Hammaslääketieteen koulutusohjelman kliiniset osaamistavoitteet

Hammaslääketieteen koulutusohjelman osaamistavoitteet on päivitetty 2022.
Tausta

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman yleiset tavoitteet pohjaavat hammaslääketieteen kansallisiin osaamistavoitteisiin ja sen lisäksi on oppialakohtaisia ja osaston omia osaamistavoitteita.

Hammaslääketieteen kansallisten osaamistavoitteiden pohjana ovat yhteiseurooppalaiset tavoitteet, jotka on laatinut Association for Dental Education in Europe (ADEE). Kansalliset yhteiset osaamistavoitteet määriteltiin (KLART ryhmä), jotta tiedekunnilla olisi yhteinen näkemys työhön valmistuvan hammaslääkärin tiedoista, taidoista, asenteista ja roolista ja siitä, kuinka hammaslääkäri on koulutettu ja mitä hänen pitää osata valmistuessaan. Näitä tavoitteita ja niihin liittyvää arviointimatriisia käytetään potilastyön aloitukseen riittävien taitojen määritykseen, opiskelijoiden formatiiviseen arviointiin ja syventävän käytännön harjoittelun aikaiseen arviointiin. Tavoitteet muovaavat suomalaista hammaslääkärikoulutusta ja parantavat valmistuvan hammaslääkärin osaamista työelämässä ja potilaan hoidossa. Osaamistavoitteet myös ohjaavat lääketieteellisten tiedekuntien opintosuunnitelmien kehittämistä ja opetuksen sisältöä.

KLART ryhmässä oli mukana edustajat kaikista yliopistoista sekä kliinisestä opetuksesta vastaavista tahoista. Osaamistavoitteiden lopullinen sisältö ja muoto vahvistettiin työryhmän kokouksessa keväällä 2020. Osaamistavoitteiden päätavoitteet on jaoteltu neljään eri kategoriaan, ammatillisuus, vaikuttava kliininen toiminta, potilaan hoito ja suun terveyden ylläpito sekä hammaslääkäri yhteiskunnassa. Nämä pääluokat jakaantuvat alaluokiksi, joiden alle on kirjattu yksittäiset osaamistavoitteet. Kansalliset osaamistavoitteet ja niihin liittyvä arviointimatriisi on nähtävillä Suomen Hammaslääkäriliiton sivuilla.

Näiden kansallisten tavoitteiden lisäksi Helsingin yliopistossa on erilliset kliiniset osaamistavoitteet ja kullakin oppialalla on lisäksi omat osaamistavoitteensa.

Kaikkia tavoitteita arvioidaan säännöllisesti ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Yleistavoitteet

Mukailtu kansallinen kliinisten taitojen arviointimatriisista.

Ammatillisuus

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • noudattaa yksittäisen potilaan ja väestöryhmien hoidossa terveydenhuollon eettisiä periaatteita
 • kunnioittaa potilaiden ihmisarvoa ja kohtelee heitä yhdenvertaisesti ilman ennakkoluuloja ja syrjintää
 • kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, noudattaa salassapitovelvollisuutta ja käsittelee ammattitaitoisesti sähköisiä potilastietoja
 • toimii viipymättä havaitessaan vaaroja tai haittoja työympäristössään
 • käyttää ammattitaitoisesti sosiaalista mediaa ja digitaalista viestintää ottaen huomioon sekä oman että ammattikunnan maineen
 • osaa ryhtyä asianmukaisiin toimiin auttaakseen taitamatonta tai epäeettisesti toimivaa kollegaa tai hänen potilaitaan

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • toimii hammaslääkärin toimintaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti (tietoturva, potilasturvallisuus, infektiot)
 • osaa laatia säädösten mukaiset potilasasiakirjat, jotka tukevan potilaan hoitoa
 • hallitsee säteilyturvalainsäädännön; osaa toimia itse ja ohjaa myös hoitotiimiä toimimaan säteilylainsäädännön mukaisesti
 • noudattaa markkinoinnissa alan yleisiä hyviä käytänteitä
 • tuntee terveydenhuollon valvonnan

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • omaa kokonaisvaltaisen potilaslähtöisen käsityksen hammaslääkärin ammatista
 • toimii vastuullisesti hammaslääkärin ammatissa
 • osaa toimia oma-aloitteisesti, mutta tunnistaa oman osaamisensa rajat ja osaa tarvittaessa hakea tukea
 • osaa valita ja priorisoida hoitovaihtoehtoja, jotka vastaavat nykyaikaisia hoitokäytäntöjä sekä sopivat yhteen hoitolinjausten ja käytössä olevien resurssien kanssa
 • osaa kertoa potilaalle ymmärrettävästi diagnoosista, hoitovaihtoehdoista, hoidon kulusta, kustannusarviosta, hoidon ennusteesta ja mahdollisista riskeistä
 • osaa seurata alan kehitystä ja kykenee arvioimaan omaa täydennyskoulutuksen tarvettaan
 • osaa käyttäytyä kollegiaalisesti ja omalta osaltaan työyhteisönsä hyvinvointia edistävästi
Vaikuttava kliininen toiminta

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • osaa käyttää työssään alansa ajantasaista, näyttöön perustuvaa tietoa
 • omaa valmiuden kriittiseen tieteelliseen tiedonhakuun ja osaa käsitellä ja soveltaa hankkimaansa tietoa potilaan hoitoon
 • osaa käyttää hammaslääketieteen peruskäsitteitä ja – termejä asianmukaisesti
 • osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon
 • osaa tuoda aktiivisesti tietonsa ja taitonsa työyhteisön käyttöön
 • osaa kehittää osaltaan omaa toimintaympäristöään huomioiden ajantasaiset materiaalit ja välineistön
 • tunnistaa ja osaa toimia asianmukaisesti kohdatessaan kaltoin kohdellun potilaan

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • johtaa tehokkaasti hammashoitotiimin kaikkia jäseniä
 • osaa kommunikoida ymmärrettävästi ja asiantuntevasti potilaan tai häntä edustavien tahojen, työyhteisön, sidosryhmien ja yleisön kanssa
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa omassa viestintätyylissään
 • osaa työskennellä hoitotiimin kanssa huomioiden terveyden, turvallisuuden ja hygienian
 • osaa toimia ammattimaisesti ja rakentavasti yhteistyössä hoitotiimin ja sidosryhmien sekä oman ammattikuntansa kanssa

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • edistää työympäristön turvallisuutta
 • hallitsee aseptisen työskentelyn perusteet; osaa toimia itse ja ohjaa hoitotiimin toimimaan aseptisten työskentelyn periaatteiden mukaisesti
 • osaa hoitaa akuuteissa tilanteissa lähetekäytännöt ja lääkkeiden määräämisen
 • tunnistaa ja osaa toimia hammaslääkärin ammatin terveysriskit huomioiden
 • toteuttaa riskiarviointia työyksiköissä ja raportoi potilas- ja työturvallisuuspoikkeamista
 • osaa toimia vastaanottotoiminnan yhteydessä ilmenevissä hätätilanteissa sekä osaa luoda ennakoivan ja toteutettavissa olevan toimintamallin mahdollisten hätätilanteiden varalle (laadunseuranta)
 • osaa arvioida hammasteknisten töiden laatua
Potilaan hoito ja suun terveyden ylläpito

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • osaa selvittää ja kirjata olennaiset esitiedot potilaan yleisterveydentilasta sekä yksityiskohtaiset tiedot suun terveyden nykytilasta, hoitohistoriasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä
 • osaa tutkia potilaan, käyttää diagnostisia apuvälineitä ja tehdä tai järjestää tarpeelliset lisätutkimukset
 • osaa kirjata statuksen asianmukaisesti
 • osaa tehdä diagnoosin perustuen anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen, tarpeellisiin lisätutkimuksiin sekä tutkittuun teoreettiseen tietoon ja/tai vahvaan kokemukselliseen näyttöön (evidence-based)
 • osaa konsultoida tarpeen vaatiessa

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • tunnistaa ja osaa arvioida elämäntilanteen ja kehityksen merkityksen ihmisen käyttäytymiseen
 • osaa laatia hoitosuunnitelman potilaan kokonaistilanteeseen sopivaksi huomioiden iän, yleisterveydentilan sekä hoitoon liittyvät sosiaaliset ja psykologiset tekijät
 • osaa suunnitella realistisen hoitoaikataulun huomioiden toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksen
 • osaa tehdä ja kirjata diagnoosiin perustuvaan hoitosuunnitelmaan pohjautuvan hoitopäätöksen ja kustannusarvion käyttäen yleisesti hyväksyttyjä hoitovaihtoehtoja yhteisymmärryksessä potilaan kanssa
 • osaa analysoida omahoidon merkityksen osana hoitosuunnitelmaa
 • tuntee tupakka- ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden, lääkkeiden ja ravinnon merkityksen ja huomioi tekijät hoidon suunnittelussa
 • tunnistaa oman osaamisensa rajat ja osaa lähettää potilaan tarvittaessa asianmukaiseen jatkohoitoon

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • tunnistaa potilaan hoitotilanteeseen liittyvän kivun, pelon ja stressin sekä osaa käyttää niiden hallinnassa asiaankuuluvaa toimintatapoja, tarvittaessa lääkitystä
 • osaa hoitaa potilaan suun sairauksia tehokkaasti ja turvallisesti pyrkien parantamaan potilaan terveydentilaa ja elämänlaatua
 • osaa käyttää näyttöön perustuvia ja hammaslääkärikunnan yleisesti hyväksymiä materiaaleja ja hoitokeinoja
 • osaa antaa välittömän ensiavun hammas- ja suusairauksissa, suun ja kasvojen alueen traumoissa sekä antamaansa hoitoon liittyvissä tilanteissa
 • ohjeistaa potilasta ylläpitämään suun terveyttä ja saavutettua hoitotulosta
 • osaa todentaa hoidon tulokset ja potilaan vasteen hoidolle sekä luoda antamalleen hoidolle ennusteen
 • osaa arvioida antamansa hoidon laatua
 • hallitsee ajankäytön kliinisessä työssä
Hammaslääkäri yhteiskunnassa

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • osaa toimia suun ja muun terveyden puolestapuhujana suhteessa potilaisiin, erilaisiin organisaatioihin ja yhteisöihin sekä poliittisiin päättäjiin myös terveydenhuollon ulkopuolella
 • osaa kuvata suun terveydenhuollon järjestämistavat, palvelujen tarjoamisen ja erilaiset korvaus- ja maksujärjestelmät sekä yleiset terveydenhuollon järjestämisen tavat
 • osaa keskustella näistä suhteessa oikeudenmukaisuuteen (julkinen ja yksityinen), tasapuoliseen hoitoon pääsyyn sekä hoidon laatuun ja tuloksiin
 • osaa kuvata suun terveyden osana terveyspolitiikkaa sekä kansanterveysstrategioita
 • osaa pohtia erilaisia esimerkkejä terveyspalvelujen muutoksista paikallisella ja kansallisella tasolla suhteessa terveyden edistämiseen
 • osaa keskustella terveydenhuollon yhteistyön periaatteista paikallisissa yhteisöissä
 • osaa kuvata olemassa olevat urapolut sekä koulutusmahdollisuudet

Valmistuessaan hammaslääkäri:

 • tuntee kansanterveysongelmiksi tunnistetut suu- ja muut sairaudet sekä niiden yhteiset riskitekijät
 • osaa keskustella terveyteen vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä sekä terveyteen liittyvästä eriarvoisuudesta
 • ymmärtää terveyskäyttäytymisen muutoksen tärkeyden sekä sen menetelmät ja rajoitukset väestötasolla
 • osaa kuvata ja toteuttaa moniammatillisia lähestymistapoja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen yksilö- ja väestötasolla, myös muiden kuin suun terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
 • osaa kertoa esimerkkejä tehokkaista kansanterveys interventioista
 • osaa kuvata väestön suun terveyden arviointia, mukaan lukien epidemiologiset tutkimukset
 • osaa keskustella kansallisista ja globaaleista suun terveyden kehityssuunnista sekä poliittisista, sosiaalisista ja taloudellisista suuntauksista ja niiden vaikutuksesta terveyteen
 • osaa ottaa kantaa tutkimuksiin, joita tarvitaan suun terveyden edistämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi ja terveydenhuollon järjestämiseksi
Oppialakohtaiset osaamistavoitteet

Valmistuva hammaslääkäri: 

 • osaa arvioida eri kuvantamistutkimusten tarpeellisuuden suu- ja leukasairauksissa, myös KKTT-tutkimusten käyttökelpoisuuden 
 • osaa valita sopivan kuvantamismenetelmän hammas- ja leukasairauksien diagnostiikkaan, hoidon seurantaan ja hoitotuloksen arviointiin. Erityisesti huomioidaan oikeat kuvausmenetelmät: 
  • karies ja hampaiston kiinnityskudossairauksien diagnostiikka 
  • purentaelimistön poikkeavuuksien ja patologisten muutosten diagnostiikka sekä puhkeamattomien hampaiden paikallistaminen 
 • osaa kirjoittaa röntgenlähetteen 
 • osaa toteuttaa intraoraali- ja panoraamatomografia (PTG) -tutkimuksen itsenäisesti ja tunnistaa ko. kuvien kuvausvirheet ja niiden korjaamisen 
 • osaa arvioida PTG-kuvasta tarkentavien intraoraalikuvien tarpeen 
 • osaa toimia kaikissa edellä mainituissa säteilyturvallisesti noudattaen säteilysuojelun oikeutus, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteita 
 • osaa tulkita intraoraali-, PTG- ja kefalometristen kallokuvien normaalin röntgenanatomian sekä normaalianatomian variaatiot (myös vaihduntavaiheen hampaisto) 
 • osaa tulkita intraoraali- ja PTG-kuvista: 
  • karieksen ja hampaiston kiinnityskudossairauksien aiheuttamat muutokset sekä niiden erotusdiagnostiset vaihtoehdot 
  • hampaiden pulpavaurioiden aiheuttamat muutokset röntgenkuvassa sekä niiden erotusdiagnostiikan, erityisesti hampaan periapikaalialueen röntgenologisen paranemisen 
  • hammastraumojen sekä hammastraumojen myöhäisvaikutusten aiheuttamat muutokset eri-ikäisillä potilailla 
  • leukatraumat 
  • hampaan poistojen vaikeusasteen sekä tunnistaa perikoroniitin röntgenlöydökset 
  •  tavallisimmat hammas- ja hampaistoanomaliat 
  • tavallisimmat kystat, kasvaimet ja luusairaudet ja osaa näiden röntgenologisen erotusdiagnostiikan 
 • osaa käyttää digitaalisten röntgenkuvien tulkinnassa kuvankäsittelyohjelmaa 
 • osaa kirjoittaa röntgenlausunnon
 • osaa toteuttaa röntgentutkimusten kuvantamisketjun laadunvarmistustoimenpiteet käytännössä

Valmistuva hammaslääkäri 

 • tunnistaa käytännössä normaalin hampaiston ja purennan kehityksen sekä morfologian, että ajoituksen osalta
 • tunnistaa seurantaa ja hoitoa vaativat purennan poikkeamat hampaiston eri kehitysvaiheissa
 • osaa karkeasti arvioida purennan ja purentavirheen ennustetta ja hoidon/hoitamattomuuden riskejä
 • osaa antaa oikomishoitopotilaalle ensiapuluontoista hoitoa myös kiinteille kojeille ja tehdä muita päivystysluontoisia oikomishoidollisia toimenpiteitä
 • osaa tehdä asianmukainen ja oikea-aikaisen lähetteen ortodonttiseen arviointiin/hoitoon kasvavilla ja kasvunsa päättäneillä
 • osaa tehdä itsenäisesti yksinkertaisia oikomishoidon toimenpiteitä, esimerkiksi
  • aukonsäilyttäjä
  • ristikumiveto/saksikumiveto
  • laastainhoito
  • neuvoa haitallisten oraalisten tottumusten vaikutuksesta
  • osaa toteuttaa yksinkertaisia osia ortodontin suunnittelemasta hoidosta

Valmistuva hammaslääkäri 

 • osaa tutkia hampaiden ja hammasimplanttien kiinnityskudokset ja tehdä sairausdiagnoosit sekä tunnistaa terveen ja sairaan kudoksen 
 • tunnistaa parodontiitin riskipotilaat 
 • osaa säilyttää ja ylläpitää hampaiden kiinnityskudosten terveyttä kaikenikäisillä potilailla 
 • osaa määrittää yksittäisten hampaiden ja koko hampaiston hoitoennusteen 
 • osaa arvioida potilaan hoitokelpoisuuden yleisterveydelliset seikat huomioiden ja suhteuttaa tiedot parodontaalidiagnoosiin 
 • osaa tehdä erotusdiagnostiikan parodontologisen, endodontaalisen ja purentaperäisen ongelman välillä 
 • osaa laatia yksilöllisen parodontiumin hoitosuunnitelman sekä tehdä hampaiden poistopäätöksiä 
 • osaa informoida potilaita yksilöllisesti parodontaalisairauksia aiheuttavista tekijöistä, rohkaista heitä ottamaan vastuun parodontiuminsa terveydestä ja ohjata heille oikeat omahoitomenetelmät 
 • osaa hallita hampaiden kiinnityskuodoksiiin ja implanttien ympäryskudoksiiin liittyvän biofilmin laatua ja määrää atraumaattisesti työskennellen ja tarvittaessa käyttäen antiseptiaineita 
 • osaa hoitaa alkavat ja keskivaikeat parodontiitit sekä tehdä peri-implanttisairauksien konservatiivisen hoidon hoitotiimin vastuullisena johtajana 
 • osaa hoitaa akuutit parodontologiset tilanteet 
 • osaa tutkia ja hoitaa purentaperäiseen parodontologiseen ongelmaan liittyvät purennan esikontaktit ja liikkuvuudet purentafunktiossa (mahdolliset kiskotukset, purentakiskohoito, oikojan konsultaatio) 
 • osaa mikrobiologisen tutkimuksen sekä sairauden kliinisen kuvan perusteella tunnistaa antibioottien käytön tarpeen parodontaali-infektioiden hoidossa 
 • tunnistaa potilaan parodontaalikirurgian tarpeen yleisten ja paikallisten indikaatioiden ja edellytysten perusteella 
 • osaa arvioida parodontologisen hoidon tuloksia, tunnistaa heikon hoitovasteen sekä osaa määrittää ja toteuttaa tarvittavat jatkohoidot tai arvioida lähettämisen tarpeen 
 • osaa toteuttaa parodontaali- ja peri-implanttikudosten ylläpitohoitoa potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan hoitotiimi vastaavana jäsenenä

Purentafysiologia

Valmistuva hammaslääkäri:

 • osaa purentaelimistön motoriset toiminnot.
 • ymmärtää purentaelimistön osana nielemis- ja puheentuottamistapahtumaa
 • ymmärtää purentaelimistön kivun erityispiirteet
 • ymmärtää purentaelimistön toimintojen hermostollisten säätelyjen periaatteet
 • osaa fysiologisesti toimivan purennan periaatteet ja säännönmukaisuudet
 • osaa tavanomaiset purentaelimistön ja leukanivelen sairauksien oireet ja diagnoosiin johtavat tekijät sekä diagnostiikan
 • osaa tavanomaiset purentaelimistön toimintahäiriön hoidon eri vaihtoehdot ja niihin liittyvät tekijät

Protetiikka ja purennan kuntoutus 

Valmistuva hammaslääkäri: 

 • osaa arvioida hampaallisilla potilailla purennan kuntoutuksen tarpeen eri ikäryhmissä (erityisesti huomioiden: purentasuhteet, purentatasot, purentafysiologinen status, fysiologinen ikä, purennallinen ylikuormitus) 
 • osaa arvioida proteesin huolto-, korjaus- ja uusimistarpeen 
 • osaa vaihtaa proteettista hoitolinjaa potilaan iän tai yleisterveyden muuttuessa 
 • tunnistaa hampaattomilla potilailla luun resorptiomäärän ja luulaadun 
 • osaa arvioida proteettisen hoidon haasteet ja vaikutuksen elämän laatuun 
 • osaa arvioida hampaiston tai yksittäisen hampaan ennustetta ja hyöty/riski-suhdetta ja sen vaikutusta proteettiseen suunnitelmaan ja hoitoon 
 • tunnistaa proteettista erikoishoitoa tarvitsevat potilaat ja osaa toimia yhteistyössä kaikkien hammaslääketieteen erikoisalojen kanssa 
 • osaa suunnitella ja toteuttaa tavanomaiset ja yksinkertaiset proteettiset hoidot kiinteillä ja irrotettavilla proteeseilla 
  • osaa esitellä proteettista hoitoa tarvitsevalle potilaalle erilaisia hoitovaihtoehtoja 
  • osaa kokonaishoidolliset ja preproteettiset hoitotoimenpiteet 
  • osaa proteettisen hoidon aikataulutuksen ja kustannusarvion tekemisen 
  • osaa toteuttaa yhden hampaan proteettinen hoidon suun ulkopuolella tehdyllä paikalla tai muulla kiinteällä rakenteella 
  • osaa toteuttaa implanttiproteettisen hoidon yksittäisiin hammaspuutoksiin 
  • osaa toteuttaa proteettinen hoidon metalli- ja akryylirakenteisilla proteeseilla 
  • osaa suunnitella ja toteuttaa proteesin huoltaminen ja yksinkertaiset proteesin korjaamiset
  • osaa toteuttaa proteettisen hoidon määräaikais- ja jälkitarkastukset
  • osaa toimia yhteistyössä hammasteknisen laboratorion kanssa potilaan parhaaksi ja arvioida hammasteknisen työn laatua ja sen soveltuvuutta kliiniseen käyttöön 
  • osaa arvioida proteettisen hoidon tulosta sekä estetiikan että toiminnan näkökulmasta 
  • osaa purkaa tavanomaisia proteettisia rakenteita aiheuttamatta potilaalle vaaraa

Kariologia

Valmistuva hammaslääkäri:

Diagnostiikan ja hoitosuunnitelman osalta 
 • osaa tutkia potilaan suun ja hampaiston, sekä pystyy havainnoimaan tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä/keinoilla kariesvauriot ja kariekseen liittymättömät muutokset hampaistossa ja hallitsee niiden kausaalisen diagnostiikan 
 • tunnistaa eroosion, attrition, abraasion, abfraktion, hampaan kehityksen aikana syntyneet kovakudosmuutokset ja resorptiomuutokset sekä osaa pysäyttää, ehkäistä ja hoitaa niitä 
 • osaa arvioida kariesvaurion syvyyttä ja aktiivisuutta ja tehdä sen perusteella oikean hoitopäätöksen 
 • tunnistaa korjaavaa ja ei-korjaavaa hoitoa vaativat kariesvauriot ottaen huomioon myös esteettiset seikat ja osaa laatia yksilöllisen kokonaishoitosuunnitelman 
 • osaa arvioida kriittisesti hoidon vaikuttavuutta ja osaa ottaa sen huomioon hoitopäätöksessä 
 • tuntee yleissairauksien ja lääkitysten hampaistovaikutukset (ml. syljenerityksen aleneminen) ja osaa huomioida nämä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa 
 • osaa toteuttaa hoidon ja seurannan moniammatillisena yhteistyönä 
 • osaa määritellä potilaalle yksilöllisen tarkastus-tutkimus- ja ylläpitohoitovälin 
 • osaa arvioida hoitoon liittyvän konsultoinnin ja lähettämisen tarpeen 
Karieksen hallinnan osalta 
 • tunnistaa karieksen riskipotilaat ja korkean kariesaktiviteetin potilaat sekä osaa tehdä tarvittavat lisätutkimukset karieksen etiologisten syiden selvittämiseksi 
 • osaa informoida potilaita ravinnon merkityksestä hampaiden terveyteen ja osaa tehdä hammassairauksiin liittyvän ravintoanalyysin 
 • osaa tehdä ja tulkita sylki- ja tarvittaessa suun mikrobiologisia tutkimuksia 
 • osaa karieksen hallintaan ja pysäytyshoitoon liittyvät keinot ja materiaalit (vastaanotolla käytettävät ja omahoidon tuotteet) ja osaa kohdentaa näiden käytön yksilöllisesti potilaiden kariesriskin mukaan 
 • osaa arvioida kriittisesti karieksen pysäytyshoidon ja ehkäisyn tuloksia ja ennustetta 
Korjaavan hoidon osalta 
 • osaa kivunhallinnan hoitotoimenpiteissä 
 • hallitsee suoralla ja epäsuoralla tekniikalla toteutetun korjaavan karieshoidon välineistön, materiaalit ja metodit koko purentaelimen toiminnan huomioon ottaen 
 • osaa käyttää korjaavassa karieshoidossa oikeanlaista välineistöä /apuvälineitä ja aineita tilanteen mukaan 
 • erottaa karioituneen ja terveen hammaskudoksen toisistaan kaviteetin preparointivaiheessa ja hallitsee kudosta säästävän kaviteetin preparoinnin periaatteet 
 • hallitsee syvän karieksen hoitotoimenpiteet ja osaa arvioida hoidon ennustetta eri tilanteissa 
 • osaa valita kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisen korjaavan hoidon materiaalin sekä hallitsee niiden oikeaoppisen käsittelyn ja osaa ottaa päätöksessään huomioon niiden käytön rajat ja mahdollisuudet 
 • pystyy palauttamaan korjaavalla hoidolla hampaan oikeaoppisen morfologian purenta huomioiden 
 • tuntee suun ulkopuolella valmistettujen restauraatioiden valmistustekniikat 
 • osaa diagnosoida ja hoitaa akuutit kariologiset tilanteet 
 • osaa arvioida erilaisten korjaavan hoidon ratkaisujen kestävyyttä, ennustetta ja kustannustehokkuutta sekä restauraatioiden uusimisen tai korjaamisen tarvetta 
 • osaa arvioida kriittisesti omaa korjaavan hoidon työnjälkeään

Endodontia

Valmistuva hammaslääkäri

 • osaa tutkia potilaan ja diagnosoida pulpan infektiosairaudet
 • osaa tehdä erotusdiagnostiikan juurihoitoa vaativien ja muiden kipuoireita aiheuttavien tai röntgenologisesti havaittavien hampaan apikaalialueen löydösten välillä 
 • osaa diagnosoida hammastraumojen myöhäisvaikutukset ja resorptiot 
 • osaa valita oikean hoitolinjauksen osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden yksittäisten hampaiden ja koko hampaiston kokonaisennusteen
 • tunnistaa juurihoitojen ongelmakohdat ja osaa ehkäistä juurihoitojen tavallisimpia komplikaatioita 
 • osaa tehdä hampaiden tavanomaiset primaari- ja uusintajuurihoidot ottaen huomioon myös hampaan ja hampaiston restauroinnin vaatimukset 
 • osaa käyttää juurihoitoinstrumentteja ja -materiaaleja, huuhtelua ja juurikanavalääkityksiä, osaa käyttää tavanomaisia juurikanavan preparointitekniikoita sekä osaa tehdä juurentäytön 
 • tunnistaa omien taitojensa rajat ja osaa lähettää erikoishammaslääkärille 
 • osaa toteuttaa aseptista työskentelyä juurihoidoissa 

Valmistuva hammaslääkäri: 

 • tuntee pään ja kaulan anatomian kliinisen diagnostiikan ja hammaslääketieteellisen kirurgisen toimenpiteen kannalta 
 • osaa arvioida potilaan toimenpidekelpoisuuden 
 • osaa tutkia kasvojen alueelle vammoja saaneen potilaan (anamneesi ja status) 
 • tunnistaa antibioottiprofylaksiaa tarvitsevat potilaat ja osaa tehdä lääkemääräyksen sekä profylaksiassa että jälkihoidossa tarvittavista lääkkeistä. 
 • osaa kirurgisen aseptiikan käytännöt toimenpiteissä 
 • osaa poistaa puhjenneen hampaan, myös separoimalla, sekä poistaa katkenneen juuren 
 • osaa suorittaa helpon leikkauksen nostamalla limakalvoperiostiläpän ja poraamalla luuta, esim. hampaan katkenneen juuren poistamiseksi 
 • tunnistaa paikalliset ja yleiset tekijät, jotka tekevät hampaan poistosta vaikean ja tunnistaa leikkausta vaativan hampaan poiston 
 • osaa hoitaa hampaan poistoon liittyvät tavalliset komplikaatiot, kuten jälkivuodon ja alveoliitin 
 • osaa ommella suun alueen haavan, esim. hampaan poistokuopan sulkemiseksi 
 • osaa diagnosoida ja hoitaa perikoroniitin sekä pysäyttää hammasperäisten infektioiden leviämisen 
 • osaa hammasvammojen hoidon 
 • osaa kertoa potilaalle implantointitoimenpiteen suorituksen, hoitoon liittyvät riskit ja pitkäaikaisennusteen 
 • tunnistaa sellaiset suun ja leukojen sairaudet, jotka vaativat erikoishammashoitoon tai erikoissairaanhoitoon lähettämistä, ja osaa lähetekäytännön suu- ja leukakirurgiseen erikoishoitoon sekä osaa tehdä (sähköisen) lähetteen 

Valmistuva hammaslääkäri: 

 • osaa tutkia suun limakalvot, kaulan imusolmukkeet, leukaluut sekä kasvojen ihon tarkoituksenmukaisesti 
 • osaa mitata ja tulkita leposyljen eritysnopeuden 
 • tunnistaa suun limakalvojen normaalirakenteet variaatioineen 
 • osaa diagnosoida (ml. erotusdiagnostiikka) ja hoitaa tavallisimmat suun limakalvosairaudet (esim. kandidiaasi, lichen planus, epulis, fibroottinen hyperplasia) 
 • tunnistaa tavallisimpien yleissairauksien ilmenemismuodot suussa ja leukojen alueella, sekä tietää niiden vaikutukset suun hoitoon 
 • osaa ottaa (mikrobianalyysit) tai lähettää potilaan laboratoriotutkimuksiin (mm. veritutkimukset), joiden perusteella voidaan diagnosoida tai poissulkea myös yleissairauksiin liittyviä limakalvosairauksia 
 • tunnistaa suusyöpävaaraa lisäävät tilat ja muutokset 
 • tunnistaa suusyöpään liittyvät muutokset ja oireet, sekä tuntee suusyövän diagnostiikan ja hoidon periaatteet 
 • tietää milloin tulee, milloin ei saa, ja milloin ei ole hyötyä ottaa koepalaa suun limakalvolta tai leukaluista 
 • osaa ottaa koepalan suun limakalvolta ja hampaan muista ympäryskudoksista 
 • osaa tulkita koepalavastauksen ja osaa toimia vastauksen perusteella 
 • osaa tarvittaessa lähettää potilaan jatkohoitoon oikea-aikaisesti ja oikeaan paikkaan 
 • osaa arvioida mahdollisesti tarvittavat jatkotutkimukset ja niiden kiireellisyyden 
 • hallitsee suun limakalvo- ja sylkirauhassairauksien sekä luumuutosten hoitoketjut, sekä tietää perusterveydenhuollon tehtävät näiden diagnostiikassa ja hoidossa 
 • hallitsee lääkkeiden käytön suun limakalvosairauksien hoidossa sekä näiden lääkkeiden interaktiot ja haittavaikututukset

Valmistuva hammaslääkäri:

 • osaa ottaa hammashoidossa huomioon lapsen ja nuoren fyysisen ja psyykkisen kehityksen ja tunnistaa poikkeavan fyysisen ja psyykkisen kehityksen. 
 • hallitsee vuorovaikutuksen lapsen ja nuoren sekä vanhempien/huoltajien kanssa 
 • osaa toteuttaa hammassairauksien ennaltaehkäisyä ja edistää suun terveyttä lapsilla ja nuorilla  
 • osaa diagnosoida hampaistossa tavallisimmin esiintyvät kehityshäiriöt ja patologiset tilat 
 • osaa diagnosoida lapsen suun terveysongelmat ja suunnitella tarvittavan hoidon  
 • osaa ottaa huomioon yleissairaudet ja niiden hoidon vaikutukset hampaistoon ja hammashoitoon lapsilla ja nuorilla
 • hallitsee korjaavan hoidon, parodontologisen ja kirurgisen hoidon tavanomaiset toimenpiteet maitohampaille ja nuorille pysyville hampaille  
 • osaa hoitaa pulpavaurioituneet ja/tai tulehtuneet maitohampaat ja nuoret pysyvät hampaat tavanomaisilla hoitomenetelmillä
 • hallitsee maitohampaiden ja pysyvien hampaiden traumojen tavanomaisen hoidon lapsilla ja nuorilla ja osaa tarvittaessa lähettää potilaan eteenpäin hoitoketjussa 
 • hallitsee puuduttamisen lapsille ja nuorilla ja tietää perusteet midatsolaamisedaatiolle
 • osaa ottaa puheeksi päihteiden käytön nuorilla ja antaa mini-intervention 

Valmistuva hammaslääkäri:

 • osaa huolehtia vanhusten suun terveydestä osana kokonaisvaltaista vanhusten hoiva- ja hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä 
 • osaa arvioida suunterveyttä uhkaavat tekijät ja annetun hoidon mahdolliset riskitekijät huomioiden potilaan yleiskunnon, motoriikan ja kognition 
 • osaa arvioida vanhenemisen erilaisuutta ja parametreja yksilön kannalta myös ennaltaehkäisyn näkökulmasta
 • osaa konsultoida yleismedisiinaa vanhuspotilaiden erityiskysymyksissä: lääkitys (erityisesti polyfarmasia), kuiva suu, yleissairauksiin liittyvät ikääntyneiden suuoireet
 • osaa ohjeistaa hoitohenkilökuntaa koskien potilaan suuhygieniaa ja sen vaikutuksista yleisterveyteen
 • osaa vaihtaa hoitolinjaa koskien suuterveyden ylläpitämistä