Syventävien opintojen tutkielma (lääketiede ja hammaslääketiede)

Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu tutkielman kirjoittaminen. Tutkielman tavoitteena on lisätä tutkinnon akateemisuutta ja parantaa opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn. Muita tutkielman tavoitteita ovat tiedon kriittinen arviointi sekä uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Tutkielma voi sisältää tutkimustyötä, seminaarityöskentelyä sekä syventävien osioiden suorittamista.

Tutkielman tekeminen aloitetaan ohjaajan valinnalla. Tutkielmalla on aina yksi vastuuohjaaja, jonka tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Ohjaajalla tulee olla riittävästi asiantuntemusta ja aikaa ohjata opiskelijan työtä sekä neuvoa kirjoittamisessa. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa tutkielman sisällön ja aihepiirin. On suositeltavaa, että opiskelija ja ohjaaja/apuohjaajat solmivat ohjaussopimuksen ohjauksen käytänteistä. Ohjaussopimuslomake on alla.

Tutkimussuunnitelman laatiminen on suositeltavaa. Tutkielman ja tutkimussuunnitelman tueksi on valmistettu rakennetta ja ulkoasua koskevat ohjeet, jotka löytyvät tältä sivulta, kohdasta materiaalit. Noudattamalla ohjeistusta opiskelijan on mahdollista kirjoittaa tutkielma, joka täyttää lääketieteellisen ja akateemisen julkaisemisen standardit.

Tutkielma läpikäy automaattisen Urkund -tarkistuksen. Lisätietoja Urkundista.

Vastuuohjaaja ja asiantuntijatarkastaja tallentavat ehdotuksen arvosanasta E-thesis –järjestelmään. Opiskelija saa tiedon arvosanaesityksestä helsinki.fi -sähköpostiosoitteeseen. Tutkielman lopullinen arvosana annetaan tiedekuntaneuvostossa.

Tutkielma arvostellaan 7-portaisella asteikolla laudatur - approbatur. Arvostelu perustuu asiantuntijatarkastajan ja vastuuohjaajan täyttämiin yhdenmukaisiin arviointilomakkeisiin sekä opiskelijan itsearviointiin. Yhtenäisellä arvostelulomakkeella pyritään yhdenmukaistamaan ja ohjeistamaan arvostelua.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa kypsyysnäytteenä tarkastetaan syventävän tutkielman tiivistelmä, joka laaditaan koulusivistyskielellä. Kypsyysnäytteen hyväksyy kielitaidon osalta syventävien opintojen tutkielman tarkastaja(t), ellei muulle menettelylle ole perustetta. Tarkastaja(t) voivat tarvittaessa delegoida kypsyysnäytteen tarkastuksen koulutusohjelman johtajan nimeämälle henkilölle.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Flammasta.

Pysyväismääräykset ovat osa koulutusohjelman opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia. Pysyväismääräyksiin on koottu tutkinnon suorittamiseen liittyviä kuvauksia lukukaudelta toiselle siirtymisen edellytyksistä, opintojen hyväksilukemisesta, vanhenemisesta ja muista määräyksistä.

Pysyväismääräykset löytyvät Flammasta.

Tutkinnon opetus-/runkosuunnitelma opintojaksokuvauksineen sekä opintojen pakollinen ja/tai suositeltava suorittamisjärjestys on julkaistu vuosittain julkaistavassa sähköisessä opinto-oppaassa WebOodissa peruskoulutusten osalta.