Aineenopettajaksi pätevöityminen

Opettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osasta:

  • Ylempi korkeakoulututkinto
  • Opetettavan aineen opinnot
  • Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op (väh. 35 ov) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvan opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Lukiossa aineenopetusta antavalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op (väh. 55 ov) laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot ja kaikissa muissa aineissa vähintään 60 op:n (väh. 35 ov) perus- ja aineopinnot.

Tarkempia tietoja opettajien kelpoisuusvaatimuksista löytyy kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Psykologian koulutusohjelmassa erillisiä opinto-oikeuksia ei myönnetä lukuvuonna 2017-2018.

Mikäli opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisinä opintoina, kelpoisuus on usein todistettava opetettavan aineen osalta asianomaisen ainetiedekunnan antamalla vastaavuustodistuksella. Vastaavuustodistus  on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. tutkinnon suorittamisen jälkeen opettajan pedagogiset opinnot tai uusia opetettavia aineita erillisinä opintoina suorittaneet opettajan virkoja haettaessa.

Vastaavuustodistuksen antaa sen yliopiston tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma/koulutus. Muussa tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, jossa kyseisiä opintoja voi suorittaa.

Vastaavuustodistusta pyydetään kirjallisesti. Psykologian oppaineen osalta pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi. Pyynnössä tulee mainita ainakin todistusta hakevan nimi, syntymäaika tai opiskelijanumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä postiosoite, johon todistus voidaan lähettää. Mikäli jokin osa opetettavan aineen opinnoista on suoritettu muussa yliopistossa eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä, vastaavuustodistuksen hakijan tulee toimittaa lisäksi oikeaksi todistetut jäljennökset todistuksista.

Vastaavuustodistuksesta peritään 126 euron maksu, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista. Vastaavuustodistuksen saa yleensä noin kuukauden toimitusajalla (poikkeuksena kesä- ja jouluaika, jolloin todistuksen saamisesta on sovittava erikseen).

Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa erillisinä opettajan pedagogisina opintoina. Ne on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, joiden tutkintoon on sisällytetty tai jotka ovat sen lisäksi suorittaneet vähintään 60 opintopisteen (35 ov:n) laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot jossakin perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvassa aineessa.

Lisätietoja opettajan pedagogisten opintojen suorittamisesta löytyy kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.