Opinto-oikeudet

Lääketieteelliseen tiedekuntaan voi päästä rajoitetusti opiskelemaan erillisinä opintoina hammaslääketieteen, lääketieteen ja logopedian koulutusohjelmien opintoja. Psykologian kandi- ja maisteriohjelmissa ei toistaiseksi myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta.

Tutustu muiden tiedekuntien opiskelijoille tarjolla oleviin opintoihin Opiskelijan ohjeet: Lääketieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot -ohjesivulla.

 

Eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta kos­ke­vat va­lin­ta­pe­rus­teet

Hakuaika lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2024:

  • Kevät: 2.–16.4.2024 klo 15.00. Haku alkaa huhtikuun ensimmäisenä arkipäivänä ja päättyy 14 päivän kuluttua klo 15.00. Kevään haussa haetaan pääasiassa syksyllä suoritettaviin opintoihin.
  • Syksy: 1.–15.10.2024 klo 15.00. Haku alkaa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä ja päättyy 14 päivän kuluttua klo 15.00. Syksyn haussa haetaan pääasiassa keväällä suoritettaviin opintoihin.

Dekaani myöntää erillisten opintojen suoritusoikeuden.

Erillisten opintojen suoritusoikeudesta perittävä maksu on 15 euroa/opintopiste. Maksu maksetaan päätöksen jälkeen lähetettävällä laskulla. Kuitti suoritetusta maksusta tulee esittää ko. opetusta antavassa yksikössä ennen opintojen aloittamista. Suoritettua maksua ei palauteta.

Ha­ku­kel­poi­suus

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta Helsingin yliopistossa. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen, muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen tai ammattipätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään kokonaisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin. Se voidaan myöntää yleensä vain sellaisiin opintoihin, jota ei anneta avoimena yliopisto-opetuksena.

Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Eril­li­set opin­not kou­lu­tus­oh­jel­mit­tain

Lääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten opintojaksojen vastuuhenkilöiden esityksestä, mikäli vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot lomakkeelle liitettävistä liitteistä.

Hammaslääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten opintojaksojen vastuuhenkilöiden esityksestä, mikäli vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot lomakkeelle liitettävistä liitteistä.

Psykologian kandi- ja maisteriohjelmat: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta. Oikeuden saatuaan opiskelija voi hakea hyväksilukua osalle jo suoritetuista opinnoista.

Logopedian kandi- ja maisteriohjelmat: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia.

Soveltavan psykologian kandiohjelma: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. 

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia.

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia.

Ha­ke­mus

Erillisten opintojen suorittamista koskeva sähköinen hakemus (hakuaika 2.–16.4.2024 klo 15.00 ja 1.–15.10.2024 klo 15.00).

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa ovat mukana kaikki Suomen yliopistot. Sopimus antaa opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. 

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa valtakunnallisen JOO -sopimuksen perusteella muussa kotimaisessa yliopistossa sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Helsingin yliopistossa ja jotka hän aikoo sisällyttää tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon.  Oikeuden myöntämisestä päättää kohdeyliopisto tiedekunnan puollon perusteella. Koska JOO-opiskelu on tiedekunnalle maksullista tiedekunta puoltaa näitä opintoja lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa enintään valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden verran (enintään 10 op).

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat JOO-opintoja rajoitetusti, ks. Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista. JOO-sopimuksen perusteella opinto-oikeutta hakiessa oikeuden myöntämisen edellytys on, että kotiyliopisto on puoltanut hakemusta. Opiskeluoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja mahdolliset opetukseen osallistumista koskevat rajoitukset. Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani myöntää opiskeluoikeuden koulutusohjelman johtajan puollosta.