Harjoittelutiedote opetusapteekeille (2. harjoittelu)

Harjoittelu on suurin yksittäinen opintojakso farmaseutin tutkinnossa (15+15 opintopistettä).

Harjoittelun merkitys

Harjoittelu on suurin yksittäinen opintojakso farmaseutin tutkinnossa (15+15 opintopistettä). Sen merkitys on suuri farmasian opiskelijoille. Opetusapteekit tekevät erittäin arvokasta työtä perehdyttämällä opiskelijoita käytännön tehtäviin apteekissa. Harjoittelussa olevalle opiskelijalle on erityisen tärkeää, että hän saa ohjausta, tukea ja palautetta koko harjoittelujakson ajan, ja että opiskelijaa vastavuoroisesti rohkaistaan vuorovaikutukseen apteekin henkilökunnan kanssa.

Harjoittelun tavoitteena on ohjata opiskelijoita soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Apteekkiharjoittelun aikana opiskelijan on tarkoitus oppia myös sellaisia käytännön valmiuksia, joita on mielekästä ja tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa työympäristössä. Apteekkiharjoittelun aikana opiskelijan on harjoiteltava kaikkia niitä farmaseuttisia taitoja, joita hän tutkinnon suoritettuaan tulee apteekkityössä tarvitsemaan. Tarkoituksena on, että opiskelija perehdytetään käytännön työhön opetusapteekin ominaispiirteet huomioiden.

Tavoitteet

Harjoittelu on jaettu tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan kahteen 3 kk:n jaksoon. Ensimmäisen harjoittelujakson tavoitteena on, että opiskelijalla on harjoittelun jälkeen perusvalmiudet toimia farmaseuttisissa tehtävissä.

Toisen harjoittelujakson tavoitteena on: Syventää osaamista farmaseuttisissa perustehtävissä sekä oppia perusteita vaativammista farmaseuttisista tehtävistä:

 1. Sairauksien hoitoperiaatteet ja lääkehoitojen sekä lääkehoidon arvioinnin prosessin tuntemus
 2. Omat tehtävät ja vastuut osana terveydenhuoltoa ja potilaan hoitopolkua
 3. Apteekin toiminnot, töiden organisointi ja johtaminen apteekissa
 4. Apteekin strategiatyö ja liiketoiminnan suunnittelu

Toisella harjoittelujaksolla painotetaan erityisesti asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontataitojen kehittämistä, sairauksien hoitoperiaatteiden soveltamista käytäntöön, interaktioiden ymmärtämistä osana lääkeneuvontaa, hoidon seurannan harjoittelemista, moniammatillisten yhteistyötaitojen oppimista sekä perehtymistä apteekin toimintaperiaatteisiin ja johtamiskäytäntöihin. Opiskelija tulee perehdyttää toisen harjoittelujakson aikana vähintään seuraaviin asioihin:

1. Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito: Sairauksien hoitoperiaatteet, lääkehoitojen tuntemus ja lääkehoidon riskien arviointi, asiakkaan lääkehoidon hahmottaminen kokonaisuutena ja sen tarkoituksenmukaisuuden arviointi

 • Tietolähteiden käyttö ja tiedon soveltaminen
 • Sairauksien hoitoperiaatteet, hoitosuositukset ja niiden hyödyntäminen apteekin toiminnassa
 • Omahoidon ja lääkehoidon seuranta ja hoitoon sitoutumisen tukeminen
 • Riskilääkkeet, lääkkeiden käytön riskiryhmät ja riskien ennaltaehkäisy
 • Lääkeaineet, -valmisteet ja -muodot ja tiedon hyödyntäminen lääkehoidon valinnassa
 • Kasvirohdosvalmisteet ja ravintolisät
 • Ammattietiikka ja ongelmanratkaisutaidot

2. Apteekkipalvelut

 • Apteekin ammatillisten palvelujen tuottamisen ja toteutuksen periaatteet
 • Apteekin rooli osana terveydenhuoltoa
 • Lääkehoidon arvioinnin periaatteet
 • Moniammatillinen työskentely ja sidosryhmäyhteistyö

3. Johtaminen apteekissa: Apteekin strategiatyö ja liiketoiminnan suunnittelu, töiden organisointi ja henkilöstöjohtaminen

 • Logistiikka ja tietojärjestelmät
 • Lääkitysturvallisuuden varmistaminen organisaationäkökulmasta
 • Apteekin laatujärjestelmä
 • Apteekinhoidon käytännöt
 • Apteekin strategiatyö ja liiketoiminta
 • Apteekin henkilöstöhallinto, koulutus ja tiedottaminen
 • Sidosryhmäyhteistyö, markkinointi ja terveydenhuoltoyhteistyö apteekissa johtamisen näkökulmasta

4. Oma ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot

 • Oman ammattiosaamisen ja viestintätaitojen kehittäminen
 • Oman toiminnan arviointi ja tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta
 • Oman osaamisen ja kehittämiskohteiden arviointi ja sanoittaminen
 • Asema osana oppivaa organisaatiota
 • Jatkuvan oppimisen periaate

Suunnitelmallisuus

Tiedekunta edellyttää, että kaikille opiskelijoille laaditaan harjoittelun alussa henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS). Suunnitelma voi pohjautua apteekin perehdytyssuunnitelmaan, mutta siinä tulee huomioida jokaisen harjoittelijan aikaisempi osaaminen ja kokemus sekä henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Myös opiskelijan ammatillinen suuntautuminen (farmaseutti- vai proviisoriopiskelija) sekä tulevaisuuden urasuunnitelmat on tärkeää ottaa huomioon. Näin varmistetaan mielekäs harjoittelu ja tarkoituksenmukainen ajankäyttö harjoittelun ajaksi. HOPS palautetaan tiedekuntaan kuukauden kuluessa harjoittelun alkamisesta (ohjeet Työ opiksi -kirjassa). Lisäksi on erittäin tärkeää, että opiskelija saa säännöllisesti palautetta oppimisestaan ja palautteen antamiseen varataan aikaa.

Työkirja

Opiskelijalla on harjoitteluun saapuessaan mukanaan toiselle harjoittelujaksolle tarkoitettu Työ opiksi -kirja. Työkirja löytyy farmasian tiedekunnan apteekkiharjoittelun internet-sivuilta. On tärkeää, että apteekin vastuuhenkilöt tutustuvat kirjaan ennen harjoittelijan saapumista apteekkiin. Työkirjassa on kerrottu eri harjoittelujaksoille asetetut tavoitteet sekä muita ohjeita ja neuvoja harjoittelun toteuttamisen tueksi. Kirjassa on lisäksi erilaisia harjoittelun tavoitteiden saavuttamista tukevia sekä henkilökunnan avustuksella toteutettavia tehtäviä.

Työkirja on keskeinen osa harjoittelua. Harjoittelun jälkeistä opetusta sekä opiskelijoiden tietojen ja taitojen syventämistä ajatellen on tärkeää, että kannustatte opiskelijaa tekemään kirjan tehtäviä aktiivisesti läpi koko harjoittelujakson ja osallistutte tehtävien läpikäymiseen yhdessä harjoittelijan kanssa. Työajasta tulee varata aikaa tehtävien tekoon. Oppimistehtäviin voi varata työvuorolistaan erikseen aikaa (esim. 1-2 tuntia viikossa), jolloin tehtäviin voi syventyä rauhassa ja oppiminen on tehokasta. 

Vastuuhenkilöt

Farmasian tiedekunnassa harjoittelusta vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen. Käytännön järjestelyistä huolehtii yliopisto-opettaja Tanja Lindholm (24.3.2024 asti, Katja Leiman 25.3.2024 alkaen), joka toimii myös yhteyshenkilönä opetusapteekin ja koulutusyksikön välillä. Opetusapteekissa harjoittelun vastuuhenkilö on apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori. Vastuuhenkilön on tärkeää keskustella opiskelijan kanssa siitä, miten ohjaus on opetusapteekissa järjestetty, mitkä ovat opiskelijan tehtävät ja vastuut harjoittelun aikana. Ohjauksen kannalta keskeistä on, että koko apteekin henkilökunta on tietoinen edellä mainituista asioista ja osallistuu aktiivisesti opiskelijan ohjaamiseen (perehdytys- ja ohjausvastuun jakaminen apteekin henkilökunnan kesken).

Harjoittelun tulee olla päätoimista ja yhtäjaksoista. Poikkeustapauksissa harjoittelun voi suorittaa osissa, jotka eivät ole yhtä kuukautta lyhempiä. Opiskelijan tulee sopia kaikista poikkeuksista etukäteen harjoittelusta vastaavan yliopisto-opettajan kanssa.

Lisätietoja

Tutustukaa apteekkiharjoitteluun liittyviin tarkempiin ohjeisiin farmasian tiedekunnan apteekkiharjoittelun sivuilla. Sivuilta löytyy myös Opetusapteekkiharjoittelun käytännöt -opas, johon on koottu harjoitteluun liittyvät keskeiset asiat.

 

Antoisaa harjoittelua!

Yhteystiedot

Farmasian tiedekunta  / Tanja Lindholm
PL 56 (Viikinkaari 9C), 00014 Helsingin yliopisto 
p. 02941 59454
apteekkiharjoittelu@helsinki.fi