Opintojaksoja

Alla esimerkkejä sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan sisältyvistä opintojaksoista, joita opiskelijamme voivat opiskella.
Feministinen teoria ja argumentaatio

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida ja eritellä akateemisten feminististen ajattelijoiden tekstejä ja niiden keskeisiä argumentteja
 • pystyy tunnistamaan feministisen teorian keskusteluja, kuten keskustelut intersektionaalisuudesta, rodullistamisen kritiikistä, uusmaterialismista ja luontokulttuureista sekä trans- ja queer-tutkimuksen näkökulmista
 • osaa ottaa käyttöön feministisen teorian argumentaatiota syventävien opintojen opinnäytetyössään
Feministinen työelämätutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee työelämän tasa-arvon ja feministisen organisaatioiden tutkimuksen keskeiset käsitteet, lähtökohdat ja kysymyksenasettelut 
 • osaa tunnistaa sukupuolistavia ja syrjintää aiheuttavia rakenteita, käytäntöjä ja toimintamalleja työpaikoilla ja erilaisissa organisaatioissa 
 • pystyy tarkastelemaan kriittisesti sukupuolistavia mekanismeja työelämässä sekä laajemmassa yhteiskunnallisessa työhön liittyvässä keskustelussa 
 • osaa käyttää alan tutkimuskirjallisuutta tieteellisen asiatekstin tuottamisessa ja soveltaa teoreettista tietopohjaa yhteiskunnallisessa vuorovaikuttamisessa ja kestävän työelämän kehittämisessä
Feministisiä näkökulmia kriittiseen eläin- ja ympäristötutkimukseen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa kriittisen feministisen eläin- ja ympäristötutkimuksen kannalta keskeisiä tieteellisiä keskusteluja, kuten kolonialismin ja rasismin kriittisen analyysin merkitys eläin- ja ympäristökysymysten kannalta, queer-ekologian peruskysymykset sekä eläinten subjektiuden huomiointi osana kriittistä tieteellistä tutkimusnäkökulmaa 
 • osaa analysoida yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä kriittisen feministisen eläin- ja ympäristötutkimuksen teorian tarjoamien käsitteiden ja lähestymistapojen avulla 
 • osaa hyödyntää kriittisen eläin- ja ympäristötutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja ja argumentteja opinnäytetyössään
Feministisiä johtamisen tutkimuksen näkökulmia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee feministisen johtamisen tutkimuksen keskeiset teemat ja lähtökohdat 
 • osaa tunnistaa sukupuolen ja erilaisten erontekojen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla 
 • pystyy tarkastelemaan kriittisesti johtamiseen liittyviä kysymyksiä erilaisissa organisaatioissa sukupuolen ja risteävien erojen näkökulmista 
 • pystyy analysoimaan johtamisen merkitystä inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän työelämän kehittämisessä
Fe­mi­nis­ti­set me­to­do­lo­giat ja etiikka

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa feministisen metodologian lähtökohdat ja osaa arvioida omalle maisterintutkielmalle olennaisimman tutkimuksellisen lähestymistavan
 • harjaantuu analysoimaan ja tarkastelemaan kriittisesti sukupuolentutkimukselle tyypillisiä aineistoja feministisen lähestymistavan avulla ja syventämään osaamista tutkimusetiikasta
 • osaa ottaa käytäntöön feministisen metodologian ja tutkimusetiikan omassa syventävien opintojen opinnäytetyössä
Feministisiä lähtökohtia väkivallan analyysiin

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa feministisen väkivallan, sodan ja turvallisuus- tutkimuksen keskeisimmät teemat, tutkimuskäsitteet ja lähestymistavat
 • oppii soveltamaan feminististä teoriaa väkivallantutkimuksessa laaja-alaisesti eri konteksteissa kuten lähisuhdeväkivalta, työ- ja organisaatiokonteksti kuin myös sodan, sodan kokemuksen ja turvallisuuden näkökulmasta
 • osaa suunnitella ja toteuttaa feministisen väkivallan, sodan ja/tai turvallisuustutkimuksen piiriin sijoittuvan opinnäytetyön 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot feministisen väkivallan tutkimuksen toteuttamisen erityisvaatimuksista tutkimusmenetelmien ja tutkimusetiikan suhteen.

Harjoittelu

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa paikantaa sukupuolentutkimuksen merkityksen erilaisilla työelämän alueilla. Opiskelija tutustuu johonkin työelämän alueeseen. Harjoittelu vahvistaa teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön. 

Verk­ko­kurs­sit

Sukupuolentutkimuksessa pyritään hyödyntämään monenlaisia opetusmuotoja. Verkko-opetusta on järjestetty yhteistyössä valtakunnallisen Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilman kanssa