Teoriakoulutus

Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta säätelevän asetuksen mukaan yliopistojen yhteisesti laatimien koulutusvaatimusten ja erikoisalakohtaisten opetussuunnitelmien mukaan erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin koulutuksen suorittamiseksi lääkärin/hammaslääkärin on suoritettava yliopiston hyväksymä teoriakoulutus.
KOPI

Yliopistoissa on käytössä teoriakoulutuksen sähköinen hallintajärjestelmä (KOPI-järjestelmä). KOPI-järjestelmä on Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopiston yhteinen.

Koulutuksen järjestäjät anovat erikoisalakohtaisia koulutustunteja KOPI-järjestelmän kautta. Koulutukset hyväksytään siinä yliopistossa, jonka alueella koulutus järjestetään. Linkki koulutuksen hakulomakkeeseen löytyy tämän sivun alalaidasta. 

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le

Teoriakoulutuksen hakulomake KOPI-järjestelmässä 

Eri­kois­tu­val­le

Hyväksyttyjen kurssien haku KOPI-järjestelmässä

Kurssien anominen

Koulutuksen järjestäjän tulee tutustua huolella seuraaviin ohjeisiin ennen hakulomakkeen täyttöä.

 • Kurssien hyväksymistä teoriakoulutukseksi tulee hakea etukäteen.  Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin neljä (4) viikkoa. Koulutuksen järjestäjän tulee huomioida, että tilaisuus julkaistaan KOPI-järjestelmän hakukoneessa vasta hyväksymisprosessin jälkeen.
 • Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat yhteisesti sopineet, että hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 • Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä yliopistosta.
 • Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämisestä koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto tiedekunnan käyttöön arviointia varten.
 • Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään jonkun haetun erikoisalan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.
 • Missä tahansa yliopistossa hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa yliopistoissa teoriakoulutukseksi.
 • Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulee tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdissä.
 • Mikäli koulutus soveltuu lisäkoulutusohjelman teoriakoulutukseksi, haetaan koulutustunteja lisäkoulutusohjelmasta päävastuussa olevalta erikoisalalta. Tieto merkitään lisätietoihin.

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jää, si­säl­töä ja kes­toa kos­ke­vat vaa­ti­muk­set. 

 • Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa (erikoislääkäritoimikunta 1.12.2009 6§). 
 • Toimipaikkakoulutusta ei hyväksytä teoriakoulutukseksi. Kohderyhmä ei saa olla rajattu esim. tietyn klinikan henkilökunnalle.  
 • Koulutuksissa ei tulisi olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa. Näistä puheenvuoroista ei myönnetä koulutustunteja. 
 • On toivottavaa, että ohjelman aiheiden otsikoinnissa ja lomakepohjassa ei näy kauppanimiä tai logoja. 
 • Hakulomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Tieto palautteen keruusta lisätään hakemukseen. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Ohjelmassa on ilmoittava luennoitsijoiden arvo-/tehtävänimike sekä työnantaja/tms. affiliaatio. Mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistumisesta kerrotaan. Mikäli kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu, luetellaan tarvittava kirjallisuus. 
 • Tunteja haetaan niille erikoisaloille, joihin koulutus liittyy. Ei ole toivottavaa, että koulutuksen järjestäjä hakee kaikille mahdollisille aloille tunteja, mikäli koulutus todellisuudessa koskee vain osaa aloista. 
 • Erikoisalan koulutustilaisuuden minimipituus on kolme (3) opetustuntia. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu lähiopetustilanne. Koulutuksen järjestäjän tulee laskea koulutuksen pituus (=haettavat tunnit) siten, että koulutuksen kestosta vähennetään pois aloituspuheenvuorot, tauot,sairaalaan tutustumiskierrokset, näyttelyihin tutustumiset, kokoukset ja sponsorien tilaisuudet.  
 • Yhdelle erikoisalalle voidaan myöntää alle kolme (3) koulutustuntia, mikäli koulutustilaisuuden kesto on vähintään kolme (3) opetustuntia.   
 • Yhdestä pitkästä tai useamman päivän mittaisesta koulutuksesta ja verkkokoulutuksesta hyväksytään vain poikkeustapauksissa yli 15 tuntia.  
 • Verkkokursseista tulee ilmoittaa kurssin järjestäjän verkkosivusto sekä salasana, jolla kurssia arvioivat alan vastuuhenkilöt voivat kirjautua järjestelmään. Salasanan voi ilmoittaa lisätietokentässä. 
 • Kun kurssi on hyväksytty teoriakoulutukseksi, se julkaistaan KOPI-järjestelmässä. Koulutuksen järjestäjälle ilmoitetaan koulutuksen hyväksymisestä ja julkaisemisesta sähköisesti. Ilmoitukseen sisältyy linkki julkaistuun koulutukseen sekä päätöksen tulostusnäkymään. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä. 
Virtuaalinen opiskelu

Vir­tu­aa­li­set luen­not ja nii­den nau­hoi­tuk­set eri­kois­lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen ja eri­kois­ham­mas­lää­kä­ri­kou­lu­tuk­sen teo­riao­pin­toi­na

Koronavirusepidemian vuoksi useita paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä koulutustilaisuuksia on joko peruutettu tai ne on muutettu virtuaalisiksi. Tämä on tuottanut ongelmia valmistumisvaiheessa oleville erikoistujille.

Keskeiseksi kysymykseksi on noussut läsnäolon todentaminen. Perinteisistä kongresseista esimerkkinä on Lääkäripäivät, joka lähettää todistuksen viivakoodinlukijan avulla todennetuille opetustilaan tulleille, jotka lähettävät palautelomakkeen. Kansainvälisistä kongresseista AMEE lähettää todistuksen kaikille rekisteröitymismaksun maksaneille. Yhdestä kongressipäivästä on mahdollista saada hyväksytyksi 6 h (Duodecimin määritelmä).

Helsingin yliopiston erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmä (ERJO) on 24.11.2020 hyväksynyt nimeämänsä työryhmän esityksen virtuaalisten koulutustilaisuuksien sekä niiden nauhoitusten hyväksymisestä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutuksen teoriakoulutukseksi kansainvälisten käytäntöjen pohjalta:

 1. EACCME:n kriteeristö

  Euroopan erikoislääkärijärjestö on määritellyt selkeästi erilaiset sähköiset koulutustilaisuudet. Akkreditoinnin kannalta keskeisiä asioita ovat selkeät osaamistavoitteet, kohderyhmä, näyttöön perustuva ja kaupallisuudesta vapaa sisältö ja selvästi määritelty oppimiseen kuluva aika.Koulutuksessa tulee käyttää aktivoivia, aikuisoppimista tukevia menetelmiä. EACCME korostaa oppijan mahdollisuutta antaa palautetta ja koulutuksen tarjoajan kehittämistoimenpiteitä saatujen korjaavien palautteiden jälkeen. Linkit suositeltavaan lisämateriaaliin ovat toivottavia. Opintopisteitä voidaan myöntää, jos koulutuksen tarjoaja pystyy osoittamaan osallistujan saavuttaneen moduulin osaamistavoitteet.
 2. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada

  Virtuaalisen kongressin todistus lähetettiin kaikille osallistujille. Tilaisuudessa oli useita reaaliajassa pidettyjä 45 min mittaisia sessioita, joissa kaikissa oli varattu aikaa viestiseinän avulla tapahtuvalle keskustelulle. Koko tilaisuudesta oli mahdollista saada hyväksytyksi 3 h. Sessiot nauhoitettiin ja jälkikäteen katsotusta nauhoituksesta on mahdollista hyväksyä 0,5 opintopistettä. Opintopisteiden määrä nousee kahteen, jos oppija on tehnyt oman, nauhoitukseen perustuvan opintoprojektin.

Suositus: Virtuaalisista koulutustilaisuuksista ja kongresseista voidaan myöntää sama määrä tunteja kuin perinteisistä. Päätöstä tehdessään koulutuksesta vastaava taho tai henkilö arvioi, täyttyvätkö EACCME:n aikuisoppimista määrittelevät kriteerit. Jälkikäteen tunteja myöntäessään koulutuksesta vastaava taho tai henkilö voi halutessaan pyytää erikoistuvalta lääkäriltä yhteenvetoa siitä, täyttyivätkö hänen henkilökohtaiset osaamistavoitteensa ja miten koulutustilaisuus vaikutti hänen käytäntöihinsä.

Henkilötietojen käsittely
 • Hakulomakkeessa esitetyt tiedot (myös yhteystiedot) tulevat sellaisenaan näkyviin KOPI-järjestelmän julkiseen koulutustilaisuuksien hakukoneeseen.  
 • Täyttämällä ja lähettämällä sähköisen hakemuksen, lomakkeen täyttäjä hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan käsitellään.  
 • Yhteystiedoilla tarkoitetaan organisaation yhteystietoja. Koulutuksen järjestäjän ei tule ilmoittaa omia, henkilökohtaisia yhteystietoja. 
 • Yhteystiedoista on välttämätöntä ilmoittaa vain sähköpostiosoite, jonne päätös tilaisuuden hyväksymisestä toimitetaan ja johon tilaisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.  
 • Kurssi-ilmoitusten mukana annetut yhteystiedot poistetaan viiden vuoden jälkeen.   

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteessa.