Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet

Logopedian alan osaamistavoitteet puheterapeutin pätevyyteen johtavalle filosofian maisterin tutkinnolle.
Tausta

Suomessa logopedian koulutus on kansainvälisesti korkeatasoista ja johtaa filosofian maisterin tutkintoon. Koulutus vastaa tasoa 7 Euroopan Unionin laatimassa Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (European Qualifications Framework, EQF). Valmistuneilla on monipuoliset logopedian alan tiedot ja taidot, joita käytetään itsenäisen ja kriittisen ajattelun, työskentelyn ja päättelyn perustana. Valmistuneilla on ongelmanratkaisu- ja soveltamistaidot laadultaan vaihteleviin ja myös odottamattomiin logopedian alan tilanteisiin sekä tutkimusosaamista ja kyky ottaa vastuuta ammattialan tietojen päivittämisestä ja kliinisten käytäntöjen kehittämisestä.

Tässä dokumentissa esitellään logopedian alan teoreettiset, kliiniset ja yleiset osaamistavoitteet, jotka logopediaa pääaineenaan opiskelleen, laillistetun puheterapeutin pätevyyteen oikeuttavan filosofian maisterin tutkinnon suorittaneen tulee opintojensa aikana saavuttaa. Tavoitteet kuvaavat valmistuvan puheterapeutin osaamista, jota kehitetään ja syvennetään koko tulevan työuran ajan. Vastavalmistuneen puheterapeutin tulee hahmottaa osaamisen eri alueet ja valmistautua niiden tietoiseen kehittämiseen työelämässä.

Dokumentti on tarkoitettu pohjaksi logopedian opetussuunnitelmatyölle suomalaisissa yliopistoissa, joissa logopediaa voi opiskella pääaineena. Yhteiset osaamistavoitteet tukevat opetussuunnitelmatyötä ja siten vahvistavat valmistuvien puheterapeuttien koulutuksen aikana hankittua osaamista ja valmiuksia, joita he voivat kehittää edelleen työuran aikana. Osaamistavoitteiden käytettävyyttä tullaan jatkossa arvioimaan ja tarvittaessa päivittämään.

Näitä osaamistavoitteita muodostettaessa on tutustuttu sekä kansallisiin terveydenhuoltoalan koulutusten osaamistavoitteisiin että eri maissa julkaistuihin logopedian alan koulutusten osaamistavoitteisiin. Julkaisuissa, joihin olemme tutustuneet, on käytetty käsitteen osaamistavoite rinnalla muitakin käsitteitä, kuten competence ja proficiency, jotka molemmat voidaan kääntää pätevyydeksi tai taitavuudeksi. Pätevyys määritellään esimerkiksi seuraavasti: ”työtehtävien hoitoon tarvittavat tiedot, taidot ja kyvyt, jotka tarvitaan, jotta pystyisi työskentelemään ja toimimaan turvallisesti, tehokkaasti sekä itsenäisesti puheterapeuttina” (CPLOL/ NetQues, 2013). 

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on luokiteltu yhdeksään ydinosaamisalueeseen, joille on määritelty useita yksilöityjä osaamistavoitteita.

Ydinosaamisen määritelmä

Hyvä tiedollinen perusta logopedian tieteenalasta, tarvittavilta osin lähitieteistä sekä näyttöön perustuvasta toiminnasta. Kyky hakea tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä soveltaa kliinisessä työssä.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 1.1 Hallitsee tiedollisen perustan logopedian tieteenalasta mukaan lukien vuorovaikutus- ja kommunikointikyky, kielelliskognitiiviset toiminnot, puhemotoriset toiminnot, ääni, syömis- ja nielemistoiminnot sekä puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi.
 • 1.2 Hallitsee puheterapeutin työssä tarvittavat tiedot lähitieteistä (erityisesti psykologia, lääketiede, fonetiikka, kielitiede).
 • 1.3 Hallitsee tiedollisen perustan näyttöön perustuvasta toimintakyvyn arvioinnista, kuntoutuksesta, ohjauksesta ja ennaltaehkäisevästä työstä sekä osaa soveltaa sitä.
 • 1.4 On tietoinen siitä, että on erilaisia logopedian alan teoreettisia suuntauksia ja viitekehyksiä ja ymmärtää niiden kehittyvän luonteen.

 

Ydinosaamisen määritelmä

Hyvä tiedollinen perusta tutkimuksen merkityksestä ja hyödyntämisestä logopedian alalla.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 2.1 Ymmärtää tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön merkityksen logopedian alan kehitykselle.
 • 2.2 Osaa hakea ja hyödyntää ajantasaista tieteellistä tietoa.
 • 2.3 Tuntee tutkimuksen tekemisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään.
 • 2.4 Osaa arvioida kriittisesti tutkimustiedon käytettävyyttä, soveltamismahdollisuuksia ja näytön astetta osana kliinistä päätöksentekoa.
 • 2.5 Osaa arvioida eri arviointi- ja kuntoutusmenetelmien tutkimuksen näytön astetta ja teoreettisen perustan uskottavuutta.

 

Ydinosaamisen määritelmä

Hyvä tiedollinen perusta sosiaali- ja terveydenhuollosta, puheterapiaa koskevasta lainsäädännöstä ja eettisistä ohjeista sekä toiminta näiden mukaisesti.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 3.1 Ymmärtää asiakaslähtöisyyden käsitteen ja osaa toimia sen keskeisten periaatteiden mukaan. Ymmärtää, että puheterapeutin toiminnassa kaikkein pysyvintä on asiakkaan edun korostaminen sekä asiakkaan mahdollisimman hyvän ja itsenäisen toimintakyvyn edistäminen. Osaa noudattaa työssään yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita (Oikeusministeriö¹) siten, miten ne on perustuslaissa määritelty.
 • 3.2 Osaa toimia puheterapeutin työtä ohjaavan lainsäädännön ja eettisten ohjeiden (SPTL, ETENE ja TENK) mukaisesti. 
  • 3.2.1 Puheterapeutin tärkein tehtävä on edistää kaikissa toimissaan asiakkaan mahdollisimman itsenäistä ja hyvää toimintakykyä.
  • 3.2.2 Puheterapeutti kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Hän on tietoinen, mitä potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään lainsäädännössä. Puheterapeutti antaa asiakkaalleen tietoa asiakkaan päätöksentekoa varten.
  • 3.2.3 Puheterapeutti mukauttaa viestintäänsä asiakkaalleen soveltuvaksi. Puheterapeutti varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt ja saa ilmaistua tahtonsa omien mahdollisuuksiensa puitteissa.
  • 3.2.4 Puheterapeutti toteuttaa työtänsä parhaan käytettävissä olevan vaikuttavuustiedon ja yleisesti hyväksyttyjen kliinisten käytänteiden mukaisesti. Hän ylläpitää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan.
  • 3.2.5 Puheterapeutti tunnistaa oman osaamisensa ja voimavarojensa rajat.
  • 3.2.6 Puheterapian päätöksenteon tulee perustua aina yksilölliseen tarveharkintaan.
  • 3.2.7 Puheterapeutti arvioi objektiivisesti ja realistisesti asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumisen mahdollisuuksia. Hän huomioi asiakkaan tarpeet ja voimavarat sekä suunnittelee kuntoutuksen tavoitteet ja toteutuksen yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa.
  • 3.2.8 Puheterapeutti huolehtii salassapitovelvollisuudesta siten, kuin laissa siitä säädetään. Puheterapeutti on tietoinen käyttämiensä teknisten ratkaisujen tietoturvallisuudesta.
  • 3.2.9 Puheterapeutti dokumentoi työtänsä sen mukaan, mitä potilasasiakirjoista laissa ja kansallisesti sovituissa ohjeissa säädetään. Dokumentointi turvaa sekä asiakkaan että puheterapeutin oikeuksia.
  • 3.2.10 Puheterapeutti käyttää olemassa olevat resurssit vastuullisesti. Mikäli puheterapian resurssit ovat puheterapian asiakkaiden yksilöllisestä näkökulmasta tai laajemmin palveluiden järjestämisen kannalta riittämättömät, puheterapeutin velvollisuutena on tehdä tämä tiettäväksi logopediseen tietoon ja ammatilliseen osaamiseen perustuen.
  • 3.2.11 Yrittäjän asemassa toimiessaan puheterapeutti tiedostaa yrittäjyyteen liittyvät vastuut ja velvoitteet. Hän ei tavoittele perusteetonta taloudellista hyötyä.
  • 3.2.12 Puheterapeutti edistää tieteellistä tutkimusta. Tutkijana toimiessaan hän noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja Helsingin julistuksen periaatteita.
  • 3.2.13 Puheterapeutti osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää kannanotoissaan ja toiminnallaan puheterapian asiakkaiden ja puheterapeuttien asemaa.
  • 3.2.14 Opiskelijan toimiessa puheterapeutin tehtävässä vastuu asiakkaista on aina laillistetulla puheterapeutilla, joka ohjaa ja tarvittaessa puuttuu opiskelijan toimintaan. Opiskelijan on oltava tietoinen oman osaamisensa ja voimavarojensa rajoista.
  • 3.2.15 Puheterapeutti kunnioittaa muiden puheterapeuttien ja ammattihenkilöiden ammattitaitoa. Kollegiaalisuus ei ylitä kuitenkaan asiakkaan oikeuksia tai etua.
 • 3.3 Tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen sekä sen yleisiä toimintaperiaatteita ja palvelutuotantoa.
 • 3.4 Osaa työskennellä asiakastyössä luottamuksellisesti ja vastuullisesti sekä salassapitovelvollisuutta noudattaen. Osaa noudattaa sosiaalisen median käytössä samoja eettisiä periaatteita, joita hän noudattaa työssään muutenkin.
 • 3.5 Osaa toimia huomioiden potilas- ja työturvallisuuden. 
  • 3.5.1 Osaa toimia vastaanottotoiminnan yhteydessä ilmenevissä hätätilanteissa sekä osaa luoda ennakoivan ja toteutettavissa olevan toimintamallin mahdollisten hätätilanteiden varalle.
  • 3.5.2 Osaa toteuttaa potilasturvallisuutta käytännön työssä, raportoida vaaratilanteista ja potilasvahinkotilanteista sekä osaa käsitellä niitä rakentavasti.
 • 3.6 Osaa pitää kiinni henkilökohtaisista ja ammatillisista rajoista asiakastyössä.
 • 3.7 Osaa toimia ammatillisesti ristiriitatilanteissa ja tunnistaessaan taitamatonta tai epäeettistä toimintaa asiakastyössä. 

Ydinosaamisen määritelmä

Asiakaslähtöinen ja ammatillinen vuorovaikutus. Tarkoituksenmukainen vuorovaikutustaitojen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen hallinta asiakastyössä sekä muussa ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 4.1 Osaa tietoisesti käyttää vuorovaikutustaitojaan rakentavasti, kunnioittavasti ja yhteistyötä vahvistavasti.
 • 4.2 Osaa ottaa huomioon asiakkaan erityispiirteet vuorovaikutuksessa ja tukea asiakasta tasavertaiseen kommunikointiin sekä hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja.
 • 4.3 Osaa soveltaa erilaisia keinoja luodakseen hyvän ja luottamuksellisen terapiasuhteen asiakkaaseen.
 • 4.4 Osaa kertoa asiakkaalle ja hänen lähi-ihmisilleen ymmärrettävästi puheterapeuttisen arvioinnin tuloksista ja kuntoutuksen mahdollisuuksista ja toteutuksesta.
 • 4.5 Osaa kuvata asiakkaan toimintakykyä suullisesti ja kirjallisesti. 
  • 4.5.1 Tietää rakenteisen kirjaamisen perusteet ja osaa käyttää sitä.
  • 4.5.2 Osaa analysoida ja kuvata asiakkaan toimintakykyä monipuolisesti, kuten esimerkiksi ICF-viitekehyksen mukaisesti.
  • 4.5.3 Osaa koostaa ja kirjoittaa asiakkaaseen liittyviä tekstejä ammattikunnan yhteneväisten käytäntöjen ja työnantajan ohjeistuksen mukaisesti.
 • 4.6 Osaa käyttää logopedian peruskäsitteitä ja -termejä asianmukaisesti tilanteeseen sopivalla tavalla.
 • 4.7 Osaa viestiä ammattimaisesti ja rakentavasti oman ammattikuntansa kesken sekä yhteistyössä eri ammattiryhmien ja sidosryhmien kanssa.
 • 4.8 Osaa tuoda tietonsa ja taitonsa työyhteisön käyttöön.
 • 4.9 Tunnistaa vahvuuksia ja kehittämistarpeita omassa viestintätyylissään.
 • 4.10 Osaa vastaanottaa ammattimaisesti monenlaista palautetta työssään ja työyhteisössään.
 • 4.11 Osaa vastata asiakkaan tunnetiloihin ammattimaisesti ja pohtia omia työssä syntyviä tunteitaan rakentavasti.
 • 4.12 Osaa toimia monikielisissä ja monikulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Osaa tunnistaa oman kielitaitonsa sekä kulttuurin tuntemuksensa rajat ja osaa hakea tukea tarvittaessa (esim. tulkin palvelut).
 • 4.13 Osaa konsultoida muita ammattihenkilöitä tarvittaessa ja vastata itselle esitettyihin konsultaatiopyyntöihin.
 • 4.14 Osallistuu aktiivisesti ammatilliseen yhteistyöhön.

Ydinosaamisen määritelmä

Taito hyödyntää ajantasaista tieteellistä näyttöä, teoreettisia viitekehyksiä, hoitosuosituksia sekä yleisesti hyväksyttyjä ja perusteltuja kliinisiä käytäntöjä arvioinnissa, kliinisen tiedon kokoamisessa ja johtopäätöksissä.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 5.1 Osaa hyödyntää ajantasaista tieteellistä näyttöä, hoitosuosituksia sekä yleisesti hyväksyttyjä ja perusteltuja kliinisiä käytäntöjä arviointityössään.
 • 5.2 Osaa arvioida asiakkaan tilannetta ja toimintakykyä kattavasti soveltaen esimerkiksi ICF-viitekehystä.
 • 5.3 Osaa kerätä olennaista tietoa haastattelemalla asiakasta sekä hänen toimintaympäristönsä ihmisiä.
 • 5.4 Osaa kerätä olennaista tietoa havainnoimalla asiakasta ja hänen toimintakykyänsä tarpeellisissa toimintaympäristöissä.
 • 5.5 Osaa hakea puheterapeuttisen arvioinnin toteuttamisen kannalta tarpeellista tietoa potilastietojärjestelmästä/muilta asiakasta hoitaneilta tahoilta.
 • 5.6 Osaa kerätä olennaista tietoa käyttämällä perusteltuja testaus- ja arviointimenetelmiä.
 • 5.7 Osaa analysoida ja tulkita kerättyä tietoa objektiivisesti ja kriittisesti ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä asiakkaan tilanteeseen liittyen.
 • 5.8 Osaa ohjata asiakkaan tarvittaviin lisätutkimuksiin tilanteen selvittämiseksi.
 • 5.9 Osaa arvioida kuntoutuksen aloittamista ja jatkamista suhteessa asiakkaan/perheen voimavaroihin, elämäntilanteeseen ja muihin mahdollisiin kuntoutuksiin.

Ydinosaamisen määritelmä

Taito hyödyntää ajantasaista tieteellistä näyttöä, teoreettisia viitekehyksiä, hoitosuosituksia sekä yleisesti hyväksyttyjä ja perusteltuja kliinisiä käytäntöjä puheterapeuttisen kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikuttavuuden seurannassa.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 6.1 Osaa hyödyntää ajantasaista tieteellistä näyttöä, hoitosuosituksia sekä yleisesti hyväksyttyjä ja perusteltuja kliinisiä käytäntöjä kuntoutustyössään ja muissa interventioissaan.
 • 6.2 Osaa tunnistaa ja perustella selkeästi asiakkaan puheterapian tarpeen tehdyn arvion perusteella sekä suunnitella kuntoutuksen tavoitteet esimerkiksi ICF-kehystä hyödyntäen yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa, puheterapeuttisen kuntoutuksen moninaiset muodot huomioiden. 
 • 6.3 Osaa suunnitella kuntoutuksen tavoitteen toimintakykyä parantavaksi, kompensoivaksi ja/tai ylläpitäväksi sekä asiakkaan hyvää elämänlaatua edistäväksi tai ylläpitäväksi. 
  • 6.3.1 Kuntoutuksen muotoja voivat olla esim. ohjaus, yksilökuntoutus, ryhmäkuntoutus, yhteisöpohjainen kuntoutus.
 • 6.4 Osaa suunnitella asiakkaan yksilöllisen kuntoutuksen ja kuntoutusmateriaalin huomioiden asiakkaan (ja hänen ympäristönsä) tarpeen, toimintakyvyn, käytettävissä olevat resurssit (esim. jakson kesto, käyntikerrat) sekä tekijät, jotka voivat olla esteenä kuntoutuksen vaikuttavuudelle.
 • 6.5 Osaa kuntouttaa kuntoutussuunnitelman mukaisesti ja valita tilanteeseen sopivat keinot sekä välineet.
 • 6.6 Osaa arvioida kuntoutuksen vaikuttavuutta analyyttisesti ja tarvittaessa muokata toimintaa.

Ydinosaamisen määritelmä

Hyvä tietoperusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkityksestä puheterapeuttien asiakaskunnalle sekä valmius toimia tilanteissa, joissa puheterapiapalvelut eivät toteudu tarkoituksenmukaisesti.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 7.1 Osaa soveltaa logopedian alaan liittyviä toimintakyvyn ja elämänlaadun edistämisen keinoja yksilö-, ryhmä- ja väestötasolla ja viedä tietoa toimintaympäristöönsä.
 • 7.2 Ymmärtää logopedisten häiriöiden ennaltaehkäisyn merkityksen.
 • 7.3 Ymmärtää tiedottamisen ja kouluttamisen merkityksen sille, että puheterapiasta ja sen mahdollisuuksista ollaan tietoisia.
 • 7.4 Ymmärtää, että puheterapiaa tulee kehittää osana muuta terveydenhuoltoa ja että kehittämisessä pitää huomioida ympäröivä yhteiskunta sekä siinä tapahtuvat muutokset.
 • 7.5 Osaa tunnistaa ja tuoda esille tilanteet, jossa puheterapian resurssit ovat riittämättömät puheterapian asiakkaiden yksilöllisestä näkökulmasta, laajemmin palveluiden järjestämisen kannalta tai puheterapian tarvitsijan etu ei jostain muusta syystä toteudu.

Ydinosaamisen määritelmä

Hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta oman asiantuntijuuden ja ammattitaidon arvioinnista, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 8.1 Seuraa kansallisia ja kansainvälisiä muutoksia jotka vaikuttavat oman alan kehitykseen.
 • 8.2 Seuraa aktiivisesti ja osaa arvioida kriittisesti oman tieteenalan ja profession kehitystä ja pystyy osallistumaan siihen. Päivittää omaa osaamistaan tämän kehityksen mukaisesti.
 • 8.3 Hallitsee erilaisia keinoja ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa mm. hankkimalla ammatillista täydennys- ja lisäkoulutusta.
 • 8.4 Osaa arvioida omia ammatillisia vahvuuksiaan sekä muodostaa omia oppimistavoitteita ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

Ydinosaamisen määritelmä

Hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta oman työn johtamisesta.

Eritelty osaaminen

Vastavalmistunut puheterapeutti, FM:

 • 9.1 Tunnistaa puheterapeuttina erilaiset roolinsa sekä omassa työssään että laajemman työyhteisön jäsenenä, esim. kuntouttajana, asiantuntijakonsulttina, kouluttajana, ohjaajana, tutkijana jne.
 • 9.2 Tunnistaa keinoja hallita ajankäyttöä ja osaa suhteuttaa omaa ajankäyttöään niin, että se on tasapainossa työn ja työn ulkopuolisen elämän välillä.
 • 9.3 Osaa arvioida omaa työmäärää ja suhteuttaa sen käytettävissä oleviin resursseihin sekä priorisoida tehtäviä tarvittaessa.
 • 9.4 Ymmärtää oman vastuunsa resurssien oikeasta ja oikeudenmukaisesta käytöstä kestävän kehityksen5 näkökulmat huomioiden.
 • 9.5 Ymmärtää, että on tärkeää tunnistaa oman osaamisen ja voimavarojen rajat asiakastyössä.
  • 9.5.1 Tunnistaa työnohjauksen tarpeen ja hakeutuu ohjaukseen
  • 9.5.2 Huolehtii omasta työkyvystään
  • 9.5.3 Osaa hyödyntää esimiehen ja työterveyden tukea, mikäli tunnistaa haasteita työn sisältöjen tai määrän hallinnassa.
Työryhmä

LOGONETin 18.3.2019 asettama valmistelutyöryhmä

 • Helsingin yliopisto: Leena Tuomiranta (pj. 2020-2021)
 • Oulun yliopisto: Elina Niemitalo-Haapola, Anneli Yliherva
 • Tampereen yliopisto: Tiina Ihalainen, Nelly Penttilä, Anneli Yliherva
 • Turun yliopisto: Tanja Makkonen, Marjaana Raukola-Lindblom
 • Åbo Akademi: Pirkko Rautakoski (pj. 2019)

Osaamistavoitteita ovat kommentoineet työskentelyn aikana ensin Suomen Puheterapeuttiliiton työryhmä (Sonja Alantie, Elina Niemitalo-Haapola, Heta Piirto ja Sirpa Tarvainen) sekä yliopistojen logopedian yksiköiden henkilökunta. Seuraavassa vaiheessa osaamistavoitteita ovat kommentoineet Helsingin, Oulun ja Turun yliopistollisten sairaaloiden ja Helsingin ja Oulun kaupunkien perusterveydenhuollon puheterapeutit sekä yliopistojen logopedian yksiköiden henkilökunta ja opiskelijat.