Opintojaksoja
Alla esimerkkejä sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmaan sisältyvistä opintojaksoista, joita opiskelijamme voivat opiskella.
Risteävät erot ja moninaisuus sukupuolentutkimuksessa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset sukupuolentutkimuksen tieteenalan teoreettiset keskustelut erilaisista risteävistä eroista sekä niiden analysoinnin merkityksestä
 • tunnistaa intersektionaalisuuden käsitteen teoreettiset lähtökohdat, sen erilaiset genealogiat ja jännitteet intersektionaalisuuden käsitteen erilaisten soveltamistapojen välillä 
 • ymmärtää, miten risteävät erot – kuten sukupuolen moninaisuus, luokka, ”rotu”, seksuaalisuus ja kykyisyys – sekä erontekoihin liittyvät normatiiviset ja normeja kyseenalaistavat ajattelutavat - kuten spesismi tai dekolonialismi - voidaan huomioida feministisessä tutkimuksessa sekä metodologisina että teoreettisina mahdollisuuksina ja haasteina
 • pystyy keskustelemaan analyyttisesti erilaisuuksien ja moninaisuuksien sukupuolentutkimuksellisista kysymyksistä ja kirjoittamaan aihepiiristä tieteellisesti laadukkaita tekstejä.
Feministisen teorian nykyklassikot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida ja eritellä akateemisen feminismin merkittävien klassikkoajattelijoiden tekstejä ja niiden keskeisiä argumentteja
 • pystyy myös tunnistamaan feministisen teorian tekstien erilaisia filosofisia taustaolettamuksia
 • pystyy selittämään ja arvioimaan kriittisesti erilaisia argumentteja, sekä ottamaan argumentteja käyttöön keskustelussa
 • pystyy myös vertailemaan teoreettisia lähestymistapoja, asettamaan niitä vastakkain ja arvioimaan niitä kriittisesti
 • pystyy opintojakson suoritettuaan kirjoittamaan itsenäisesti feministisen teorian kysymyksiä käsitteleviä esseitä eri aiheista.
Ihmiskeskeisyyden vaihtoehdot feministisessä tutkimuksessa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida, kuinka sukupuoli ja muut erot kietoutuvat kysymyksiin ekokritiikistä ja ei-inhimillisestä sen eri muodoissaan.
 • hallitsee nyky-feministisen ihmiskeskeisyyttä problematisoivan teorian keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja ja näiden teoreettisia taustoja.
 • hallitsee erot keskeisten ihmiskeskeisiä ajattelu- ja toimintatapoja kyseenalaistavien suuntausten välillä ja osaa analysoida kriittisesti ihmiskeskeisyyden kyseenalaistamisen mukanaan tuomia jännitteitä monitieteisen sukupuolentutkimuksen kentällä.
 • osaa analysoida yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä ihmiskeskeisyyttä kyseenalaistavan feministisen teorian tarjoamien käsitteiden ja lähestymistapojen, kuten ekokritiikin, uusmaterialismin, queer-ekologian, kriittisen feministisen eläintutkimuksen ja feministisen teknotieteellisen tutkimuksen avulla.
 • osaa hyödyntää näitä teoriaperinteitä kriittisesti, käyttäen analyysissään intersektionaalista otetta, jossa huomioidaan esimerkiksi queer- ja transsensitiivisyys sekä rodullistamisen ja ableismin yhteys ihmiskeskeiseen ajatteluun ja sen kritiikkiin.
Työ­elä­män tasa-arvo ja yh­den­ver­tai­suus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomalaisen työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä laajasti 
 • ymmärtää sukupuolen ja sitä risteävien erojen saamia merkityksiä työelämässä
 • tuntee yhden työelämän tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden osa-alueen niin hyvin, että osaa soveltaa tietoa esimerkiksi julkaistavan yleistajuisen kirjoituksen tekemiseen 
 • osaa kirjoittaa yleistajuista tieteellistä tekstiä ja perustella tekstin taustalla olevia valintoja
 • osaa työskennellä ja kirjoittaa ryhmässä.
Sukupuolentutkimuksen teoriakeskustelut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee syvällisesti yhden tai useamman sukupuolentutkimuksellisen teorian osa-alueen tekstejä ja osaa analysoida ja eritellä hienosyisesti näiden tekstien argumentteja
 • pystyy keskustelemaan kriittisesti erilaisista argumenteista sekä argumentointitavoista ja asettamaan analyyttisesti vastakkain eri näkemyksiä
 • pystyy opintojakson suoritettuaan kirjoittamaan itsenäisesti tutkielman sukupuolentutkimuksen tieteenalan teoreettisista kysymyksistä.
Fe­mi­nis­ti­set me­to­do­lo­giat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • analysoida ja tarkastella kriittisesti sukupuolentutkimukselle tyypillisiä aineistoja feministisen lähestymistavan avulla ja keskustella metodologisista valinnoista ja tutkimusetiikasta yhdessä ryhmän kanssa
 • tuottaa ryhmätyönä selkeän suullisen ja kirjallisen esityksen tutkimusaineistojen analyysistä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.
 • ottaa käytäntöön feministisen metodologian ja tutkimusetiikan omassa syventävien opintojen opinnäytetyössä.
Ajan­koh­tais­ta fe­mi­nis­tis­tä tutkimusta

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee jonkin sukupuolentutkimuksen tieteenalalla tällä hetkellä toteuttavan tutkimusprojektin lähestymistavan ja tutkimusorientaation ja osaa soveltaa sitä omassa opintojaksoon kuuluvassa harjoitustyössään.
 • hallitsee tutkimusprojektien toteuttamiseen vaadittavia taitoja ja tutkimuksellista ajattelua. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimusta ja kehittämään omaa tutkimustaitoa saadun palautteen avulla ja kirjoittamaan selkeää tieteellistä tekstiä.

Opintojakso toteutetaan vaihtuvasti sukupuolentutkimuksen tieteenalalla toimivien tutkimusprojektien tai vierailevien tutkijoiden avulla. Opintojakson suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön tutkimusprojektin tai vierailevan tutkijan kanssa.

Feministinen väkivallantutkimus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • osaa feministisen väkivallan tutkimuksen perusperiaatteet ja käsitteet.
 • oppii soveltamaan feminististä teoriaa väkivallantutkimuksessa, kuten tunnistamaan sukupuolijärjestelmän ja sukupuolinormien merkityksen väkivallan eri ilmenemismuodoissa, huomioimaan väkivallan jatkumon sekä yksityisen ja julkisen alueen problematiikan väkivallan tunnistamisessa ja tutkimuksessa.
 • harjaantuu sukupuolistuneen väkivallan määrittelyssä ja oppii soveltamaan feminististä väkivallan tutkimusotetta eri tutkimusalueilla, kuten lähisuhdeväkivallan, työ- ja organisaatiokontekstissa tapahtuvan väkivallan sekä sodan ja konfliktien konteksteissa tapahtuvan väkivallan tutkimuksessa.
 • kykenee toteuttamaan feminististä väkivallan tutkimuksen alueelle sijoittuvan syventävien opintojen tutkielman.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot feministisen väkivallan tutkimuksen toteuttamisen erityisvaatimuksista ja hän osaa soveltaa tietosuojalain ja feministisen tutkimusetiikan mukaista tutkimustoimintaa.

Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija johtamisen, sukupuolen ja moninaisuuden tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla.

Jakson jälkeen opiskelija

 • pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen
 • osaa perusteet tasa-arvokysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.
Harjoittelujakso

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa paikantaa sukupuolentutkimuksen merkityksen erilaisilla työelämän alueilla. Lisäksi opiskelija osaa eritellä ja esittää oman sukupuolentutkimuksen asiantuntijuuden työnantajan kannalta kiinnostavalla tavalla.

Opintojakso suoritetaan asiantuntijuutta syventävällä työelämään suuntaavalla työharjoitteluna.