Palvelut

Ruoankäytön tutkimuksen ja ruokakasvatuksen palvelut.
Ruoankäytön tutkimusmenetelmät
Ruoankäytön frekvenssikysely 

DAGIS-tutkimuksessa on kehitetty päiväkoti-ikäisten lasten ruoankäytön frekvenssikyselylomake (FFQ) ja sen validiteettia on arvioitu. Kaikki avoimesti saatavilla olevat DAGIS-lomakkeet löydät hankkeen verkkosivulta. Lomaketta saa käyttää sellaisenaan, mutta pyydämme laittamaan meille tiedon lomakkeen käytöstä. Jos olet kiinnostunut kehittämään lomaketta edelleen, keskustelemme mielellämme yhteistyöstä. Lisäksi DAGIS-tutkimuksessa on kehitetty myös muita FFQ-lomakkeita, joista saat lisätietoa ottamalla yhteyttä tutkijoihin.

Ruokapäiväkirja

DAGIS-tutkimuksen kehittämää ruokapäiväkirja saa käyttää sellaisenaan tai muokattuna. Kaikki avoimesti saatavilla olevat DAGIS-lomakkeet löydät hankkeen verkkosivulta.

Annoskuvakirjat

Ruoankäytön arvioimisessa on tärkeää osata arvioida annoskokoja. Tähän apuna voidaan käyttää esimerkiksi annoskuvakirjoja.

Lasten annoskuvakirja

Annoskuvakirja on tehty avuksi lasten ruokamäärien arviointiin. Se soveltuu ravitsemusohjaukseen sekä käytettäväksi tutkimustyössä. Kirjaan on valittu lasten tyypillisesti käyttämiä ruokia ja juomia. Valinnassa käytettiin apuna lasten ruokapäiväkirjoja. Sivujen reunassa oleva värikoodi helpottaa eri tuoteryhmien löytämistä. Kirja syntyi osana DAGIS-tutkimusta, joka on Folkhälsanin tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja  Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishanke. Kirjasta on verkkoversio. Painetun kirjan voi tilata.

Kenialaisten ruokien annoskuvakirja

KENFIN EDURA –hankkeessa kehitettiin kenialaisten ruokien annoskuvakirja. Kirja kehitettiin avuksi kenialaisten nuorten annoskokojen arvioimiseen kaupunkiympäristössä. Sitä voidaan käyttää työkaluna sekä tutkimuksessa että ravitsemusneuvonnassa. 

Ruokaturva

PAMEL- ja ROSA-tutkimuksissa on ollut käytössä kansainvälinen Household Food Insecurity  Access Scale (HFIAS) suomennettuna ja yksilötasolle muokattuna. Lomakkeen suomenkielisen version validoinnista on ilmestynyt julkaisu

Tutkimusaineistot
Avoimet tutkimusaineistot

Global Dietary Databasessa on saatavilla suomalaisten päiväkoti-ikäisten lasten ruokapäiväkirja-aineisto DAGIS-kartoitustutkimuksesta vuosilta 2015-2016 ja mosambikilaisten teini-ikäisten tyttöjen 24 tunnin ruoankäyttöhaastatteluaineisto ZANE-tutkimuksesta vuodelta 2010. Aineistot ovat vapaasti käytettävissä edellyttäen, että käyttäjä viittaa aineistoon Global Dietary Databasen ohjeiden mukaisesti. Teemme mielellämme myös yhteistyötä näihin aineistoihin liittyen. 

Aineistot tutkimusyhteistyöhön

Ruokakauppojen ostotietoaineistot (LoCard)

Sillä, millaista ruokaa suomalaiset syövät, on monenlaisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Päivittäistavarakauppojen ostotiedot tarjoavatkin ainutlaatuisen välineen tutkia ja ymmärtää näihin teemoihin liittyviä ilmiötä. LoCard-tutkimusryhmän poikkitieteellisissä hankkeissa hyödynnetään näitä tietoja erityisesti terveys- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.

Analyysien pohjaksi olemme tehneet ostoaineistosta uudelleen luokittelun, joka tarjoaa mahdollisuudet tarkastella ruokaostosten terveellisyyttä ja ympäristövaikutuksia. Luokittelusta  on myös tutkimusjulkaisu.

LoCard aineisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisten, monitieteisten tutkimuskysymysten asettamiseen ja ratkomiseen. Aineistoa voidaan sen käyttöön liittyvien sopimusten rajoissa  käyttää yhteisiin hankkeisiin. 

 

DAGIS-projektin aineistot

DAGIS on monivuotinen tutkimushanke, jossa tutkitaan lasten elintapoja, hyvinvointia ja stressin säätelyä. Tavoitteena on kaventaa lasten sosioekonomisia terveyseroja ja luoda terveyttä edistävä ympäristö lapsille ja aikuisille. DAGIS on Folkhälsanin tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishanke. Avoimen tieteen periaatteen mukaisesti kehittämämme menetelmät ja lomakkeet ovat saatavilla tutkimuksen verkkosivuilla. Sivuilta löytyy myös paljon tutkimustuloksia, muun muassa suomenkielinen raportti lasten ruoankäytöstä ja ravintoaineiden saannista. DAGIS-hanke tarjoaa monipuolisen valikoiman aineistoja tutkimusyhteistyöhön.

DAGIS-kartoitus: Kartoitusvaiheen laaja poikkileikkaustutkimus toteutettiin kahdeksassa eri kunnassa vuosina 2015-2016. Osallistujina oli yli 800 lasta ja vanhempaa sekä 66 päiväkotia.

DAGIS-interventio: Laaja RCT-tutkimusasetelmalla toteutettu interventioprojekti, jonka tarkoituksena oli edistää lasten terveellisiä elintapoja ja vahvistaa lasten itsesäätelytaitoja. Projekti toteutettiin kahdessa kunnassa ja siihen osallistui noin 800 lasta ja vanhempaa sekä 32 päiväkotia. Lisäksi toteutettiin erillinen toistettavuustutkimus, jossa tutkimuslomakkeiden toistettavuutta testattiin.

DAGIS Next: Vuonna 2015–2016 DAGIS kartoitukseen osallistuneita lapsia tutkitaan vuonna 2023 heidän ollessaan 11–14-vuotiaita. DAGIS Next -tutkimuksessa selvitetään vuorokausirytmin, syömisen, nukkumisen ja painon välisiä yhteyksiä. Lisäksi tarkastellaan varhaislapsuuden ruokavalion, allergioiden ja astman välisiä yhteyksiä.

DAGIS Salo: DAGIS Salo-seurantatutkimus alkaa syksyllä 2023 ja tutkimuksen osallistujiksi tullaan kutsumaan  3.–6. luokalla olevat lapset Salon kouluissa. Tutkimus selvittää mm. elintapoihin, painoon, stressistä palautumiseen ja oppimiseen yhteydessä olevia koti-, päiväkoti- ja kouluympäristön tekijöitä.

 

Ruokakasvatusmateriaalit

Voit tutustua Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla sekä Kasvatustieteiden osastolla tuotettuihin ruokakasvatusmateriaaleihin. Materiaalit on tuotettu lasten ruoankäyttöä ja ravitsemusta selvittäneissä tutkimusprojekteissa.

Ruoka-askel –hanke on Suomen Akatemian rahoittama tutkimuskonsortio, jossa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Laurean ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävä toimintamalli, joka tukee lasten terveellistä ruokavaliota ja vähentää ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa. Hankkeen materiaalipankki sisältää laajasti erilaisia ruokakasvatusmateriaaleja vapaaseen käyttöön: ideoita ja vinkkejä lasten kanssa yhdessä puuhasteluun, tietoa ja vinkkejä varhaiskasvatukseen sekä reseptejä ja ideoita ruoanvalmistukseen ja hävikin vähentämiseen.