Koulutuspaikkasopimus

Tiedekunta hyväksyy kriteerit täyttäviä yliopiston ulkopuolisia terveydenhuollon yksiköitä koulutuspaikoiksi, jotta voidaan taata riittävien valmiuksien saaminen erikois(hammas)lääkärikoulutuksen aikana.

Kouluttajan tulee olla alan erikois(hammas)lääkäri, hänen tulisi olla alan dosentti ja kouluttajalla tulisi olla pedagogista koulutusta. Poikkeus tähän voidaan tehdä dosenttipätevyyden osalta, mikäli dosentinpätevyyden omaavaa kouluttajaa ei ole sairaalassa tai terveyskeskuksessa, joka muuten vastaa koulutuspaikan vaatimuksia.

Kou­lu­tus­paik­ka

  • Tautikirjon tulee olla riittävän monipuolinen ja yliopistosairaalan opetusta täydentävä
  • Yksikön tulee päivystää niillä aloilla, joilla päivystys on olennaista, takapäivystyksen tulee olla kunnossa
  • Yksikössä tulee olla sopiva alan kirjasto, jossa on erikoisalan tenttivaatimuksissa vaadittavat kirjat ja lehdet sekä elektroniset tiedonsaantijärjestelmät
  • Toimipaikkakoulutus (mm. säännöllinen meeting-toiminta), edellytetään 2-5 tuntia viikossa, lukukausien aikana toimipaikkakoulutuksen lisäksi tulee järjestää muuta, erikoistuvien lääkäreiden tarpeista lähtevää koulutusta, joka määritellään koulutussopimuksessa. Erikoistuvien hammaslääkäreiden ja lääkäreiden tulee myös voida osallistua (Evo-rahan tai lääninhallitusten kautta työantajille maksettavan tuen turvin) toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.

Helsingin yliopiston hyväksymät erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutuspaikat löytyvät valtakunnallisilta verkkosivuilta.

Pysyvä koulutussopimus

Koulutusoikeuksia hakevan yksikön tulee ottaa yhteyttä ko. koulutusohjelman vastuuhenkilöön (tähän tehtävään nimetty professori tai dosentti) ja sopia pysyvän (=toistaiseksi voimassaolevan) koulutussopimuksen sisällöstä. Koulutussopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika, virkamäärä sekä mitkä valmiudet koulutettavan tulee saavuttaa palvelun aikana. Erikoistuvalle lääkärille tulee nimetä henkilökohtainen ohjaaja. Erikoistuvan edistymisen arviointiin tulee käyttää muodollista seurantajärjestelmää (lokikirja ja säännöllinen arviointi). Koulutussopimus solmitaan kouluttajakohtaisesti toistaiseksi. Jos koulutuspaikan toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, harkitaan koulutusoikeuksia uudelleen. Koulutussopimuksen hyväksyy alan vastuuprofessori.

Koulutuspaikkasopimus löytyy valtakunnallisilta verkkosivuilta kohdasta "koulutuspaikkasopimukset ja kouluttajaoikeudet" - "yhteiset sopimukset".

Henkilökohtainen koulutussopimus

Silloin kun ei ole tarkoituksenmukaista tehdä pysyvää koulutuspaikkasopimusta, voidaan tarpeen mukaan tehdä erikoistuvaa lääkäriä koskeva henkilökohtainen eli erikoistuvakohtainen koulutussopimus. Sopimus tarkoittaa, että koulutusohjelman vastuuhenkilö ja sairaalassa tai terveyskeskuksessa oleva kouluttaja tekevät yhdessä erikoistuvan kanssa koulutussopimuksen, jossa määritellään hyväksyttävä koulutusaika sekä opeteltavat tiedot ja taidot. Henkilökohtaisen koulutussopimuksen hyväksyy koulutusohjelman vastuuhenkilö.

Muutokset kouluttajissa

Koulutuspaikan tulee ilmoittaa erikoisalan vastuuhenkilölle ja tiedekuntaan, jos kouluttaja vaihtuu tai koulutuspaikkaan nimetään uusi kouluttaja.

Erikoisalojen vastuuhenkilöt

Löytyvät valtakunnallisilta verkkosivuilta 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus

Silloin kun työterveyshuollon koulutuspaikassa toiminnallisista syistä kouluttaja ei toimi samassa toimipisteessä erikoistuvan lääkärin kanssa, voidaan poikkeuksellisesti sopia erikoistuvakohtaisesta etäkoulutusjärjestelystä. Tällöin sovitaan kirjallisesti etukäteen vastuuhenkilön, erikoistuvan, koulutuspaikan ja koulutukseen sitoutuvan ulkopuolisen kouluttajan kanssa koulutusjärjestelyistä, jolla saavutetaan erikoisalan tavoitteet.

Työterveyshuollon osalta on käytössä erilliset koulutussopimuslomakkeet, jotka löytyvät työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilta.

Erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen 9 kuukauden terveyskeskusjakson koulutuspaikat