Harjoittelu lääketieteen koulutusohjelmassa

Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua suorittava opiskelija. Toisaalta hän on harjoittelija ja sairaalan työntekijä; toisaalta opiskelija, joka on saamassa käytännön opetusta ja harjoitusta kurssiaikana opitun teoriatiedon soveltamisessa. On tarkoitus, että amanuenssiaikana opitaan tiettyjä lääkärin ammattiin kuuluvia käytännön taitoja ja valmiuksia. Opiskelijana amanuenssi ei kuitenkaan voi ottaa täysin itsenäisesti vastuuta potilaista, vaan hänen toimintaansa valvoo muu henkilökunta.

Amanuenssin tulee noudattaa palveluspaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä. Amanuenssin tulee suorittaa esimiehensä määräämät tehtävät, joiden tulee edistää harjoittelun tavoitteiden saavuttamista. Amanuenssi on toimistaan vastuussa yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan. Amanuenssin tulee ottaa toimensa vastaan sopimuksen mukaisesti.

Amanuenssin säännöllinen työaika on 38,25 tuntia viikossa opetustilaisuuksineen ja mahdollisine sairaalan päivystysaikana tapahtuvine työskentelyineen. Kokonaistyöajasta voi enintään 1/3 olla sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä, jollei amanuenssin kanssa yhteisymmärryksessä toisin sovita. Työaika voidaan järjestää myös niin, että se ennalta laadittavan työjärjestyksen mukaan tasoittuu kolmen viikon tai kuukauden kuluessa keskimäärin 38,25 tuntiin viikossa.

Sairastumisista on amanuenssin viivytyksettä ilmoitettava esimiehelleen. Yli kolme vuorokautta jatkuneesta sairaudesta amanuenssin tulee esittää esimiehelle hyväksyttävä selvitys. Yli viikon mittainen sairauspoissaolo tulee korvata esimiehen kanssa sovittavalla tavalla, kuten viikonloppupäivystyksillä tai ylipalvelulla amanuenssuurin jälkeen. Amanuenssin osallistuminen tenttitilaisuuksiin tulee mahdollistaa työaikajärjestelyin.

Palvelussuhteen ehtoja koskevat riita-asiat ratkaistaan siten kuin asiasta on erikseen määrätty. Amanuenssin täytyy korvata laiminlyömänsä työtehtävät vastaavalla, esimiehen kanssa yhteisymmärryksessä sovitulla tavalla.

Amanuenssilta ei vaadita ylipalvelua ajalta, jolloin hän osallistuu lääketieteellisten päivien koulutukseen. Tiedekunta katsoo, että amanuenssin toimelle asetetut koulutukselliset tavoitteet tulevat näin täytetyiksi. Niinä päivinä, jolloin amanuenssi osallistuu lopputenttiin, hänen tulee saada vapaata amanuenssin toimesta. Vapaapäivistä on kuitenkin sovittava työnantajan kanssa riittävän ajoissa.

Amanuenssin toimessa tai tiedekunnan laitoksilla ja klinikoilla muussa toimessa suoritetusta palvelusta antaa merkinnän osaston esimies. Muualla suoritetusta amanuenssipalvelusta antaa merkinnän palvelutodistuksen perusteella Meilahden opetus- ja opiskelijapalvelut. Palvelutodistuksessa on oltava palveluaika, ala sekä kohta keskeytykset/poissaolot tai maininta ettei keskeytyksiä/poissaoloja ole ollut. Palvelutodistus tulee toimittaa Meilahden opiskelijapalveluihin kesällä suoritetusta harjoittelusta viimeistään 15.9. mennessä (jos 15.9. osuu viikonlopulle, niin siitä seuraavana arkipäivänä).

  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloihin käytännön harjoitteluun tulevien opiskelijoiden ohjeistus tartuntataudeista ja rokotuksista.
  • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohje vaatimuksista työskenneltäessä toisen johdon ja valvonnan alaisena lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä.