Opiskelu

Kiinnostaako sinua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja tutkimukseen perustuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Haluatko haastaa omaa ajatteluasi feministisen teorian ja kriittisen tutkimusotteen avulla? Pohditko risteävien erojen, kuten sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, koulutuksen taikka kulttuurisen taustan merkityksiä työelämässä taikka laajemmin yhteiskunnassa?

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa rohkeita uusia avauksia tekeviä filosofian maistereita.

Sukupuolentutkimuksen oppiaine on tutkimusintensiivinen ja meiltä käsin johdetaan useita merkittäviä ulkopuolisen rahoituksen saaneita hankkeita. Tekemämme tutkimus on suorassa vuorovaikutuksessa opetuksemme kanssa ja tartumme tutkimuskentällä tapahtuviin muutoksiin.

Opiskelijanamme hyödyt viimeaikaisimmasta tutkimuksesta niin tiedollisesti kuin metodologisesti. Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa myös kandidaatin ja maisterin tason valinnaisia opintokokonaisuuksia kaikille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

"Opinnot eivät pelkästään vastanneet odotuksiani vaan ylittivät ne moninkertaisesti."

Miksi sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma?

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tuoma asiantuntijuus avaa ovia monille aloille. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa harjaannut tarkastelemaan muuttuvaa yhteiskuntaa sukupuolentutkimuksen monitieteisestä lähestymistavasta käsin ja opit tunnistamaan sekä tutkimaan erilaisia yhteiskunnassa, kulttuurissa kuin myös työelämässä ilmeneviä eriarvoisuuksia. Opintojen aikana saat välineitä tutkimukseen perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja eettisesti kestävien ratkaisujen kehittämiseen suomalaisessa ja globaalissa kontekstissa.  Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman monitieteisyys ja aktiivinen ote yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luovat inspiroivan alustan kehittä omaa akateemista asiantuntijuutta, joka soveltuu monien erilaisten alojen työtehtäviin ja urapoluille.  

Maisteriohjelmassa opiskelun aikana:

 • kehität akateemista asiantuntijuuttasi sukupuolentutkimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön tuella
 • hyödyt sukupuolentutkimuksessa tehtävästä tutkimuksesta ja olet suorassa vuorovaikutuksessa koulutuksesi aikana toimiviin tutkimusprojekteihin
 • saavutat tutkimuksellisen ajattelun ja itsenäisen tutkimuksen toteuttamisen taidot
 • kehität tiimityöskentely- ja projektinhallintataitoja yhdessä kanssaopiskelijoiden kanssa
 • saavutat monipuolisen asiantuntijuuden, jota voi soveltaa laajasti työelämässä
 • saat välineitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tiedeviestintään.

Maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat usein yhdenvertaisuuteen, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla sekä kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

Rakenne ja sisältö

Maisteriohjelmassa perehdyt syvällisesti sukupuolentutkimuksen tieteenalan erityiskysymyksiin ja harjaannut sukupuolentutkimuksen lähestymistavan soveltamiseen ajankohtaisiin aiheisiin ja keskusteluihin. Vahva feminististen teoriasuuntauksien ja sukupuolen teoretisoinnin osaaminen muodostaa pohjan tieteenalan erityiskysymyksiin ja temaattisiin alueisiin syventymiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kehittämiseen. Kaksivuotisen maisteriohjelman opintoihin sisältyy:

 • feministisen teorian, filosofian ja käsitehistorian syventäviä opintoja
 • intersektionaalisuutta ja sukupuolen moninaisuutta käsitteleviä opintoja
 • feminististä metodologiaa ja tutkimusetiikkaa syventävät opintojaksot
 • erityiskysymyksiä, teemoja ja keskeisiä käsitteitä käsittelevät opintojaksot
 • työelämän tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja johtamista syventävät opinnot
 • ajankohtaiseen tutkimukseen perustuvia opintojaksoja
 • projektiosaamisen, tiimityöskentelyn ja ryhmänjohtamiseen liittyvien taitojen harjoittelua eri opintojaksoissa
 • valinnainen työharjoittelu
 • tieteellinen tutkielma (maisterintutkielma)
 • vapaavalintaisia opintoja

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa tarkoituksena on suunnata opintosi tukemaan maisterintutkielmaa painottamalla opintosuorituksissa tutkielmaasi tukevia teemoja. Voit myös valita sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman valinnaisista ja vapaavalinnaisista opinnoista sinua erityisesti kiinnostavia teemoja ja teoriaa painottavia opintojaksoja.

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) joka on tarkoitus suorittaa kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Ohjelmaan kuuluvat seuraavat opinnot:

 • Sukupuolentutkimuksen syventävät opinnot 70 op, sisältää valinnaiset opinnot 15 op
 • Näiden lisäksi tutkinto sisältää 50 op muita opintoja, jotka voit koostaa vapaasti. Tutustu kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamaan opetukseen ja valitse opintojaksot oman kiinnostuksesi mukaan.
Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskielet ovat lähtökohtaisesti suomi ja ruotsi, opetusta voidaan antaa myös englanniksi.

Kurssit ja opetus

Monitieteisyys sekä vapaavalintaisten opintojen osuus takaavat, että pystyt tekemään tutkinnostasi tarpeisiisi sopivan.

Maisteriohjelmassa opiskelun aikana:

 • kehität akateemista asiantuntijuuttasi sukupuolentutkimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön tuella
 • hyödyt sukupuolentutkimuksessa tehtävästä tutkimuksesta ja olet suorassa vuorovaikutuksessa koulutuksesi aikana toimiviin tutkimusprojekteihin
 • saavutat tutkimuksellisen ajattelun ja itsenäisen tutkimuksen toteuttamisen taidot
 • kehität tiimityöskentely- ja projektinhallintataitoja yhdessä kanssaopiskelijoiden kanssa
 • saavutat monipuolisen asiantuntijuuden, jota voi soveltaa laajasti työelämässä
 • saat välineitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tiedeviestintään.

Maisteriohjelmassa huomioidaan jo suorittamasi opinnot ja opintoihisi sisältyy henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskelun aikana voit hakea työharjoitteluun esimerkiksi ministeriöihin ja niiden alaisiin organisaatioihin sekä erilaisiin järjestöihin.

Sekä oman opintosuunnan opinnot että muut opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymis- tai työelämäjakson.

Maisteriohjelman kurssit sisältävät työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Nämä suoritukset sisältyvät koulutukseen, mutta niistä ei saa opintopisteitä.

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterintutkielma on itsenäinen tieteellinen 40-60 sivua kattava työ, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielman tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari). Tutkielma tehdään sukupuolentutkimuksen seminaarin kuluessa. Seminaarissa saat ohjausta ja opit käymään rakentavaa tieteellistä keskustelua, argumentoimaan, kommentoimaan ja tukemaan muiden opiskelijoiden tutkimustyötä.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat itsenäinen tiedonhaku, olemassa olevan tutkimustiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja teoreettisen tiedon soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Lähtökohtaisesti tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, mutta sen voi sovittaessa tehdä myös englanniksi.

Maisterintutkielman laadittuasi

 • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
 • hallitset omassa työssä käyttämäsi teoriat ja tutkimusmenetelmät
 • olet perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen,
 • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.
Jatko-opinnot

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.

Jos olet sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta (SKY) –tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden monitieteiseen jatkokoulutukseen.

Voit tutustua tohtorikoulutukseen yleisemmin täältä

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moniin kysymyksiin!

Opiskelu ohjelmassa

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman tarkoituksena on mahdollistaa sinulle sukupuolentutkimuksen tieteenalan erityisalueisiin syventyminen. Ohjelmassa syvennyt feministiseen teoretisointiin ja käsitteiden käyttöön ja soveltamiseen sekä feministiseen metodologiaan ja tutkimusetiikkaan. Teoriakeskustelujen rinnalla opintosi sisältävät keskeisiin tutkimusalueisiin keskittymistä sekä erikoistumisen johonkin teemaan itsenäisen tutkielman muodossa. Maisteriohjelman opiskelijana voit myös osallistua opetukseen, jonka järjestää Hilma valtakunnallinen sukupuolentutkimuksen verkosto.

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään. Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa - lue opiskelijoiden kokemuksia:

 • Rakkautta ensi luennolta / Katariina Hyvärinen
 • Su­ku­puo­len­tut­ki­mus kou­lut­taa ajat­te­le­maan kriit­ti­ses­ti ja mo­niu­lot­tei­ses­ti / Astrid Joutseno
 • "Nyt olen to­del­la löy­tä­nyt oman jut­tu­ni" / Siri Törölä

Lue lisää teemoja ja esimerkkejä sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan sisältyvistä opintojaksoista, joita opiskelijamme voivat opiskella.