Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

YLE: ingressikuva

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto tekee läheistä yhteistyötä HUS:n perusterveydenhuollon yksikön ja HUS-alueen terveyskeskusten kanssa. Keskeinen tavoitteemme on perusterveydenhuollon kehittäminen ja tukeminen koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Tarjoamme alan koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi:

 • Perusopetusta lääketieteen opiskelijoille
 • Kursseja, ohjausta ja tukea yleislääketieteen erityiskoulutusta tekeville lääkäreille
 • Ohjausta ja tukea erikoistuville lääkäreille, jotka tekevät koulutusjaksonsa perusterveydenhuollossa
 • Erikoistumiskoulutusta yleislääketieteeseen erikoistuville
 • Tieteellistä jatkokoulutusta väitöskirjan tekijöille
 • Täydennyskoulutusta ja moniammatillista koulutusta perusterveydenhuollossa työskenteleville.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto vastaa lääketieteen suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä yleislääketieteen opetuksesta. Perusopetuksen kurssit antavat kokonaiskuvan perusterveydenhuollon keskeisistä tehtävistä ja eri sairauksien hoitokäytännöistä Uudenmaan alueen terveyskeskuksissa.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon opintojaksomme ovat Perusterveydenhuollon jakso 1 (L1k), Perusterveydenhuollon jakso 2 (L2s), Perusterveydenhuollon jakso 3 (L3-L4) ja Yleislääketieteen kurssi (L5s-L5k) viidentenä opiskeluvuotena.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa osastomme yleislääketieteen erityiskoulutuksessa tai erikoislääkärikoulutuksessa.

Perusterveydenhuollon jakso 1 (375060), 1 op

Opetus toteutetaan ensimmäinen lukuvuoden kevätkaudella L1-kurssille. Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija:

 • Tuntee erilaisia tapoja tehdä lääkärin työtä ja ymmärtää potilaan aseman vastaanotolla
 • tunnistaa ja hallitsee potilas-lääkärisuhteessa syntyviä tunteita
 • on saanut vahvistusta omalle ammatti-identiteetilleen varhaisten potilaskontaktien avulla
 • ymmärtää etiikan merkityksen lääkärin työssä
 • tietää terveyskeskuksen eri toiminnot

Opintojakso sisältää:

 • Alkuseminaarin
 • Terveyskeskuskäynnit, jossa tutustutaan yleislääkärin työhön (4kpl)
 • Kokemuspäiväkirja
 • Palauteseminaarin

Tarkemmat tiedot ja päivämäärät löytyvät Oodista ja Moodlesta.
Vastuuopettajat: Kliininen opettaja Liisa Kuikka ja professori Kaisu Pitkälä.
Ruotsinkielisen linjan vastuuopettajat: Kliininen opettaja Lena Sjöberg ja professorin sijainen Lena Thorn

Perusterveydenhuollon jakso 2 (MED-222), 1 op

Kurssiesite Courses-sivulla (aukeaa uuteen välilehteen).

Perusterveydenhuollon jakso 3 (MED-314), 1 op

Kurssi pidetään RIHAVE-blokin sisällä suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille L3 tai L4 kurssilla. Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa haastatella ja tutkia potilaan itsenäisesti sekä kirjata hänen tietonsa sähköiseen sairauskertomukseen terveyskeskusvastaanotolla
 • Opiskelija tietää, miten terveyskeskuksessa ehkäistään ja hoidetaan yleisimpiä kansantauteja
 • Opiskelija ymmärtää potilasohjauksen, hoitosuunnitelman tekemisen ja hoitoon sitouttamisen merkityksen hoidon tuloksellisuudessa

Suomenkielisen opintolinjan opiskelijoiden jakso sisältää:

 • Seminaarin ”Mitä kansalle kuuluu?” maanantaina
 • Seminaarin ”Omalla vastaanotolla opittua” perjantaina
 • Oman vastaanoton pitämistä opettajalääkärin ohjauksessa terveyskeskuksessa.
 • Tutustumista sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään ja strukturoituun sairauskertomukseen

Tarkempi lukujärjestys nähtävillä ennen jakson alkua Oodista ja Moodlesta.
Vastuuopettajat: Kliininen opettaja Helena Karppinen ja professori Kaisu Pitkälä.
Ruotsinkielisen linjan vastuuopettajat: Kliininen opettaja Lena Sjöberg ja professorin sijainen Lena Thorn.

Yleislääketiede (MED-53), 6 op

Kurssiesite Courses-sivulla (aukeaa uuteen välilehteen).

Kaikkien erikoisalojen koulutukseen sisältyy yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutus. Erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaat löytyvät Lääketieteellisen tiedekunnan Opiskelijan ohjeista

Terveyskeskusjakson aikana erikoistuva lääkäri tutustuu monipuolisesti terveyskeskuksen toiminta-alueisiin, jotta hän tulevaisuudessa oman alansa potilaita hoitaessaan tietäisi, mitä perusterveydenhuollossa tehdään ja miten perusterveydenhuolto toimii. Yleislääketieteen oppiala tarkastaa suoritetut terveyskeskusjaksot ja antaa niistä hyväksymisilmoituksen, jos kouluttautuja on saanut opinto-oikeuden erikoislääkärikoulutukseen sekä suorittanut kaikki terveyskeskusjaksonsa 31.7.2011 jälkeen.

Terveyskeskusjakso suoritetaan yleislääketieteen oppialojen hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät koulutussopimuksissa määritellyt laatukriteerit. Kunkin tiedekunnan yleislääketieteen oppiala solmii koulutussopimukset omalla vastuualueellaan. Helsingin yliopiston hyväksymät koulutusterveyskeskukset (lista löytyy vasemmalla olevasta valikosta) ja koko maan vastaavat terveyskeskukset.

Hyväksytyn koulutuspaikan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Terveyskeskuksessa on nimetty koulutusvastaava tai terveyskeskuksen ylilääkäri hoitaa tätä roolia
 • Terveyskeskuksen ylilääkäri tai koulutusvastaava nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille henkilökohtaisen ohjaajan, jonka tulee olla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään
 • Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa
 • Terveyskeskuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä kunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyöstä
 • Terveyskeskuksessa työskentelyyn sisältyvät keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät
 • Terveyskeskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia vuodessa, josta osan tulee olla moniammatillista ja koulutettavilla tulee olla oikeus osallistua tähän koulutukseen
 • Kouluttautujalla tulee olla mahdollisuus osallistua vähintään päivä kuukaudessa toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen
 • Kouluttautujalla on käytössään lokikirja

Yllä olevat kriteerit koskevat niitä erikoistuvia lääkäreitä, joiden opinto-oikeus on myönnetty 31.7.2011 jälkeen ja terveyskeskusjaksoa, joka on aloitettu 31.7.2011 jälkeen. Terveyskeskusjakson hyväksyminen edellyttää opinto-oikeutta joko erikoislääkärikoulutukseen tai yleislääketieteen erityiskoulutukseen. Ennen opinto-oikeuden myöntämistä suoritetun jakson hyväksymisestä päättää yleislääketieteen vastuuprofessori tapauskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö on esitetty lokikirjassa. Koulutuksen monipuolisuus tulee toteutua 9 kuukauden aikana. Lääkärin tulee perehtyä vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk), lastenneuvolan sekä äitiysneuvolan toimintaan, kotisairaanhoitoon, mielenterveystyöhön, vanhainkodin ja palvelutalon toimintaan, päivystykseen ja vuodeosastotoimintaan. Päivystystä ja vuodeosastotoimintaa hyväksytään yhteensä korkeintaan 3 kk. Jakson sisältö ja koulutuksen kriteereiden täyttyminen selvitetään ohjaajan antamalla koulutustodistuksella.

Terveyskeskusjakson hyväksymistä erikoislääkärikoulutuksen opintosuoritukseksi haetaan hakemuslomakkeella, jonka liitteenä tulee olla palvelu- tai työtodistukset. Niissä tulee olla mainittuna kohta keskeytykset/poissaolot selityksineen, vaikka niitä ei olisikaan. Todistusta hakevalla tulee lisäksi olla tehtynä sähköinen arviointi kaikista vähintään kolmen kuukauden kestoisista terveyskeskusjaksoista niiden suorittamisen jälkeen. Sähköpostivahvistukset arviointiin vastaamisesta liitetään todistushakemukseen.

Kouluttautujien jotka ovat sekä saaneet opinto-oikeuden erikoislääkäritutkintoon että suorittaneet kaikki terveyskeskusjaksonsa 31.7.2011 jälkeen, tulee hakea terveyskeskuskoulutuksen hyväksymistä osaksi erikoislääkäritutkintoa heti jakson suoritettuaan. Hakemus liitteineen lähetetään lääketieteelliseen tiedekuntaan. Päätöksen terveyskeskuskoulutuksen hyväksymisestä tekee yleislääketieteen oppiala ja hakija saa tiedon tästä hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Koulutuksen hyväksymisestä ei anneta todistusta.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen kesto on kaksi vuotta, josta vähintään yhdeksän kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa ja kuusi kuukautta sairaalassa. Ulkomailla lääketieteen tutkinnon suorittaneelta edellytetään kolmen vuoden palvelu. Koulutukseen voidaan lisäksi hyväksyä enintään kuusi kuukautta palvelua tiedekunnan hyväksymässä muussa koulutuspaikassa. Yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuluu pakollisena 16 tunnin hallinnon ja sosiaaliturvan koulutus.

Kouluttautuja työskentelee yleislääketieteen erityiskoulutuksen ajan itsenäisesti lääkärin työssä ja hänelle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Koulutuksen jälkeen hän on oikeutettu harjoittamaan yleislääkärin ammattia sosiaaliturvan piirissä itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä myös muissa EU-maissa. Yleislääketieteen erityiskoulutuksessa kouluttautujan tulee olla työsuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään, mikäli opinto-oikeus on myönnetty 30.8.2010 jälkeen. Yleislääketieteen oppiala vastaa palvelujen hyväksymisestä.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen lokikirja lomakkeineen löytyy tämän sivun kohdasta Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskusjakso.

Lisätietoa ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen opinto-opas löytyvät Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijan ohjeista.

Hallinnon ja sosiaaliturvan koulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuluu 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus, joka perehdyttää terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään. Koulutus sisältää Moodle-pohjaisen verkko-opiskeluosion (yht. 8 tuntia) ja lähiopetuspäivän (8 tuntia). Osallistumistodistuksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen molempiin osioihin sekä verkkopalautelomakkeen täyttäminen kurssin jälkeen. Pelkästä lähiopetuspäivästä tai pelkästä verkko-opiskelusta ei anneta todistuksia erikseen. Jokaisella koulutukseen osallistuvalla tulee olla Moodle-opiskelua varten jo ilmoittautumisvaiheessa toimiva yliopiston käyttäjätunnus sekä sähköpostiosoite. Lisätietoa HY:n käyttöluvista helpdeskin sivuilta.

Myös muiden yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien järjestämissä tilaisuuksissa suoritetut 16 tunnin hallinto- ja sosiaaliturvakoulutukset hyväksytään yleislääketieteen erityiskoulutukseen.

Seuraavan hallinnon ja sosiaaliturvan koulutuksen tiedot löydät Yleislääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen tiimin sivuilta.

Lisätietoja hallinnon ja sosiaaliturvan koulutuksesta antaa erikoissuunnittelija Maija Hartikainen.

Yleislääketiede on suurin lääketieteen 50 erikoisalasta. Suomalaisista työikäisistä erikoislääkäreistä 16 %:lla on yleislääketieteen erikoislääkärioikeus.

Yleislääketieteen erikoislääkärin työstä ja osaamisesta:

 • Alalle on tyypillistä monipuolinen kliininen osaaminen, potilas- ja väestökeskeinen työote sekä perusterveydenhuollon toimintaympäristö.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri.
 • Hän on potilaidensa henkilökohtainen lääkäri ja toimii yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri koordinoi potilaan kulkua palveluverkostoissa.
 • Yleislääkärin pitkäkestoisille hoitosuhteille on tyypillistä laaja-alaisuus: mikään ihmiselämään liittyvä ei ole vierasta. Hän ottaa huomioon potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja olemassaolon peruskysymyksiin liittyvät seikat.
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri hallitsee laajoja kokonaisuuksia.
 • Väestön terveyden tuntemus sekä terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ kuuluvat yleislääketieteen erikoislääkärin osaamiseen.
 • Hän osallistuu myös työnsä ja työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen suorittaminen

 • Koulutuksen kesto on kuusi vuotta. Siihen sisältyy toimimista lääkärin tehtävissä sekä perusterveydenhuollossa että kliinisillä erikoisaloilla, henkilökohtaista ohjausta ja siihen sisältyvää osaamisen arviointia, teoreettista koulutusta, toimipaikkakoulutusta sekä lähijohtajakoulutus.
 • Erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeutta haetaan kahdesti vuodessa: helmikuussa ja syyskuussa.
 • Hakumenettelyyn sisältyy aloitusseminaari sekä sen jälkeen suoritettava noin 4 viikon pituinen verkkokurssi, jossa pohditaan alanvalintaa ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lähivuosiksi.

ALOITUSSEMINAARIT

Seuraavat aloitusseminaarit järjestetään huhtikuun 2021 alussa, todennäköisesti verkkotilaisuutena.

ERIKOISTUVIEN TEEMAKOULUTUKSET

HUSin perusterveydenhuollon yksikkö järjestää erikoistuvien teemakoulutuksia.

KOULUTUKSEN SUORITTAMISEN TUEKSI

Syksy 2020

Kurssin käytännön järjestelystä vastaa Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Kevät 2021

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus tähtää lääketieteen tohtorin tai filosofian tohtorin tutkintoon. Opintojen tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija tieteellisen tutkimuksen ja terveydenhuollon/lääketieteen tutkimuksen yleisiin ongelmiin ja menetelmiin.

Tohtorin tutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti 3-4 vuodessa. Väitöskirja tehdään osajulkaisuina tai monografiana. Lisätietoja väitöskirjasta.

Koulutus

Lääketieteen tohtorin tutkinto koostuu teoriakoulutuksesta ja väitöskirjatyöstä.

Kaikki tohtorikoulutettavat kuuluvat johonkin tohtoriohjelmaan ja he voivat ilmoittautua osaston omille kursseille tai muiden lääketieteellisen tiedekunnan järjestämille kursseille. Tutkintoon voidaan sisällyttää myös Helsingin yliopiston eri tiedekuntien tai muiden korkeakoulujen tarjoamia kursseja.

Hakeminen

Terveydenhuollon maisterin/lisensiaatin, lääketieteen lisensiaatin tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi hakea opinto-oikeutta tohtorin tutkinnon suorittamiseksi yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osastolla. Osaston ohjelmaan haetaan ottamalla ensin yhteyttä ohjaajiin. Lisätietoja jatko-opiskelijaksi hakemisesta.

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
KP
Kaisu
Pitkälä
professori
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Sisätaudit, Neurologia ja psykiatria

Opettajat
FG
Frida
Gyllenberg
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
HK
Helena
Karppinen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Terveystiede
AK
Annika
Kolster
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
HL
Helena
Liira
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys


HL
Hanna
Liljeström
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
MN
Maarit
Nevalainen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
LO
Liselott
Olkkonen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
JR
Jonna
Rissanen
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
TS
Tuire
Saloranta
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
LS
Lena
Sjöberg
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
PS
Petra Linnèa
Storsjö
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
ES
Eeva
Sundström
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Osa-aikainen kliininen opettaja. LL yleislääketieteen erikoislääkäri

JS
Jarkko
Suomela
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TS
Torda
Szilvay
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
VV
Veera
Vihma
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
NW
Niko
Wasenius
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TZ
Teemu
Zetterman
kliininen opettaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Tutkijat
SJ
Satu
Jyväkorpi
yliopistotutkija
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Terveystiede
ML
Merja
Laine
tutkimusjohtaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
MS
Merja Hannele
Suominen
yliopistotutkija
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
LT
Lena
Thorn
tutkimusjohtaja
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
Tieteenala Sisätaudit, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys


Johtaja

Lena Thorn, tutkimusjohtaja
lena.thorn(a)helsinki.fi
LT, dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri

Osoite

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto sijaitsee Helsingin yliopiston Meilahden kampuksella Biomedicum Helsinki 2 B:ssä, 3. ja 4. kerros.

Käyntiosoite
Tukholmankatu 8 B
00290 Helsinki

Postiosoite
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
PL 20
00014 Helsingin yliopisto

Puh. 0294 1911 (vaihde)