Aikataulu ja opiskelu

Ensimmäinen erikoistumiskoulutus alkaa maaliskuussa 2024 ja kestää kaksi vuotta. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja pitää sisällään sekä pakollisia että valinnaisia opintojaksoja sekä lopputyön.

Pakollinen kokonaisuus (20 op), joka koostuu itsenäisestä opiskelusta, kuukausitapaamisista verkkoyhteydellä sekä intensiivijaksoista paikan päällä. 

I ERKO Ilmastonmuutoksen tiede, 5 op

 • Helsingin yliopisto
 • Kuvaus:
  • itsenäistä opiskelua verkkomateriaalien avulla
  • kuukausittaisia etätapaamisia
  • intensiivijakso: vierailu Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella 20.-22.3.2024
 • Osaamistavoitteet
  • opiskelija osaa ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet
  • opiskelija tuntee ilmastonmuutosta koskevan tiedon tuottamisen tavat ja toimijat
  • opiskelija ymmärtää ilmastonmuutoksen merkityksen monesta eri näkökulmasta ja osaa luoda yhteyksiä näiden välille
  • opiskelija osaa reflektoida oman toimialansa roolia ilmastonmuutoksessa sen ratkaisuissa
  • opiskelija kykenee tarkastelemaan eri näkökulmia, ratkaisuja ja tiedonlähteitä kriittisesti
 • Suoritus: Osaamisen osoittaminen palauttamalla kuukausittaiset verkkotehtävät, osallistumalla kuukausittaisiin etätapaamisiin sekä intensiivijaksoon
 • Arviointi: hyväksytty-hylätty

II ERKO Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, 5 op

 • Helsingin yliopisto
 • Kuvaus:
  • itsenäistä opiskelua verkkomateriaalien avulla
  • kuukausittaisia etätapaamisia
  • intensiivijakso
 • Osaamistavoitteet
  • opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja hillitä ilmastonmuutosta ja osaa arvioida niiden vaikuttavuutta
  • opiskelija tuntee erilaisten ilmastoskenaarioiden vaatimat sopeutumistoimet
  • opiskelija osaa lähestyä päästöjen vähentämistä ja sopeutumistarpeen arvioita datapohjaisesti: opiskelija tuntee saatavissa olevien aineistojen kirjon ja osaa löytää sekä hyödyntää toimialansa / organisaationsa päätöksenteon kannalta oleellisia aineistoja 
  • opiskelija tuntee kiertotalouden perusteet ja on luonut itselleen näkemyksen käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi
 • Suoritus: Osaamisen osoittaminen palauttamalla kuukausittaiset verkkotehtävät, osallistumalla kuukausittaisiin etätapaamisiin sekä intensiivijaksoon
 • Arviointi: hyväksytty-hylätty

III ERKO Kestävyys ja ilmastonmuutoksen monialaiset kytkökset, 5 op

 • Helsingin yliopisto
 • Kuvaus:
  • itsenäistä opiskelua verkkomateriaalien avulla
  • kuukausittaisia etätapaamisia 
  • intensiivijakso
 • Osaamistavoitteet
  • opiskelija tuntee kestävän kehityksen poliittisena ja normatiivisena käsitteenä ja tunnistaa sen ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden ja näihin liittyvät yhteydet ja ristiriidat 
  • opiskelija ymmärtää kestävään kehitykseen ja siihen liittyvien viheliäisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon, vaativan monitieteistä yhteistyötä ja ongelmanratkaisutaitoja 
  • opiskelija ymmärtää yksilöiden, yritysten, kaupunkien, kuntien ja globaalin vastuun merkityksen sekä kokonaisvaltaisen transformaation tarpeen 
  • opiskelija tietää, kuinka muutoksia voidaan ajaa ja johtaa osana monimutkaista järjestelmää 
 • Suoritus: Osaamisen osoittaminen palauttamalla kuukausittaiset verkkotehtävät, osallistumalla kuukausittaisiin etätapaamisiin sekä intensiivijaksoon 
 • Arviointi: hyväksytty-hylätty 

IV ERKO Ilmastotoiminta ja systeemiajattelu, 5 op

 • Helsingin yliopisto
 • Kuvaus:
  • itsenäistä opiskelua verkkomateriaalien avulla 
  • kuukausittaisia etätapaamisia 
  • intensiivijakso
 • Osaamistavoitteet:
  • opiskelija ymmärtää, miksi systeemiajattelu on oleellinen ilmastoasiantuntijan taito 
  • opiskelija tuntee systeemiajattelun periaatteet ja menetelmät 
  • opiskelija tuntee ilmastonmuutokseen liittyvän viestinnän tärkeyden, haasteet ja vaikuttavuuden avaimet 
  • opiskelija osaa huomioida tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmastokeskustelun eri osapuoliin 
  • opiskelija osaa arvioida kriittisesti ilmastonmuutokseen ja ilmastotoimiin liittyviä väittämiä 
  • opiskelija ymmärtää oman toimijuutensa ja oman toimialansa mahdollisuudet systeemimuutoksen edistämisessä 
 • Suoritus: Osaamisen osoittaminen palauttamalla kuukausittaiset verkkotehtävät, osallistumalla kuukausittaisiin etätapaamisiin sekä intensiivijaksoon
 • Arviointi: hyväksytty-hylätty

Pakollinen kokonaisuus (10 op), joka koostuu erikoistumiskoulutukselle räätälöidyistä opintojaksoista.

 

I Climate change law and policy, 5 op

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Kuvaus:
  • aineistona oppimateriaalit ja luentotallenteet
 • Osaamistavoitteet:
  • opiskelija ymmärtää ilmastotieteeseen pohjautuvat toimenpide- ja politiikkasuositukset erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään liittyen
  • opiskelija tunnistaa YK:n ilmastosopimusjärjestelmän sekä ilmasto-oikeuden toimintaperiaatteet sekä keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan näitä arvioidakseen eri toimijoiden ilmastotoimia
 • Suoritus: osaamisen osoittaminen (tehtävät)

II EU climate change law and policy, 5 op

 • Itä-Suomen yliopisto
 • Kuvaus:
  • aineistona oppimateriaalit ja luentotallenteet
 • Osaamistavoitteet:
  • opiskelija tuntee EU:n ilmasto-oikeuden ja ilmastopolitiikan pääperiaatteet sekä keskeiset lainsäädäntöinstrumentit 
  • opiskelija osaa arvioida EU:n ilmasto-oikeuden ja -politiikan vahvuuksia ja heikkouksia globaalissa kontekstissa 
  • opiskelija osaa arvioida EU:n ilmasto-oikeuden arvioida niiden kehittämisen ja muuttamisen tarvetta 
 • Suoritus: osaamisen osoittaminen (tehtävät)

Kokonaisuus koostuu valinnaisista opintojaksoista (20 op). Opiskelijat osallistuvat opintojaksojen yleisiin toteutuksiin. Osalla opintojaksoista on maksimikiintiö erikoistumiskoulutuksen opiskelijoille (10-30 opiskelijaa). Opintojaksoja tarjoavat Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, LAB, Haaga-Helia, TAMK, Karelia AMK ja VAMK. 

Osaamistavoitteet:

 • opiskelija on syventänyt tietojaan omaan toimialaansa liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen kontekstissa 

Suoritus: 

 • osaamisen osoittaminen kunkin opintojakson vaatimalla tavalla

Valinnaisten opintojen lista voi täydentyä ennen koulutuksen alkamista.

Helsingin yliopisto

 • ATM387 Political economy of sustainability, 2 op (MOOC)
 • ATM388 Sustainability and the Arts, 1 op (MOOC)
 • GPC-001 Sustainable Consumption, 2 op (MOOC)

Oulun yliopisto

 • 756347A Conservation of biodiversity 5 op (k2024, k2026)
 • 488506S Sustainable Urban Energy 5 op (k2024, k2025)
 • 721071P Towards Sustainable Future 5 op (k2025)
 • II00AM74 Gamification for Sustainability 5 op (s2024) 
 • 687832P Ilmastonmuutoksen maailmat 5 op (milloin vain)

Ammattikorkeakoulut

 • SER002AS2A Kiertotalouden ja ympäristövaikutusten johtaminen 5 op (k2024, Haaga-Helia)
 • SER001AS2A Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena 5 op (k2024, s2024, Haaga-Helia)
 • IE10067 Ilmastoviisaan toiminnan perusteet 3 op (k2024, s2024, Karelia AMK)
 • IE10045 Energiamurros ja biotalous 2 op (k2024, s2024, Karelia AMK)
 • IE10079 Näkökulmia biotalouteen 2 op (milloin vain, Karelia AMK)
 • IE10068 Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yritystoimintaa 2 op (k2024, s2024, Karelia AMK)
 • AT00CX21-3001Kestävä prosessi- ja projektijohtaminen 5 op (k2024, LAB)
 • LA00BQ20-3006 Kestävä muutoksen hallinta 5 op (k2024, LAB)
 • 6M00GD99-3001 Kestävän metsien käytön luonnontieteelliset perusteet 5 op (s2024, TAMK)
 • 5N00EZ75-3005 Kestävän kehityksen luonnontieteellinen tausta 5 op (TAMK)
 • IH00BL01 Hiilineutraalius 5 op (k2024, VAMK)
 • IH00BL02 Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta 5 op (s2024, VAMK)
 • 10 op
 • Kuvaus:
  • opiskelija toteuttaa projektin, jossa soveltaa erikoistumiskoulutuksessa oppimaansa käytäntöön 
  • aihe valitaan opiskelijan mahdollisen kotiorganisaation kanssa yhteistyössä 
  • ohjausjärjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti 
 • Raportointi esityksellä
 • Osaamistavoitteet:
  • opiskelija on osoittanut kykynsä soveltaa erikoistumiskoulutuksessa opittua käytäntöön oman toimialansa näkökulmasta 

Haku erikoistumiskoulutukseen avoinna 1.-20.11.2023.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan 18.12.2023 mennessä.

Opiskelupaikan vastaannottaminen 15.1.2024 mennessä.

Opinnot alkavat 1.3.2024.

 

Opintojen ajoittuminen vuosille 2024 ja 2025. Pakolliset opintojaksot tulee suorittaa ennaltasovitun aikataulun mukaisesti. Valinnaisista opintojaksoista laaditaan opintosuunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Itsenäisen opiskelun lisäksi opintojaksoihin kuuluvat kuukausittain pidettävät etätapaamiset sekä lukukausittain pidettävät intensiivijaksot (2-3 päivää). Ensimmäinen intensiivijakso pidetään 20.-22.3.2024 Hyytiälän metsäasemalla.

1. lukukausi (k2024)

 • kokonaisuus 1
  • opintojakso I ERKO Ilmastonmuutoksen tiede
 • kokonaisuus 3
  • valinnaisia opintojaksoja

2. lukukausi (s2024)

 • kokonaisuus 1
  • opintojakso II ERKO Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
 • kokonaisuus 2
  • opintojakso EU climate law and policy
 • kokonaisuus 3
  • valinnaisia opintojaksoja

3. lukukausi (k2025)

 • kokonaisuus 1
  • opintojakso III ERKO Kestävyys ja ilmastonmuutoksen monialaiset kytkökset
 • kokonaisuus 2
  • opintojakso Climate change law and policy
 • kokonaisuus 3
  • valinnaisia opintojaksoja
 • lopputyön suunnittelua

4. lukukausi (s2025)

 • kokonaisuus 1
  • opintojakso IV ERKO Ilmastotoiminta ja systeemiajattelu
 • kokonaisuus 3
  • valinnaisia opintojaksoja
 • lopputyö