Opinto-oikeudet

Lääketieteelliseen tiedekuntaan voi päästä rajoitetusti opiskelemaan hammaslääketieteen, lääketieteen ja logopedian koulutusohjelmien opintoja. Psykologian kandi- ja maisteriohjelmissa ei toistaiseksi myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta.

Erillisten opintojen oikeus myönnetään uusien, lukuvuonna 2017–2018 aloittavien, koulutusohjelmien opintoihin.

Helsingin yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella kansanterveystiedettä sivuaineena.
Helsingin yliopiston biotieteellisten alojen opiskelijat voivat lisäksi opiskella sivuaineena Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkkeet (MED-828) -opintojakson.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija voi halutessaan koostaa avoimessa yliopistossa suoritetuista psykologian opinnoista 15 opintopisteen kokonaisuuden osana muun koulutusohjelman tutkintoa.

Logopedian perusopinnot 25 op on avoin kaikille yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Lue lisää Opiskelijan ohjeet -sivustolta

Lisätietoja: meilahti-student@helsinki.fi

Erillisten opintojen suoritusoikeutta koskevat valintaperusteet

Hakuaika lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2019:

  • kevät 2019: 1.4. - 30.4. Kevään haussa haetaan pääasiassa syksyllä suoritettaviin opintoihin
  • syksy 2019: 1.10. - 31.10. Syksyn haussa haetaan pääasiassa keväällä suoritettaviin opintoihin

Dekaani myöntää suoritusoikeuden.

Erillisten opintojen suoritusoikeudesta perittävä maksu on 15 euroa/opintopiste. Maksu maksetaan päätöksen jälkeen lähetettävällä laskulla. Kuitti suoritetusta maksusta tulee esittää ko. opetusta antavassa yksikössä ennen opintojen aloittamista. Suoritettua maksua ei palauteta.

Hakukelpoisuus

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole yliopiston kirjoissa. Suoritusoikeuden saanut henkilö ei voi tällä perusteella suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole samoja etuja kuin kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Suoritusoikeus rajoittuu vain niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty, ja se myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi (erilliset opintojaksot enintään vuodeksi) kerrallaan.

Opinto-oikeutta ei myönnetä, jos vastaavat opinnot voi suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

Erilliset opinnot koulutusohjelmittain

Lääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Lisäksi erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten, jos vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä.

Hammaslääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten koulutusohjelman johtajan esityksestä, jos vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä.

Psykologian kandi- ja maisteriohjelmat: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta. Oikeuden saatuaan opiskelija voi hakea hyväksilukua osalle jo suoritetuista opinnoista.

Logopedian kandi- ja maisteriohjelmat: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää logopedian kandiohjelman perusopintoihin (25op). Myös yksittäisille perusopintojen kursseille on mahdollista hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä. Muille logopedian koulutusohjelman kursseille ei ole mahdollista hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta vuoden 2019 hauissa.

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia.

Lisätietoja: meilahti-student@helsinki.fi

Hakemus

Erillisten opintojen suorittamista koskeva hakemus

Joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa ovat mukana kaikki Suomen yliopistot. Sopimus antaa opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. JOOPAS-verkkopalvelusta löydät joustavan opinto-oikeuden hakemista koskevat ohjeet, tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta, hakuajat ja JOO-hakulomakkeen, ks. www.joopas.fi.

Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa valtakunnallisen JOO -sopimuksen perusteella muussa kotimaisessa yliopistossa sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Helsingin yliopistossa ja jotka hän aikoo sisällyttää tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon.  Oikeuden myöntämisestä päättää kohdeyliopisto tiedekunnan puollon perusteella. Koska JOO-opiskelu on tiedekunnalle maksullista tiedekunta puoltaa näitä opintoja lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa enintään valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden verran (enintään 10 op).

Muun suomalaisen yliopiston opiskelija voi hakea JOO -sopimuksen perusteella opinto-oikeutta sivuaineopiskelijoille tarjottaviin tiedekunnan oppiaineisiin/opintojaksoihin. Oikeuden myöntämisen edellytys on, että kotiyliopisto on puoltanut hakemusta. Dekaani myöntää opiskeluoikeuden asianomaisen osaston oppialan professorin ja esimiehen lausunnon perusteella. Opiskeluoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja mahdolliset opetuksen osallistumiseen koskevat rajoitukset.

Lisätietoja: meilahti-student@helsinki.fi

Helsingin yliopistolla on käytössä opintojen etenemiseen liittyvä tukijärjestelmä Etappi, jonka tavoitteena on tukea opintojen sujuvaa etenemistä. Opiskelijoita tuetaan opintosuunnitelman ja ohjauksen keinoin jos tutkinnon suorittaminen näyttää viivästyvän. 

Etappi-seurannasta luovutaan 1.1.2016 alkaen kahdeksi vuodeksi. Tällä hetkellä seurannassa olevien opiskelijoiden Etappi-estot poistetaan WebOodista. Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden Etappi-seuranta lopetetaan kokonaan.

Vuosien 2016 ja 2017 aikana opintojen etenemistä seurataan edelleen. Opiskelijat saavat ohjausta muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teon yhteydessä ja omien tiedekuntien ja oppiaineiden opintojen ohjauksesta vastaavilta työntekijöiltä. Kaikilla yliopiston tiedekunnilla on myös käytössään Oodin työkalut opiskelijoiden opintojen seurantaan.

Etappi-seurannan päättyminen vuosiksi 2016–17 ei vaikuta opintojen etenemisen seurantaan opintotukeen liittyen.

Etappi-seuranta lakkautetaan väliaikaisesti, sillä Helsingin yliopiston opintohallinto haluaa resurssien vähetessä turvata ydintehtävänsä: opiskelijavalintojen, opintojen etenemisen tuen ja opiskelijoiden valmistumisen.

Vuosien 2016–17 ajan yliopiston opintojen tukipalveluita ja opintojen ohjausta uudistetaan osana koko yliopiston hallinnon organisaatiouudistusta. Opintohallinto kehittää uusia työtapoja ja -välineitä, joilla voidaan ohjata entistä paremmin kaikkien opiskelijoiden opintoja – ei vain niiden, joiden opinnot ovat viivästyneet. Yliopisto haluaa tulevien vuosien aikana luoda kaikkien yliopiston yksiköiden opinto- ja opiskelijapalveluille yhteiset toimintatavat.