstöryhmien tehtävät
 • työturvallisuusperiaatteet
 • apteekin oma valmistus ja/tai sopimusvalmistus (mm. ex tempore -valmistus, varastoon valmistus, koneellinen annosjakelu)  
 • apteekin sidosryhmäyhteistyö

3. Oma ammatillinen kehittyminen

 • viestintätaitojen monipuolinen käyttö sekä asiakaspalvelussa että työyhteisössä
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • oman ammatillisen toiminnan arviointi ja kehittymistavoitteiden asettaminen
 • ammattitaidon ylläpitämisen ja jatkuvan oppimisen periaatteet apteekissa

Suunnitelmallisuus

Tiedekunta edellyttää, että kaikille opiskelijoille laaditaan harjoittelun alussa henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). Suunnitelma voi pohjautua apteekin perehdytyssuunnitelmaan, mutta siinä tulee huomioida jokaisen harjoittelijan aikaisempi osaaminen ja kokemus, henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämiskohteet, ammatillinen suuntautuminen (farmaseutti- vai proviisoriopiskelija) sekä tulevaisuuden urasuunnitelmat. Näin varmistetaan mielekäs harjoittelu ja tarkoituksenmukainen ajankäyttö harjoittelun ajaksi. HOPS palautetaan tiedekuntaan kuukauden kuluessa harjoittelun alkamisesta (ohjeet Työ opiksi -kirjassa). Lisäksi on erittäin tärkeää, että opiskelija saa säännöllisesti palautetta oppimisestaan ja palautteen antamiseen varataan aikaa.

Työkirja

Opiskelijalla on harjoitteluun saapuessaan mukanaan ensimmäiselle harjoittelujaksolle tarkoitettu Työ opiksi -kirja. Työkirja löytyy farmasian tiedekunnan apteekkiharjoittelun internet-sivuilta. On tärkeää, että apteekin vastuuhenkilöt tutustuvat kirjaan ennen harjoittelijan saapumista apteekkiin.  Työkirjassa on kerrottu eri harjoittelujaksoille asetetut tavoitteet sekä muita ohjeita ja neuvoja harjoittelun toteuttamisen tueksi. Kirjassa on lisäksi erilaisia harjoittelun tavoitteiden saavuttamista tukevia sekä henkilökunnan avustuksella toteutettavia tehtäviä.

Työkirja on keskeinen osa harjoittelua. Harjoittelun jälkeistä opetusta sekä opiskelijoiden tietojen ja taitojen syventämistä ajatellen on tärkeää, että kannustatte opiskelijaa tekemään kirjan tehtäviä aktiivisesti läpi koko harjoittelujakson ja osallistutte tehtävien läpikäymiseen yhdessä harjoittelijan kanssa. Työajasta tulee varata aikaa tehtävien tekoon. Oppimistehtäviin voi varata työvuorolistaan erikseen aikaa (esim. 1-2 tuntia viikossa), jolloin tehtäviin voi syventyä rauhassa ja oppiminen on tehokasta.  

Vastuuhenkilöt

Farmasian tiedekunnassa harjoittelusta vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen. Käytännön järjestelyistä huolehtii yliopisto-opettaja Tanja Lindholm (24.3.2024 asti, Katja Leiman 25.3.2024 alkaen), joka toimii myös yhteyshenkilönä opetusapteekin ja koulutusyksikön välillä. Voitte olla yhteydessä harjoittelusta vastaavaan yliopisto-opettajaan kaikissa epäselvissä tilanteissa.

Opetusapteekissa harjoittelun vastuuhenkilö on apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori. Vastuuhenkilön on tärkeää keskustella opiskelijan kanssa siitä, miten ohjaus on opetusapteekissa järjestetty, mikä on opiskelijan rooli ja hänen tehtävänsä harjoittelun aikana. Ohjauksen kannalta keskeistä on, että koko apteekin henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista ja osallistuu aktiivisesti opiskelijan ohjaamiseen (perehdytys- ja ohjausvastuun jakaminen apteekin henkilökunnan kesken).

Harjoittelun tulee olla päätoimista ja yhtäjaksoista. Poikkeustapauksissa harjoittelun voi suorittaa osissa, jotka eivät ole yhtä kuukautta lyhyempiä. Opiskelijan tulee sopia kaikista poikkeuksista etukäteen harjoittelusta vastaavan yliopisto-opettajan kanssa.

Lisätietoja

Apteekkiharjoitteluun liittyviä tarkempia ohjeita löydätte farmasian tiedekunnan apteekkiharjoittelun sivuilta. Sivuilta löytyy myös Opetusapteekkiharjoittelun käytännöt -opas, johon on koottu harjoitteluun liittyvät keskeiset asiat.

Antoisaa harjoittelua!

 

Yhteystiedot: 

Farmasian tiedekunta  / Tanja Lindholm
PL 56 (Viikinkaari 9C), 00014 Helsingin yliopisto 
p. 02941 59454
apteekkiharjoittelu@helsinki.fi