Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu tutkielman kirjoittaminen. Tutkielman tavoitteena on lisätä tutkinnon akateemisuutta ja parantaa opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn. Muita tutkielman tavoitteita ovat tiedon kriittinen arviointi sekä uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Tutkielma voi sisältää tutkimustyötä, seminaarityöskentelyä sekä syventävien osioiden suorittamista.

Tutkielman tekeminen aloitetaan ohjaajan valinnalla. Tutkielmalla on aina yksi vastuuohjaaja, jonka tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Ohjaajalla tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja aikaa ohjata opiskelijan työtä sekä neuvoa kirjoittamisessa. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa tutkielman sisällön ja aihepiirin. On suositeltavaa, että opiskelija ja ohjaaja/apuohjaajat solmivat ohjaussopimuksen ohjauksen käytänteistä. Ohjaussopimuslomake on alla.

Tutkimussuunnitelman laatiminen on suositeltavaa. Tutkielman ja tutkimussuunnitelman tueksi on valmistettu rakennetta ja ulkoasua koskevat ohjeet, jotka löytyvät tältä sivulta, kohdasta materiaalit. Noudattamalla ohjeistusta opiskelijan on mahdollista kirjoittaa tutkielma, joka täyttää lääketieteellisen ja akateemisen julkaisemisen standardit.

Tutkielman läpikäy automaattisen Urkund -tarkistuksen. Lisätietoja Urkundista löytyy osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/.

Vastuuohjaaja ja asiantuntijatarkastaja tallentavat ehdotuksen arvosanasta E-thesis –järjestelmään. Opiskelija saa tiedon arvosanaesityksestä helsinki.fi -sähköpostiosoitteeseen. Tutkielman lopullinen arvosana annetaan tiedekuntaneuvostossa.

Arvostelu

Tutkielma arvostellaan 7-portaisella asteikolla laudatur - approbatur. Arvostelu perustuu asiantuntijatarkastajan ja vastuuohjaajan täyttämiin yhdenmukaisiin arviointilomakkeisiin sekä opiskelijan itsearviointiin. Yhtenäisellä arvostelulomakkeella pyritään yhdenmukaistamaan ja ohjeistamaan arvostelua.

Kypsyysnäyte

Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte (äidinkielen koe), joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja äidinkielen taitoa. Aiheen tai vaihtoehtoiset aiheet määrittelee opiskelijakohtaisesti tutkielman vastuuohjaaja. Kypsyysnäytteen tarkastavat äidinkielen tarkastaja sekä aiheen antanut opettaja (tarkempi ohjeistus on alla kohdassa materiaalit).

Opiskelijoille suunnatut tarkemmat ohjeet löytyvät Flammasta.