Opinto-oikeudet
Lääketieteelliseen tiedekuntaan voi päästä rajoitetusti opiskelemaan erillisinä opintoina hammaslääketieteen, lääketieteen ja logopedian koulutusohjelmien opintoja. Psykologian kandi- ja maisteriohjelmissa ei toistaiseksi myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta.

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (1.8.2020 alkaen):

 • Helsingin yliopiston biotieteellisten alojen opiskelijat voivat opiskella sivuaineena Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkkeet (MED-828) -opintojakson.
 • Kansanterveystieteen opintokokonaisuuden opintojaksoja ei voi suorittaa lukuvuonna 2020 - 2023.
  • Mikäli opetussuunnitelmakaudella 2017- 2020 opintokokonaisuuden suorittamisen aloittaneella opiskelijalla kokonaisuuden suorittaminen on kesken ja opintoajalle myönnetään pidennys, opiskelija voi siirtymäaikana lukuvuoden 2020 - 2021 loppuun mennessä suorittaa opintokokonaisuuden valmiiksi.
 • LOGK-015 Logopedia, valinnainen opintokokonaisuus 15 op ja siihen sisältyvät yksittäiset opintojaksot on avoinna kaikille yliopiston perustutkinto-opiskelijoille: 
 • LOGK-121 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
  LOGK-131 Puheen ja kielen kehitys 7 op
  LOGK-141 Logopedian perusteet 5 op
 • Psykologian koulutusohjelma ei toistaiseksi tarjoa psykologian opinto-oikeutta muille sivuaineopiskelijoille kuin aineenopettajaksi opiskeleville.
 • Psykologian perus- ja aineopintojen (25 op ja 35 op, yht. 60 op) opinto-oikeutta saavat edelleen hakea ne Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus aineenopettajan kelpoisuuden antaviin pedagogisiin opintoihin tai jotka ovat ne jo suorittaneet.

Lue lisää Opiskelijan ohjeet -sivustolta

Eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta kos­ke­vat va­lin­ta­pe­rus­teet

Hakuaika lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2022:

 • Kevät 2022: 30.3. - 13.4.2022 klo 15.00. Kevään haussa haetaan pääasiassa syksyllä suoritettaviin opintoihin.
 • Syksy 2022: 3. - 17.10.2022 klo 15.00. Syksyn haussa haetaan pääasiassa keväällä suoritettaviin opintoihin

Dekaani myöntää suoritusoikeuden.

Erillisten opintojen suoritusoikeudesta perittävä maksu on 15 euroa/opintopiste. Maksu maksetaan päätöksen jälkeen lähetettävällä laskulla. Kuitti suoritetusta maksusta tulee esittää ko. opetusta antavassa yksikössä ennen opintojen aloittamista. Suoritettua maksua ei palauteta.

Ha­ku­kel­poi­suus

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole yliopiston kirjoissa. Suoritusoikeuden saanut henkilö ei voi tällä perusteella suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole samoja etuja kuin kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Suoritusoikeus rajoittuu vain niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty, ja se myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi (erilliset opintojaksot enintään vuodeksi) kerrallaan.

Opinto-oikeutta ei myönnetä, jos vastaavat opinnot voi suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

Eril­li­set opin­not kou­lu­tus­oh­jel­mit­tain

Lääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Lisäksi erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten, jos vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä.

Hammaslääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten koulutusohjelman johtajan esityksestä, jos vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä.

Psykologian kandi- ja maisteriohjelmat: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta. Oikeuden saatuaan opiskelija voi hakea hyväksilukua osalle jo suoritetuista opinnoista.

Logopedian kandi- ja maisteriohjelmat: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia.

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia.

Ha­ke­mus

Erillisten opintojen suorittamista koskeva sähköinen hakemus (hakuaika 30.3. - 13.4.2022 klo 15.00 ja 3.10. - 17.10.2022 klo 15.00).

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa ovat mukana kaikki Suomen yliopistot. Sopimus antaa opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. 

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa valtakunnallisen JOO -sopimuksen perusteella muussa kotimaisessa yliopistossa sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Helsingin yliopistossa ja jotka hän aikoo sisällyttää tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon.  Oikeuden myöntämisestä päättää kohdeyliopisto tiedekunnan puollon perusteella. Koska JOO-opiskelu on tiedekunnalle maksullista tiedekunta puoltaa näitä opintoja lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa enintään valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden verran (enintään 10 op).

Muun suomalaisen yliopiston opiskelija voi hakea JOO -sopimuksen perusteella opinto-oikeutta sivuaineopiskelijoille tarjottaviin tiedekunnan oppiaineisiin/opintojaksoihin. Oikeuden myöntämisen edellytys on, että kotiyliopisto on puoltanut hakemusta. Dekaani myöntää opiskeluoikeuden asianomaisen osaston oppialan professorin ja esihenkilön lausunnon perusteella. Opiskeluoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja mahdolliset opetuksen osallistumiseen koskevat rajoitukset.